Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus 1 2a 3a 4 5 6 7 8

Geboortenaam Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 52 jaren, 1 maand

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1787-09-30    
9
Doop 1787-09-30 Raamsdonk, Noord-Brabant, Nederland  

Arnoldus Hermanus, zoon van Hermanus Docters
van Leeuwen en Anna Elisabeth van Cuijlenburgh.

9
Huwelijk 1812-01-20 Princenhage, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Josephina van Ekeren

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.130
Inventarisnr: 6283
Gemeente: Princenhage
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 1
Datum: 20-01-1812
Bruidegom Arnold Herman Docters van Leeuwen
Geboortedatum: 30-09-1787
Geboorteplaats: Raamsdonk
Bruid Josephina van Ekeren
Geboortedatum: 19-11-1789
Geboorteplaats: Breda
Vader bruidegom Hermanus Docters van Leeuwen
Moeder bruidegom Anna Elisabeth Cuilenburg
Vader bruid Bartolomeus van Ekeren
Moeder bruid Catharina Hofkens

Josephina van Ekeren werd gedoopt
op 19 november 1789 te Breda:
Dopen RK Brugstraat Breda:

"Bapta est Josepha filia Legma
Bartholomeus Van Eekeren
et Catharina Hofkens Suscep
Cornelius van Eekeren
Maria Hofkens
(vader uit) Berge op Zoom
(moeder uit) Sondereijgen"

Toelichting:

Bapta - baptisata - gedoopt
Legma - legitima - wettig
Suscep - doopheffers, peters
Sondereijgen - Zondereigen, dorpje
in België in het noorden van de
provincie Antwerpen,
in de gemeente Baarle Hertog.

Kinderen:

1. Alexandrina, geboren op
3 mei 1814 te S Princenhage,
dochter van Arnoldus Hermanus
Docters van Leeuwen, particulier,
oud 27 Jaar, wonende te Overveld,
en van Josepha van Eekeren, zijne
huisvrouw, in het huis No. 571 op
Overveld. Alexandrina is overleden
na zes weken op 14 juni 1814,
geboren en woonende te Princenhage,
Dogter van Arnoldus Hermanus
Docters van Leeuwen en van Josepha
van Eekeren, in het huis No. 571 op
Overveld.

2. Alexandrina, geboren op 24
december 1815 te Princenhage,
dochter van Arnoldus Hermanus
Docters van Leeuwen, Particulier,
oud 28 jaren, wonende in het
huis No. 571 op Groot Overveld,
en van Josepha van Eeckeren.

Toelichting:

Overveld:  Groot- en Klein-
Overveld, Noord-Brabant,
buurtschappen in de
gemeente Prinsenbeek.

3. Charlotte Adriana, geboren 14
december 1823 te Breda, dochter
van de Heer Arnoldus Hermanus
Docters van Leeuwen, Landmeter
der Eerste Klasse, oud 36 jaren,
wonende te S Princenhage en van
Mejufvrouw Josepha van Eekeren,
deszelfs echtgenoot, zonder beroep,
oud 34 jaren

Vader Arnoldus Hermanus werkte
als landmeter in Friesland en zette
daarom een advertentie in de
Leeuwarder Courant:

Leeuwarder Courant, 19 december 1823:

"Heden morgen beviel mijne geliefde
echtgenoote, JOSEFA VAN EEKEREN,
zeer voorspoedig van eene welgescha-
pene Dochter
A. A. DOCTERS VAN LEEUWEN,
Landmeter der eerste Klasse enz.
Breda, den 14 December 1823"

Josepha van Ekeren is op 1 augustus
1840 te Palembang (Ned. Indië)
overleden, weduwe van Arnoldus
Hermanus Docters van Leeuwen.

