de Roos, Jacob Cornelis 1 2

Geboortenaam de Roos, Jacob Cornelis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 44 jaren, 8 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1792-07-15 Stavoren, Friesland, Nederland  
3 4
Doop 1792-09-05 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Dopeling: Jacob
Geboren op 15 juli 1792
Gedoopt op 5 september 1792 in Stavoren
Kind van Kornelis Wopkes en Pietertje Jacobs

4
Overlijden 1837-03-18 Zaandam, Noord-Holland, Nederland  

Gedeelte akte:

"Jacob de Roos, oud vierenveertig jaren, wonende
en overleden te Zaandam den achttienden dezer
ten half drie ure des namiddags,
van beroep arbeider, geboren te Stavoren,
gehuwd aan Jantje Rinkes, zoon van Cornelis de Roos
en Pietertje Bakker"

5

Ouders

Vader de Roos, Cornelis Wopkes
Moeder Jacobs, Pietertje
    Zus     de Roos, Wink Cornelis
    Zus     de Roos, Hendrikjen Cornelis
         de Roos, Jacob Cornelis
 
Vader de Roos, Cornelis Wopkes
Stiefmoeder Bouma, Atje Simons
    Halfzus     de Roos, Hendrikje Cornelis

Families

Getrouwd Vrouw Jansen, Jantje Rinkes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1815-10-11 Stavoren, Friesland, Nederland  
6 3
Belijdenis 1816-03-07 Molkwerum, Friesland, Nederland  

1816 Den 7 Maart zijn na voorafgaand
onderwijs in den christelijke godsdienst
op belijdenis des geloofs tot leden
dezer gemeente aangenomen:
(o.a.)
de echtelieden Jacob Cornelis de Roos en
Jantien Rinkes Jansen
(vertrokken)

7
Attestatie 1817-04-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 8 April 1817 hebben de kerkelijke
attestatie ontvangen
naar Stavoren de echtelieden
Jacob C. de Roos en Jantjen Rinkes
Jansen

7
Lidmaten 1821-07-01 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Op Zondag voor de middag den 1 Julij 1821
zijn als leden den gemeente voorgesteld
na ingekomene attestatie van Oudega
Jakob Kornelis de Roos en Jantje Rinkes
Jans Echtelieden
De Attestatie is getekend den 23 Junij 1821

7
  Bijz.

Huwelijksakte 1815:

Jakob Cornelis de Roos, geboren te Stavoren,
Ouders: Cornelis Wopkes en Pietertje Jakobs.
Jantje Jansz, geboren te Molkwerum.
Ouders: Rinke Jansz en Wiepkje Siemons.
Opm: Bruidegom is geboren op 15 juli 1792
en bruid 8 september 1795.
datum: 11 oktober 1815, akte nr. 10

Gedeelte akte:

"In het jaar een duizend acht hondert en vijftien, den Elfden
der maand October des nademiddags ten drie uren,
zijn voor ons J: A: Lootsma Officier van den Burgerlijken
Staat der Gemeente van Stavoren Provincie Friesland,
gecompareerd:
Jakob Cornelis de Roos, Jongman, zonder bedrijf,
wonende te Stavoren, geboren aldaar den vijftienden
Julij 1792, zegge Seventien hondert twee en negentig
van Cornelis Wopkes-, en Pietertje Jakobs, zijnde overleden,
BRUIDEGOM
Jantje Jansz Jonge dogter, zonder bedrijf wonende
te Molkweerum en aldaar geboren den Agtsten
September Seventien hondert Vijf en Negentig
van Rinke Jansz en Wiepkje Siemons, zijnde de Vader overleden.
BRUID
Ten einde te zamen een wettig Huwlijk aan te gaan.
Waarop na aanleiding der Wet, zijn geleezen-
1e
Een extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente
van Stavoren, waaruit de ouderdom der Bruidegom
geblijkt-
2e
Een extract uit het Doopboek van de Herformde Kerk
te Molkwerum, waaruit de ouderdom van de Bruid
consteert.
3e
Een certificaat van den Heere Schout der Gemeente
Koudum, van dato dezes, betrekkelijk de Huwelijks
Afkondigingen aldaar-
4e
De Huwelijks Proclamatien alhier te Stavoren.

