van Buijtevest, Annetgen Cornelis 1 2 3 4 5

Geboortenaam van Buijtevest, Annetgen Cornelis
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk na 1598-04-24 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Allert Jansz de Haes

"Ingeschreven den 24e Aprilius 1598

Allert Janszoon de Haes van Leijden geassisteert met Marijtgen Pietersdr
met
Annetgen Cornelisdr mede van Leijden vergeselschapt met Joosgen Jansdr haer (stief)moeder"

1
Huwelijkse voorwaarden 1600-05-17 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wurt
datum: 17 mei 1600
Archiefnr. 506,
Inventarisnr. 28,
Folio 62, blz 80,81
(zie galerij/media)

"Anthonis Corneliszoon toecomende bruijdegom wesende geassisteert met Jacob Gerrijtsz houfsmit ende Rippert Jansz Olijslager zijn oomen ter eenre,
ende
Annetgen Cornelisdr toecomende bruijt wesende gassisteert met Cornelis Meesz botercooper haer vader ter andere zijden"

Toelichting:
Anthonis Cornelisz was de zoon van Cornelis Pietersz en Marijtje Jacobs Pelle. IJde Pieters, de zuster van Cornelis Pietersz, was gehuwd met Jacob Gerrits. Annetje Pieters, ook een zuster, was gehuwd met Rippert Jans.

Op 7 mei 1600 had Anthonis Cornelisz., schoenmaker, bewezen zijn vier kinderen: Cornelis - 9 jaar, Dirck - 4 jaar, Adriana - 7 jaar en Catharina - 24 weken, bij Catharina Dircxsdr., voor hun moeders erfdeel, de somma van 500 karolus guldens. Borg: een huis in de Bredestraat op de hoek van Jan van Dortssteeg (onder het bon 'Vleeshuijs'). Voogden: Adriaen Dircksz. van der Does, koperslager, oom en Jan Adriaensz. de Man, korenkoper, neef.

6a 3 7
2e Huwelijk na 1600-05-18 Leiden, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Thonis Corneliszn

"Aengeteijckent den XVIII Maij
Thonis Cornelisz schoemaecker weduenaer
van Trijn Dircxdr van Leijden vergeselschapt
met Jacob Gerijtsz zijn oom
met
Annetgen Cornelis wedue van Allert Jansz
de Haes mede van Leijden vergeselschapt met
Josijna Jansdr haer schoonmoeder"

Opm:
schoonmoeder = stiefmoeder

Thonis Cornelisz was eerder in ondertrouw gegaan op 9 ebruari 1590 te Leiden:

"Tonis Cornelisz schoemacker van Leijden geassisteert
met P(iete)r Jacobsz cuijper zijn oom
met
Catharijna Dircxdr mede van Leijden geassisteert met
Jaepgen Claesdr haer moeije
Actum den XXIIIIen februarij 1590 voor Andries ende
Nicolaij schepenen"

Kinderen uit dit huwelijk waren Cornelis, Adriaantje, Dirk en Catharina.

De volledige namen van de schepenen waren Andries Jacobsz en IJsaack Nicolaij. Thonis Cornelisz was de zoon van Cornelis Pietersz en Marijtje Jacobs Pelle. Misschien was Pieter Jacobsz de broer van zijn moeder.

1 3
Overlijden voor 1606-10-21    
 
Begrafenis 1606-09-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

"De huijsvrou van Antonius Cornelisz bij de Colfmaeckersteech
St Pancraes kerk"

Antonius Cornelisz ging op 31 augustus 1607 met Henrickgen Willems in ondertrouw te Leiden:

"Aengeth(ekend) den lesten Augustij 1607
Anthonis Cornelisz schoemaecker van Leijden
weduenaer van Annetgen Cornelisdr vergeselschapt
met Jacob Pietersz coorncoper zijn neeff
met
Henrickgen Willems van Deventer wonende alhier
wedue van Henric Pietersz Wassenaer vergeselschapt
met Trijntgen Barentsdr haer nichte"

Kinderen uit dit huwelijk waren Annetje, Trijntje en Machteld.