Javasche Courant, woensdag 9 september 1840:

"Heden overleed alhier na eene
kortstondige ziekte, onze waarde moeder
en behuwd moeder, JOSEPHA VAN
EEKEREN, weduwe van A. H. Docters
van Leeeuwen, diep betreurd door
hare kinderen en behuwd kinderen.
J. F. van der Loo
C. A. van der Loo
A. Docters van Leeuwen
Palembang, den 1sten Augustus 1840"

10a 11 12 13 7
Volkstelling Java 1819 Semarang, Java, Indonesië (Nederlands Indië)  

Residentie: Semarang
Naam: Leurven
Voornaam: Arnoldus Herneanus van
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Raamsdenk
Beroep: onderwijzer
Aankomstjaar: 5 sept. 1816
Sinds wanneer hier woonachtig: 19 feb. 1818

14
Register van vertrokken personen 1823-12-09 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

"Op den 9 december 1823 is voor ons Burgemeester der Stad Breda
verschenen Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen, oud 37 jaren,
beroep Landmeter 1e klasse, woonachig binnen deze Stad, op de
Niemarkt wijk D, No. 174, tegens wiens goed gedrag bij ons nimmer
eenige klagten zijn ingekomen. Dewelke aan ons heeft verklaard
voornemens te zijn deze Stad met er woon te verlaten, en zich met
en benevens zijne huisvrouw, en een kind genaamd Alexanderina
oud 9 Jaren met er woon te vestigen en domicilium te houden
binnen de Gemeente 's Princenhage."

15a
Volkstellingregister Princenhage 1826-1829 tussen 1826 en 1829 Princenhage, Noord-Brabant, Nederland  

Straat: Beekstraat 471

Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen
Beroep: Landmeter 1e Klasse
geboorteplaats: Raamsdonk
Godsdienst: Gereformeerd
Gehuwd

Johanna van Eekeren,
Geboorteplaats: Breda
Godsdienst: Roomsch Catholiek
Huisvrouw

16a
Overlijden 1839-10-31 Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië (Nederlands Indië)  

Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen
Ambtenaar

Javasche Courant, 11 december 1839:

"Heden nacht overleed alhier in den
ouderdom van 52 jaren de weledele
heer A. H. DOCTERS VAN LEEUWEN,
diep betreurd door zijn nagelatene
weduwe en kinderen,
Palembang, den 1sten November 1839"

13 7

Ouders

Vader Docters van Leeuwen, Hermanus
Moeder van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Broer     Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
    Broer     Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
         Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
    Broer     Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
    Zus     Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella

Media

Bijzonderheden

Gedeelte huwelijksakte van Arnoldus Docters van Leeuwen
en Josephine van Ekeren (Princenhage 1812):

"Le Sieur Arnold Hermanus Docters van Leeuwen, arpenteur pour le Service
du Cadastre dans les Departements de la Hollande, agé de Vingt quatre ans
demeurant à Raamsdonk fils majeur du Sieur Hermanus Docters van Leeuwen
et de Anna Elizabeth Van Cuilenburg demeurant à Raamsdonk
et
Demoiselle Josephine van Ekeren ageé de vingt deux ans neé à Breda, fille majeure
de Bartolomeus Van Ekeren et de Catarina Hofkens logeant à Ginneken mais ayant
leur domicile dans cette Commune"

Toelichting:
arpenteur - landmeter

In 1816 vertrok Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen als onderwijzer
naar Nederlands Indië. Hij wordt genoemd in het artikel "Uit de aantekeningen
van een oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pier Cornelis de Groot
van Kraaijenburg)" van R. Reinsma, opgenomen in: "Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde 122" (1966), no: 2, Leiden, 229-254.

Deze johan Pier Cornelis had les gehad van Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen
in Batavia, die ook met hem was meegereisd naar Indië. Ze waren op 31 maart 1816
uit Vlissingen vertrokken en op 4 september 1816 te Batavia aangekomen.
Bij de volkstelling op Java (zie boven) was de aankomstdatum 5 september 1816,
We weten niet of Arnoldus Hermanus vergezeld werd door zijn vrouw en kind.

