van Senderen, Francois 1 2 3

Geboortenaam van Senderen, Francois
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 59 jaren, 9 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1699-03-26    
4
Doop 1699-03-26 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Franchois, zoon van Fracois van Senderen
en Hillichie Bemmers
Gereformeerd Nicolaikerk
buijten Tolsteeg
doopboek 9, pag. 499

4
Ondertrouw 1741-07-23 Utrecht, Utrecht, Nederland  
 
2e Huwelijk 1741-08-09 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Maria van Gelder

Notariële akte U204a1 - 22 : Huwelijkse voorwaarden
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U204a1, aktenummer 22
Aktedatum 03-08-1741
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. VAN LANCKOM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Francois van Senderen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna Elisabeth Coenraats
Naam tweede partij: Maria van Gelder
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Trouwboek Utrecht:
"1741 in den Dom den 9 Augustus get. J. Vos
Fracois van Sendere wedr. van Anna Elisabeth Coenraads
agter 't Wijstraat En
Maria van Gelder J. D. aan de Geertebrug"

1 5
Overlijden 1759-01-24 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Frans van Senderen achter het Wijstraat laat na
zijn vrouw en vier mondige en zes onmondige
kinderen begraven gratis Geertekerk"

Zijn vrouw Maria van Gelder is begraven op
11 februari 1781 te Utrecht:

"Maria van Gelderen, weduwe van Francois van
Senderen bij de Groenesteeg, laat na mondige kinderen,
is begraven gratis Weeskerk"

6

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Pleskes, Hillichie
         van Senderen, Francois
    Broer     van Senderen, Wemmert

Families

Getrouwd Vrouw Coenraats, Anna Elisabeth
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1725-10-28 Utrecht, Utrecht, Nederland  
5
Huwelijk 1725-11-13 Utrecht, Utrecht, Nederland  

François van Senderen en Anna Elisabeth Coenraads

Catrijne K.
13 Nov. 1725 getrouwt
Francois van Senderen J.M.
Agter Wijstraat
met
Anna Elisabeth Coenraads J.D.
in den Trans

getuigen:
oom van den Bruijdegom
als getuijgend geen ouders t'hebben
Schriftelijk consent van den bruijds moeder
uijt Duijsburg van J. Rochols
V. D. M.

Toelichting:
De Wijstraat heet tegenwoordig
Monseigneur van de Weteringstraat:

De Monseigneur van de Weteringstraat is een
straat van de Nederlandse stad Utrecht in de
wijk Buiten Wittevrouwen. Deze circa 0,5 km
lange straat loopt vanaf de Nachtegaalstraat
tot de Biltstraat. Vroeger heette ze de Weistraat.
De straat is in 1929 genoemd naar Henricus van
de Wetering.
(Bron: wikipedia.org)

V.D.M. - Verbi Divini Minister - Dienaar van het
Goddelijke Woord.
Oom van de bruidegom is waarschijnlijk Jan
Pleskes, broer van zijn moeder.

5
  Kind.
 1. van Senderen, Hillegonda
 2. van Senderen, Anna Elizabeth
 3. van Senderen, Paulina
 4. van Senderen, Paulus Coenradus
 5. van Senderen, Cornelia

Bijzonderheden

Notariële akte Koop en verkoop
Aktenummer: 149
Datum: 13-10-1738
Zakelijke trefwoorden: grutmolens
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
Verkoper: Govert van den Yssel
Woonplaats: Utrecht
Koper: Francois van Senderen
Woonplaats: Utrecht
Onroerend goed:
huysinge, erve c.a. met grutmolen, kelder en kluys; oz Oude graft
Belendingen: achter: Volderbrugge achter: Agterwegh nw: NN Vermeulen zw: NN van den Bosch

Schuldbekentenis - f 1.100,- vanwege koop huis c.a. in Utrecht
Aktenummer: 160
Datum: 05-11-1738
Notaris: C. F. PRONCKERT
Personen:
Schuldenaar: Francois van Senderen
Schuldeiser: Goverdt van den Yssel

Op 18 juli 1741 maakt Francois van Senderen een akte van uitkoop op,
nadat zijn vrouw Anna Elisabeth Coenraats is overleden.
In deze akte staan hun kinderen vermeld: Hillegonda, Anna Elisabeth, Paulina,
Paulus Coenraad en Cornelia, tevens Paulus Coenraats, de broer van Anna Elisabeth Coenraats.

