de Haan, Antje

Geboortenaam de Haan, Antje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 46 jaren, 11 maanden, 9 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1879-07-27 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Antje de Haan, dochter van Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra

1
Overlijden 1926-07-05 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Antje de Haan, overleden des namiddags ten een ure te Grijpskerk,
46 jaar, geboren te Surhuisterveen, zonder beroep,
echtgenoote van Jilles Tjoelker
dochter van wijlen de echtelieden,
Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra

2

Ouders

Vader de Haan, Roel Jacobus
Moeder Veenstra, Sytske Klazes
         de Haan, Antje
    Broer     de Haan, Jacobus
    Zus     de Haan, Wipke
    Zus     de Haan, Sytske
    Zus     de Haan, Klazina

Families

Getrouwd Man Tjoelker, Jilles Meinderts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1898-12-15 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1898
Man : Jilles Tjoelker, oud 21 jaar, geboren te Surhuizum
Ouders: Meindert Wytzes Tjoelker en Aafke Luimstra
Vrouw : Antje de Haan, oud 19 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra
Datum : 15 december 1898, akte nr. 81

Zie de sectie Bijzonderheden voor de tekst van de akte.

Na hun huwelijk gingen Jilles en Antje in Grijpskerk
wonen, mogelijk in de oude slagerij van Antje's ouders.
Later liet Jilles een grote, nieuwe slagerij bouwen in Grijpskerk.

3 4
  Bijz.

Tekst van de huwelijksakte:

"In het jaar een duizend acht en negentig, den vijftienden
dag der maand December, zijn voor ons ondergeteeken-
de Ambtenaar van de Burgerlijk Stand der Gemeente
Achtkarspelen, gecompareerd:
Jilles Tjoelker oud een en twintig jaren, geboren te Sur-
huizum, van beroep slager, wonende te Augustinusga,
minderjarig, zoon van Meindert Wijtzes Tjoelker, water-
molenaar, wonende te Augustinusga, en Aafke Luimstra,
overleden, indertijd echtelieden,
zijnde de vader bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig
en verklarende daartoe zijne toestemming te verlenen,
bruidegom ter eenre,
En Antje de Haan, oud negentien jaren, zonder beroep, wonende
te Surhuisterveen, geboren aldaar, minderjarig, dochter van
Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra, indertijd echtelieden,
beiden overleden, zijnde de grootvader van vaders zijde met name
Jacobus de Haan, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen,
bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig en verklarende
daartoe zijne toestemming te verleenen,
bruid ter andere zijde,
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk
te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den vierden
en den elfden der maand December dezes jaars, telkens des
middags ten twaalf ure, in deze gemeente zonder stuiting hebben
plaatsgehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd:
ten eersten het geboorte extract van den bruidegom, ten tweeden
het geboorte extract van de bruid, ten derden het overlijdensextract
van de bruidegomsmoeder, ten vierden en vijfden de overlijdens
extracten van de bruidsouders en ten zesden het bewijs, dat de
afkondigingen van dit huwelijk in deze gemeente hebben plaatsgehad
zooals boven omschreven.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander
wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten
zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat zijn
verbonden, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
Jilles Tjoelker en Antje de Haan bovengenoemd door den echt
aan elkaar zijn verbonden,
in tegenwoordigheid van Anne Boersma, oud negen en veertig
jaren, klerk, van Jan Bottema, oud vier en twintig jaren, klerk,
van Albert Spaanstra, oud drie en veertig jaren, veldwachter, en
van Bonne Stiksma, oud acht en zestig jaren, Gemeente Secretaris,
alle vier woonachtig te Buitenpost en aan de echtgenooten vreemd.
Waarna wij deze acte hebben opgemaakt welke, nadat deselve
was voorgelezen, door de echtgenooten, des bruidegoms vader,
der bruids grootvader en de getuigen nevens ons is
ondertekend."

  Kind.
 1. Tjoelker, Menno
 2. Tjoelker, Sijtske
 3. Tjoelker, Roelof

Media

Naaste verwanten

 1. de Haan, Roel Jacobus
  1. Veenstra, Sytske Klazes
   1. de Haan, Antje
    1. Tjoelker, Jilles Meinderts
     1. Tjoelker, Menno
     2. Tjoelker, Sijtske
     3. Tjoelker, Roelof
   2. de Haan, Jacobus
   3. de Haan, Wipke
   4. de Haan, Sytske
   5. de Haan, Klazina

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Achtkarspelen
 2. Overlijdensregister Grijpskerk
 3. Huwelijksakte Achtkarspelen
 4. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993