Hieronder volgt een deel van het artikel, waarin Jhr. Pier Cornelis de Groot
van Kraaijenburg de hoofdpersoon is:

"Hij vertelt 6 april 1808 te Groningen geboren te zijn, waar zijn
vader toen Inspecteur der Middelen was. In 1815 maakte diens
benoeming tot ambtenaar van de Oostindische Dienst vertrek noodzakelijk.
Op 31 oktober 1815 verliet de familie Groningen. Zij zag
zich genoodzaakt in Vlissingen te overwinteren. Hier werd de zevenjarige
De Groot ,,school gelegd". Op 31 maart 1816 zeilde men uit.
Het gezin werd wel door een meid, niet door een gouvernante of
gouverneur vergezeld, zodat tijdens de overtocht van onderwijs niet
veel is terechtgekomen. Wel waren met het schip twee onderwijzers
uitgezonden en na aankomst te Batavia (4 september 1816) kreeg
De Groot van hen les. We krijgen de indruk, dat dit onderwijs allerminst
gedegen was. ,,Te Batavia ontving ik onderwijs op de lagere
Gouvernementsschool te Weltevreden van de heren onderwijzers
Docters van Leeuwen en Meis. Het schoolwezen was naauwelijks
georganiseerd en eenigermate opgebouwd uit diep verval."

Op 19 februari 1818 kwam Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen
naar Semarang en werkte er als onderwijzer, maar dat werd geen succes,
zoals blijkt uit het onderstaande:

"Verslag van de tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java",
20 februari 1820, Buitenzorg (Ned. Indië), blz. 59, 60:

"Te Samarang, alwaar de Staat van het Schoolwezen nog
in het begin van het jaar 1818 niet minder onvolledig en ge-
brekkig was dan voor weinige jaren te Batavia, werd in den
loop van dat jaar de oprigting eener openbare School
met eene zoo gunstige verwachting der ingezetenen, en met
een zoo algemeen vertrouwen op de kunde van den daarbij
aangestelden eersten Onderwijzer DOCTERS VAN LEEUWEN, ver-
nomen en ontvangen, dat de ingezetenen reeds, voor en
aleer het Schoolgebouw in gereedheid gebragt was, den ge-
melden Onderwijzer in zijne voorloopig gekozene woning
hunne kinderen toezonden, en dat daarna, wanneer de School
in dat voltooide gebouw konde gehouden worden, het aan-
tal der leerlingen van dezelve, reeds met het einde der maand
December, 71 kinderen bedroeg, en de gunstige berigten,
welke ik aangaande de vorderingen derzelve ontving, beves-
tigden den aanzienlijken bloei der S a m a r a n g s c h e
S c h o o l, en deden eene algemeene belangstelling in dezelve,
gelijk ook de bijzondere tevredenheid van den schoolopzie-
ner, over de werkzaamheden van de Onderwijzeren VAN
LEEUWEN en BESTELMEIJER kennen. Hoogst smartelijk valt het
derhalve, dat eene aanvankelijk zoo gunstige en veelbeloven-
de gesteldheid dezer School, slechts van eenen zeer korten
duur is geweest, en deze niet lang daarna met een geheel
verloop en stilstand bedreigd werd. De oorzaak van dit
plotseling verval moet voornamelijk aan den Onderwijzer
DOCTERS VAN LEEUWEN worden toegeschreven. Door her-
nieuwde opvatting over verkeerde en ongegronde denkbeelden
over verongelijking in zijnen stand misleid, begon de lust tot
zijn beroep nu wederom, gelijk weleer, te verflauwen; zij-
ne veelvuldige verwijdering uit de School had ongeregeldheden
in dezelve, en deze weldra eene zo groote vermindering
van kinderen ten gevolge, dat het getal van 71 derzelve,
binnen weinige maanden reeds tot 24 is afgenomen. Alles
wat door dezen onderwijzer, bij zoodanige omstandigheden,
gedaan werd, kon alleen strekken om zijnen grooten tegen-
zin voor zijne betrekking bij de school, en het groot nadeel
der voortduring daarvan, aan den dag te leggen, terwijl alle
hem gegeven vermaningen van den Schoolopziener en de
verdere middelen, door dezen en door den tweeden Onder-
wijzer BESTELMEIJER, tot herstel van den vorigen bloei der
School waren aangevoerd, vruchteloos waren, zoo dat alleen de
verwijdering van dien Onderwijzer van de School het eenigste
middel tot herstel van het verlorene scheen te zijn."

Na deze ongelukkige ervaring is Arnoldus Hermanus
weer naar Nederland teruggekeerd, naar Breda. Hij keerde terug naar
zijn oude beroep en werd landmeter.

Op 18 juli 1820 kocht Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen een
huis voor 500 gulden te Vierpolders. Waarschijnlijk was dit huis bestemd voor
zijn zuster Arnoldina, die op 30 december 1820 trouwde met Arie van Trigt.

Samenvatting Notariële akte:

Izaak Abrahams Vermaat lid van het plaatselijk- en polderbestuur van Oostvoorne
verkoopt aan Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen thans wonende Breda een huis
met schuur en erf, tuin of boomgaard binnen Vierpolders aan de Straatweg genaamd
de Sluisdijk cohiernr 58. De koopprijs bedraagt 500 gld welk bedrag door verkoper
van koper is ontvangen waarvoor kwijting bij deze.
Aktedatum: 18/07/1820

Op 18 maart 1822 verkocht Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen
dit huis weer voor 1036 gulden. Hij woonde toen te Leeuwarden.

Samenvatting Notariële akte:

Izaak Vermaat lid van het plaatselijk en polder bestuur van Oostvoorne als lasthebber
van Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen landmeter 1e klasse wonende Leeuwarden
verkoopt in het openbaar een huis met schuur en verder getimmerte binnen de Vierpolders
aan de Sluisdijk nu Straatweg cohienr 58, thans nog bewoond wordende door Ary van Trigt
waarin een herberg en bakkerij is uitgeoefend, aan verkoper opgekomen bij akte van transport
van 18/07/1820 voor mij nts verleden. Hoogste bieder Jurriaan Praster eigenaar wonende den Briel
op een bedrag van 1000 gld.
Volgende akte 18/03/1822 nr 79. Het perceel wordt opgehangen en gemijnd door Jacobus van den Bergh
cipier van het gevangenhuis te den Briel op 1036 gld, voor welk bedrag het wordt gegund.
Aktedatum: 04/03/1822

Toelichting:
Vader Hermanus Docters van Leeuwen overleed op 4 november 1820
in het naburige Huis No. 57 (!) te Vierpolders.

Op de site van "Altijdstrijdvaardig" valt te lezen, dat het Kadaster, ter opmeting van voor het
Kadaster aangewezene gemeenten, aan Landmeter 1e klasse A.H. van Leeuwen
het District Drogeham is toegewezen (1823)
Arnoldus Hermanus woont dan in Leeuwarden, waar hij in de Leeuwarder Courant
de geboorte van dochter Charlotta meldt (19 december 1823).
Op 21 juli 1830 worden hem alle gemeenten van het canton Franker toegewezen
(Leeuwarder Courant 23 juli 1830).

Leeuwarder Courant, 25 maart 1834:

"Door Z. M. zijn benoemd bij den waterstaat en de publieke gebouwen
in Oostindië: (o.a.)
tot élève bij 's lands waterstaat en andere werken A. H. Docters van Leeuwen,
geëmploijeerd geweest bij de administratie van het kadaster"

Daarna vertrekt Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen opnieuw
naar Ned. Indië met zijn gezin.

Voor hij in Palembang aangesteld wordt als zout-pakhuismeester, is hij élève bij den
waterstaat en 's lands gebouwen te Soerabaija:

Javasche Courant, 2 november 1836, Dag:

"Door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal, is
BENOEMD:
tot zout pakhuis-meester te Palembang, de élève
bij den waterstaat en 'slands gebouwen te Soerabaija,
A. H. Docters van Leeuwen"

In januari 1837 vertrekt hij uit Batavia naar Palembang:

Javasche Courant, 18 januari 1837:
Vertrekkende personen: (o.a.)
-Docters van Leeuwen naar Palembang

Javasche Courant, 13 november 1839, Dag:

"Door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Ne-
derlandsch Indië, zijn de volgende dispositien genomen: (o.a.)
Benoemd:
tot zout-pakhuismeester te Palembang, de gepensioneerde
kapitein C. J. N. van Ochsée, en zulks in plaats van den
zout-pakhuismeester A. H. Docters van Leeuwen,
aan wien honorabel ontslag uit 's lands dienst is verleend"

Opmerking: Arnoldus Hermanus is al op 1 november 1839
te Palembang overleden. De datum van het ontslag staat
niet in het krantenbericht vermeld.

