Bouma, Wypk Simons 1

Geboortenaam Bouma, Wypk Simons
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 45 jaren, 1 maand, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1774-06-06 Hemelum, Friesland, Nederland  
2
Doop 1774-06-26 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1774,
doopjaar 1774
Dopeling: Wijpk
Geboren op 6 juni 1774 in Hemelum
Gedoopt op 26 juni 1774 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Dochter van Sijmen Lieuwes en Aaf Cornelis

2
Familienamen 1812-01-15 Koudum, Friesland, Nederland  

gecompareerd zijnde Wiepjen Symen wonende te
Molquerum heeft dezelve verklaard dat zij aanneemt
den naam Bouma(n?) voor famille naam en heeft deze
met ons getekend den 15 january 1812,

Wiepk Sijmons Bouma
Eelke Wouters

3
Attestatie 1817-05-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 8 Mai 1817 is kerkelijke attestatie
verleend aan de Weduwe van Rinke Jansen
Wijpke Sijmons naar Koudum

4
Overlijden 1819-07-08 Koudum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1819
Aangiftedatum 9 juli 1819, blad nr. 10
Wypk Symens Bouma, overleden 8 juli 1819,
45 jaar, vrouw
Weduwe

Aangevers:
"Menne Sijmens Bouma van bedrijf Boer, Wonende
te Hemelum en Johannes Jeltes Solkema van bedrijf
Boer, Wonende onder Molkwerum, Van Competenten ouderdom"

"Wijpk Sijmens Bouma Weduwe Rinke Jans, dochter van
Sijmen Lieuwes Bouma, en van Aaf Cornelis, beide
overlange overleden, Volle Zuster van de eerstgenoemde
Comparant en aangehuwde Zuster van de andere
Comparant, overleden te Koudum, oud 45 Jaren"

Opmerking:
Johannes Jeltes Solkema was gehuwd met
Grietje Simons Bouma, zuster van Wijpk Sijmens Bouma.

5

Ouders

Vader Lieuwes, Symen
Moeder Cornelis, Aaf
    Zus     Bouma, Atje Simons
         Bouma, Wypk Simons

Families

Getrouwd Man Jansz, Rinke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1794-12-14 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1794
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 14 december 1794 in Hemelum
Man       : Rinke Jans afkomstig van Hemelum
Vrouw     : Wijpk Simons afkomstig van Hemelum

6
Attestatie 1796-08-28 Molkwerum, Friesland, Nederland  

1796 Den 28 Augustus is van Hemelum
de attestatie gepasseerd, den 13 Maart 1796
bij onze gemeente ingekomen van Rinke Jans
en Wijpk Simons echtelieden
(Rinke Jans - overleden)
(Wijpk Simons vertrokken)

4
  Kind.
 1. Jansen, Jantje Rinkes
 2. Jansz, Simon Rinkes
 3. Jansen, Janke Rinkes
 4. Janszen, Jan Rinkes
 5. Jansen, Aafke Rinkes
 6. Janszen, Sied Rinkes

Media

Bijzonderheden

Na het overlijden van haar man werd de inboedel verkocht.

Openbare verkoping van de inboedel.

'De griffier HENDRIK KUYPER te Hindeloopen zal, Dingsdag den 23sten April 1816, des morgens ten 9 uren
op de Plaats van weduwe Renke Janzen, onder Molkwerum, bij Boelgoed en gereed geld, presenteren
te verkoope:
16 Melke KOEYEN, 6 kalve RIEREN, 2 gelde RIEREN, 5 HOKKELINGEN, 1 hokkelings Bul, 2 SCHAPEN
met LAMMEREN, 4 koperen Emmers, 1 Karn met koperen hoep, 15 Melkaden, 10 Melktobjes,
3 Melkvaten, 4 houten Emmers, 3 Hooywagens, 1 Speelwagen, 1 Chais, 1 Arresleed, Paardengerei, Harken,
Vorken, Planken en wat meer zal worden gepresenteerd.'

Leeuwarder Courant, 15 april 1816

1817 Koudum, notaris G. Keuchenius
Volmacht, akte niet aanwezig
- Wypk Symons Bouma te Koudum, weduwe van Rinke Jans, lastgever, tevens als
voogd over haar kinderen
- J. Zandstra te Sneek, gelastigde

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72002
Repertoirenr.: 138 d.d. 18 december 1817

1818 Koudum, notaris G. Keuchenius
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen in de Stavorense Noordermeer polder
te Molkwerum, koopsom fl. 8777
- Jantje Rinkes te Workum, verkoper
- Wypk Symons Bouma te Koudum, weduwe van Rinke Jans, verkoper, tevens als
voogd over haar kinderen
- Cornelis de Roos te Stavoren, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72002
Repertoirenr.: 174 en 181 d.d. 26 maart 1818

Naaste verwanten

 1. Lieuwes, Symen
  1. Cornelis, Aaf
   1. Bouma, Atje Simons
   2. Bouma, Wypk Simons
    1. Jansz, Rinke
     1. Jansen, Jantje Rinkes
     2. Jansz, Simon Rinkes
     3. Jansen, Janke Rinkes
     4. Janszen, Jan Rinkes
     5. Jansen, Aafke Rinkes
     6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariƫle archieven Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 3. Familienamen 1811
 4. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 5. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen