van Senderen, Hillegonda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geboortenaam van Senderen, Hillegonda
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1726-07-21    
4
Doop 1726-07-21 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hillegonde, dochter van Frans van
Senderen en Anna Elisabet Coenraats
Gereformeerd Geerte-kerk
agter het Wijsstraat
doopboek 10, pag. 166

4
Ondertrouw 1759-11-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Vrijdag den 2 Nov. 1759
Anthonij Wilders J. M. bij den Plompen toren
En
Hillegonda van Zenderen J. D.
aan de Geertebrugh"

5
Huwelijk 1759-11-22 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Antoni Wilders

"22 Nov. 1759 getroud in de Buurkerk
door W. Geisweit
Antonij Winder J. M.
En
Hillegonda van Zenderen J. D."

Opm: W. Geisweit - Wilhelmus Geisweit,
predikant te Utrecht van 8 mei 1746
tot 2 februari 1762.
(bron: Dominees.nl)

Antoni Wilders was op 28 januari 1720 gedoopt te Drumpt,
zoon van Antoni Wilders en Artjen, egteluijden.

5 1 13 7
Koop huysinge 1767-09-19 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Koop en verkoop
Aktenummer: 60
Datum: 19-09-1766
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: P. VAN SCHOONHOVEN
Personen:
Verkoper: Levien Klemmé
Verkoper: Jan Klemmé, zoon
Verkoper: Dirk Klemmé, zoon
Koper: Antoni Wilders
onroerend goed:
huyzinge, erve en grond; wz Lange Nieuwstraat
Locatie: wz Lange Nieuwstraat
Belendingen: zw: wed. Jacobus Bol nw: kinderen
en erfgenamen van domheer Gysbertus van Vianen
Gerecht: Utrecht

1
Overlijden voor 1803-05-23    
 
Begrafenis 1803-05-11 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hillegonda van Senderen weduwe van Anthonij
Wilders op de Lange Nieuwstraat, laat na meer-
derjarige kinderen bijgezet met de koets f 21, -
Weeskerk

9

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Coenraats, Anna Elisabeth
         van Senderen, Hillegonda
    Zus     van Senderen, Anna Elizabeth
    Zus     van Senderen, Paulina
    Broer     van Senderen, Paulus Coenradus
    Zus     van Senderen, Cornelia

Media

Bijzonderheden

Op 31 oktober 1759 maakten Hillegonda van Senderen en
Antoni Wilders Huwelijkse voorwaarden op:

Notariële akte U222a3 - 89 : Huwelijkse voorwaarden
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U222a3, aktenummer 89
Aktedatum 31-10-1759
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. J. VAN DE WEERT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Antoni Wilders
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hillegonda van Senderen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: bruidegom geboren in Drumpt

Gedeelte akte:

"Compareerden voor mij Petrus Jacobus van de Weert Notaris
voor de Ed. Hove van Utrecht:

Mons(ieu)r Antoni Wilders meerderJarig Jongman geboortig van Drumpt
in Gelderland dog wonende binnen deze Stad, toekomende Bruijdegom
ter Eenre;
Ende de E(erbare) Hillegonda van Senderen meerderJarige Jonge Dogter,
Borgeresse en Inwoonderesse dezer Stad, toekomende Bruijd,
ter andere Zijden;
Zijnde de beijde Comparanten mij Notaris bekend;
Te kennen gevende dat tusschen henlieden besloten en beraamd was
een Wettelijk Huwelijk aan te gaan, 't welke Zij elkanderen beloofden
eerstdaags na de Wetten dezer Landen te Zullen Solemniseren en
Voltrekken; "

Opmerking:
Drumpt - Gelders dorp bij Tiel aan de weg naar Buren aan de Linge.

