van Steenwinckel, Daniel 1 2 3 4a 5 6a 7 8 9 10 11

Geboortenaam van Steenwinckel, Daniel
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1591-01-29    
 
Doop 1591-01-29 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Daeneijel
doopdatum: 29-01-1591
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Steenwinckel, Willum
moeder: Melis, Maeicke
getuige: Dauijdt Panniels

 

12 13
Benoeming 1626-04-02 Larnaca, Tuzla, Cyprus  

Daniel van Steenwinckel werd door consul Witsen op 2 april 1626 tot vice-consul op Cypres aangesteld.

 

1
Getuige 1634-07-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Daniel van Steenwinkel was getuige bij de doop van zijn neefje Daniel:

Daniel, 16 juli 1634
zoon van Dirck A. van Delft en
Elisabet van Steenwinckel
Nieuwe Kerk
getuige: Daniel van Steenwinckel

 

13
Vice-Consul 1635-04-26 Larnaca, Tuzla, Cyprus  

Op deze datum heeft Daniel van Steenwinckel vanaf Cypres een brief verstuurd naar de Staten-Generaal in Nederland (zie Bijzonderheden).

 

2
Consul 1636-07-02 Livorno, Livorno, regio Toscane, Italië  

Daniel van Steenwinckel, 45 jaar oud, consul in Livorno

 

3
Koper 1638-02-20 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 20-02-1638
verkoper: [van] Delft, Willem Pietersz
koper: [van] Steenwinckel, Daniel
straatnaam: Sint Antoniesbreestraat
straatnaam in bron: Bredestraat
omschrijving: 1/6 huis en erf,
bij de Nieuwmarkt (Sint Antoniesmarkt)

Toelichting:
Willem Pieterz van Delft was de zoon van Maeijke van Steenwinkel, zuster van Daniel van Steenwinkel, en Pieter Adriaensz van Delft.

 

14
Getuige 1638-04-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Grietje
doopdatum: 04-04-1638
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Claesz, Alewijn
moeder: [van] Steenwinckel, Maijke
getuige: Daniel van Steenwinckel

Toelichting:
De familierelatie tussen Maijke van Steenwinckel en Daniel van Steenwinckel is niet bekend (neef en nicht?).

 

13
Cas van injurie rond 1643    

Stukken (kopieën) aan de raden van justitie van Brazilië, overgegeven door Daniel van Steenwinckel, gedaagd wegens belediging, van 19 mei 1643 tot 1644, met inventaris.

Hij zou de raad "atrocelijk geinjureert" hebben.

 

15
Vervoer van munten 1646-02-26 Recife, Pernambuco, Brazilië  

West Indische Compagnie: Overgekomen brieven en papieren Brazilië,
Beschrijving Lijst van het zilver meegegeven aan schipper Jan Claessen Jes
van het schip Elias, om te overhandigen aan de bewindhebbers van de
kamer Amsterdam, zijnde zendingen van:
- Manuel Carnero aan Jacob Barselaij; - Joseph Francees aan Rui Gomes Frantera;
- David Dias aan Aaron Dias; - David Attias aan Sijmon en Louijs de Sousa;
- Daniel van Steenwinckel aan Sagharias Roode en Jan le Gouche.
Plaats Recife
Datum 1646, februari, 26

Zie Media/Galerij

16
Overlijden voor 1648-09-10    

Vermoedelijk in Brazilië overleden

 

1

Ouders

Vader van Steenwinckel, Willem
Moeder Melijs, Mayke
    Zus     van Steenwinckel, Janneken
    Broer     van Steenwinckel, Guilliam
    Zus     van Steenwinckel, Maayke Willems
    Broer     van Steenwinckel, Andries
         van Steenwinckel, Daniel
    Zus     van Steenwinckel, Lijsbeth
    Zus     van Steenwinckel, Susanna
    Broer     van Steenwinckel, Jan

Media

Bijzonderheden

"Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810"
vermeldt Daniel van Steenwinckel als volgt:

"1626-(1634) Daniel van Steenwinckel werd door Witsen 2 april 1626 tot
vice-consul op Cypres aangesteld, weigerde rekening en betaling te doen der
ontvangen consulaatsrechten, was nog op Cypres in okt. 1634, in 1636 in
Holland, mogelijk dezelfde, die 5 mei 1637 commissie ontving als schout van
Maasland, overleden voor 10 sept. 1648"

In 1635 stuurde Daniel van Steenwinckel, Vice-Consul van Cypres, een brief
naar de Staten-Generaal:

Register van Holland en Westvriesland, van de jaaren 1635, 1636 en 1637.
Resolutien van Holland:

"Donderdag den 6 September 1635

De besoignes van de Vergaderinge hebben aanvang
genoomen met de lectuure van verscheyde Brieven
als te weeten
(o.a.)
Een Brief van Daniel van Steenwinckel, Vice-Consul
in Cipris, geadresseert aan de Hoog Mog. Heeren Staaten
Generaal in dato den 26 April laatstleeden, op eenige van
dewelke deliberatie is gevallen, als uyt de volgende extensie
t'haarder plaatse sal konnen worden gesien.

Zijnde gedelibereert op den Brief van Daniël van Steenwinckel,
Vice-Consul in Cipris, in dato den 26 April 1635, behelsende
in effecte twee Hoofdpoincten, als eerstelyk, tendeerende,
ten eynde de voorsz. Daniël Steenwinckel soude moogen
worden gemainteneert in sijne Consulaat op hem gedefereert
bij den Orateur Haga, tegens den Vice-Consul gesteld by den
voorigen Consul Witsen; En ten tweeden, ten eynde ordre
gesteld mag worden tot betaalinge van de groote en notabele
schulden, daar in het voorschreevene Consulaat by hem word
geseyd geinvolveert te zijn.

