Veenstra, Liebe Jacobs 1 2 3

Geboortenaam Veenstra, Liebe Jacobs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 71 jaren, 9 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1857-05-30 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Liebe Veenstra, zoon van Jakob Wytzes Veenstra,
oud 38 jaar, arbeider, wonende te Surhuisterveen
en Attje Wytzes Wijma, zonder beroep,
geboren des namiddags ten vier ure
te Surhuisterveen

4
Overlijden 1929-03-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Leeuwarden, 1929
Aangiftedatum 26 maart 1929, akte nr. 207
Liebe Veenstra, overleden 24 maart 1929, 71 jaar, man
Zoon van Jakob Wytzes Veenstra en Attje Wytzes Wijma
Gehuwd

"Liebe Veenstra, oud 71 jaren, koffiehuishouder,
geboren te Surhuisterveen, wonende te Leeuwarden,
man van Trijntje Foppes Huitema, zoon van Jakob Wijtzes
Veenstra en van Attje Wijtzes Wijma, beiden overleden"

5
Begrafenis 1929-03-28 Rottevalle, Friesland, Nederland  

donderdag 's middags 1 uur

6

Ouders

Vader Veenstra, Jacob Wytzes
Moeder Wijma, Attje Wytzes
         Veenstra, Liebe Jacobs
    Broer     Veenstra, Jan Jacobs

Families

Getrouwd Vrouw Huitema, Trijntje Foppes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1883-04-08 Achtkarspelen (Buitenpost), Friesland, Nederland  

Het huwelijk werd op 8 en 15 april afgekondigd, ook in Smallingerland.
Het huwelijk vond pas op 2 juni plaats, omdat de ouders van Trijntje moeilijk te vinden waren.
Ze bleken in Amsterdam te zijn en gaven aldaar via de notaris toestemming.

7
Huwelijk 1883-06-02 Buitenpost, Friesland, Nederland Huwelijk van VEENSTRA, Liebe Jacobs en HUITEMA, Trijntje

Liebe Veenstra, 26 jaar, arbeider, geboren en wonende te Surhuisterveen,
vader: Jakob Wytzes Veenstra
moeder: Attje Wytzes Wijma
Ouders zijn arbeiders, vader aanwezig, moeder niet.
Trijntje Foppes Huitema, 27 jaar, dienstmeid
geboren te Witveen onder Oostermeer
wonende te Nijega,
vader: Foppe Halbes Huitema
moeder: Gepke Sanders van der Meulen
Ouders zijn schippers, wonende te Sneek
Zij gaven hun toestemming voor dit huwelijk
"bij een authentieke acte verleden door den
heer Dirk Bonnerman, Notaris, ter standplaats
Amsterdam op den twee- en twintigste Mei
dezes jaars".
De vader van Liebe verklaarde geen schrijven
te hebben geleerd. Bruid en bruidegom hebben de
akte wel ondertekend.

Vier dagen later werd hun eerste dochter Gepke geboren.

7
  Bijz.

Trijntje en Liebe Jakobs woonden na hun huwelijk te Rottevalle
aan de Fjouwer Roeden (vier roeden) bij de Lange Wijk.

Bij de geboorte van Foppe woonden ze in Harkema-Opeinde
in oktober 1897. Liebe Jakobs was daar voerman.
Ze vertrokken daarna naar Leeuwarden, want Liebe wilde niet,
dat zijn dochters zwaar werk zouden moeten doen bij de boer:
"Die famkes kommen net bij de boer te werken".
Op 24 oktober 1901 lieten ze zich vanuit Surhuisterveen
in Leeuwarden inschrijven en gingen wonen aan de
Nieuweweg D17 boven.
Hun dochter Atje kwam op 9 mei 1902 vanuit Rottevalle
ook bij hen in Leeuwarden wonen.
Ze woonden op dit adres in ieder geval tot 1915, zoals blijkt
uit onderstaand krantenartikel:

Leeuwarder Courant, 26 april 1915:

"Woningen Nieuweweg

J. de Leeuw en L. J. Veenstra alhier, tot 12 Mei 1915
bewoners van de door de gemeente aangekochte
woningen Nieuweweg no. 15 en no. 17 , hebben hun
verlangen te kennen gegeven , ook ná dien datum
huurder te blijven. Met hen is overeenstemming
verkregen, dat de huur zou worden verlengd tot
12 mei 1916 c. q. met stilzwijgende verlenging tot
12 mei 1917, tegen een som van onderscheidenlijk
f 2 en f 3.25 per week, gelijk zij tot nu toe betalen.
Het komt de burg. en weth. gewenscht voor, ook
deze woningen zoolang voor de gemeente rentegevend
te maken. Zij stellen den raad voor, te beslissen
conform hun voorstel."

Later in 1919 woonden ze aan de Heerestraat 9 te Leeuwarden,
waar ze een koffiehuis hadden.
Ze gingen er vermoedelijk wonen in mei 1919, want
de Leeuwarder courant vermeldde op 17 mei 1919,
dat E. de Ruiter, wagenmaker, van Heerestraat 9 naar Hommerts
was vertrokken in de periode tussen 25 april en 15 mei.
Op 14 augustus 1919 liet Jan de broer van Liebe Jacobs Veenstra
zich te Leeuwarden inschrijven op dit adres. Door de familie wordt
verteld, dat hij blind was.
Tussen 17 en 30 oktober 1919 liet Trijntje's moeder
Gepke Sanders van der Meulen zich op Heerestraat 9 inschrijven,
afkomstig van Marum, waar Hiltje de zuster van Trijntje woonde.

Gegevens J. van der Meer:
Trijntje was een flinke vrouw. Zij voer mee met de Feanster
boot die van Surhuisterveen naar Leeuwarden ging en zorgde
voor koffie en brood. Zij had in Leeuwarden eerst een koffiehuis
op de Nieuweweg en aantal jaren later kocht ze een huis op de
Heerestraat te Leeuwarden en noemde het "It Feanster kofjehûs",
waar vooral vrijdags veel mensen uit Surhuisterveen en Rottevalle
langskwamen. Het aandeel van Liebe Jakobs was een praatje
maken met de bezoekers en zijn vrouw en dochters waren voor
de bediening.

  Kind.
 1. Veenstra, Gepke
 2. Veenstra, Jakob
 3. Veenstra, Artje
 4. Veenstra, Hiltje
 5. Veenstra, Aaltje
 6. Veenstra, Froukje
 7. Veenstra, Trijntje
 8. Veenstra, Foppe

Media

Bijzonderheden

Liebe Jacobs Veenstra werd ook wel "Libbe Hollander " genoemd.
Zijn opa Wietze Gerrits Wijma werd eveneens Hollander genoemd,
omdat hij uit Amsterdam kwam.

Leeuwarder courant, 1 oktober 1896:

"RECHTZAKEN

In de heden gehouden zitting van de rechtbank
alhier, bestemd tot behandeling van strafzaken en ge-
presideerd door den heer mr. C. W. de Vriese zijn de
volgende vonnissen uitgesproken:
(o.a.)
5. Taeke A., 23 jaren; Fokke A., 20 jaren, en
Wiebe A., 16 jaren, arbeiders te Surhuizemerheide,
zijn wegens huisvredebreuk bij en mishandeling van
L. J. Veenstra te Harkema-Opeinde op 2 Augustus l.l.
veroordeeld, de beide eersten ieder tot 14 dagen en
de derde tot 7 dagen gevangenisstraf. "

Leeuwarder courant, 26 juli 1922:

"DANKBETUIGING
De N.V. VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN te Zwijndrecht
zeg ik bij deze vriendelijk dank voor het prachtige cadeau
bestaande uit een
14-karaats GOUDEN BROCHE met OORBELLEN
waarvoor ik in een door mij gekocht pakje SULTANE-
ZEEPPOEDER een BON mocht aantreffen.
Leeuwarden, 18 Juli 1922
L.J. Veenstra, Herestraat 9."

Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland omstreeks 1928:

In 1928 woont L.J. Veenstra aan de Heerestraat 9
te Leeuwarden en is hij van beroep arbeider en
koffiehuishouder. Zijn zoon F. Veenstra woont daar
bij hem en is van beroep pakhuisknecht.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Koopman, arbeider, voerman (1897), veehandelaar (1906)

Bij het huwelijk van zijn dochter Artje
is hij veehandelaar.

 
Godsdienst Gereformeerd
 

Naaste verwanten

 1. Veenstra, Jacob Wytzes
  1. Wijma, Attje Wytzes
   1. Veenstra, Jan Jacobs
   2. Veenstra, Liebe Jacobs
    1. Huitema, Trijntje Foppes
     1. Veenstra, Gepke
     2. Veenstra, Jakob
     3. Veenstra, Artje
     4. Veenstra, Hiltje
     5. Veenstra, Aaltje
     6. Veenstra, Froukje
     7. Veenstra, Trijntje
     8. Veenstra, Foppe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Tjibbe Kamminga: Afstammingsverklaring
 2. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
 3. Leeuwarder Courant
 4. Geboorteakte Achtkarspelen
 5. Overlijdensakte Leeuwarden
 6. Rouwbrief
 7. Huwelijksakte Achtkarspelen