Na het overlijden van zijn vrouw Josepha van Ekeren verschijnt de volgende
advertentie in de Javasche Courant, 9 september 1840:

"Nagelaten Boedels

Debiteuren en crediteuren in den boedel van wijlen Josepha van Ekeren
weduwe Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen, worden verzocht
om aangifte of betaling te doen binnen drie maanden, gerekend
van heden aan
De agenten der Bataviasche weesk. te Palembang
F. j. P. Storm van 's Gravensande
J. H. Raket
Palembang, 1 augustus 1840"

KINDEREN VAN ARNOLDUS VAN LEEUWEN EN JOSEPHINA VAN EEKEREN:

1. ALEXANDRINA

Zij trouwde in 1842 te Batavia met Henricus Gerardus Dielwart:
Javasche Courant, Dag, 30 november 1842:

"Getrouwd
HENRICUS GERARDUS DIELWART
en
ALEXANDRINA DOCTERS VAN LEEUWEN
Batavia, den 23ste November 1842"

Kind:

Alexander Henricus Gerardus, geboren op 10 december te Delft, zoon van de heer
Henricus Gerardus Dielwart, oud 37 jaren, Oostindisch Ambtenaar, wonende
alhier, en Alexandrina Docters van Leeuwen, oud 32 jaren.
Getuige (o.a.) - de heer Johannes Franciscus van der Loo, oud 37 jaren, Oostindisch
Ambtenaar, wonende te 's Hage.

Algemeen Handelsblad, 20 december 1847:

"Heden verloste voorspoedig van een welgeschapen Zoon,
Alexandrina Docters van Leeuwen, geliefde Echtgenoote van
H.G. Dielwart, Oost-Ind Ambtenaar
Delft, 11 December 1847"

Alexander Hendricus Gerardus is overleden op 15 mei 1848 te Delft,
zoon van den heer Henricus Gerardus Dielwart, Oostindisch Ambtenaar, met
verlof alhier, en van Vrouwe Alexandrina Docters van Leeuwen, thans beide
hier woonachtig.

Algemeen Handelsblad, 18 mei 1848:

"Onze eerste Lieveling, over welker geboorte wij ons nu ruim
vijf maanden geleden verheugden, werd ons heden, tot onze innige droef-
heid, door den dood ontrukt.
H. G. Dielwart,
A. Dielwart,
Geb. Docters van Leeuwen.
Delft, 15 Mei, 1848"

Henricus Gerardus Dielwart is overleden op 14 augustus 1866 te Nootdorp,
gepensioneerd Oost-Indisch Ambtenaar, wonende te 's Gravenhage,
oud 56 jaren, geboren te Delft, den 28 februari 1810, getrouwd met
Alexandrina Docters van Leeuwen, zoon van Franciscus Josephus Dielwart
en johanna van den Ende, beiden overleden.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage:

"Op den 14e Augustus 1866 overleed plot-
seling mijn dierbare Echtgenoot HENRICUS
GERARDUS DIELWART, Gepensioneerd
Oost-Indisch Hoofdambtenaar in den ouder-
dom van 56 jaren.
Wed. H. G. Dielwart
Geb. Alexandrine Docters van Leeuwen"

Dagblad Zuidholland en 's Gravenhage, 26 augustus 1866:

"Mevrouw de Weduwe Dielwart, geb.
Docters van Leeuwen, betuigt hare har-
telijken dank voor de menigvuldige bewijzen
van deelneming, ontvangen bij het zoo plot-
seling overlijden van haren dierbaren Echtgenoot.
's Gravenhage, 25 augustus 1866"

Alexandrina Docters van Leeuwen is overleden op 7 december 1879
te 's Gravenhage, zonder beroep, gewoond hebbende alhier,
oud 63 jaren, geboren te Breda, weduwe van Hendrikus Gerardus
Dielwart, dochter van Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen en Josepha
van Eekeren, beiden overleden.

