Rooseboom, Jan 1 2 3 4 5

Geboortenaam Rooseboom, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 55 jaren, 8 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1756-01-01 Dalen, Drenthe, Nederland  
6
Doop 1756-01-01 Dalen, Drenthe, Nederland  

Dalen, doopboek (1718-1811; DTB 31),
1 januari 1756, pagina 17
Gedoopt: Jan, zoon van Arent Roseboom
en Stientje Brinks.

"Anno 1756
Den 1 Jan: Arent Roseboom en Stientje
Brinks haar kind Jan Dalen"

7
1e Huwelijk na 1792-05-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Alida Lotz

Ondertrouw Amsterdam:
inschrijvingsdatum: 04-05-1792
naam bruidegom: Rooseboom, Jan
naam bruid: Lotz, Alida
(zie de Bijzonderheden)

Alida Lotz werd op 16 september 1768
te Amsterdam gedoopt, dochter
van Jan Lotz en Johanna Mulder.

Kinderen van Jan en Alida:

1. Arend, geboren 19 maart 1793,
gedoopt 24 maart 1793
getuigen:
Johan Philip Lotz
Johanna Mulder

2. Johannes, geboren 10 november 1794,
gedoopt 16 november 1794
getuigen:
Jacob Roozeboom
Geertruijda Hinken

3. Arend, geboren 23 juni 1796,
gedoopt 3 juli 1796
getuigen:
Johanna Mulder
J.P. Lotz

4. Jan Jacob, geboren 4 april 1798,
gedoopt 15 april 1798
getuigen:
Jacob Roozeboom
Geertruij Hinken

5. Johanna, geboren 2 februari 1800,
gedoopt 15 februari 1800
getuigen:
Johanna Mulder
Coenraad Lotz

6. Coenraad, geboren 16 mei 1803
gedoopt 29 mei 1803
getuigen:
Coenraad Lotz
Margreta Elisabet Lotz

Opmerking:
Johan Philip en Coenraad Lotz zijn broers van
Alida Lotz. Margreta Elisabet Lotz is haar zuster.
Johanna Mulder is haar moeder.
Jacob Roozeboom, getrouwd met Geertruid Hinken,
is de broer van Jan Roozeboom.

Alida Lotz werd op 15 juni 1805 te
Amsterdam begraven in de Zuiderkerk:
"1805 14 Junij J. Nachenius ... Alida Lotz 34 I Teer
in de Zuijderkerk"

Opmerking:
J(ohannes) Nachenius was de aanspreker.
"Teer" is de oorzaak van het overlijden.
Waarschijnlijk wordt bedoeld 'tering' (tuberculose).
Het WNT geeft deze betekenis van teer, maar merkt
het aan als 'gewestelijk'. De gegeven voorbeelden
stammen uit Schouwen en uit Vlaanderen.

8 9 10
2e Huwelijk na 1809-09-15 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Niesje Karstens

Ondertrouw Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 15-09-1809
Naam bruidegom: Roozeboom, Jan
Naam eerdere vrouw: Lotz, Alida
Naam bruid: Karstens, Niesje
(zie de Bijzonderheden)

Niesje Karstens werd gedoopt op
15 augustus 1773 te Amsterdam,
dochter van Jozephus Carstens en
Ida Gaal.

Niesje Karstens trouwde na het overlijden
van Jan Rooseboom met Isedorus Smit
op 9 mei 1813 te Amsterdam.

Zij is op 9 augustus 1843 te Amsterdam
overleden.

1 8
Koop 1810-07-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 13-07-1810
Verkoper: Wiggerts wed. Dirk Boode, Erven Alida
Koper: Rooseboom, Jan
Straatnaam: Amstel
Omschrijving: Huis en erf, hoek Kerkstraat
(Amstelkerkstraat)

11
Overlijden 1811-09-19 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Aangevers:
"Coenraad Lotz Jansz., Oud 36 Jaren, wonende
op de Leijdsche Straat N. 103, van beroep
Kruijdenier, zijnde Zwager van de Natemelden
overleedene, en Israel Lotz, Oud 31 Jaren,
wonende in de Lange Leijdsche dwarsstraat N. 15,
van beroep Commissionair, zijnde Zwager van de
Natemelden overleedene"

"Jan Rooseboom, Oud 56 Jaren, wonende op de
binnenAmstel en hoek van de Jodekerkstraat N. 182,
van beroep Kaarssenmaker, zijnde getrouwd met
Niesje Carstens, zijnde gebooren in het Graafschap Daalen,
zijnde Zoon van Arend Rooseboom en van - , is overleeden
heeden Nagt ten Twee uuren in Zijne voormelde woning"

Gazette d'Amsterdam - Amsterdamsch Courant,
24 september 1811:

"Heden stierf, na eene Galziekte van tien dagen
in den ouderdom van 56 jaren en 9 maanden, mijn
hartelijk geliefde Man, JAN ROOSEBOOM, na eenen
allergenoeglijksten Echt van circa twee jaar. Ik verlies
in hem een waardig Man en mijne vier Behuwdkinderen
een' teederzorgenden Vader.
NIESJE CARSTENS
Wed. Jan Rooseboom
Amsterdam, den 19den September 1811
N. B. De Kaarsenmakers-Affaire zal door de weduwe
onder het opzigt der Voogden, ten besten voor Weduwe
en Kinderen, worden gecontinuëerd. "

