van Buijtevest, Reijnier Cornelis 1 2 3 4 5

Geboortenaam van Buijtevest, Reijnier Cornelis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 55 jaren, 2 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1581    

Op basis van de vermelding in een notariële akte (18 november 1631), zie vervolg

 
Ondertrouw 1608-01-23 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Reijer Cornelisz Buijtevest zuickerbacker Jongman
van Leijden vergeselschapt met Cornelis Bartholomeesz
zijn vader
met
Aeltgen Jansdr van Assendelft mede van Leijden
weduwe van Claes Dirxcsz van der Beeck vergeselschapt
met Sijtgen Claesrd haer moeder

4
1e Huwelijk na 1608-01-23   Getrouwd met Aeltgen Jansdr van Assendelft

Aeltgen Jansdr van Assendelft was eerder gehuwd met Claes van der Beeck. Zij was op 22 november 1599 in ondertrouw gegaan te Leiden:

"Claes van der Beeck Dircxsz Jongman van Leijden
vergeselschapt met Dirck van der Beeck Jansz zijn vader
met
Aeltgen Jans van Assendelft Jonge Dochter mede
van Leijden vergeselschapt met Lucia Claesdr van
Barchem haer moeder"

Aeltgen Jansdr van Assendelft is overleden voor 24 februari 1616.

Kinderen van Reijnier Cornelisz van Buijtevest en Aeltgen Jansdr van Assendelft waren:

1. Claes
2. Machtelt
3. Cornelis

4
Voogd 1616-05-17 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

In 1616 was Reijnier Cornelis voogd van zijn (stief)moeder Josijntge Jansdr., zoals blijkt uit een gedeelte van de notariële akte:

Notaris Foijt Ghijsbertsz van Sijp
datum: 17 mei 1616
Folio 75, blz 130

"Op huijden den 17 mei 1616 compareerden voor mij notaris publijck ende vooren ondergeschreven getuijgen Josijntge Jansdr weduwe van Cornelis Bartholomeesz geassisteert met Reijer Cornelisz Buijtevest heur zoon ende gecoren voocht in desen item de voorszeide Reijer Cornelisz voor heus zelven"

1a
Ondertrouw 1618-07-04 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Reijer Cornelisz van Buijtevest suijckerbacker
van Leijden weduenaer van Aeltje Jansdr van
Assendelft vergeselschapt met Broer Jansz van
Borssen zijn bekende
met
Jannetgen Pieters van Poelgeest Jonge Dochter
van Coudekerck die selffs niet en is verschenen
maer is van haeren wegen Attestatie overgelevert

4
Huwelijksvoorwaarden 1618-07-05    

Notaris Ewout Hendricxz Craen
Datum: 1618
Folio: 21, blz: 36

1
2e Huwelijk na 1618-07-04   Getrouwd met Jannetgen Pietersdr van Poelgeest

Kinderen van Reijnier Cornelisz van Buijtevest en Jannetgen Pietersdr van Poelgeest waren:

1. Pieter
2. Dirick
3. Abraham

Jannetgen Pietersdr van Poelgeest is op 11 december 1633 te Leiden begraven in de Sinte Pankris Kerck;
"De huisvrou van Reier Cornelisz van Luitevest
op het Marendorp"

6
Notariële akte 1631-11-18 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Janse de Haes
Attestatie
(o.a.)
"Reijer Cornelisz van Buijtevest, cruijdenier
out omtrent L (=50) jaar"

Reijer Cornelisz van Buijtevest is dus geboren rond 1581.

1b
Overlijden voor 1636-03-16    
 

Ouders

Vader van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
Moeder Jansdr, Machteld
    Zus     van Buijtevest, Annetgen Cornelis
    Zus     van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
         van Buijtevest, Reijnier Cornelis
    Zus     van Buijtevest, Marijtgen Cornelis

Bijzonderheden

Notariële akte
Notaris: Foijt Ghijsbertsz van Sijp
Folio: 21, blz. 39
Datum: 24 februari 1616
(gedeelte)
"Op huijden den 24e februari anno 1616
compareerde voor mij notaris publijk alvooren onderschreven
getuijgen Anna Thijssen ongehuwde persoon
woonende in Jan Vossenstech binnen de stadt Leijden
out omtrent 56 Jaren dewelcke tuijchde en
verclaerde bij heur vrouwen ware woorden conscientie
ende zielen zalicheijt in plaetse van eede ten versoucke
van Reijer Cornelis Buijtevest cruijdenier, dat
warachtich is , dat de vier hondert gulden hooft some
die Jacob Janss van Assendelft ende Aeltgen
Jansdr zijn za(liger) zuster, in heur leven huijsvrouwe van
de voorszeide Reijer Corneliss van heur deposante, item
van Trijn Jans van Oijen ende Grietgen Cornelisdr met
heur consorten op intereste hebben gehadt, ten vollen
zijn betaelt"

Notariële akte - huwelijksvoorwaarden
Notaris Ewout Hendricxz Craen
Datum: 5 juli 1618
Folio 23, blz. 36 e.v.