2. CHARLOTTA ADRIANA

Zij trouwde in 1840 te Palembang met Joannes Franciscus van der Loo.
Javasche Courant, Dag, 8 augustus 1840:

"Getrouwd
JOANNES FRANCISKUS VAN DER LOO
MET
CHARLOTTE ADRIANA DOCTERS VAN LEEUWEN
Palembang, 27 mei 1840"

Na het overlijden van hun ouders vertrokken Alexandrina en Charlotta Adriana
met Johannes Franciscus van der Loo naar Batavia, zoals blijkt uit het onderstaande bericht:

Javasche Courant, Dag, 10 februari 1841:

"Scheepsberigten
Aangekomen te Batavia
6 Feb. 1841: Civ. Schoener Hagedis, J. F. van der Loo van Palembang
den 1sten Februarij, met Zr. Ms. troepen, passagiers Chir.-Majoor Tijthoff,
mevrouw van der Loo en mejufvrouw A. Docters van Leeuwen"

Charlotte en haar man overlijden beiden in Nederland:

Johannes Franciscus van der Loo, Gepensioneerd assistent Resident,
gewoonde hebbende te 's- Gravenhage, is op 21 januari 1873,
des morgens ten vijf ure overleden, oud 62 jaren, geboren te Dordrecht,
getrouwd met Charlotte Adriana Docters van Leeuwen, zoon van Petrus van der Loo
en Johanna van Schaik, beiden overleden. Aktedatum: 22 januari 1873,
nr. 138.
Opmerking: Waarschijnlijk heette zijn vader Martinus van der Loo en niet
Petrus van der Loo.

Charlotte Adriana Docters van Leeuwen is overleden op 22 september 1907 te
's-Gravenhage, zonder beroep, wonende aldaar, des namiddags te drie uren,
oud 83 jaren, geboren te Breda, weduwe van Johannes Franciscus van der Loo,
overigens niets bekend. Aktedatum: 24 september 1907.

In het Nieuws van de dag: kleine courant, van 25 september 1907, Dag,
verscheen de volgende rouwadvertentie:

"Heden overleed te 's-Graven-
hage in den ouderdom van ruim
83 jaren. Vrouwe:
CHARLOTTE ADRIANA DOCTERS
VAN LEEUWEN
Weduwe van den Hoogedelgestrengen Heer
Johannes Franciscus van der Loo
J.D. Dietz, Ex. Test.
's-Gravenhage, 22 sept. '07
Smidswater 25a"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion landmeter 1e klasse (1822), ambtenaar (1839)
1 13

Naaste verwanten

 1. Docters van Leeuwen, Hermanus
  1. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   1. Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
   2. Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
   3. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
   4. Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
   5. Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akte
 2. R. Reinsma: Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar
   • Datum: 1966
   • Pagina: 122, no: 2, blz. 229-254
 3. Verslag van den tegenwoordige Staat van het Schoolwezen op Java
   • Datum: 1820-02-20
   • Pagina: volume 2, blz. 59, 60
 4. www.altijdstrijdvaardig.nl
 5. Archief Leeuwarder Courant
 6. Overlijdensakte 's-Gravenhage
 7. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 8. Overlijdensakte Nootdorp
 9. Doopboek Hervormde kerk Raamsdonk
 10. Huwelijksregister Princenhage 1812
   • Datum: 1812-01-20
   • Pagina: Akte nr. 1
 11. Doopboek Breda
 12. Geboorteakte Breda
 13. Roosje Roos onderzoekbureau: Burgerlijke Stand Ned. Indië
 14. Registratie Europeanen op java en Madoera 1819
 15. Register van vertrokken personen, Breda, 1823-1833
   • Pagina: blz. 17
 16. Volkstellingregister Princenhage 1826-1829
   • Pagina: deel 05 Proncenhage, pag.482