Lolij, Frans

Geboortenaam Lolij, Frans
Geslacht mannelijk

Families

Gehuwd Vrouw Fasgin, Anna
  Bijz.

Procuratie - tot verkoop en transport van een huis te Aken
Datering: 23-07-1658
Aktenummer: 109
Notaris: P. TUCKER
Personen:
Kinderen en erven Frans Loli en Anna Faschin:
Constituant: Abraham Loli
Constituant: Susanna Loli
Constituant: Eduwaert Wouterss
Echtgenoot: x Annichjen Loli
Constituant: Susanna Koeckert
Assistent: Elisabeth Philips Coenraadt, dochter
Geconstitueerde: Elisabeth NN
Echtgenoot: wed. Jan Mosch
Woonplaats: Aken
Geconstitueerde: Abraham Westenroo
Woonplaats: Aken
Bijzonderheden:
Abraham Loli en Susanna Loli ook als erfgenamen van hun
broer Abraham Loli, overleden in Oost-Indië

Transcriptie

(blz. 1)

"Op huijden den 23en Julij 1658 Compareerde voor
mij Petrus Tucker openbaer Notaris bij
den Edele Hove ende Edele Vroetschap der Stadt
Utrecht geadmitteert ende de getuijgen
naerbenoemt hier toe gerequireert
Abraham Loli ende Susanna Loli
voor haer selven ende als eenige
universele erffgenamen van
Abraham Loli haeren broeder overleden
in Oostindien, Eduwaert Wouters als getrout
hebbende Annichien Loli ende
Susanna Koeckert geassisteert met
haer dochter Elisabeth Philips Coenraadt
ende hun vijven eenige ende universele
erffgenamen van Frans Loli ende
Anna Faschin haerlieder overleden
ouders ende verclaerden sij comparanten
in dier qualite te constitueren ende
machtich te maecken als sij doen
bij desen Elisabeth weduwe ende
boedel(houdster) van Jan Mosch
ende Seigneur Abraham Westenwoo beijde
wonende tot Aken speciaelijck
omme uijt haer comparantens naeme
ende van haerent te vercopen
ende te transporteren seeckere
huijsinge ende erve staende ende gelegen
in de Colenstraet bij St. Pieters
Kerck binnen Aken voornoemt tusschen
de huijsinge van Edouart Herte
ende Edouaert Scheurens gelegen,
geconstitueerdens bekent
ende de comparanten door overlijden van
haer ouders aenbestorven, ende dat
voor de Edele Hoochgeleerde Heeren
Richteren ende Schepenen der
Konincklijcken Stoel ende Stadt
Aken ten behoeve van die geene
aen welcke sij geconstitueerdens
die huijsinge sullen comen te
vercopen, de cooppenningen van dien

(blz. 2)

te ontfangen in regart van
haerlieder portie hereditair
ende daer van te bekennen voldaen
ende betaelt te sijn ende voorts tot dien
eijnde een tot meer procureurs ad lites
te mogen substitueren cum potestate
substituendi, ende voorts alles te doen
in haer comparanten regart wes
sij selfs present sijnde souden connen offe
mogen doen al waert dat speciaelder
last dan voorscreven requireerde, des dat
sij geconstitueerdens gehouden
blijven van haeren ontfanck deser
versocht sijnde te doen reeckeninge
bewijs ende reliqua, gelovende de
rato onder 't verbant ende submissie
als nae rechten, Aldus gedaen
ende gepasseert ten overstaen van
Johannes Spoor ende Gerard
van Liesvelt loofveerdige
getuijgen hier toe versocht
(handtekeningen)
A. Lolij
Dit is 't merck geteijkent bij Susanna Lolj
Dit is 't merck geteijkent bij Susanna Koeckert
Dit is 't mercjk geteijkent bij Elisabeth Philips
Joannes Spoor
G. van Liesvelt
Edewaert Woutersz
Mij present
P. Tucker
1658 Notaris"

Procuratie - om van NN Phiron, nagelsmid te Aken, aandeel in koopsom
van huis te Aken te innen, en tot transport van hun porties in dat huis
Datering: 02-03-1665
Aktenummer: 544
Notaris: P. TUCKER
Personen:
Constituant: Abraham Loli
Constituant: Susanna Loli
Constituant: Eduwaert de Vries
Echtgenoot: x Annichjen Loli
Geconstitueerde: Abraham Westenraedt
Woonplaats: Aecken
Bijzonderheden: lastgevers zyn mede-erfgenamen van Frans Loli en Anna Fasgin

Transcriptie

(blz.1)

