Lambertsz, Adie 1 2

Geboortenaam Lambertsz, Adie
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 72 jaren, 4 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1522 Kollum, Friesland, Nederland  

zoon van Jan Lammerts en Anna
Edzes

In 1592 werd er een portret van hem geschilderd,
waarop vermeld werd, dat hij 70 jaar oud was.

1 3
1e Huwelijk     Getrouwd met Magdalena N.

geen kinderen

1
Burgerboeken van Leeuwarden 1561 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

1561/00/00 Adie Lambertz.
Beroep: Koopman
Geboorteplaats: Kollum
Betaalt: 4 lb. 14 s.

3
2e Huwelijk     Getrouwd met Rints Hendricks

Zes kinderen:
Tjebbe, Isaäck, Lambertus,
Wijtscke, Rintscke, Tjetscke

Rints Hendricks was de dochter van
Hendrik Jarichs en is overleden na 1585.
In 1585 werd de inventaris van het bezit van
Hendrik Jarichs opgemaakt en is de boedel verdeeld
over drie kinderen, Jurjen Hendriks (van der Ley),
de minderjarige Jan Hendriks en Rints Hendriksdochter.

In 1592 werd Johannes Henrici Rhala, haar
vermoedelijke  oudere halfbroer, als honorarius
curator benoemd van alle (half)weeskinderen van
Aedje Lamberts en Rints Hendriksdochter.

Isaac Adius is overleden in mei 1636. Zijn naam staat
vermeld op de grafsteen van zijn vader.

1 4 5
Overlijden 1594-05-27 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

grafsteen op het Oldehoofsterkerkhof

Op 22 juli van datzelfde jaar vond te
zijner sterfhuize de beschrijving
van zijn nalatenschap plaats.

Nummer: 497
Signatuur: y10; 594
Datum: 1594/07/22
Inventarisant: Aedie Lamberts
Beroep inventarisant: Burgemeester (gewezen)
Opmerking: Zie 681.

Dit huis, waar hij tot aan zijn dood woonde,
had hij in 1579 gekocht voor 1300 Caroliguldens.
Het lag "opte Nyestadt streckende voor aant water
tot achter aende Stads Bolwerck,
hebbende wijlen Anna Tonges en Doecke van Martena
ten Westen ende een huys van wijlen
Beernt Goltsmidt ten Oosten".

5 6

Ouders

Vader Lammerts, Jan
Moeder Edzes, Anna
         Lambertsz, Adie

Families

Getrouwd Vrouw Jarichs, Jannetje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1586    

1586 of 1587

 
  Kind.
 1. Adius, Magdalena
 2. Adius, Adigerus

Media

Bijzonderheden

Stamboek van den Frieschen adel:

Adius

Wij geven de Genealogie dezer, niet adellijke Familie, zoo,
omdat zij aan onderscheiden adellijke Geslachten is verwant
geweest, als, omdat haar Stamvader eene belangrijke rol in
de geschiedenis van Frieslands Hoofdstad gespeeld heeft en
door velen hoog geroemd wordt. Die was ADTJE (ATHJE, of
ATTE) LAMMERTS, een zoon van JAN LAMMERTS, overleden
21 junij 1574, bij Anna Edzes, overleden 23 November 1575.
Hij ADTJE is gestorven vóór 1597, want in dat jaar was zijne derde
vrouw weduwe. Hij is, van 1578-1586, Burgemeester van
Leeuwarden, en, in 1580, Kapitein der Schutterij aldaar en
Lid der Gedeputeerde Staten van Friesland geweest.
Hij trouwde a. Magdalena N., overleden zonder kinderen,
b. Rints Hendricks, c. Jannetje Jarichs.

Biografisch woordenboek der Nederlanden, deel 11, A.J. van der Aa (1865):

LAMMERTS (Adje) burgemeester van Leeuwarden, in 1497 geboren, was reeds vroeg de hervorming
toegedaan,
en deelde vervolgens in het lot van het vaderland. Zijne tijdgenooten prezen zijnen moed en zijne wijsheid.
Na de verandering der regering door Rennenberg, werd hij in 1578 burgemeester zijner geboortestad,
welk ambt hij vijf jaren bekleedde. In 1579 benoemd tot afgevaardigde naar Utrecht, tot sluiting der Unie,
zond hij, wegens zijne hooge jaren, Jacob Jans in zijne plaats. In 1580 was hij lid der Gedeputeerde Staten
van Friesland, en overleed in 1583. Zijn grootste roem verwierf hij daardoor dat de ruim 80jarige grijsaard
in 1580 zich aan het hoofd der burgers van Leeuwarden stelde, om met list of geweld het blokhuis
aan de magt der Spanjaarden te ontrukken, welke gelukkig gewaagde onderneming gansch Friesland
de vrijheid schonk en 14 jaren vroeger dan Groningen van de Spanjaarden bevrijdde.

Hij is driemaal gehuwd geweest. De naam der eerste vrouw is onbekend, de tweede heette Renske Hendriks,
de derde Janneke Jarigs; uit al deze huwelijken liet hij kinderen na, die aanzienlijke nakomelingen hadden,
waarvan mannelijke nakomelingen, die zich Adius noemden, in het midden der achttiende eeuw zijn
uitgestorven. Zijne afbeelding wordt bewaard te Kingsma-State Zweins met een omschrift:
It is mey sissen neat toa dwaên (het is met zeggen niet te doen).

Opm:
Bovenstaande gegevens zijn gedeeltelijk onjuist. Adje Lammerts werd rond 1522 geboren en is overleden
op 27 mei 1594. Hij was burgemeester te Leeuwarden van 1578-1586.

Naaste verwanten

 1. Lammerts, Jan
  1. Edzes, Anna
   1. Lambertsz, Adie
    1. Jarichs, Jannetje
     1. Adius, Adigerus
     2. Adius, Magdalena

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 2. A.J. van der Aa: Biografisch woordenboek der Nederlanden
 3. Burgerboeken van Leeuwarden
 4. Joannes Henrici Rhala: Rekeningen van de Friese kloosterinkomsten 1606/1607
 5. Dr. A.L. Heerma van Voss: Adie Lambertsz.
 6. Leeuwarder boedelinventarissen, 1550-1790