Kiers, Gerrit Jans 1 2 3

Geboortenaam Kiers, Gerrit Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 73 jaren, 4 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1771-09-18 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
4
Doop 1771-09-18 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Gerit, zoon van Jan Roelofs Kiers en
Hermina Stevens van Delden
getuige Margje Jans

4
Belijdenis 1794-04-04 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Voor 't tweede nagtmael zijn de gemeente
toegedaan door belijdenis:

Steven Kiers
Gerrit Kiers
met attestatie na Campen

3
Ondertrouw 1795-01-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 1 jan. 1795 zijn ingeschreven met
attest naar Kampen
Gerrit Kiers, zoon van Jan Kiers en
Hermina van Delden J.M. geboren
alhier thans woonagtig te Kampen
en
Lena Elisabeth Kok J.D. te Kampen

5
Ondertrouw 1795-01-07 Kampen, Overijssel, Nederland  

7 jan 1795 ondertrouwden ten stadhuize
(reg. Mennonieten 1667-1795):
Gerrit Kiers, J.M. van Zwartsluis, en
Lena Elisabeth Kok, J.D. van Campen.

Gevonden in: (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
Opmerking: Dit register (RBSO 367) bevat twee afdelingen.
De eerste afdeling (fol. 3 - 65vo) draagt als opschrift "Register der
Mennoniten welcke op het Raedthuijs haer houwelijxe proclamatien
hebben doen opschrijven". Dit opschrift is niet juist, daar deze
afdeling, behalve ondertrouwinschrijvingen van Doopsgezinden,
ook die van andere gezindten en tevens trouwinschrijvingen bevat.
Ook de tweede afdeling (fol. 66 - 70vo), waarin alleen trouwinschrijvingen,
betreft alle gezindten.

6
1e Huwelijk na 1795-01-07   Getrouwd met Lena Elisabeth Kok

Lena Elisabet Kok was op 19 april 1767
gedoopt te Kampen (Buitenkerk):
Leentin Elisabet, dochter van Jurrian Kok
en Meijntin Lankhorst.

Lena Elisabet Kok is overleden op
10 juni 1821 te Amsterdam:

"Lena Elisabet Kok, oud vierenvijftig Jaren,
wonende Burgerweeshuijs, aldaar
overleden, geboren te Campen, keukenmoeder
aldaar, gehuwd met Gerrit kiers.
De overledene heeft geene onroerende Goederen
nagelaten, zonder achterlating van Kind.
Op de verklaring van Hendrik de Rooij oud achtenveertig
Jaren, beroep Boekhouder, neef van overledene"

Dit overlijden werd vermeld bij het
2e huwelijk van Gerrit Kiers in 1822.

Opmerking: Hendrik de Rooij werd gedoopt op 25 september 1773
te Kampen, zoon van Egbert de Rooij en Susanna de Lange.
Het is niet duidelijk op welke manier hij verwant is aan Lena
Elisabet Kok.

Opmerking:
Keukenmoeder - hoofd van de keuken in een gesticht of weeshuis.
Tekst uit 1641 (Leiden):
"Keuckenmoeder, de welcke sorge draecht over de keucken
ende de spijsen dat yder behoorlicken syn portie ende
gedeelte verstreckt ende ghegheven werde ..."

7 1 8 9
Vrijstelling 1813-12-20 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

In 1814 werd Gerrit Kiers vrijgesteld van
Militaire Dienst te Amsterdam, omdat hij gehuwd was.

1
2e Huwelijk 1822-11-02 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Douwtje de Vries

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie: Historisch Centrum Overijssel
Toegangnr. 123, Inventarisnr. 14247
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 02-11-1822
Bruidegom: Gerrit Kiers
Leeftijd: 51
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid: Douwtje de Vries
Leeftijd: 49
Geboorteplaats: Hoorn
Vader bruidegom: Jan Roelofs Kiers
Moeder bruidegom: Hermiena Stevens van Delden
Vader bruid: Eelke Sipke de Vries
Moeder bruid: Gerbrig Rens Quast
Nadere informatie beroep Bd.: winkelierster;
weduwnaar van Lena Elisabet Kok;
weduwe van Steven Kiers; dispensatie KB 30 08 1822

"Gerrit Kiers, weduwenaar van Lena Elisabet Kok,
overleden, buiten beroep, oud eenenvijftig Jaren,
geboren en wonende alhier, zoon van Jan Roelofs Kiers
en Hermiena Stevens van Delden, beide alhier
overleden, alsmede deszelfs Grootouders"

7 10
Attestatie na 1822-02-28 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

1822 na 28 februari
Door getuigschrift aan de gemeente
toegevoegd
Gerrit Kiers Amsteldam

3
Overlijden 1845-01-22 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Gerrit Kiers, van beroep winkelier, oud
drie en zeventig Jaren, geboren te Zwartsluis,
zoon van Jan Roelofs Kiers en Hermina Stevens van Delden,
echtelieden, beide overleden, Echtgenoot van
Douwtje de Vries, zonder beroep.