Op huijden den 2 Martij 1665 compareerde
Abraham Lolj voor soo veel het nooth sijnde
voor sijn interesse ende Susanna Lolj
voor de helfte erffgenamen in twee vijffde
parten ijeder tot een hondert veertich
daelder Ackens gelt, mitsgaders Eduwaert
de Vries als getrout hebbende Annichjen
Lolj onder hen beijden in de voorscreven
twee vijffde parten erffgenamen van
Frans Lolj ende Anna Fasgin ende verclaerde sij comparanten
in de voorscreven qualite te constitueren
ende machtich te maecken als sij doen
bij desen Seigneur Abraham Westenraedt
wonende tot Aecken, specialijck
om uijt haer comparantens naeme ende van
haerent wegen tot Aecken voornoemt
te ontfangen, uijt handen Phiron naegel-
smith mede wonende tot Aecken
als coper van seeckere huijsinge
staende binnen Aecken in de Colenstraet bij den voornoemde
Frans Lolj naergelaten ende waer inne
haer supplianten de voorscreven twee vijffde
parten door erffenisse als vooren
competeert van sijnen ontfanck
quitantie te passeren ende daer van
te bekennen voldaen ende betaelt
te sijn, oock met macht om de voorscreven
huijsinge voor haer supplianten voorscreven
twee vijffde parten in de selve
competerende, voor de Edele Hoochgeleerde
Heeren Richter ende Schepenen ter Conelijcke
Stoel ende Stadt Aecken, ten behoeve
van den voornoemde Phiron te cederen
transporteren ende overgeven
als mede te bekennen van de
erffportie van dien ten vollen
voldaen ende betaelt te sijn, sonder
eenige actie te reserveren en
versoeckende hier van

(blz. 2)

acte, die is dese. Aldus gedaen
ende gepasseert ten overstaen van
Bonefaes de Vries ende Philips Jans van Meurs
getuigen van gelove.
(handtekeningen)
A. Lolij
Dit is 't merck geteeckent bij
Susanna Lolij
Bonefaes de Vries
Eduart de Vries
Flips Jansen van Meurs
Mij present
P. Tucker
1665 notaris"

 

  Kind.
 1. Lolij, Abraham
 2. Lolij, Susanna
 3. Lolij, NN (v)

Bijzonderheden

Notariële akte Testament
Aktenummer: 138
Datum: 09-08-1667
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Testateur: Susanna Lolie
Echtgenoot: wed. Passchier Antoni
Haar broers- en zusterskinderen:
Erfgenaam: Susanna Koeckert
Erfgenaam: Jacob Coeckert
Erfgenaam: Eduart de Vries
Echtgenoot: geh. met Anneken Lolie
Beroep: kistemaker
Woonplaats: Utrecht
Erfgenaam: Jacobus Lolie
Erfgenaam: Susanna Lolie
Erfgenaam: Lysbet Lolie
Bijzonderheden:
met benoeming van Eduart de Vries tot executeur
met seclusie van de momberkamer

Susanna Koeckert en Jacob Coeckert waren
kinderen van de zuster van Susanna Lolij.
Haar voornaam is niet bekend. Zij was
gehuwd met een Coeckert.

Anneken, Jacobus, Susanna en Lysbet
Lolie waren kinderen van haar broer
Abraham Lolij.

Vermoedelijk was de vader van Susanna, Abraham en hun zuster wier naam
onbekend is een immigrant uit Frankrijk of Wallonië. De familie Loly stamt naar
alle waarschijnlijkheid uit Frankrijk. In de 16e eeuw treffen we de naam aan in het
departement Pyrénées-Orientales met als hoofdstad Perpignan, in de 17e eeuw
ook in het departement Ain (aan de Franse Oostgrens, ter hoogte van Genève),
en in Namen (Namur) in Wallonië (bron: www.genealogie.com, een franstalige
website over genealogie).

De Waalse kerken in de Noordelijke Nederlanden zijn ontstaan toen protestanten
uit Wallonië hun toevlucht zochten in de Noordelijke Nederlanden, vanwege de
vervolging door de Spaanse overheersers in de 16e eeuw.
Ook in Frankrijk woedden vanaf 1562 godsdienstoorlogen. De voorouders van
onze Loly's zijn dus vermoedelijk, al of niet na een langer verblijf in Wallonië, hier
terechtgekomen. Dat heeft ze er niet van weerhouden om enige generaties lang
vast te houden aan de Franse taal, zie bijvoorbeeld Abraham Loly.

 

 

 

Naaste verwanten

  1. Lolij, Frans
   1. Fasgin, Anna
    1. Lolij, Susanna
    2. Lolij, NN (v)
    3. Lolij, Abraham