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. ANTHONIJ WILDERS, gedoopt 27 september 1761, zoon van Anthonij Wilders en
Hillegonda van Senderen, Buurkerk
- Echtelieden en Lidmaten
- in de Sale straat

Opmerking:
De Sale straat heet tegenwoordig Zadelstraat:
Oude naam: Steenweg- Saliestraat of Zalestraat of Zaale straat (1832).
Nieuwe naam: Zadelstraat, van de Mariaplaats zuidwaarts naar de Maartensbrug bij de Dom.
Reeds in 1165 bestraat. Eerste naam was Oude Steenwech. In 1330 Zadelstraat.

Anthonij Wilders trouwde op 28 mei 1798 met Hendrica Catharina Kokkengen:

Ondertrouw:
"Vrijdag den 11 Maij 1798
Anthonij Wilders, geboren alhier, woont op de
Lange Nieuwstraat en
Hendrica Catharina Kokkengen, geboren alhier, woont
Catrijne Steeg
Van 't 3 gebod nader bewijs van des bruijdegoms ouders"

"Getrouwd in de Jacobi kerk
Den 28 Maij 1798 door H. Weijland"

Hendrika Catharina Kokkengen is op 4 april 1820 te Utrecht overleden.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 5 april 1820
Aktenummer: 560

"Hendrika Catharina Kokkengen, geboren te Utrecht,
Huisvrouw van Anthonij Wilders, dochter van wijlen Jan
Kokkengen en van Catharina Maria van der Steeg, is
overleden op 4 april des middags ten vier uuren in den
ouderdom van 58 jaren ten hare huize staande in de
Catharijna Steegge Wijk A No 560"

Anthonij Wilders is overleden op 24 april 1842 te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 25 april 1842
Aktenummer: 499

"Anthonij Wilders, zonder beroep, geboren te Utrecht, wonende
alhier in het Bartholomae Gasthuis, weduwenaar van Hendrika
Catharina van Kockengen, zoon van wijlen Anthonij Wilders en
wijlen Hillegonda van Sinderen, is overleden ten huize voorschreven
den 24 april 1842 des avonds ten zeven ure, in den ouderdom van
81 jaren"

Opmerking:
Het Bartholomeus Gasthuis is al sinds 1367 (eerst nog onder de naam
St. Apollonia Gasthuis) gevestigd in de Lange Smeestraat. Sinds 1407
wordt op deze plaats onafgebroken zorg verleend aan de oudere inwoners
van Utrecht.
(http://www.bartholomeusgasthuis.nl/)

2. ANNA ELISABETH, gedoopt 10 november 1762, dochter van Antonij Wilders
en Hillegonda van Senderen, Domkerk
- Echtelieden en Lidmaten

Anna Elisabeth Wilders is op 1 februari 1842 te Utrecht overleden.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 3 februari 1842
Aktenummer: 150

"Anna Elisabeth Wilders, zonder beroep, geboren te Utrecht,
wonende alhier in het Bartholomae Gasthuis, ongehuwde
dochter van wijlen Anthonij Wilders en wijlen Hillegonda
van Sinderen, is overleden ten huize voorschreven den
1e februari 1842 des avonds ten half tien uur, in den
ouderdom van 75 jaren"

3. FRANCOIS WILDERS, gedoopt 5 maart 1765, zoon van Anthonij Wilders en
Hillegonda van Senderen, Domkerk
- Echtelieden en Lidmaten

Francois Wilders vertrok in 1791 als soldaat met het VOC schip Vrouwe Maria Cornelia
vanaf Fort Rammekens bij Vlissingen.

Voornaam opvarende: Francois
Achternaam opvarende: Wilders
Herkomst opvarende: Utrecht
Datum indiensttreding: 25-05-1791
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Uitleg over functie: Militair
Uitgevaren met het schip: Vrouwe Maria Kornelia
Kamer: Regiment De Meuron
Bestemming: Batavia
Vertrek: 1791-05-25, Rammekens
Aankomst kaap: 1791-09-04
Vertrek kaap: 1791-10-23
Aankomst: 1792-04-13 Batavia

Over de terugkomst van Francois Wilders is niets bekend.

Opmerking:
Fort Rammekens is een Nederlands fort bij Ritthem, bij de monding van het
voormalige kanaal van Welzinge, dat toegang gaf tot de haven van Middelburg,
op enkele kilometers ten oosten van Vlissingen aan de Westerschelde.
Oorspronkelijk noemde men het fort ook wel Zeeburg.
The Regiment de Meuron was a regiment of infantry originally raised in Switzerland
in 1781. The regiment was named for its commander, Colonel Charles-Daniel de Meuron.
Charles-Daniel de Meuron (6 May 1738 - 4 April 1806) was the founder of a Swiss mercenary
regiment, Regiment de Meuron, which worked in the service of the Dutch East India Company
in Cape Town and Ceylon.
(Bron: wikipedia.org)

4. CATHARINA HENDRIJETTA WILDERS, gedoopt 29 mei 1768, dochter van Anthonij Wilders en
Hillegonda van Senderen, Catharijnakerk
- Echtelieden en Lidmaten

Catharina Henrietta trouwde in 1805 met Benjamin van Senus. Hij was kort tevoren weduwnaar
geworden van Anna Maria Roeck. Zij was overleden op 11 januari 1805 te Utrecht:

"Mejuffr. Anna Maria Roeck huisvr. van Benjamin van Senus
op de lange nieuwstraat. Laat na haar man. Bijgezet f 25 -.-.
Catharijnakerk, Steegman"
De groefbidder(=aanspreker) was Jan Steegman.

Utrechtsche courant, 14 januari 1805:

"Hedenavond, ten half zes uuren, Overleed alhier, in
den ouderdom van 39 Jaren en 3 Maanden, mijne teder
geliefde Echtgenoote ANNA MARIA ROECK, waarvan bij
deeze aan Vrienden en Naastbestaanden kennis geeve,
met verzoek om van Condoleantie Brieven, verschoond te blijven.
B. VAN SENUS
Chirurgijn en Vroedmeester
Utrecht den 11 January 1805"

In maart trouwden Benjamin van Senus en Catharina Henrietta Wilders;

Utrechtsche courant, 29 maart 1805:

"Heden zijn ondertrouwd, Utrecht den 28 Maart 1805
BN. VAN SENUS
EN
CATHARINA HENRIETTA WILDERS"

Ondertrouw:

"Extra aanteekening aan 't Stadhuis
Donderdag den 28e Maart 1805
Benjamin van Senus
en
Catharina Henrietta Wilders"

"Den 14 April 1805 getrouwd in de
Catharijne kerk door S. van Beuningen
Benjamin van Senus
en
Catharina Henrietta Wilders"

Opmerking:
S. van Beuningen - Samuel van Beuningen, predikant te Utrecht van
13 december 1789 tot 9 januari 1832.

Benjamin van Senus was in 1749 gedoopt in de Catharinakerk te Utrecht:

"Benyamin Soon van Johannes van Senus en
Adriaana Angelier, E. L. en beyde Ledem.
woonende op de Lange N. straat"

Utrechtsche courant, 3 juli 1807:

"Hedenavond circa 9 uuren, Verlostte ik mijne geliefde
Huisvrouw C. H. WILDERS, van een welgeschapen ZOON.
Utrecht den 28. Juny 1807.
B. v. Senus, Stads Heel- en Vroedmeester."

Deze zoon, Antonie Hendricus Catrienus, werd op 19 juli 1807 gedoopt
te Utrecht in de Catharijne kerk, zoon van Benjamin van Senus en
Catrina Henrietta Welder.

Utrechtsche courant, 13 augustus 1819:

"Heden morgen ten 9 ure, overleed alhier in den ou-
derdom van 69 jaren en 9 maanden, mijn geliefde Man
BENJAMIN VAN SENUS, in leven Heel- en Stads- Vroed-
meester, waarvan bij dezen aan vrienden en naastbestaanden
kennis geve, met verzoek om van Condololeantie- Brieven
verschoond te blijven.
C. H. Wilders
Wed. B. van Senus
Utrecht, den 10 Augustus 1819"

Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 12 augustus 1819
Aktenummer: 680

"De Heer Benjamin van Senus, Heelmeester, geboren
te Utrecht, gehuwd aan Mejufvrouw Catharina Elisabeth
Wilders
- overleden ten zijnen huize aan de Lange Nieuwstraat
wijk A, No 505"

In december van datzelfde jaar werden zijn nagelaten goederen verkocht.
Utrechtsche courant, 8 december 1819:

"Men zal op Dingsdag den 28. December 1819, des voormiddags
ten tien ure aan het Bureau van publieke verkoopingen, achter
St. Pieter te Utrecht, ten overstaan van den Notaris HENDRIK
KAMPERDIJK, publiek doen verkoopen, eenig gemaakt GOUD en
ZILVER, MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN, mitsgaders
Chirurgicale verloskundige Instrumenten en Boeken, nagelaten
door den Heer BENJAMIN VAN SENUS, in leven Chirurgijn en
Vroedmeester binnen Utrecht - Ten verzoeke van de meerderjarige
en Voogden over de minderjarige Erfgenamen van gemelden
overledenen- Krachtens permissie verleend, door Mijn Heer
den President van de Regtbank van eersten aanleg, zittende te
Utrecht, dato 13. November, behoorlijk geregistreerd.
Alles op Maandag den 27. december 1819 op de gewone
uren voor een ieder te zien."

Catharina Henrietta Wilders is op 7 november 1844 te Kralingen overleden.
Overlijdensakte Kralingen
Aktedatum: 9 november 1844
Aktenummer: 91

Aangever (o.a.):
"De Wel Eerwaarde Heer Antonij Henricus Catharinus van Senus,
van beroep Predikant, wonende aan de Korte Kade te Kralingen,
Zoon van de natenoemen overledene"

"Catharina Henrietta Wilders, van beroep particuliere, wonende
te Kralingen, in den ouderdom van 76 en een half Jaaren, geboren
te Utrecht, weduwe van Benjamin van Senus, dochter van Anthonij
Wilders en van Hillegonda van Senderen, nalatende Eenen meer-
derjarigen Zoon,
overleden op 7 November 1844 des morgens ten half Een ure aan
Korte Kade Wijk E"

Rotterdamsche courant, 9 november 1844:

"Heden overleed in den ouderdom van ruim 76 jaren,
onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mejufvrouw
C. H. WILDERS, Wed. B. van Senus.

A. H. C. VAN SENUS pred.t
E. C. VAN SENUS, KEMELAAR
Kralingen, den 7 November 1844
Eenige kennisgeving"

Rotterdamsche courant, 19 november 1844:

"De Ondergetekende betuigt langs dezen weg, zijnen
opregten dank voor de bewijzen van deelneming, bij de
bevalling zijner Echtgenoot en het overlijden zijner
geliefde Moder in zulk een ruime mate ondervonden.
A. H. C. VAN SENUS Pred.t
Kralingen, den 18 November 1844."

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Coenraats, Anna Elisabeth
   1. van Senderen, Hillegonda
   2. van Senderen, Anna Elizabeth
   3. van Senderen, Paulina
   4. van Senderen, Paulus Coenradus
   5. van Senderen, Cornelia

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 3. C. Onclin: Doopboek Drumpt 1719-1771
 4. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 5. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 6. http://www.datavaria.nl/utrecht
 7. Overlijdensakte Utrecht
 8. VOC-opvarenden
 9. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 10. Utrechtsche courant
 11. Overlijdensakte Kralingen
 12. Rotterdamsche courant
 13. Huwelijksakte Utrecht