Notariële akte U204a1 - 21 : Uitkoop
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U204a1, aktenummer 21
Aktedatum 18-07-1741
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. VAN LANCKOM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Francois van Senderen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna Elisabeth Coenraats
Beroep eerste partij: meesterknegt in de steenbackerye van
: Cornelis Anthony van Wachendorff
Naam tweede partij: kinderen van + Anna Elisabeth Coenraats:
Naam tweede partij: Hillegonda van Senderen
Naam tweede partij: Anna Elisabeth van Senderen
Naam tweede partij: Paulina van Senderen
Naam tweede partij: Paulus Coenraad van Senderen
Naam tweede partij: Cornelia van Senderen
Naam voogd tweede partij: voogd: Paulus Coenraats, oom
Samenvatting inhoud akte: uit de nalatenschap van hun moeder
Bijzonderheden: met machtiging voor de voogd om de uitkooppenningen jaarlyks
: te innen by Cornelis Anthony van Wachendorff, kanunnik in
: het kapittel van St Jans te Utrecht

Tekst akte:

"Op Huijden den xviijen Julij dezes Jaars XVIIc een en veertigh
Compareerde voor mij Jurriaan van Lanckom Notaris Ca.
en voor de na te noeme getuijgen hier toe versogt,
Francois van Senderen weduwenaar en Boedelharder van
Anna Elisabeth Coenraats, ter eenre en
Paulus Coenraats als oom maternel en geassumeerde voogd
over Hillegonda, Anna Elisabeth, Paulina, Paulus Coenraad en
Cornelia van Senderen onmundige kinderen en Erfgenamen
ab intestato van de voorn(oemde) Anna Elisabeth Coenraats
in egte verwekt aan den gemelde Francois van Senderen,
ter andere Zeijde,
te kennen gevende dat den Eersten Comparant aan den Laasten
Comparant op den 14e Julij 1741 hadde overgelevert behoorlijken
Staat en Inventaris van den boedel van hem en zijn overlede
huijsvrouw, mitsgaders de balance op dezelve geformeerd,
welken Inventaris door den Laasten Comparant wel was gëexamineert,
waren Zij Comparanten met den anderen overkomen en veraccordeert,
dat den Eersten Comparant in vollen en vrijen eijgendom zal
hebben en behouden alles des boedels Effecten, meubilen,
actien en boekenschulden niets uijtgesondert, en Zulx zo als
den geheelen boedel bij den voorz(egde) Inventaris vermeld,
in gemeenschap beseten is geweest, mits nemende tot zijn
pericule, verantwoording en voldoening alle de Lasten en Schulden
des boedels, bekende en nog opkomende, geene uijtgesondert
van wat natuur deselve zoude mogen zijn,
zijne voorz(egde) vijf kinderen daar van dechargerende
en bevrijdende bij dezen, waar en tegen hij Eersten Comparant
belooft bij forme van uijtkoop aan Zijne voorn(oemde) vijf
kinderen tot voldoening van desselfs moederlijke Erfportien
boven een ordentelijke educatie te zullen uijtkeren een
Zomme van vijff honderd gulden alsmede aan zijn Jongste Dogter
Cornelia van Senderen hetgeene haar door haar moeder besproken
is en op den voormelde Inventaris genoteert staat, waarmede
den Laasten Comparant verklaarde volkomen genoegen te nemen,
als bewust zijnde dat de voorz(egde) kinderen hier mede volkomen
voor haar moederlijk besterf Zijn voldaan,
Tot naarkominge van het geen voorz(egde) Staat, verbind hij
Eersten Comparant zijn persoon en goederen, dezelve onderwerpende
als na regten, gevende daar en boven aan den Laasten Comparant
in zijn voorz(egde) gt (getuigenis) Speciale magt omme tot voldoeninge
van de voorz(egde) bij uijtkoop beloofde vijf honderd gulden te
ontfangen uijt handen van de Heer mr. Cornelis Anthonij van Wachendorff
Canonicq in den Capittule van St. Jan te Utrecht Jaarlijx een Zomme van
een honderd gulden, aanvang nemende met den aanstaanden Jaare 1742
en te geduren tot dat de voorz(egde) vijff honderd gulden ten vollen
zullen voldaan zijn, en hier van behoorlijke quitancie aan den
voorn(oemde) Heer van Wachendorff te passeeren, welke quitancie
hij Eersten Comparant belooft te zullen respecteren en te laten
valideren op zodanige penningen als hij Jaarlijx zal hebben te pretenderen
als meesterknegt in de Steenbakkerije van den voorn(oemde)
Heer van Wachendorff,
versoekende en consenterende de Comparanten
ten behoeve van den anderen hiervan acte, die is deze.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ter presentie van
Willem van Vloten en Jan Mulder als getuijgen,