6 12

Ouders

Vader Roseboom, Arent
Moeder Brinks, Stientje
    Zus     Roseboom, Fennigje
    Zus     Roseboom, Margje
    Broer     Roseboom, Berend
    Broer     Rooseboom, Jacob
         Rooseboom, Jan

Bijzonderheden

ONDERTROUW JAN ROOSEBOOM EN ALIDA LOTZ, 4 mei 1792:

"Compareerden als vooren Jan Rooseboom van Daalen in 't Drentsche,
gereformeerd, oud 36 Jaren, op de Binnen Amstel, bij de Magere brug,
ouders dood, gead. met Zijn Broeder Jacob Rooseboom op de Nieuwmarkt
bij de Bloedstr.
Alida Lotz, van Amst. gereformeerd, oud 24 Jaren, in de Calverstraat
naast de Boomskerk, gead. met haar moeder Johanna Mulder, woont
als boven.

Verzoekende hare drie Sondaagsche uitroepingen omme, naar dezelve,
de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre
daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
En naar dien Sij bij waarheijd verklaaren, dat sij vrije Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk
mochte verhindert worden, zijn hare geboden verwilliget.
(ondertekend)
Jan Rooseboom
Alida Lotz"

Opmerking:
De Boomskerk was oorspronkelijk gelegen in een voormalige brouwerij
aan de Kalverstraat nr. 215. Het was een Rooms-katholieke schuilkerk,
ook wel 't Boompje geheten.
(bron: wikipedia.org)

ONDERTROUW JAN ROOSEBOOOM EN NIESJE CARSTENS, 15 september 1809, Amsterdam:

"hij vrouws-dood goed
Schep(enen) Cons(en)t
vold(aan) 7 van Herfstm. 1809

Compareerden Jan Roozeboom van Dalen in 't Benth(eims)e gereformeerd
weduwnaar van Alida Lotz, op den Amstel, hoek van de Jodekerkstr. ,Ouders dood,
geads. met zijn Broeder Jacob Rooseboom op de Nieuwmarkt
Niesje Karstens van Amst. gereformeerd oud 36 Jaren, woont als boven, geads.
met haar moeder Ida van Galen, Weduwe van Josephus Karstens, Wonende als
boven.

Verzoekende hunne drie weeklijksche Huwlijks Proclamatiën, omme na afloop
derzelven hun lieder Huwlijk te solemniseren, en in alles te voltrekken, zo
verre daar anders geen wettige verhindering voorvalt.
En naardien zij bij waarheid verklaarden, dat zij vrije Persoonen waren,
en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door een
wettig Huwlijk mogt worden verhindert, zijn hun de verzogte geboden toegestaan.
(ondertekend)
Jan Roozeboom
Niesje Karstens"

Opmerking:
September is de herfstmaand.

Het huwelijk van Niesje Karstens, tweede vrouw van Jan Rooseboom, en Isedorus Smit werd
in de krant aangekondigd.
"Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam",
10 mei 1813, Dag:

"Getrouwd Isedorus Smit en
Niesje Karstens, Wed. J. Roozeboom
Amsterdam, den 9den Mei 1813"

Isedorus Smit is op 12 mei 1840 te Amsterdam
overleden, 52 jaar oud. Dit werd gemeld
in het Algemeen Handelsblad van 16 mei 1840.

Niesje Karstens is overleden op 9 augustus 1843,
zoals blijkt uit het volgende bericht uit het Algemeen Handelsblad van
11 september 1843, Dag:

"Al degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn
aan of goederen, Gelden of effecten onder zich mogten hebben,
behoorende tot den Boedel van Mejufvrouw Niesje Karstens,
Wed. den Heer Isedorus Smit, de Kaarsenmakers-Affaire uitgeoefend
en gewoond hebbende binnen deze Stad op den hoek van den Amstel
en Kerkstraat en op den 9den Augustus jongstleden overleden, gelieven
daarvan vóór den eersten November eerstkomende opgave te doen ten kantore
van de Notarissen Meijer en Viervant op de Keizersgracht bij het Molenpad"

Na haar overlijden werd haar inboedel verkocht:
Algemeen Handelsblad, 25 oktober 1843, Dag:

"C. van Campen, H.C. Coers, W.G. Kleman, J. Mouthaan, L. de Bull, en J.F. Gebhard,
Makelaars, zullen, ten overstaan van de Notarissen Meijer en Viervant, op Dingsdag
den 7den November 1843, des voormiddags ten 10 ure precies, voor het Huis
van de Overledene bewoond geweest, op den Binnen-Amstel en hoek Kerkstraat,
No. 4853 Verkoopen:
Juweelen, Goud en Zilverwerk, Porselein, Roomkleurd Aarde-, Lak- en Glaswerk,
zindelijke Mans en Vrouwe Kleederen en Lijnwaden, Bedden met hun Toebehoren,
Dekens, Gordijnen, Vloerkleeden en Karpetten, Spiegels en Kunstplaten in Lijsten
met Glazen, Mahony- en Gladhouten Meubelen, Koper-, Tin-, Ijzer- en Blikwerk,
Boeken en verdere Inboedel, Nagelaten door Wijlen Mejufvrouw N. KARSTENS,
Wed. den Heer J. SMIT.
Breeder volgens Catalogus bij gemelde Makelaars (à 10 Cents voor de Armen) in tijds
te bekomen. De goederen kunnen Zaturdag en maandag voor den Verkoopdag
bezigtigd worden"

