van der Meulen, Anne Sanders 1 2 3

Geboortenaam van der Meulen, Anne Sanders
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 85 jaren, 4 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1773-11-06 Opeinde, Friesland, Nederland  

geboren onder Opeinde

4
Doop 1773-12-12 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Dopeling Anne
kind van Sander Remmelts en Trijntje Tabes

4
Huwelijk 1807-11-22 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Anne Sanders afkomstig van Rottevalle
vrouw: Gepke Wopkes afkomstig van Twijzel

5
Familienaam aangenomen 1812-02-19 Oudega, Friesland, Nederland  

Anne Sanders, wonende in de
Rottevalle nr. 80 nam de naam "Van der Meulen" aan.
(Meulen = molen). Hij bezat toen dus waarschijnlijk al
een molen. Hij nam de naam ook aan voor zijn zoon
Sander, oud drie jaren bij hem inwonende.
(ondertekend met Anne Sanders vanmelen)

6
Overlijden 1859-03-09 Nijega, Friesland, Nederland  

Memorie van Successie, kantoor Beetsterzwaag: Anne Sanders van der Meulen, wonende te Nijega.
Tot de nalatenschap behoorde onroerend goed.
Overlijdensakte:
Anne Sanders van der Meulen,
zoon van Sander Remmelts en Trijntje Tabes,
85 jaar, weduwnaar

7 8

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
         van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Families

Getrouwd Vrouw Sytsma, Gepke Wopkes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1807-11-22 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Anne Sanders afkomstig van Rottevalle
vrouw: Gepke Wopkes afkomstig van Twijzel

5
  Bijz.

Anne Sanders en Gepke Wopkes waren neef en nicht,
Trijntje Tabes en Wopke Tabes waren broer en zuster.

Op 13 mei 1814 kochten Anne Sanders en Gepke Wopkes
een weiland met tuintje te Rottevalle:
Beetsterzwaag: notaris F. Tj. Posthumus,
koopakte: verkoop stuk weiland met tuintje te
Rottevalle, koopsom fl. 800.
Anne Sanders van der Meulen en Gepke
Wopkes te Rottevalle, kopers.

  Kind.
 1. van der Meulen, Sander Annes
 2. Annes, Gerkjen
 3. van der Meulen, Gerkjen Annes

Media

Bijzonderheden

Anne Sanders van der Meulen komt veel voor in de notariële
archieven, (enkele vermeldingen genoemd):

Op 7 januari 1818 verhuurde Anne Sanders een korenmolen:
Drachten Notaris K. J. van der Veen
Huurcontract,
Betreft de verhuur van een korenmolen te Rottevalle,
huursom fl. 240
- Anne Sanders van der Meulen, te Rottevalle, verhuurder

Op 4 mei 1818 verkocht Anne Sanders een huis te Rottevalle:
Drachten Notaris K. J. van der Veen
koopakte,
Betreft de verkoop van een huis te Rottevalle,
koopsom fl. 800,
- Anne Sanders van der Meulen te Opeinde, verkoper

Op 16 oktober 1820 kocht Anne Sanders land te Opeinde:
Drachten Notaris K. J. van der Veen
koopakte,
Betreft de verkoop van land te Opeinde,
koopsom fl. 1920
- Anne Sanders van der Meulen te Opeinde, koper

Op 24 augustus 1822 kocht Anne Sanders een huis enz. te Rottevalle:
Drachten, Notaris K. J. van der Veen
koopakte,
Betreft de verkoop van een huis, erf en pakhuis
te Rottevalle, koopsom fl. 1700
- Anne Sanders van der Meulen, korenmolenaar
te Rottevalle, koper

In 1828 leende Anne Sanders van Libbe Bosma,
wiens huis op de Egbertsgaasten hij later overnam.

1828 Drachten, notaris J. G. van Blom
Obligatie
- Anne Sanders van der Meulen te Rottevalle, schuldenaar
- Gepke Wopkes Sytsma te Rottevalle, schuldenaar
- Libbe Bokes Bosma te Drachten, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 33002
Repertoirenr.: 3 d.d. 8 januari 1828

Rechtzaak tegen Anne Sanders van der Meulen:

Anne Sanders van der Meulen kwam een paar keer in een rechtzaakje terecht
wegens zijn handel. Eerst werd hij al eens veroordeeld wegens het in de winkel
hebben van broden beneden het vereiste gewicht. Hij kreeg daarvoor fl. 25,-
boete en verbeurdverklaring van de broden. In 1838 moesten hij en zijn zoon
Sander terechtstaan wegens valsheid in geschrifte. Het ging om een dubbel
accijnsbiljet, waarmee aan de molen van de beklaagde een partijtje ongemalen
rogge (6 zakken) werd gedekt. Dit gebeurde tussen 12 en 14 oktober 1838. Bij
ordonnantie van de raadkamer van 19 februari 1839 is gelast de zaak niet te
vervolgen.

Op 7 december 1838 stond de korenmolen van Anne Sanders van der Meulen
te koop:

Leeuwarder Courant, 7 december 1838:
Uit de hand te koop:
Een welbeklante Korenmolen en Pakhuis,
benevens een huizinge, bakkerij en schuur,
met hovinge en verdere aanhorigheden,
staande en gelegen in de Rottevalle;
eigen aan Anne Sanders van der Meulen,
bij wien men zich, als ook ten kantore van den
Notaris K. J. van de Veen, te Dragten,
ten dezen kan adresseren.

Het geheel belend ten noorden aan de Lits.

(hovinge: de bij een woning behorende bloemen- en
moestuinen)

De korenmolen werd op 31 december 1838 verkocht:
Drachten Notaris K. J. van der Veen
koopakte
Betreft de verkoop van een korenmolen,
pakhuis, huis, schuur en bakkerij
koopsom fl. 2400
- Anne Sanders van der Meulen, korenmolenaar
te Rottevalle, verkoper
De verkoper behoudt voor zichzelf alle zowel
losse als vaste molenaars- en bakkersgereedschappen.

Na 1838 is Anne Sanders vermoedelijk tegelijk met zijn zoon
Sander verhuisd naar Nijega. Het huis met land op de Egbertsgaasten
had Anne door ruiling verkregen (vorige eigenaar Libbe Bosma,
die op 18 januari 1838 op 62-jarige leeftijd was overleden).
Anne Sanders had toen zeker even genoeg van het malen en bakken.
Mogelijk heeft onderstaande akte met bovenstaande ruiling te maken:

(Notaris M. de Vries is Meindert de Vries, een
voorvader van Menno Tjoelker!).

1839 Augustinusga, notaris M. de Vries
Ruiling
Betreft 13 percelen vastigheden te Oudega, Smallingerland, waarde fl. 2400
- Lykele Jelles Bosma te Rottevalle
- Anne Sanders van der Meulen te Rottevalle

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6018
Repertoirenr.: 135 d.d. 18 mei 1839

Hij woonde in 1842 in Nijega, zie onderstaande notarisakte.
Van de kinderen van Libbe Bosma leende
hij:

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Anne Sanders van der Meulen te Nijega, schuldenaar
- Antje Libbes Bosma te Drachten, schuldeiser
- Boke Liebbes Bosma te Opeinde, schuldeiser
- Jan Libbes Bosma te Ureterp, schuldeiser
- Sjoerd Libbes Bosma te Drachten, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 32049
Repertoirenr.: 4670 d.d. 13 januari 1842

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bakker te Rottevalle (1813), broodbakker (1820)

Op 19 juni 1820 gaf Anne Sanders van der Meulen het overlijden van
zijn zuster Grietje aan. Zijn beroep was toen broodbakker.

2

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
    1. Sytsma, Gepke Wopkes
     1. van der Meulen, Sander Annes
     2. Annes, Gerkjen
     3. van der Meulen, Gerkjen Annes
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
 4. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 6. Familienamen 1811
 7. Memories van Successie Friesland
 8. Overlijdensakte Smallingerland