Francois van Senderen
Paulus Counraadts
Willem van Vloten
Jan Mulder
J.v. Lanckom Notaris"

boedelharder - boedelhouder: langstlevende echtgenoot,
die de huwelijksgemeenschap met de kinderen voortzet.
geassumeerde - aangenomen
ab intestato - zonder testament
pericule - risico, gevaar
consenteren - toestemmen

Cornelis Anthonij van Wachendorff was op 4 februari 1708
te Utrecht geboren en op 28 november 1755 te Utrecht overleden.
Hij was gehuwd met Adriana Catharina van Oord.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Francois van Senderen,
met Maria van Gelder:

1. Geertruij
Gedoopt 6 mei 1742 Janskerk Utrecht:

"Geertruij dochter van Francois van Senderen en
Maria van Gelder, echtelieden, beide lidmaten,
woonende agter 't Wijstraat"

Geertruij van Senderen trouwde te Utrecht in de
Catharinakerk op 13 december 1774 met Berend
Slichtenhorst.

Geertruij van Senderen werd op 14 juli 1802 te
Utrecht begraven in de Buurkerk:

"Geertruij van Senderen, Huijsvrouw van Barent
Sligtenhorst in de Choorstraat, laat na haar man
en geen kinderen bijgezet f 4. -. - . "

2. Francina
Gedoopt 28 juli 1743 Catharijnekerk, Utrecht,
dochter van Francois van Senderen en Maria van Gelder,
E.L. lidmaten
Agter 't Wijstraat.

Francina van Senderen trouwde te Utrecht op 3 april 1670
in de Catharinakerk met Johannes van Krul, weduwnaar
van Maria van Leuwen.

Francina van Senderen werd op 7 mei 1805 te Utrecht
begraven in de Buurkerk, huisvrouw van Johannes van
Kruijl achter 't Vleeshuis, laat na haar man, bijgezet.

3. Hanna
Gedoopt 29 november 1744, Catharijnekerk, Utrecht,
dochter van Francois van Senderen en Maria van Gelder
E.L. lidmaten
Agter 't Wijstraat.

Johanna van Senderen trouwde te Utrecht op 26 december 1774
in de Buurkerk met Andries Hendrik Houdsagers, weduwnaar van
Cornelis van Alphen.

4. Wilmijn
Gedoopt 20 december 1746, Catharijnekerk, Utrecht,
dochter van Francois van Senderen en Maria van Gelder
E.l. lidmaten
Agter de Wijsstraat.

Willemina van Senderen trouwde te Utrecht op 11 mei 1773
in de Catharinakerk met Gijsbert Breetveld.

5. Maria Geertruij
Gedoopt op 5 november 1749, Domskerk, Utrecht,
dochter van Francois van Senderen en Maria van Gelder,
Echtelieden, lidmaten
in 't Wijstraat.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep meesterknegt in de steenbakkerye van Cornelis Anthony van Wachendorff
1

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Pleskes, Hillichie
   1. van Senderen, Francois
    1. Coenraats, Anna Elisabeth
     1. van Senderen, Hillegonda
     2. van Senderen, Anna Elizabeth
     3. van Senderen, Paulina
     4. van Senderen, Paulus Coenradus
     5. van Senderen, Cornelia
   2. van Senderen, Wemmert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Kwartierstaat de Vries
 3. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 4. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 5. Trouwboek Utrecht
 6. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811