Broeders, Peter Adriaans 1 2

Geboortenaam Broeders, Peter Adriaans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk voor 1632-06-07   Getrouwd met Elisabet Hendricks Panum

Elisabet Hendricks Panum was de dochter van Henrick Adriaens Panum en Jenneken Marcelis.

Bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/panum_adriaen_hendricxssen_1071566715.htm

Kinderen:

1. Adriaen , geboren te Raamsdonk.
Adrijaen Broeders trouwde op 28 januari 1657 te Dubbeldam met Lijsbeth van der Heijde:

14 jan. 1657: Adriaen Broeders organist jm van Raamsdonk en Lijsbeth [Arentsdr.] van der Heijde jd van Dordrecht beiden won [in de Voorstraat] bij Mijnsherenherberg, getr. Dubbeldam 28 jan. 1657

[ Op 17 jan. 1657 verleent Adriaen Broeders, organist te Dordrecht, procuratie aan zijn broer Hendrick Broeders, wonende te Cappel, om te compareren voor het gerecht van Raamsdonk en daar over te dragen aan Huijbert Cornelisz., wonende te Raamsdonk, zijn portie in zekere partijen land, liggende onder Raamsdonk, aan Huijbert verkocht voor 150 gl. (ONA Dordrecht inv. 136, f. 13) ]

2. Hendrick

3. Janneken, gedoopt op 26 december 1639 te Capelle:
"Den 26en December 1639 is gedoopt het kint van Pieter Adriaenss schoolmeester alhier ende Lijsbeth Heijndricxdr ende 't selve wiert genaemt Janneken. Getuijgen waren ...."

4. Jan, gedoopt op 27 juli 1642 te Capelle:
"Den 27en Julij 1642 is gedoopt het kint van Meester Pieter Adriaenss Broeders onsen schoolmeester ende Lijsbeth Henricx ende was Joannes genaemt. Getuijgen sijn Joannes Plassius ende Catelijntgen Pieters huijsvrouwe Meester Jacob Sijmon wonende te Dordrecht"

Toelichting;
Joannes Plassius was predikant te Capelle van 1626 tot 1658.

3
Overlijden 1676-12-20 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

Pieter Broeders Schoolmeester van Cappel is overleden den 20 December 1676 ende leijdt begraven in de kerck.

4
Begrafenis na 1676-12-20 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  
 

Families

Getrouwd Vrouw van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1645-01-29 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

7 Januarij 1645 Cappel
Pieter Broeders weduenaer van Lijsbeth Henrichs Schoolmeester alhier
met
Lijsbeth Gerrits van der Plas J.D. van Meuwen
(in de kantlijn:)
Dese personen sijn in de houwelicken staet bevesticht den 29en Januarij

5
  Kind.
 1. Broeders, Elisabet Peters
 2. Broeders, Jacob Peters
 3. Broeders, Dirck Peters
 4. Broeders, Janneken Peters
 5. Broeders, Gerrit Peters

Bijzonderheden

Op 7-6-1632 was in Groot Waspik sprake van een vrijgift betreffende 2/3 huijs, hoff ende erve,
gemeen met Frans Arss Boeser, gecomen van Adriaen Henricxss Panum voor de prijs van ƒ 650.
De transactie was tussen Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als toesiender
vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende vocht
van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss Pannumss met Frans Arss Boeser
haren broeder ende vocht in desen, enerzijds, en anderzijds Huijbert Corneliss. Betaeld werd
via een wilceur.

Bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/panum_adriaen_hendricxssen_1071566715.htm

Notaris Jan van Wesel, Minuutakten van andere akten, 1645 25-26
Bron: notariële archieven
Datum: 10-01-1645
Plaats: Bergen op Zoom
comparant Bastiaen Henrickssen Panem (schipper) wonende te Bergen op Zoom
Bastiaen Franssen Boeser wonende te Capelle in de Langstraat
getuige Jan Boyens (klerk bij Van Wesel)
weeskinderen van Elizabeth Henrickx Panem
Pieter Broeders (schoolmeester) wonende te Capelle in de Langstraat
getuige Gillis Schets (klerk bij Van Wesel)

"Compareerden voor mij Jan van Wesel, notaris openbaer tot Bergen opten Zoom Baltus Henrickss Panen,
schipper poorter deser stadt, als oom ende naeste bloetvoocht vande moederlijcke sijde vande drie
naergelaten minderjarige kinderen van wijlen Elisabet Henrickss Panen, sijne suster, daer vader aff is
Mr Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel inde Langhstraet ende heeft wel ende volcomentlijck
geconstitueert machtich gemaeckt ende in sijn stede gestelt gelijck hij constitueert, maeckt machtich
ende stelt in sijne stede bij desen Bastjaen Franss Boeser, inwoonder tot Capelle voorss, sijne cosijn.
Gevende d’selve Bastjaen Boeser absoluten last om namens Baltus de voogdijschap van de drie kinderen
van zijn zus aen te nemen in 1645 in Capelle."

Capelle Rechterlijk Archief 66
Fol. 57r

Dordrecht, 23-1-1680. Adriaen Broeders, Hendrick Broeders, schoolmeester te Strijen en Jan Broeders,
kinderen van Peter Broeders en Lijsbeth Hendricx, machtigen Aert Conincx, deurwaarder te Cappel.

Fol. 57v

Op 20-1-1680 verkopen Elisabeth Gerits van der Plas wed van Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel,
Geraerdt Broeders, schoolmeester tot Cappel, Anthonij Glaviman junior x Janneken Broeders, Jacobus
Broeders, schoolmeester te Wilmstadt, Dierck Broeders, schoolmeester te Sleeuwijck, kinderen van
Peter Broeders, Aert Coningx namens Adriaen Broeders, wonende te Dordrecht, Hendrick Broeders,
schoolmeester te Strijen en Jan Broeders, uitlandig, kinderen van Peter Broeders en Lijsbeth Hendricx
aan Adriaen de Roij.

Toelichting:
Het is eigenaardig, dat Elisabeth Broeders hier als Janneken vermeld staat (?).

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoolmeester te Raamsdonk (1632) en Sprang-Capelle

Mr Peeter Broeders wordt als schoolmeester te Raemsdonck genoemd in het Rechterlijk Archief van Waspik nr. 22 op 21 februari 1632 en op 28 februari 1632.

6

Naaste verwanten

  1. Broeders, Peter Adriaans
   1. van der Plas, Elisabeth Gerritsdr
    1. Broeders, Jacob Peters
    2. Broeders, Elisabet Peters
    3. Broeders, Dirck Peters
    4. Broeders, Janneken Peters
    5. Broeders, Gerrit Peters

Bronverwijzing

 1. Familie Broeders
 2. Sprang-Capelle N.G. Dopen
 3. Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
 4. Begraafboek Capelle
 5. Trouwboek Capelle
 6. Rechterlijk Archief Waspik