Op 13 december 1613 werd Thonis Cornelisz op de Bredestraet te Leiden begraven in de Sint Pancraeskerk te Leiden.

Henrickgen Willems ging op 4 mei 1618 met Jan Maertensz in ondertrouw te Leiden:

"Jan Maertensz laeckenbereijder van Leijden
weduenaer van Neeltgen Adriaens vergeselschapt
met Joriaen Hartsebrouck zijn zwager
met
Henrickgen Willems van Deventer wedue van
Thonis Cornelisz schoemaecker vergeselschapt met
Juditgen Willemdr haer zuster"

Voorafgaand aan dit huwelijk bewees Henrickgen Willems haar drie kinderen: Annetgen - 9, Trijntgen - 7 en Magtelt - 5 jaar, bij Anthonis Cornelisz. van Polanen voor hun vaders erfdeel de somma van 12 karolus guldens. Voogden: Adriaen Pietersz. van Polanen en Jan Rippertsz., olyslager, neven van de kinderen.

8 3 1 7

Ouders

Vader van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
Moeder Jansdr, Machteld
         van Buijtevest, Annetgen Cornelis
    Zus     van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
    Broer     van Buijtevest, Reijnier Cornelis
    Zus     van Buijtevest, Marijtgen Cornelis

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Annetgen Cornelis van Buijtevest en Anthonis Cornelisz:

I. ALDERT

Aldert Teunisz trouwde in 1627 met Maecke Jansdr te Leiden:

"Aengeteijkent den 16e april 1627
Aldert Teunisz J. Timmergesel en Maeijcke Jans Jongdr
beijde woonachtich in S'graven Haghe
Getroudt den 16 meij met attest. uut den Haghe Anno 1627"

Hun kinderen waren:

1. Duijfgen, gedoopt op 16 februari 1628 te Leiden (Pieterskerk),
dochter van Aldert Antonisz en Maeijken Jans
getuigen: Bartelmeus Bartelmeesz, Maritgen Cornelis, Maritgen Antonisz

Toelichting: Bartelmeus Bartelmeesz was gehuwd met Adriaantje Antonisdr, (half)zuster van Aldert. Maritgen Cornelis (van Buijtevest) was de zuster van zijn moeder Annetgen Cornelisdr van Buijtevest. Maritgen Antonisdr was zijn zuster.

2. Teunis, gedoopt op 3 november 1630 in de Hooglandsche Kerk te Leiden,
zoon van Aldert Teunisz
getuigen: Pieter Arentsz en Adriaentgen Teunisdr (halfzuster)

3. Machteltgen, gedoopt op 5 oktober 1634 in de Hooglandsche Kerk te Leiden,
dochter van Aeldert Teunissen
getuigen: Beerent Jans, Ariaentge Teunis en Machteltgen Ariaens

4. Theurs, gedoopt op 25 januari 1637 in de Hooglandsche Kerk te Leiden,
zoon van Allert Teunisz van Polanen
Getuigen: Cornelis Pietersz van Slingelandt en Hendrick Jansz.

Toelichting:
Cornelis Pietersz van Slingelandt was gehuwd met Trijntje Cornelis, dochter van Cornelis Teunisz, broer van Allert Teunisz.

5. Annetgen
Haar doop is niet bekend.Annetgen Alderts van Polanen ging op 1 april 1659 te Leiden in ondertrouw met Johannes van Polanen. Getuige was haar moeder Maertgen Jans.

II. MAERTGEN

Maertgen ging op 14 april 1628 te Leiden in ondertrouw:

"Gijsbrecht Henrichsz Schoemaecker Jongman
van Montfoort woonende aldaer, vergeselt met
Allert Thonisz zijn toecomende swager
met
Maertgen Thonisdr van Polanen Jongedr van Leijden
op Marendorp vergeselt met Adriaentgen Thonisdr
van Polanen haer (half)suster.
(in de kantlijn)
moet attestatie inbrengen"

Op 14 april 1628 gingen zij te Montfoort in ondertrouw:

"Gijsbert Henricsz Snel van Montfoort ende
Merngen Thonisdr van Pollanen J.D. van Leijden
Getrout alhier"

III. JAN

Jan Anthonisz van Polanen ging op 25 april 1624 te Leiden in ondertrouw:

"Jan Anthonisz van Polanen backer Jongman
van Leijden vergeselschapt met Broer Jansz van Borssen
zijn outoom
met
Trijntgen Jansdr Jongedochter van Leijden vergeselschapt
met Proontgen Touter haer moeder
(in de kantlijn)
Sijn getrout voor Jan Jans Orlers en Dr. Willem van Moerbergen
Schepenen den 12en Meij 1624"

Toelichting:
Broer Jansz van Borssen was de broer van Machtelt Jansdr, grootmoeder van Jan Anthonisz van Polanen.

Hun kind was Anthonis, doop niet bekend

Na het overlijden van Trijntgen Jansdr ging Jan Anthonisz van Polanen op 22 oktober 1626 in ondertrouw te Leiden:

"Jan Teunisz van Polanen backer van Leijden
weduenaer van Trijntgen Jansdr vergeselschapt
met Cornelis Teunisz van Polanen zijn (half)broeder
met
Ida Willem Cornelisdr Jongedr van Dordregt wonende
aldaer die selfs niet en is gecompareert maer's van
haren t'wegen leh... attestaet(ie) geth(ekent) bij den
predicant van Dordregt opgelevert"

Op 25 oktober 1626 gingen zij in Dordrecht in ondertrouw:

"Jan Theunisz van Polanen backer wr. van Leijden ende
aldaer woonachtich
Ida Willem Cornelisdr van Dordrecht woondt in de
Oude Breestraet
(in de kantlijn)
Bescheet gegeven om tot Leijden te trouwen
den 13 November Anno 1626"

Kinderen:

1. Willem, doop niet bekend

2. Annetge, gedoopt op 19 febuari 1632 Hooglandsche Kerk Leiden,
dochter van Jan Teunis en Iifgen Wilems
getuigen: Aeldert Teunis, Ariaentie Teunis, Maertie Cornelis

3. Cornelis, gedoopt op 30 juni 1633 Hooglandsche Kerk Leiden
zoon van Jan Tuenisz en Ida Willemsz
getuigen: Arent Cornelisz, Sara Willems en Maritgen jans

4. Cornelis, gedoopt op 21 september 1634 Hooglandsche Kerk Leiden
zoon van Jan Theunisz en Ida Willems
getuigen: Arent Cornelisz, Sara Willems en Maritgen Jans

Na Het overlijden van Ida Willems ging Jan Anthonisz van Polanen op 14 mei 1636 te Leiden in ondertrouw:

"Jan Anthonisz van Polanen weduenaer van Yda Willems
woonende omtrent de Haerlemmerpoort vergeselschapt
met Cornelis Anthonisz van Polanen zijn (half) broeder op den Rijn
met
Judick Jansdr Jongedr. van Leijden woonende achter de Baeijhal,
vergeselschapt Jannetge de Koe haer moeder mede aldaer"

Na het overlijden van Judick Jansdr ging Jan Thonisz van Polanen op 9 mei 1639 in Leiden in ondertrouw:

"Jan Thonisz van Polanen weduenaer van Judith Jans
wonende bij de Haerlemmerpoort, vergeselt bij Aldert
Thonisz van Polanen sijn broeder wonende op den Rijn
met
Crijntgen Cornelis wedue van Pieter Willemsz van
Tongeren wonende in't Weeshuijs vergeselt bij Luijtgen
Henrix haer nicht wonende in de Cleijstraet"

Naaste verwanten

 1. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
  1. Jansdr, Machteld
   1. van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
   2. van Buijtevest, Annetgen Cornelis
   3. van Buijtevest, Marijtgen Cornelis
   4. van Buijtevest, Reijnier Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 3. Stamboom van de familie van Polanen
 4. Trouwboek Montfoort (Gereformeerd)
 5. Trouwboek Dordrecht
 6. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1600-05-17
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 28, folio 62, blz 80,81
 7. Notities bij Anthonius Corneliszn van Polanen
 8. Begraafboek Leiden