(gedeeltelijk)

"In den name ende ter eeren Gods zijn met malcanderen verdragen ende
geaccordeert Reijer Cornelisz van Buijtevest suijckerbacker
wonende tot Leijden geaasisteert met Claes Bartholomeesz van Chingels-
houck zijn oom van vaders zijde, ende Broer Jansz van Dolphen zijn
oom van moeders zijde, ter eenre, Ende Jannetgen Pietersdr
van Poelgeest Jonge dochter wonende aen de hogen Rijndijc in
Haserswoude, geadsisteert met Annetgen Willemsdr Ket van
Rijnenburch haar moeder wedue wijlen Pieter Gerijtsz van Poelgeest
in desen geholpen met Claes Willemsz Ket van Rijnenburch broeder
ende gecoren voocht van de voorszeide Annetgen Willemsdr, ende vorder
d'voorszeide Jannetgen Pietersdr noch geadsisteert met Jacob ende Adriaen
Gerijtsz van Poelgeest, hare oomen ende naeste bloetvoochden
van vaders zijde mitsgaders de voorszeide Claes Willemsz Ket van
Rijnenburch haer oom van s'moeders zijde, ende Pieter Willemsz
haer behuwelicte oom van s'moeders zijde"

"ende es desen aldus gedaen ende ten wederszijden onder geteij-
kent op de hoffstede van Rijnenburch gelegen aen de hogen
Rijndijc in Haserswoude, desen vijfden dach der maent Julij in
den jare van den geborten ons heeren ende zalichmaeckers Jesu
Christi 1618
(handtekeningen)
Reijnier Cornelisz van Buijtevest
Jannetgen Pieters
Claes Bartholomeess van Sijngelshuick
Annetgen Willemsdr
Jacob Gerijtsz
Broer Jansz van Boorssen ofte van Doolijfen
Adrijn Gerritsz
Claes Willemsz Kets van Rijnenburch
Pieter Wilemsz
Mij present als getuge
EH Craen"

Transporten en schuldbrieven van Koudekerk, 1629 - 1639:

f 158v dd. 15 maart 1636: Niclaes Reijniersz. van Buijtevest en Machtelt Reijniersdr. van
Buijtevest meerderjarige kinderen van Reijnier Cornelisz. van Buijtevest in zijn leven
suijckerbaecker en cruijdenier binnen Leiden geprocreerd bij Aeltgen Jansdr. van Assendelft
zaliger, mitsgaders de heren Adriaen Jansz. van Staveren oud burgemeester van Leiden en
Niclaes van Leeuwen burger aldaar als testamentaire voogden over de personen en
goederen van de voorsz. Reijnier Cornelisz. van Buijtevests nagelaten minderjarige kinderen
namelijk Cornelis Reijniersz. van Buijtevest mede bij de voorn. Aeltgen Jansdr. van Assendelft
zijn eerste overleden huisvrouw geteeld, en verder Pieter en Abraham Reijnierszonen van
Buijtevest gewonnen bij zaliger Jannetgen Pietersdr. Poelgheest zijn tweede mede overleden
huisvrouw te samen ex testamento erfgenamen van de voorn. haar vader, verklarende verkocht
te hebben aan Jacob Bruijnen buurman in Koudekerk 2 morgen 1 hond weiland leggende in
Brumade in Koudekerk.

Toelichting: Adriaen Jansz. van Staveren was gehuwd met Machtelt Sijmonsdr van Borssen,
een nicht van Reijnier Cornelis van Buijtevest. Zij was de dochter van Sijmon Jansz van Borssen
een broer van Machtelt Jansdr (van Borssen).

