Woudstra, Sibbel Lieuwes 1a

Geboortenaam Woudstra, Sibbel Lieuwes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 45 jaren, 9 maanden, 9 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1788-01-03 Warns, Friesland, Nederland  
2
Doop 1788-01-27 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1788,
doopjaar 1788
Dopeling: Sibbel
Geboren op 3 januari 1788 in Warns
Gedoopt op 27 januari 1788 in Warns en Scharl
Dochter van Lieuwe Sipkes en Aag Andrijs

2
Huwelijk 1817-05-11 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland Getrouwd met Folkert Ottes Folkerts(ma)

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1817
Man   : Folkert Ottes Folkerts, oud 34 jaar,
Ouders: Otte Folkerts Folkerts en Baukje Baukes Wiersma
Vrouw : Sibbel Lieuwes Woudstra, oud 29 jaar,
Ouders: Lieuwe Sipkes Woudstra en Aag Andries
Datum : 11 mei 1817, akte nr. 5

Gedeelte akte:

- Folkert Ottes Folkerts, van bedrijf boer,
wonende te Molkwerum, weduwenaar van
Meintje Jans van der Meer
oud vierendertig Jaren-

- en Sibbel Lieuwes Woudstra, oud negen en twintig
Jaren, dochter van Lieuwe Sipkes Woudstra,
van bedrijf boer, Wonende te Scharl en van
Aag Andries, in tijden Echtelieden, zijnde de
laatstgenoemde Aag Andries te Scharl overleden-
-Waar van wij acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Sipke Lieuwes Woudstra,
van bedrijf Schipper, oud vijf en dertig Jaren,
Tjitte Lieuwes Woudstra, boereknegt, oud
drie en twintig Jaren, beide wonende te Warns,
Andries Lieuwes Woudstra boereknegt
oud zes en twintig Jaren, wonende te Scharl,
Volle broeders van de Bruid-

Meintje Jans van der Meer was de dochter van Jan Arjens.
Bij deze persoon zijn gegevens over het eerste huwelijk van
Folkert Ottes Folkerts te vinden.

Folkert was in 1782 te Molkwerum geboren:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1782, doopjaar 1782
Dopeling: Folkert
Geboren op 2 november 1782 in Molkwerum
Gedoopt op 17 november 1782 in Molkwerum
Kind van Otte Folkerts en Baukjen Baukes

Kinderen van Folkert en Sibbel,
geboren te Molkwerum, vader Boer:

1. Lieuwe, 7 februari 1818

2. Andries, 18 februari 1820

3. Aag, 26 augustus 1821

Aag is op 16 december 1827 te Molkwerum overleden,
6 jaar oud.

4. Bauke, 13 januari 1824

Bauke is op 25 november 1827 te Molkwerum
overleden, 3 jaar oud.

5. Zwopkjen, 30 mei 1826

Zwopkjen is op 2 oktober 1826 te Molkwerum
overleden, vier maanden oud.

6. Aag, 9 februari 1828

Aag is op 12 februari 1828 te Molkwerum
overleden, 3 dagen oud.

7. Aag, 29 december 1829

3
Lidmaat 1817-05-15 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 15 Mai 1871 is als Lid der
gemneente voorgesteld na ingeko-
mene attestatie van Warns, de
huisvrouwe van Folkert Ottes Folkerts:
Sibbel Lieuwes Woudstra.
De attestatie is getekend de 13 Maij 1817
(overleden)

4
Overlijden 1833-10-12 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1833
Aangiftedatum 14 oktober 1833, akte nr. 79
Sibbel Lieuwes Woudstra,
overleden 12 oktober 1833, 45 jaar, vrouw
Gehuwd

"Sibbel Lieuwes Woudstra, geboren te Scharl en
als Boerin te Molkwerum gewoond hebbende,
oud 45 jaren, echtgenoot van Folkerts Ottes Folkertsma
Landbouwer nog in Molkwerum woonachtig en dochter
van Lieuwe Sipkes Woudstra en Aag Andries in tijden
Echtelieden Landbouwers te Scharl gewoond hebbende
en aldaar beiden overleden"

Opmerking:
geboren te Warns

5

Ouders

Vader Woudstra, Lieuwe Sipkes
Moeder Andriesdr, Aag
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
         Woudstra, Sibbel Lieuwes
    Broer     Woudstra, Andrijs Lieuwes
    Broer     Woudstra, Titte Lieuwes
    Broer     Woudstra, Gerben Lieuwes