Is verstaan en geresolveert, dat voorsz Missive en bygevoegde
Stukken, sullen worden geëxamineert by Gecommiteerden uyt de
vergaderinge van haar Edele Groot Mog., om deselve te moogen
dienen van berigtinge, wat op dit subject van weegen deese
Provincie ter Generaliteyt sal worden ingebragt; ende zyn tot
het geene voorsz is gecommitteert, en word gecommitteert
by deesen, de Heeren van Delft, Amsterdam, Rotterdam
en Hoorn"

Toelichting:

Orateur Haga is Cornelis Haga, orateur (gezant van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden) te Constantinopel.
Corneli(u)s Haga (Schiedam, 28 januari 1578 – Den Haag, 12 augustus 1654)
was de eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden
in het Ottomaanse Rijk.
Cornelis Haga werd geboren in Schiedam. Zijn vader was Dirk Lambrechtszoon,
koopman en lid van de vroedschap in Schiedam, organist van de Grote Kerk.
Haga bezocht de Latijnse school in Schiedam en voltooide aan de Universiteit van Leiden
zijn studie in de rechten. Hij ging in de diplomatieke dienst en werd gezant in Stockholm,
daarna werd hij de eerste diplomatiek vertegenwoordiger van de republiek in
Constantinopel (1612-1639).

(bron: wikipedia.org)

Consul Witsen - Cornelis Witsen (1599-1646), in 1628 consul in Aleppo.

In 1636 was Daniel van Steenwinckel consul van Livorno. Hij komt voor
in de onderstaande tekst, afkomstig uit de beschrijving van de inventaris (Inventory)
van Paolo de Willem de Jonge:

"On 2 July 1636, Daniel van Steenwinckel, consul in Livorno, 45 years old, made a deposition
at the request of Paolo de Willem (I) and of Davidt de Willem, counsel to His Excellency
the Prince of Orange, concerning an obligation signed by Jan Antonio Romiti
(the son of Gonsalvo (or Consalvo) Romiti, merchant and art dealer)
(NA 695A, film 4981, Not. J. Warnaerts)"

Beschrijving Extract (kopie) uit de rol van de raad van justitie van Brazilië betreffende
de eis ‘in cas van injurie’ tegen Daniel van Steenwinckel.

Transcriptie:

"Copia

Extract ut de Rolle van Raeden
van Justitie in Brasill

D'heeren Raeden van finantie Eijs.rs
in cas van Injurien

G.a

Daniel Van Steenwinckel ged.e om
Eijsch te doen

De froe voor den Eijs.e bij de middelen in de oovergeleide
interrogatorien geroert, qt. dat de ged.e hier in den
Readt verclaert sall worden haer Eijs.e atrocel(ijk) geinju-
rieert te hebben ende dat hij dienvolgende bij den Ed.e
Raede gecondemneert sall worden, in een honorable ende
profitable amende. Honorabel mits ver-
claerend alhijr in Judicio van Eijs.s niet anders te weten
als eer en deught, ende dat hij sall verclaeren de injurien
haer aengedaen verdicht en verciert te hebben,
profitabel mits betaelende een pecunele boete ter
Somma van vijfduizent Gulden voor den armen
ter discretie van deesen Raede cum Exp.s

Born voor de ged.e versoeck copia ende dagh ad octo
froe consenteert

Actum in den Raede den 20 Julij 1643"

Toelichting:

G.a en ged.e = gedaagde
Froe is waarschijnlijk een afkorting van vroedschap (bestuur).
qt is ws. een afkorting van in quantum pro = voor zoverre.
atrocelijk = gruwelijk
injureren = beledigen
honorabel = eervol
profitabel = voordelig, winstgevend
amende = boete, straf, schuldbekentenis
pecuneel = geldelijk, financieel
cum Exp.s - cum expansio = met aanvulling
discretie = beslissing, beoordeling
Born = bron (veroud.)

Bij het Nationaal Archief zijn veel stukken aanwezig die over dit proces gaan.
Daniel van Steenwinckel heeft zich uitgebreid verdedigd. Er staat bijvoorbeeld:
"Seght Steenwinckel soo qualijclich niet opgevoet te sijn"
Blijkbaar was de beschuldiging van belediging niet terecht in zijn ogen. Hij was
netjes opgevoed en zou zoiets niet zeggen.

Het is (nog) niet duidelijk op welke manier Daniel van Steenwinckel de raad precies
heeft beledigd en hoe het proces is afgelopen. Dit vergt veel studie van oude
moeilijk leesbare teksten.

Naaste verwanten

 1. van Steenwinckel, Willem
  1. Melijs, Mayke
   1. van Steenwinckel, Janneken
   2. van Steenwinckel, Guilliam
   3. van Steenwinckel, Maayke Willems
   4. van Steenwinckel, Andries
   5. van Steenwinckel, Daniel
   6. van Steenwinckel, Lijsbeth
   7. van Steenwinckel, Susanna
   8. van Steenwinckel, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1811
 2. Register van Holland en Westvriesland van de jaaren 1635, 1636 en 1637
 3. Inventory Willem, Paolo de, de Jonge
 4. Isaac S. Emmanuel: Seventeenth-Century Brailian Jewry: A Critical Review
   • Pagina: april 1962
 5. Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
 6. Dr. I. S. Emmanuel: New Light on Early American Jewry
   • Pagina: januari 1955
 7. Barzilay - De vroegere Barzilays in Nederland
 8. Ondertrouwregisters Amsterdam
 9. Ga het na in het Nationaal Archief
 10. Genealogie Simao Jorge Abarbanel
 11. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 12. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 13. Doopboeken Amsterdam
 14. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 15. Ga het na in het Nationaal Archief
 16. http://afbeeldingen.gahetna.nl/