2
Verkoop 1845-01-25 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Gerrit Kiers besloot in 1845 zijn winkel en huis te verkopen,
zoals werd aangekondigd in de Overijsselsche Courant van
17 januari 1845:

"Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op
Zaterdag den 25 sten Januarij 1845, des middags
om 12 uren, ten huize van den Logementhouder
C. W. HöFELT te Zwartsluis, doen inzetten en 14 dagen
later aldaar publiek verkoopen:

1. Een HUIS en WHERE tot alle nering en bedrijf
geschikt, waarin sedert vele jaren met goed succes
een MANUFACTUUR en KRUIDENIERS-WINKEL is
uitgeoefend, - staande in de nabijheid der
Aremberger Schutsluis te Zwartsluis.
2. Een WOONHUIS staande naast voorschreven
perceel.

Nadere Informatien bij den Heer G. KIERS te Zwartsluis,
en bij voornoemden Notaris"

Opmerking:
where - weer, strook land tussen twee sloten

Na zijn overlijden op 22 januari 1845 werd de advertentie
opnieuw geplaatst in de Overijsselsche Courant van
24 januari 1845. "Nadere informatien bij de Wed. G. Kiers"
stond er toen.

Vanwege het overlijden van Gerrit Kiers werd de verkoop
uitgesteld. De Overijsselsche Courant van 7 februari 1845
meldde:

"De VERKOOP van het HUIS van Mejufvrouw de Weduwe
G. KIERS te Zwartsluis is UITGESTELD tot den 1sten Maart
e. k. des morgens om 11 uren.

J. A. van ROIJEN"

11a

Ouders

Vader Kiers, Jan Roelofs
Moeder van Delden, Hermina Stevens
    Zus     Kiers, Trijntje Jans
    Broer     Kiers, Roelof Jans
    Zus     Kiers, Hendrickjen Jans
    Zus     Kiers, Geesjen Jans
    Broer     Kiers, Steeven Jans
    Zus     Kiers, Aeltjen Jans
    Broer     Kiers, Steven Jans
    Zus     Kiers, Jacoba Jans
    Broer     Kiers, Steven Jans
    Zus     Kiers, Liesabeth Jans
         Kiers, Gerrit Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans

Media

Bijzonderheden

Douwtje de Vries werd gedoopt te Hoorn op
10 oktober 1773.

De huwelijksbijlagen van haar huwelijk met Gerrit Kiers vermelden:

"Uit het Register der Gedoopte kinderen bij de Hervormde Gemeente
binnen de Stad Hoorn is geextraheerd, dat Doutje, waarvan als Vader
te Boek staat Eelke Sipkes de Vries en als Moeder Gerbrig Rens Quast
op den Tienden October des Jaars zeventienhondert drie en zeventig
is gedoopt"

Haar vader, Eelke Sipkes de Vries, is overleden op 12 januari 1809
te Hoorn:

"Uit het Register der Overledenen binnen de Stad Hoorn, is geextraheerd
dat Jelke Sipke de Vries, op den twaalfden Januarij des jaars agttienhondert
negen is overleden"

De moeder van Douwtje de Vries was Gerbrecht Rensen Quast.
In 1815 kwam Gerbrig Kwast van Hoorn met lidmaatsgetuigenisse naar Zwartsluis.
Zij overleed op 29 april 1825 te Zwartsluis:

"Gerbrecht Rensen Quast, zonder beroep,
oud tweeëntachtig Jaren, weduwe van
Eelke de Vries"

Douwtje de Vries is op 11 augustus 1854 te Zwartsluis overleden:

"Douwtje de Vries, zonder beroep, oud ruim
negen en zeventig Jaren, geboren te Hoorn,
dochter van Hielke de Vries en Gerbrechtje
echtelieden, beide overleden, weduwe van
Gerrit Kiers"

Douwtje de Vries trouwde eerst met Steven Kiers en
na diens overlijden met zijn broer Gerrit. Hiervoor werd
dispensatie verleend, zie het bijgevoegde document.

De jongere broer van Doutje de Vries, Rens de Vries,
was getrouwd met Jacoba Kiers, zuster van Steven
en Gerrit.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep winkelier (1845)
 

Naaste verwanten

 1. Kiers, Jan Roelofs
  1. van Delden, Hermina Stevens
   1. Kiers, Trijntje Jans
   2. Kiers, Roelof Jans
   3. Kiers, Hendrickjen Jans
   4. Kiers, Geesjen Jans
   5. Kiers, Steeven Jans
   6. Kiers, Aeltjen Jans
   7. Kiers, Steven Jans
   8. Kiers, Jacoba Jans
   9. Kiers, Steven Jans
   10. Kiers, Liesabeth Jans
   11. Kiers, Gerrit Jans
   12. Kiers, Jan Jans
   13. Kiers, Jan Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Zwartsluis
 2. Overlijdensakten Zwartsluis
 3. Lidmaten Zwartsluis
 4. Doopboek Zwartsluis
 5. Trouwboek Zwartsluis
 6. Transcriptie G.J.A. Rientjes: (Onder)trouw Gericht Kampen (1664-1795)
 7. Huwelijksakte Zwartsluis
 8. Overlijdensakten Amsterdam
 9. J.B. Glasbergen: Beroepsnamenboek
 10. Huwelijksakten Zwartsluis
 11. Uitgever: M. Tyl en Zoon H. Tyl, Zwolle: Overijsselsche courant
   • Datum: 1845