Bijzonderheden

In de huwelijksbijlagen van het huwelijk van Sibbel Lieuwes Woudstra is
Akte van Bekendheid opgenomen, waarin het overlijden van haar moeder
Aag Andries wordt vermeld:

"Voor ons Gosuinus Keuchenius Openbaar Notaris residerende te Koudum,
Canton Hindelopen, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland, en
nagenoemde getuigen (ons Notaris bekend) zijn gecompareerd:

Gooike Harmens Huisman, oud 39 Jaren en IJgle Lieuwes de Vries
oud 33 Jaren, beiden van beroep Landbouwers en woonachtig te
Warns Canton voornoemd; mannen van zedelijkheid en goeden gelove
en als zodanig bij ons Notaris en Getuigen bekend:

Verklarende Zij comparanten te Samen en elk in het bijzonder, zeer
goed te hebben gekend, vrouwe Aag Andries in leven Echtgenote van
Lieuwe Sipkes Woudstra Landbouwer wonende te Scharl, Canton Hindelopen,
en wel te weten, dat gemelde vrouwe Aag Andries te Scharl voornoemd
overleden is, op den vierden September des jaars 1803.

Voor redenen van wetenschap Zeggen de Comparanten, dat Zij als
naastbestaanden van de overledene, beide bij hare uitvaart en de
eerstgenoemde ook bij haar verscheiden zijn tegenwoordig geweest
en dat hun derhalven haar overlijden, mitsgaders den tijd wanneer, goed
in het geheugen ligt.

En is hier van deze Acte van notoriteit opgemaakt, na welker praelecture zij
al nog verklaren, bij derzelver inhoud te persisteren, en bereidvaardig zijn
om daar toe gerequireerd wordende, zulks met eede te bevestigen.

Aldus gedaan ten Kantore van ons Notaris binnen Koudum den 23 April 1817".

Opmerking:

Gooike Harmens Huisman was de zoon van Harmen Herkes en
Goits Sipkes, de zuster van Lieuwe Sipkes Woudstra.
IJgle Lieuwes de Vries was de zoon van Lieuwe Annes en Bauk IJgles.
Deze Lieuwe Annes was de zoon van Anne Poppes en Auk Tietes.
Deze laatste was de zuster van Sipke Tietes, vader van Lieuwe Sipkes Woudstra.
Kort gezegd was IJgle Lieuwes dus een zoon van een neef van Lieuwe Sipkes Woudstra.
Bovendien was Anne Poppes een broer van Peerk Poppes, die de tweede vrouw
van Sipke Tietes was.

Lieuwe Sipkes Woudstra, de vader van Sibbel Lieuwes Woudstra, moest haar huwelijk
goedkeuren in 1817. Daarvan werd een akte opgemaakt, ook door Notaris Gosuinus Keuchenius.
Een gedeelte staat hieronder vermeld:

"Lieuwe Sipkes Woudstra, Landbouwer, woonachtig te Scharl Canton voornoemd,
verklarende hij Comparant Deszelfs vaderlijke toestemming te geven, tot het
huwelijk het welk Zijne Dochter Sibbel Lieuwes Woudstra, zonder beroep thans bij
hem inwonende, met zijne voorkennis en voorafgaand overleg verlangt aan te gaan
met Folkert Ottes Folkerts Landbouwer woonachtig te Molkwerum Canton voornoemd,
Weduwnaar van Meintje Jans van der Meer met dispensatie van alle hoe ook genoemde
formaliteiten en tentatieven, als bij het Burgerlijk Wetboek, worden voorgeschreven en
gevorderd, ter verkrijging van de ouderlijke toestemming tot het aangaan van huwelijk,

Waarvan deze akte en Brevet is opgemaakt, en aan de Comparant voorgelezen,
Gedaan ten huize van den Comparant binnen Scharl den 20 April 1817,
hebbende de Comparant verklaard niet te kunnen schrijven."

Naaste verwanten

 1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
  1. Andriesdr, Aag
   1. Woudstra, Sipke Lieuwes
   2. Woudstra, Sijke Lieuwes
   3. Woudstra, Sipke Lieuwes
   4. Woudstra, Sijke Lieuwes
   5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
   6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
   7. Woudstra, Titte Lieuwes
   8. Woudstra, Gerben Lieuwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1817-05-11
   • Pagina: Aktenr. 5
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 5. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd