Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh 1 2 3 4 5a 6 7

Geboortenaam Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Mogelijk was hij een zoon van Jurriaan Buijsingh.

 
Overlijden voor 1734-09-25    
8
Begrafenis 1734-09-25 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Jan Buijsingh, Westerkerk

 

8

Ouders

Vader Buijsingh, Jurriaan
         Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh
    Broer     Buijsingh, Hendrick

Families

Getrouwd Vrouw van Enst, Hermina Jans
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1682    
 
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen:

1. Catrina, geen doop bekend

Gedoopt te Amsterdam:

2. Geertruij, 18 oktober 1684, Jan Buijsingh en Harmpje Jans
Hervormd Nieuwe kerk

3. Joannes, 15 januari 1690, Jan Buijsingh en Harmptje Jans
Hervormd Noorderkerk

4. Joanna, 17 oktober 1691, Jan Buijsingh en Annetje Jans
Hervormd Noorderkerk

5. Hillegonda, 8 november 1693, Jan Buijsingh en Harmtje Jans
Hervormd Noorderkerk
Hillegonda is op 25 juni 1694 begraven op het Karthuizer Kerkhof
te Amsterdam:
"KInd van Jan Buijsingh"

6. Joannes, 15 juni 1695, Jan Buijsingh en Harmtje Jans
Hervormd Noorderkerk
Joannes is begraven op 19 juni 1697 op het Karthuizer Kerkhof
te Amsterdam:
"Kind van Jan Buijsingh"

7. Joannes, 8 juni 1698, Jan Buijsingh en Harmtje Jans
Hervormd Noorderkerk

8. Hilgonda, 18 oktober 1699, Jan Buijsingh en Harmpje Jans
Hervormd Noorderkerk

9. Hermina, 23 mei 1703, Jan Buijsingh en Hermina van Enst,
getuigen: Hendrick Buijsing en Trijntje Jans.
Hervormd Noorderkerk

Hermina van Enst is vermoedelijk dezelfde persoon als Harmpje Jans. Hendrick Buijsing is waarschijnlijk de broer van Jan Buijsingh.

 

  Kind.
 1. Buijsingh, Catrina
 2. Buijsingh, Johanna
 3. Buijsingh, Hillegonda

Bijzonderheden

Na het overlijden van Jan Buijsingh en zijn vrouw Harmpje Jans van Enst verkochten hun erfgenamen
hun bezittingen:

Datum overdracht: 02-04-1737
Verkoper: Buijsing, Erven Jan
Koper: Wissenbergh, Mattheus
Straatnaam: Tuinstraat
Straatnaam in bron: Tuinstraat (NZ)
Omschrijving: Huis en erf, vooraan

Straatnaam: Prinsengang
Straatnaam in bron: Prinsengang
Omschrijving: 2 achterhuizen, erven en gang,
Bij de Tuinstraat NZ, vooraan bij de Prinsengracht

Tekst transportakte:

(In de kantlijn) ƒ. 7100 Ct.

"Wij Jacob van Strijen en Hendrick Nicolaas
Sautijn Schepenen etz. dat voor ons gecompa-
reert zijn DANIEL VAN DER VERWE en huijsvrouw
CATHARINA BUIJSING, DIRCK VAN DER VALCK
en huijsvrouw JOHANNA BUIJSING, GERRIT
KLUNDER en huijsvrouw HILLEGONDA BUIJSING
zijnde sij Vrouwen met hunnen gemelde
mans geadsisteert, en voor zoo veel nood sij
van de selve hiertoe geauthoriseert
welcke Catharina Johanna en Hillegonda
Buijsing zijn kinderen en Eenige Erfgenamen
van JAN BUIJSING en HARMPJE JANS VAN ENST
in haar Leeven Egteluijden, volgens hun mutu-
eel Testamente van dato 3 Septemb. 1709
voor de notaris Jan Deutz en getuijgen
alhier gepasst., welcke Jan Buijsing
Eijgenaar is geworden vant na te meldene
perceel bij Ordinatie Quijt Scheldinge
van dato 1 Maij 1697, ende zij Comparanten
gelieden alzoo te zamen vercogt op
gedragen en quijt geschonden te
hebben aan Mattheus Wissenbergh
een Huijs en Erve Staande ende geleegen
vooraan in de Tuijn Straat. Item nog
twee Agterhuijsjes met een Vrije gang
ende haar Erven, Staende ende geleegen
aan de noordzijde van de Thuijn Straat
vooraan bij de Prinsegraft in de Prinsegangh
ende sij comp(aranten)
gelieden hier of al voldaan en wel
betaalt te zijn ten Laasten penning
met den Eersten, zoo dat zij daar omme
te Samen en Elcx een voor al, en voorst
geheel sonder Eenige Smaldeelinge
onder Renunciatie van de beneficien
de duobus vel pluribus reis debendi
Item Ordinis, Divisionis et Excussionis
en zij Vrouws personen nog daer en
boven van de beneficien Senatus Consul-
ti Vellejani et authenticae Si qua
mulier mit Sg. de Willeke keuren
deeser Steede daarop Reflecteerende van
alle Welckens effecten sij Comparanten
een Ider ten haren Reguardige waren hou-
dende Onderegt beloofde Onder verband
van alle hunnen Goederen, Roerende
etz. het voorsz. getransporteerde
te zullen vrije etz. sonder Arg of list
in Oirkonde etz. den 2 april 1737"

Opmerking:

Ct - Contant
Smaldeelinge - smaldelen - in delen scheiden
Renunciatie - afstand doen, opzegging
De duobus vel pluribus reis debendi - Ieder is niet verder dan voor deszelfs aandeel
in de koop gehouden

Beneficien Senatus Consulti Vellejani:

't Nieuw woorden-boek der regten (1664), auteur Adriaan Koerbagh

"beneficium senatus consulti velleani:
’t voordeel of voor-regt der vrouwen, dewelken voor iemand borge sijn geworden;
welk vergund regt daar in bestaat, dat men haar uyt die verbintenisse van borg-togte
niet kan anspreeken, als sijnde nietig en van onwaarde; een vergunt regt of voordeel
van on-anspreekelijkheyd der vrouwen uyt zaake van borg-togte;
’t voordeel des Vellejaansche raads-besluyt"

JACOB VAN STRIJEN:

Jacob van Strijen werd gedoopt op 17 maart 1706 te Amsterdam,
zoon van Quirijn van Strijen en Cornelia Bambeeck. Jacob Quirijnsz.
van Strijen ging op 25 mei 1726 te Amsterdam in ondertrouw met
Geertruid Blaeu, dochter van Joan II Blaeu (1650-1712), lid
van de bekende cartografenfamilie Blaeu. Jacob Quirijnsz. van
Strijen is op 18 mei 1756 te 's Gravenhage overleden.

Gegevens o.a. ontleend aan "Enkhuizer Patriciërs" van Thijs Postma.

HENDRIK NICOLAAS SAUTIJN

Hendrik Nicolaas Sautijn was de zoon van Nicolaas Sautijn en
Clara Decquer en werd gedoopt op 6 juni 1708 te Amsterdam:
Henrick Nicolaas, zoon van Nicolaas Soutijn en Clara Decquer.

Vaderlandsch Woordenboek (25-26) - Jacobus Kok (1791):

"Hendrik Nicolaas Sautijn, tradt in 't huwelijk op den 15e November 1729,
met Jonkvrouwe Maria Grave, dogter van den Heere Hendrik Grave, Schout
bij Nagt van Holland en Westfriesland, en van Lucia van Mollem. Naa het
overlijden deezer echtgenoote, hertrouwde hij in den Jare 1737, met Livina
van Mollem. ook deze hem door den dood ontvallende, tradt hij, op den
3e Junij des Jaars 1744 in een derde huwelijk met (zijn nicht) Maria Leonora
Sautijn, dochter van Willem Sautijn en Vendula Reaal"

Hendrik Nicolaas trouwde voor de 4e keer in 1757 met Susanna Jacoba Van Haringcarspel
en overleed op 1 september 1765 te Beverwijk. De website van het Nationaal Archief,
http://www.gahetna.nl/ geeft de volgende informatie over hem:

"HENDRICK NICOLAAS SAUTIJN geboren Amsterdam 4 juni 1708,
overleden Beverwijk 1 september 1765.
Schepen van Amsterdam; Hoofd-Ingeland van 's-Graveland.
Ambachtsheer van Beverwijk 9 maart 1759.
- 4e (huwelijk) 27 december 1757 Susanna Jacoba van Haringcarspel"

Notaris JAN DEUTZ:

Het betreft hier waarschijnlijk Mr. Jean Deutz van Assendelft, zoon
van Jean Deutz en Geertruid Bicker.Hij komt voor in de "Stamboom
van de familie Deutz", gepubliceerd door het Stadsarchief van Amsterdam.
Over hem wordt het volgende vermeld:

"Mr. Jean Deutz, sedert 1696 vrijheer van Assendelft,
geb. 26 juni, ged. Nieuwe Kerk Amsterdam 1 juli 1655,
schepen en bankier, keizerlijk factor van het kwikzilver,
st. 19, begr. Nieuwe Kerk Amsterdam 24 november 1719,
tr. Nieuwe Kerk Amsterdam 1 april 1692 Maria Boreel,
ged. Nieuwezijds Kapel Amsterdam 18 januari 1669, st. 22,
begr. Nieuwe Kerk Amsterdam 27 februari 1733,
dochter van mr. Jacob en Isabella Coymans"

st = sterfdatum

MATTHEUS WISSENBERGH:

Mattheus Wissenbergh ging op 23 juli 1717 te Amsterdam
in ondertrouw met Johanna Van Santen. Hij is op 4 november 1757
te Amsterdam begraven, Oude Kerk.

 

Naaste verwanten

 1. Buijsingh, Jurriaan
  1. Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh
   1. van Enst, Hermina Jans
    1. Buijsingh, Catrina
    2. Buijsingh, Johanna
    3. Buijsingh, Hillegonda
  2. Buijsingh, Hendrick

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 2. Adriaan Koerbagh: 't Nieuw Woorden-boek der Regten
 3. Thijs Postma: Enkhuizer Patriciërs
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Jacobus Kok: Vaderlandsch Woordenboek
   • Datum: 1791-1792
   • Pagina: Volume 25-26
 6. Ga het na in het Nationaal Archief
 7. Overzicht Archief van de Familie Deutz
 8. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam