Wijngaarden, Cornelis Leywes 1 2 3 4

Geboortenaam Wijngaarden, Cornelis Leywes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 67 jaren, 3 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1641    
1
Overlijden 1708-04-03 Harlingen, Friesland, Nederland  

Grafsteen, Grote kerk Harlingen:

Anno 1708 den 3 april sterf de eerwaarde H:
Cornelius Wijngaarden old burgmr. deser stede
out 67 jaar en is hier begraven.

1

Families

Getrouwd Vrouw Nykerck, Sybrigje Folckerts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1670-06-19    

Op 19 juni 1670 werd hun zoon Leiuwe
gedoopt:

Harlingen, dopen, doopjaar 1670
Dopeling: Leiuwe
Gedoopt op 19 juni 1670 in Harlingen
Zoon van Cornelis Leywes Wijngarden
en Sybrigien Folckerts

4
Aankoop Grote Bredeplaats 24 1681 Harlingen, Friesland, Nederland  

1681 - proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 134r van jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
adres Grote Bredeplaats 24
Cornelis Wijngaerden, hopman x Sybrichien Folckerts Nijhoeck? koopt een mooi huis met een achterhuis en een plaets ertussen, en een pakhuis erachter, waarin een paardenstal etc. Het staat zz. Voorstraat omtrent de oude Vismarkt. Ten O. wd. Franciscus Canter, Raad en Advocaat-fiscaal bij het College ter Admiraliteit in Friesland, ten W. Jacobus Goslings, burgemeester, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Vrij mede-gebruik v.d. steeg zuidwaarts tot aan de Hondenstraat. Het uithangbord en het ijzer waarmee het aan de gevel hangt wordt NIET meeverkocht. Gekocht van de gemeensman Wopke Jansen Acker, voor 1911 gg.

5
Verkoop Grote Bredeplaats 1708 Harlingen, Friesland, Nederland  

Na het overlijden van hun vader Cornelis van Wijngaarden verkochten zijn kinderen Sjoukjen en Livius het huis op de Grote Bredeplaats 24.

1708 - proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 57r van apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
adres Grote Bredeplaats 24
Jan Nolles (Nollides), hopman x Auckjen Lantingh koopt een huis en tuin zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Blauwe Trappen, strekkende van voor tot achter aan de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. wd. Duco Nauta, ontv. generaal, ten W. Jacobus Goslings, oud-burgemeester, ten Z. de Hondenstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Sjoukjen Wijngaarden x Hans? Gonggrijp, oud-vaandrig en wijnkoper, voor 1/2, en Livius Wijngaarden, advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden, voor 1/2, voor 1900 cg.

5
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Harlingen:

1. Leiuwe, 19 juni 1670

2. Sjuke, 18 juni 1671

3. Lieuwe, 16 maart 1673

4. Lieuwe, 10 mei 1674

5. Willemke, 26 januari 1676

6. Wijllem, 24 januari 1677

7. Folckert, 4 augustus 1678

8. Folckert, 20 februari 1681

  Kind.
 1. Wijngaarden, Livius

Bijzonderheden

Misschien was Cornelis Wijngaarden, geboren in 1615 (?)
en overleden op 1 november 1666 een oom
van Cornelius Leywes Wijngaarden. Deze "oom" was
getrouwd met Tettie Hilbrants, een dochter
van Hilbrant Dircks, burgemeester van Harlingen.

Grafschrift, Grote kerk Harlingen:

"Anno 1666 den 1 nov. sterf de eersame Cornelis
Wingaerden mr. Koekebacker deser stede out
51 jaaren zijn hier begraven".

Toelichting:
Leeftijd klopt vermoedelijk niet!

"Oom" Cornelis Wijngaarden was gedoopt op 6 april 1629 te
Britsum, als zoon van de predikant Wilhelmus Johannes Wijngaert
en Eelkie Douwes.
Hij werd lidmaat op 26 december 1653 te Oldeboorn, samen met
zijn schoonzuster Aeltie Hillebrants, getrouwd met zijn broer Joannes
Wijngaert, predikant aldaar.

Tekst lidmatenboek Oldeboorn:
"Den 26 decembris 1653 is wederom nae olde gewoonte
geholden het h. nachtmael des heeren ende sijn doe ter
tijt door des heeren segen en genaede gekomen dese nae
volgende personen:
(o.a.)
1. Aeltie Hillebrants huijsvrouwe van mij Joannes Wijngaert
met attestatie van Harlingen
2. Cornelis Wilhelmi Wijngaert"

"Oom" Cornelis Wijngaerden trouwde vervolgens met Tettie Hillebrants,
de zuster van Aeltie. Zij lieten in Harlingen de volgende kinderen dopen:

1. Willem, 13 juni 1656
2. Dieuwerke, 6 november 1657
3. Elcktje, 26 februari 1660
4. Aeltje, 19 juni 16645

Helaas is de relatie tussen deze Cornelis Wijngaarden en Cornelis
Leywes Wijngaerden niet duidelijk, omdat ieder spoor van de vader
van de laatste ontbreekt. Een "Lieuwe Wilhelmi Wijngaerden" is
(nog) niet gevonden.

De familienaam Wijngaarden is waarschijnlijk afkomstig
van het plaatsje Wijngaarden, dat vroeger in het Bildt
lag:

Op 22 februari 1505 sloot hertog George van Saksen
een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris
en Jacob van Wijngaarden, en Thomas Beukelaar,
de schoonzoon van een van hen.
Deze Zuid-Hollandse Heren zouden de kwelders indijken
tegen vrijstelling van pacht gedurende het eerste jaar.
In 1505 werd het Bildt door arbeiders uit onder meer
Zuid-Holland, Zeeland en Friesland ingedijkt door een dijk
van 14 kilometer die geheel met de hand werd aangelegd
(Oude BIldtdijk).
Er kwam een kaarsrechte weg, met drie dorpjes:
Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek, genoemd naar de
oorspronkelijke plaatsen, waar de arbeiders vandaan kwamen.
Elk dorp vormde een katholieke parochie, en de namen
daarvan gingen al snel over op de dorpen.
Zo ontstonden St. Jacobiparochie, Sint Annaparochie en
Vrouwenparochie (naar Onze Lieve Vrouwe).
(bron: wikipedia.nl)

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep vroedsman, burgemeester, gezworene, gemeensman, klerk boelgoederen, hopman, Harlingen
6

Naaste verwanten

  1. Wijngaarden, Cornelis Leywes
   1. Nykerck, Sybrigje Folckerts
    1. Wijngaarden, Livius

Bronverwijzing

 1. 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
 2. Doopboek Hervormde gemeente Britsum
 3. Lidmatenboek Oldeboorn en Nes
 4. Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
 5. kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
 6. Harlingen, stadsbestuur tot 1814