Bootes, Heyn 1

Geboortenaam Bootes, Heyn
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk voor 1688   Getrouwd met Sijtske Metskes

Kind: Saeckjen geboren rond 1688

1
3e Huwelijk na 1688   Getrouwd met Trijntie Jaspers

Kinderen: Jasper, Pijter en Aeghtie

Aafke:
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1703
Gedoopt op 28 oktober 1703 in Engwierum
Dopeling: Aafke
Vader: Hein Botes
Moeder:
Aafke is overleden voor 1 september 1706

Heyn:
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1706
Gedoopt op 3 oktober 1706 in Engwierum
Dopeling: Heyn, zoon
Vader: Hein Botes, weduwe
Moeder:
Vader was overleden voor de doop van Heyn.

1 2
Stemkohieren 1698 Engwierum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Engwierum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 2, een "Zathe Landts op 't Nieuland", groot 150
pondematen, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Maria Bosman, eigenaar
Opm. Curator: Henricus van Wyckel
Hein Botes, gebruiker

3
Overlijden voor 1706-09-01 Engwierum, Friesland, Nederland  
1

Families

Getrouwd Vrouw Taeckes, Saeckjen
  Kind.
 1. Heyns, Taecke
 2. Heyns, Bote

Bijzonderheden

Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
Reinder Tolsma, transcriptie

368. Op 1 september 1706
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten sterffhuijse van wylen Heyn Botes
in leven woonaghtigh en versturven onder t resort van den dorpe Engwierum,
sulx van alle…..by denselven naegelaten en tot noch toe bij Trijntie Jaspers als
moeder en legitime tutrix over hare kinderen Jasper, Pijter, en Aeghtie Heyns,
by wylen Heijn Botes vorengedagt in eghte gegenereert pro indivisio gepossideert
tvv Mr Jan Goslinghs en Johannes Clasen tot Ee en Engwierum woonaghtigh als geauth.
curatoren ad actum divisionis over Bote Heijns (oldt in syn 24e jaer, by Saeckjen) en
Saeckjen Heijns (oldt in haer 18e jaer, by Sijtske), kinderen van wl Heijn Botes by
wl Saeckjen Taekes en Sijtske Metskes in eghte geprocreert, alles opt aengeven
van Trijntie Jaspers
onder de goederen
8 koeien, 7 rieren, 11 hoklingen, 1 bolle, 1 osse, 9 koekalen 1 bolle calff, 4 swarte merrien,
1 bruijn, 1 hinxte foole,1 overj. barg, 3 winterbargen, 12 droge schapen, 7 melke schapen,
15 lammen, 2 gansen, parthij einen, partij hennen, enige duijven, dardehaff korff bijen,
34 pm bezaaide landen, huijrcontract van de plaets 1692, inschulden wegens de
voedpenningen der beesten, o.a. Goijtsen Cornelis te Nijkerk en Taeke Heijns
(zoon?) scheiding 9-7-1707 tot bl 387

Toelichting:

rier - een in friesche streken bekende benaming voor een jonge koe, een vaars,
hetzij deze reeds gekalfd heeft of nog niet.
bolle - stier
hinxte foole - hengstveulen
einen - eenden
barg - gesneden, gecastreerd varken
derdehalf - 2 ½

Naaste verwanten

  1. Bootes, Heyn
   1. Taeckes, Saeckjen
    1. Heyns, Taecke
    2. Heyns, Bote

Bronverwijzing

 1. Reinder Tolsma (transcriptie): Nedergerecht Oostdongeradeel, nr. 61: 1705-1708
 2. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 3. Stemkohieren Friesland