van der Burch, Reijer Adamsz 1

Geboortenaam van der Burch, Reijer Adamsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1563-06-09 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Baertgen Willem Corssendr van Vliet van der Woert

Baertgen Willem Corssendr van Vliet van der Woert was de dochter van
Willem Corsz. van Vliet van der Woert en Pietertge Aemen.

Kinderen uit het huwelijk van Reijer Adamsz en Baertgen waren
Adam, ....

Na het overlijden van Reijer Adamsz van der Burch trouwde
Baertge Willemsdr met Jan Warpeijn van Luik.
Uit dit huwelijk werd een zoon Reijer geboren.

 
Overlijden voor 1580-10-09    
 

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
         van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Bijzonderheden

Informatie Genealogie Online/ Genealogie Meeldijk:

Schepen huwelijken Delft, 9 juni 1563 Delft
Reyer Adamsz. van der Burch (a), met consent van zijn moeder Adriaentge Willemsdr.,
weduwe van Adam Heyndricxz. van der Burch, en de voogden, en Baertgen Willem Corssendr. (b),
met consent van haar vader Willem Corsz. en naaste vrienden, zullen gaan huwen op de volgende voorwaarden:
Adriaentge Willemsdr. geeft met haar zoon 1800 Kar. gld. binnen een half jaar. Willem Corsz. belooft
met zijn dochter 2400 Kar. gld. te geven binnen een jaar.
Indien een van hen overlijdt kind(eren) nalatend dan krijgen de kind(eren) de inbreng van de overledene,
diens aanbestorven goederen en kleren, juwelen, harnas e.d. en de helft van de winst en verlies, mits
deze goederen naar schependoms recht zullen vererven. Indien een van hen overlijdt zonder kind(eren)
dan krijgt de langstlevende en de erfgenamen van de overledene elk de inbreng, aanbestorven goederen,
en lijfgoed en wordt de winst en verlies gedeeld. Indien Baertgen de langstlevende is, zonder kind(eren),
krijgt zij als douarie 40 Kar. gld. per jaar of 40 £ Vl. ineens daarvoor.
Adriaentge Willemsdr. en Willem Corsz. bepalen dat de kind(eren) van hun zoon of dochter met
representatie van hen erven.
(a) Geb. ca. 1538, zoon van Adam Hendriksz. van der Burch en Adriaantje Willemsdr. de Jonge.
(b) Dochter van Willem Corsz. van Vliet van der Woert en Pietertge Aemen.

Digitale Arena Delft:

Op 9 oktober 1580 maakte de bovengenoemde moeder van Baertgen Willemsdr haar testament te Delft:

"Pietertgen Aemendr weduwe van Willem Corssen tot Naeldwijck"

"Verclaerde haere vuijterste wille ende begeerten te wesen, dat
Reijer Jansz achtergelaten weeskint van wijlen Jan Werpijn geprocreert
bij Baertgen Willemsdr mede sal erven ende succederen in alle haere
testamentes goederen die sij metter doot ruijmen ende achterlaten sal.
Ende dat bij gelijcke portie als d'andere voorkinderen van den zelve
Baertgen Willemsdr daer vader off es geweest Reijer Aemsz van der Burch"

Informatie Genealogie Online/ Genealogie Meeldijk:

Weeskamer Delft.
606 Rekeningen van de goederen van de kinderen van Reyer Adamsz. van der Burch en van Reyer, zoon van
Jan Warpeyn van Luik, echtgenoten van Baertge Willemsdr., dochter van Willem Corssen en Pietertgen Adamsdr.,
door Willem Adamsz. van der Burch, Adriaen den Dorst, Adriaen Fijck Jacobsz., Jochum Jansz., Lucas Corstiaensz.
van der Vliet en Adriaen Claesz. van der Meer, voogden,
1587-[1595] en 1609; met bijlagen. 1 pak.

ORA Naaldwijk.
[fol. 113] 20-5-1593: Wilhem Adamsz. van(der) Burch, Adriaen Fijck Jacobsz., Lucas Corstiaensz. van Vlijet en(de)
Adriaen den Dorst als voochden van de weeskinderen van Reijer Adamsz. van(der) Burch gewonnen in der echte
bij Baertgen Willemsdr., Jacob Adriaensz. van Adrichem, Lucas Christiaensz. van Vliet voors., Adriaen Claesz. van(der) Meer
en(de) Adriaen den Dorst mede voors. mede voochden van 't weeskind van Jan Werpijn meede in der echte gewonnen
bij Baertgen Willemsdr. voors. en(de) Adam Reijersz. van(der) Burch voor hem selven al wonende binnen der steede Delff
ende bekenden zij comparanten respective in de qualite voors. vercoft hebben Pieter Fransz. Overschie elff honden lands
geleegen in den ban van Naeldijck in de Zuijdbroock van(de) Vlijetpolder.

[fol. 113v.] [tekst doorgehaald, ongedateerd]: Pieter Fransz. Overschie en(de) bekende schuldich te weesen den voochden
van de weeskinderen van Reijer Adamsz. van(der) Burch in der echte gewonnen bij Baertgen Willemsdr. midsgaders den
voochden van 't weeskind van Jan Werpijn meede in der echte gewonnen bij de selve Baertgen en(de) Adam Reijersz. van(der) Burch
voor hem selven, de somme van achthonderd tachtich gulden ter cause van coop van elff hont lands gelegen in den ban
voors. in de Zuijdbroock van de Vlijetpolder.

Trouwboek Delft:

Zoon Adam Reijers van der Burch trouwde in 1590 met Jannitgen Reijers:

Bruidegom Adam Reijersz van der Burch , jongeman , lakenbereider
Bruid Jannitgen Reijers , jongedochter , afkomstig uit Oudewater , wonend: Molenstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 16-09-1590
"getrouwt P(redikant) Pt. Jansz den 16en september"

Toelichting:
Ds. Pieter Jansz Uytenbogaert was predikant te Delft van 1575 tot 1593.

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Digitale Arena Delft