Vervolgens hebben de genoemde Jacob Cornelis de
Roos en Jantje Jansz na voorleezing van de Regten
en Pligten der Egtgenoten onderling op mijne
aanvrage ieder voor zich met luider Stemme
verklaard dat zij zich onderling tot Egtgenoten
namen.
Waarop wij in name der Hoge Overheid uitspraak
hebben gedaan dat de voornoemde Jacob Cornelis
de Roos en Jantje Jansz door het huwlijk verbonden zijn.
En hebben wij hiervan in tegenwoordigheid van
Cornelis Wopkes de Roos, bakker te Stavoren,
Vader van de Bruidegom, Cornelis IJges Westerbaan,
Timmerman, oom van dezelve, Eling Gerrits Doornbos,
Winkelier, alle te Stavoren, en Wiepkjen Sijmons,
weduwe van Rinke Jans à Molkwerum Moeder
van de Bruid, de getuigen, opgemaakt deeze akte welke
na voorlezing door de Jonggetrouwden, de Getuigen
en ons President Burgemeester voornoemd, is
vertekend op den Raadhuize binnen Stavoren
op dato aan het hoofd dezes gemeld.
(ondertekening)
Jacob Cornelis de Roos
Jantje Jansz
Cornelis de Roos
Cornelis IJges Westerbaan
Eling G. Doornbos
Wijipk Sijmons Bouma
J: A: Lootsma"

Opmerking:
Cornelis IJges Westerbaan was gehuwd met Geertje Jakobs, de oudere
zuster van Pietertje Jakobs, moeder van Jacob Cornelis de Roos en dus
een oom van Jacob.Geertje Jacobs was waarschijnlijk ook bij de bruiloft
aanwezig, want ze was nog in leven.
Wiepk Sijmons heeft in 1812 de naam Bouma aangenomen.

Het eerste kind Rinke (1816) werd geboren in Koudum
in het huis van zijn grootmoeder, Cornelis in Workum (1818)
en Symon en Pieter werden geboren in Oudega (Hem. Old.) en Molkwerum.

  Kind.
 1. de Roos, Rinke
 2. de Roos, Cornelis Jacobs
 3. de Roos, Symon
 4. de Roos, Pieter
 5. de Roos, Wipkje

Media

Bijzonderheden

Soldaten leger Napoleon:
Jacob Cornelis de Roos, bakkersjongen, geboren Stavoren,
15 juli 1792, wonende aldaar, zoon van Cornelis Winkes
de Roos en Pietertje Jacobs,
Loteling lichting 1812 mairie Stavoren; 28 juni 1813,
fuselier 124e regiment, 5e bataillon, 3e compagnie;
bij aanneming familienaam 19 jaar, gedeserteerd 1813.

In plaats van Cornelis Wopkes de Roos staat er Cornelis
Winkes de Roos. De moeder van Pietertje Jacobs heette
Wink Clases. Mogelijk heeft men zich hiermee vergist.

Na zijn huwelijk was Jacob eerst arbeider in Stavoren (1816)
en daarna werd hij rogmolenaarsknecht in Workum.
Vervolgens werd hij bakker in Oudega in Hemelumer Oldeferd
en vervolgens herbergier in Molkwerum, waarbij zijn vader
hem ondersteunde als borg.
Dat beviel vermoedelijk niet goed, want hij verhuisde al
spoedig voor 1829 met zijn gezin naar Zaandam,
waar hij als arbeider werkte.
(zie hier onder de notariële aktes)

Bijzonderheden

1821 Koudum, notaris G. Keuchenius
Huurcontract
Betreft de verhuur van een huis en herberg te Molkwerum
- Jacob Sytzes Hollander te Molkwerum, verhuurder
- Jacob de Roos te Oudega, huurder
- Cornelis de Roos te Stavoren, borg

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72004
Repertoirenr.: 282 d.d. 31 maart 1821

In 1821 huurt Jacob Cornelis de Roos een huis en herberg
in Molkwerum, waarbij zijn vader borg staat.

Bijzonderheden

1822 Workum, notaris H. Albarda
Koopakte en bruikleen
Betreft roerend goed
- Jacob Cornelis de Roos te Molkwerum, verkoper en uitlener
- Cornelis de Roos te Stavoren, koper en lener

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 142002
Repertoirenr.: 154 d.d. 19 april 1822

Laatste update: 6-2-2007

-----

In 1822 woont Jakob Cornelis de Roos te Molkwerum
en verkoopt en leent hij aan zijn vader uit Stavoren roerend goed.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1816), rogmolenaarsknecht (1818), bakker (1820), hospes (herbergier)(1822), arbeider (1837)
8 9

Naaste verwanten

 1. de Roos, Cornelis Wopkes
  1. Jacobs, Pietertje
   1. de Roos, Wink Cornelis
   2. de Roos, Hendrikjen Cornelis
   3. de Roos, Jacob Cornelis
    1. Jansen, Jantje Rinkes
     1. de Roos, Rinke
     2. de Roos, Cornelis Jacobs
     3. de Roos, Symon
     4. de Roos, Pieter
     5. de Roos, Wipkje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Soldaten leger Napoleon
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Huwelijksakte Stavoren
 4. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 5. Overlijdensakten Zaandam
 6. Tresoar Fries Historisch centrum
 7. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 8. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 9. Geboorteakte Workum