Gegevens van de kinderen van Reijnier Cornelis van Buijtevest:
Uit zijn eerste huwelijk:

1. Claes Reijertsz van Buijtevest:

Claes ging op 23 mei 1635 in ondertrouw in Leiden:

"Claes Reijaerts van Buijtevest Jongman van
Leijden woonende opt Marendorp, vergeselt met
Reijaert van Buijtevest zijn vader
met
Cathalina Cornelisdr Buijck Jongedr van Woerden
wonende aldaer en is selffs niet gecompareert
maer bij den breudegom behoorlijk attestatie overgebracht
(in de kantlijn:)
moet attestatie van Woerden overbrengen"

2. Machtelt Reijersdr van Buijtevest:

Machtelt ging op 8 mei 1636 in ondertrouw in Leiden:

"Cornelis Claesz van Nattenhoven weduwnaer van Jaapgen Willllemsdr van Walwijck
wonende op te Rijn vergeselt met Claes Cornelisz van Nattenhoven zijn vader
tot Leiderdorp
met
Machtelt Reijersdr van Buijtevest Jonge Dochter op Maredorp vergeselt van
Jannetgen Claesdr haer suster op ten Rijn"

Toelichting:
Jannetgen Claesdr was waarschijnlijk een (toekomstige) schoonzuster van
Machteld Reijersdr van Buijtevest.

Op 2 november werd hun dochter Reijertgen gedoopt in de Hooglandsche Kerk te Leiden:
Reijertgen, dochter van Cornelis Claesen Nattenhoven en
Mechtelt Reijerts
Getuigen: Abraham Reijerts van Buijtenvest, Catelijntgen Cornelis Buijck,
Sijtgen Cornelis van Buijtenvest

3. Cornelis Reijertsz van Buijtevest

Cornelis Reijers van Buijtevest werd op 9 december 1639 begraven in de Sint Pankreaskerk
te Leiden, wonende op de ring (Rijn).

Uit zijn tweede huwelijk:

4. Pieter Reijertsz van Buijtevest

Pieter werd gedoopt op 7 december 1621 in de Hooglandsche kerk te Leiden:
Pieter, zoon van Reijnier Cornelis van Buijtevest
getuigen: Arij Gerrits, Willem Pieters en Sijtgen Cornelis

5. Dirick Reijertsz van Buijtevest

Dirick werd gedoopt op 7 november 1623 in de Hooglandsche kerk te Leiden:
Dirick, zoon van Reijnier Cornelissen van Buijtenvest
getuigen: Claes Willemsen Ket en Willem Dirix Ket

Dirick Reijertsz van Buijtevest is overleden voor 15 maart 1636.

6. Abraham Reijertsz van Buijtevest

Abraham werd gedoopt op 5 april 1626 in de Hooglandsche kerk te Leiden:
Abraham, zoon van Reijnier Cornelissen van Buijtenvest
getuigen: Willem Pieters van Poelgeest, Martgen Cornelissen en Marte Willems

Abraham Reijertsz van Buijtevest ging op 21 november 1658 te Leiden in
ondertrouw met Magdalena de Fuijter:

"Abraham van Buijtevest leckencooper Jongman van Leijden
woonende op de Corte Maren vergeselt met Albertus Engelvaert
sijn bekende mede aldaer
met
Magdalene de Fuijter wedue woonend tot Amsterdam, d'bruijt is
niet gecompareert maer behoorlijck vant f... overgebracht"

Zij waren op 16 november 1658 te Amsterdam in ondertrouw gegaan:

inschrijvingsdatum:16-11-1658
naam bruidegom: Buijtevest, Abraham
naam bruidegom: Buijtenvest, Abraham
naam bruid: de Fuijter, Magdalena
naam eerdere man: Wolfraet, Harmen

"Abraham Buijtenvest van Leijden Lakencoper out 30 jaer
ouders doot geassisteert met Jacobus de Fuijter woonende
op de Princegraft
ende
Magdaleena de Fuijter van A. weduwe van Harmen Wolfraet
wonende als vooren geassisteert met Magdaleene de Fuijter
De geboden zijn tot Leijden gegaan"

Magdalena de Fuijter was de dochter van Jacob Leon de Fuijter (kunstschilder)
en Magdalena van Ebelen. Zij was gedoopt op 12 december 1627 in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam:
"Magdaleen, dochter van Jacob Leon en
Magdalena Aelbrechts"

Naaste verwanten

 1. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
  1. Jansdr, Machteld
   1. van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
   2. van Buijtevest, Annetgen Cornelis
   3. van Buijtevest, Marijtgen Cornelis
   4. van Buijtevest, Reijnier Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1616-05-17
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 156, Folio 75, blz. 130,131
   • Datum: 1631-11-18
   • Pagina: blz. 383
 2. Transporten en schuldbrieven van Koudekerk 1629-1639
 3. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 4. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 5. http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico
 6. Begraafboek Leiden