van der Velde, Feitse Roels 1

Geboortenaam van der Velde, Feitse Roels
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 51 jaren, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1758-12-24    

Op de trouwdag van zijn ouders is hij al geboren.

2
Overlijden 1810-01-02 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland overlijden/begraven 1810
Overleden: Feitse Roels, oud 51 jaar
Datum    : 2 oktober 1810
Plaats   : Rottevalle
Opm.     : De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Lidmatenboek Smallingerland, 1810
Feitse Roels
 - Op 3 oktober 1810 overleden
Doopsgezinde gemeente Rottevalle en
Het Witveen

Opm: In het lidmatenboek is door
de 2 een 3 geschreven (?).

3 4

Ouders

Vader van der Velde, Roel Feitses
Moeder Coops, Grietje
         van der Velde, Feitse Roels

Families

Getrouwd Vrouw van der Velde, Eelkjen Andries
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1790-05-09 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Feitze Roelofs afkomstig van Rottevalle
vrouw: Eelkjen Andries afkomstig van Rottevalle

5
Doop 1808-01-29 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1808
Feitse Roel
 - Op 29 januari 1808 zijn vrouw gedoopt op belijdenis
Doopsgezinde gemeente Rottevalle en Het Witveen

"1808 Den 29 janiaris sijn gedoopt
Feitse Roel en de vrouw"

4
  Kind.
 1. van der Velde, Hiltje Feitzes

Bijzonderheden

In juni 1787 werd Feitse Roels (van der Velde) opgepakt wegens dronkenschap:

Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel
Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, informatieboek 1787
Datum: 19 juni 1787

Binne Popkes, ordinaris assistent van het Gerecht van
Tietjerksteradeel, oud 33 jaar, verklaart dat hij gisteravond dienst deed op de
kermis te Oostermeer ("de Oostermeerer merk"), samen met de assistent Pytter
Sybes en de extra-ordinaris assistenten Gerryt Jans,
van Bergum, en Tjeerd Jelles, van Eestrum; zittende in
de benedenkamer van Sybren Mients hoorden zij boven gestommel,
waarop zij een hen onbekend manspersoon naar beneden haalden; getuige liep
daarbij op tegen een klap van Feitse Roels uit Rottevalle
onder Achtkarspelen en hebben hem daarop in de boeien geslagen
- verklaring van Pytter Sybes, "ordinaris adsistent" van het Gerecht van
Tietjerksteradeel, oud 43 jaar, wonende te Bergum
- idem van Gerryt Jans, "extra-ordinaris adsistent" alsvoren, wonende te
Bergum, oud 52 à 53 jaar (tekent met x)
- idem van Tjeerd Jelles, "extra-ordinaris adsistent" alsvoren, wonende
te Eestrum, oud 55 jaar
- verklaring van Feitse Roels, oud ongeveer 27 jaar, wonende bij zijn vader
Roel Feitses, aan het einde van de Lange Wijk te Rottevalle
onder Harkema Opeinde; zegt dat hij dronken was en zich niet veel van het
incident kan herinneren
- missive van het Hof van Friesland; Roel Feitses moet worden overgebracht
naar het gedemolieerde blokhuis (te Leeuwarden)

Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 4, pag. 138

 

Opm: in de laatste regel is vermoedelijk bedoeld Feitse Roels.
gedemolieerd - vernietigd, gesloopt (?)

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion doopsgezind (1810)
4

Naaste verwanten

 1. van der Velde, Roel Feitses
  1. Coops, Grietje
   1. van der Velde, Feitse Roels
    1. van der Velde, Eelkjen Andries
     1. van der Velde, Hiltje Feitzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs
 3. Grietenij Smallingerland, register van overledenen 1806-1810
 4. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle