Jansdr, Anneke Adriaens

Geboortenaam Jansdr, Anneke Adriaens
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man van Clootwijck, Adriaen Dircks
  Bijz.

In het Rechterlijk Archief van Capelle zijn de (klein)kinderen van dit gezin vermeld. In 1616 werd de nalatenschap
van de oudste zoon Adriaen geregeld. Hij had met zijn vrouw Mariken geen kinderen:

Rechterlijk Archief Capelle nr. 60
8 april 1616

Fol. 102Ar

Staet ende inventaris vanden achtergelaten goederen naert overlijden van Adriaen van Clootwijck
ende Maricken Adriaens, sijnder huijsvrouw, gemaecjt tusschen vrinden van wedersijden.

Fol. 102Bv

Erffscheijdinge ende deelinge gemaeckt tusschen d´erffgenamen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck
ende Mearicken Adriaen van Clootwijckx huijsvrouw sa., 8-4-1616.
Inden iersten sijn d´erffgenamen van Adriaen van Clootwijck geloot ….
Item hier tegens soo sijn d´erffgenamen van maricken Adriaens geloot ….

Fol. 104r

Smaeldeelinge gedaen ende aengebrocht voor recht gedaen bijde erffgenamen van Adriaen van Clootwijck:
Lijsken van Clootwijck ende …
Item inden je is Lijsken van Clootwijck geloot ….
Item sijn de erffgenamen van Alit van Clootwijck geloot ….
Item hier tegens soo sijn d'erffgenamen van Dirck van Clootwijck geloot ….
Nog genoemd: Adriaen van Clootwijck den Ouden, Adriaen van Clootwijck den Jongen, Dirck van Clootwijck,
haeren broeder, Jan Wouterss, swager, Timoti Wijckentoren, weduwnaar Peterken Dirckss van Clootwijck
met sijn twee kijnderen.

Toelichting:
In deze akte worden genoemd de zusters en broer van Adriaen Adriaens van Clootwijck. Hij had zelf geen kinderen
en was de oudste zoon van Adriaen Dircks van Clootwijck.

1. Lijsken (Elisabeth) van Clootwijck
2. Alijt van Clootwijck
3. Dirck van Clootwijck

Tenslotte staan de kinderen van Dirck van Clootwijck vermeld: Adriaen de Oude, Adriaen de Jonge, Dirck , Jan Wouters
gehuwd met dochter Gertruijt, overleden dochter Peterken. die gehuwd was met Timoti Wijckentoren.

Rechterlijk Archief Capelle nr. 61
datum 1 juni 1616

Fol. 77v

Op huijden desen je junij anno 1616 compareerden Melis van Houwelinge ende Elsebeth Nicolaesdr van Houweninge
mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, ende Janneken van Houweninge, haer suster, procuratie
Den Hage 7-3-1617, ende heeft octoij verleent op het testament van Adriaen van Clootwijck, haere [oudt] ome,
om het te kunnen beswaren ende gaff over met een verlije soo als recht is Elisabeth van Clootwijck wed Peter Toniss
en aan Maeijken Thomas van Cramen

Fol. 78r

Eodem anno et die compareerden Elisabeth van Clootwijck wed Peter Toniss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude,
Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss ende Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dirck van Clootwijck dr
mede namens de twee naegelaten weeskijnderen van Peterken Dirck van Clootwijck dr ende mede voor Timotheo Wijckentoorn,
Melis van Houweninge, Elisabeth van Houweninge, mede namens Nicolaes van Houweninge, haeren vader, Janneken van
Houweninge, Henrick Gijsbertss van Houweninge, Corst Corsten namens Adriaen Gijsbertss van Houweninge, procuratie
Gorcum 26-5-1617, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Adriaenss ende Wouter Adriaenss, gebroeders.
Alle verkopers als erffgenamen van Adriaen van Clootwijck.

 

  Kind.
  1. van Clootwijck, Dirck Adriaens

Naaste verwanten

    1. Jansdr, Anneke Adriaens
      1. van Clootwijck, Adriaen Dircks
        1. van Clootwijck, Dirck Adriaens