GEGEVENS VAN DE KINDEREN VAN JAN ROOSEBOOM EN ALIDA LOTZ:

1. Arend, geboren 23 juni 1796 te Amsterdam:

Arend Rooseboom Jansz. nam op 1 augustus 1818 de kaarsenmakerij van
J.B. van Tubergen over.
Opregte Haarlemsche Courant, 6 augustus 1818, Dag:

"De Ondergetekende (oudste Zoon van wijlen JAN ROOSEBOOM in leven
Mr. Kaarsenmaker op de hoek van den Binnen-Amstel en Kerkstraat)
de bovengemelde kaarsenmakerij van J.B. van Tubergen op de
Elandsgracht bij de Prinsengracht No. 1 te Amsterdam, met primo Augustus 1818
overgenomen en aanvaard hebbende, recommandeerd zich door dezen vriendelijk
in het aandenken van alle geëerde Beginstigers en Bekenden, met verzekering
van eene prompte en civiel bediening.
AREND ROOSEBOOM JANSZ."

Arend Jansz Roozeboom trouwde op 28 april 1819 te Amsterdam met Johanna
Femia Keijser.

Arend Rooseboom Jansz. is overleden op 15 augustus 1846 te Ulsen,
Graafschap Bentheim:
Opregte Haarlemsche Courant, 25 augustus 1846, Dag:

"Op den 15den Augustus 1846, overleed te Ulsen, in het Graafschap Bentheim,
mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AREND ROOSEBOOM JANSZ., in den ouderdom
van ruim 50 jaren, na eene genoeglijke Echtverbindtenis van ruim 27 jaren.
Na eenen regt Christelijken Wandel, ontsliep hij in het geloof aan zijnen Verlosser
in de hope des eeuwigen levens.
Diep betreur ik met alle zijn betrekkingen zijn gemis, doch vinde mijnen troost
in het Goddelijk Evangelie.

Wed. A. ROOSEBOOM JANSZ.,
Geb. J.F. KEIJZER,
Amsterdam, 20 Augustus 1846
Verzoek van condoleance Brieven verschoond te blijven."

Arend Rooseboom werd op 17 augustus 1846 te Uelsen begraven:

Begraben: 17.08.1846 in Uelsen
Jan Roseboom uit Amsterdam, Boekhouder, oud 50 Jaar, Galkoorts
Zoon van Jan Roseboom en Aleida Lotz
Echtgenoot van Johanna Femia Keiser
Beruf: Boekhouder

Toelichting:
Jan Roseboom = Arend Roseboom.

Na zijn overlijden werden te Amsterdam, zijn Theologische Boeken
verkocht op maandag 9 november 1846 door de boekhandelaar H. Höveker
(zie advertentie in de Galerij).

2. Jan Jacob, geboren 4 april 1798.

Opregte Haarlemsche Courant, 10 januari 1829, Dag:

"Jan Jacob Rooseboom, Makelaar in Tabak, te Amsterdam, brengt door deze ter kennisse
van zijne Vrienden en Bekenden zoo binnen als buiten deze Stad, dat zedert primo Januarij 1829,
de Makelaardij door hem voor eigen Rekening wordt voortgezet, hebbende zijne
betrekkingen in dat Makelaars-kantoor, waarin hij gedurende ruim dertien jaren
werkzaam (en zedert eenige jaren Deelgenoot), was, met ultimo 1828, opgehouwen
te bestaan"

Opmerking:
Jan Jacob Rooseboom was dus op ongeveer 18-jarige leeftijd bij het Makelaarskantoor
gaan werken.

3. Johanna, geboren 2 februari 1800.

Zij overleed op 21 maart 1867 te Utrecht:

"Johanna Rooseboom, in den ouderdom van 67 jaren, zonder beroep,
geboren te Amsterdam, wonende alhier in de Agnietenstraat A 302,
Ongehuwd, dochter van Jan Rooseboom en van Johanna Lotz,
beide overleden"

Naaste verwanten

 1. Roseboom, Arent
  1. Brinks, Stientje
   1. Roseboom, Fennigje
   2. Roseboom, Margje
   3. Roseboom, Berend
   4. Rooseboom, Jacob
   5. Rooseboom, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 3. Overlijdensakte Utrecht
 4. Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen
 5. Huwelijksakten Amsterdam
 6. Overlijdensakten Amsterdam
 7. Doopboek Dalen
 8. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 9. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 10. Ontvangen, begraven, Amsterdam 1803-1805
 11. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 12. Gazette d'Amsterdam = Amsterdamsche Courant