van Borssen, Sijmon Jansz 1 2a 3 4a 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam van Borssen, Sijmon Jansz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 68 jaren, 4 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1554    

Op 2 maart 1609 was hij ongeveer 55 jaar oud, dus geboren rond 1554. Zie de notariële akte hieronder.

 
Huwelijk     Getrouwd met Elisabeth Cornelisdr van der Maes

Dit huwelijk komt voor in de diverse notariële akten en de gegevens uit de Bonboeken, vermeld bij de Bijzonderheden. De ondertrouw werd in Leiden niet gevonden.

De vader van Elisabeth Cornelisdr van der Maes was Cornelis Jacobsz van der Maese, vlasman, vlaskoper in 1564, die voorkomt op de lijst van ingedaagde ketters in het artikel "De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567 " door D. H. A. Kolff.

Uit het volgende gedeelte wordt de familie-relatie van de familie van der Maes duidelijk:

Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172

"nog de voorsz. Foyt van Sijp als procuratie hebbende Adriaen Claeszn. van der Maes osseweier, Adriaen Heeren van Overvliet mede osseweier, man en voogd van Aeltje Claesdr. van der Maes, Pieter Thomaszn. van Hillendael gehuwd met Lijsbeth Claesdr van der Maes, allen kinderen van Claes Corneliszn. van der Maes, nog van Maerten Corneliszn. van der Maes, Grietje Cornelisdr. van der Maes wede Jacob Bartelmeeszn. van Assendelft, Elisabeth Cornelisdr. van der Maes wede Symon Janszn. van Borssen, kinderen van Cornelis Jacobszn. van der Maes gehuwd met Alijt Pietersdr., volgens procuratie voor schepenen van Leiden van 28-6-1632"

Elisabeth Cornelisdr van der Maes was dus de dochter van Cornelis Jacobszn van der Maes en Alijt Pietersdr. Haar ene broer was Claes Cornelisz van der Maes met Adriaen, Aeltje en Lijsbeth als zijn kinderen. Haar zuster was Grietgen Cornelisdr van der Maes, die gehuwd was met Jacob Bartelmeesz van Assendelft. Op 25 april 1616 kocht Griete Cornelisdr van der Maes, weduwe van Jacob Meesz van Assendelft, het voorste gedeelte van een huijsinge op Maerendorp.Zij werd op 26 december 1636 te Leiden begraven in de St Pancraeskerck, wonende op de Hogewoert.

De andere broer van Elisabeth Cornelisdr van der Maes was Maerten Cornelisz van der Maes, die in 1587 trouwde met Machtelt Andriesdr:

Ondertrouw 3 januari 1587
"Maerten Cornelisz schoemaecker
vergeselschapt met Jacob Meess
met
Machtelt Andriesdr mede van Leijden
vergeselschapt met Stijntgen Gerritsdr
haer moeder"

Toelichting:
Jacob Meesz was Jacob Bartelmeesz van Assendelft zijn zwager.

In 1606 trouwde Maerten met Grietgen Claesdr van Dorp:

Ondertrouw 10 januari 1606
"Maerten Cornelisz van der Maes schoemaecker van
Leijden weduenaer van Machtelt Andries dochter
vergeselschapt met Sijmon Jansz van Borssen zijn zwager
met
Grietgen Claesdr van Dorp Jonge Dochter mede van
Leijden vergeselschapt met Rijcklandt Claesdr van Dorp
haer zuster"

In 1617 trouwde zijn dochter Aeltgen met Pieter Engelraven, predikant te Boskoop:

Ondertrouw 25 maart 1617
"Pieter Engelraven weduenaer
van Jannetgen Jans van Noortsant dienaer
Godtlicken Woorts tot Bosschoop vergeselschapt
met Claes Houcke zijn schoonvader
met
Aeltgen Maertensdr van der Maes
Jonge Dochter van Leijden vergeselschapt met
Grietgen Claesdr van Dorp haer schoonmoeder"

Toelichting:
schoonvader - stiefvader
schoonmoeder - stiefmoeder

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, P.J. Blok en P.C. Molhuysen, deel 7 (1927):

ENGELRAEVE (Petrus) aanvaardde in 1612 het predikambt te Boskoop in de classis Leiden. Van het begin af heeft hij met beslistheid de partij gekozen der Arminianen of Remonstranten. Reeds vóór den afloop der Dordtsche Synode, Mei 1619, was Engelraeve gesuspendeerd van zijn dienst. In het najaar 1619 werd hij door de Synode van Zuid-Holland te Leiden ter verantwoording ontboden en weigerde hij de dordtsche geloofsformulieren te onderschrijven. Daarop werd hij ontslagen van alle kerkelijke bediening en 10 Sept. 1619 uit den lande gewezen. E. verbleef eenigen tijd met de andere verbannen Remonstranten te Waalwijk en vertrok met hen naar Antwerpen, waar hij 30 Sept. en begin October de vergaderingen der Remonstranten, voorgezeten door Uytenboogaert, bijwoonde. 1620 gaf hij een vlugschrift uit: Basuyne dienende om allerley traghe slapende zielen yverich ende wacker te maken.
1621 begaf Engelraeve zich met vrouw en kinderen naar Holstein, waar de Remonstranten onder bescherming van hertog Frederik een stad hadden gesticht, Frederikstad. Hier trad hij meermalen als predikant op, doch om in zijn levensonderhoud te voorzien aanvaardde hij het ambt van notaris, 1627, en legde het predikambt neer.

1 11 5 10 12 9
Notariële akte 1609-03-02 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Claes van der Laen
Datum: 2 maart 1609
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 86
Folio 9, blz. 13

In deze akte kwam voor:

"Sijmon Jansz van Borssen zeepsieder
ende woonende binnen deser stede
out omtrent LV (55) jaeren"

Sijmon Jansz van Borssen is dus rond 1554 geboren.

8
Overlijden voor 1622-05-29    
 
Begrafenis 1622-05-29 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Sijmon Jansz op Marendorp
Sinte Pancraes Kercke

5

Ouders

Vader Fransz, Jan
Moeder Broerendr, Meijnsgen
    Zus     Jansdr, Machteld
    Broer     Jansz, Pieter
         van Borssen, Sijmon Jansz
    Broer     van Borssen, Broer Jansz
    Broer     van Borssen, Adriaen Jansz
    Zus     Jansdr, Duijfgen

Media

Bijzonderheden

In de familie van Sijmon Jansz van Borssen treffen we een aantal bekende personen aan , zoals de Leidse lettergieter
Arens Corsz van Hogenacker, de schilder/burgemeester Jan Adriaensz van Staveren en burgemeester Pieter van Assendelft.

Kinderen van Sijmon Jansz van Borssen en Elisabeth Cornelisdr van der Maes:

I. MACHTELT

Machtelt Sijmonsdr van Borssen ging op 29 september 1606 te Leiden in ondertrouw met Adriaen Jansz van Staveren:

"Adriaen Jansz olijslager Jonggesel van Leijden
vergeselschapt met Jan Adriaensz zijn vader
met
Machtelt Sijmons Jonge Dochter mede van Leijden
vergeselschapt met Lijsbeth Cornelis van der Maes
haer moeder"

De ouders van Adriaen Jansz van Staveren waren Jan Adriaensz en Adriaentgen Barentsdr, ondertrouwd op
4 augustus 1576 te Leiden:

"Jan Adriaensz warmoesman vergeselschapt met
Annetgen Cornelis zijn moeder van Leijden
met
Adriaentgen Barentsdr van Leijden met Heijltgen
Barentsdr haer suster"

Jan Adriaensz van Staveren had Arent Dircksz van Bergen en Willem Jansz van Walwijck als zwagers,
zoals blijkt uit Verhaal: Rechterlijk Archief Leiderdorp, inv.nr. 10. Een swager is ieder door een huwelijk
vermaagschapt manspersoon.

Nr. 271 folio 194 d.d. 16-01-1613.
"Jan Adriaensz. olieslager had verkocht aan Arent Dircksz. van Bergen en Willem Jansz. van Walwijck
zijn zwagers 1 hond 85 roe warmoesland buiten de Hogewoerdse poort in de Waard"

Arent Dircksz van Bergen was dus via een huwelijk vermaagschapt met Jan Adriaensz van Staveren.
Hij komt in het vervolg regelmatig voor als getuige. Hij ging in 25 januari 1597 in ondertrouw met
Marijtgen Cornelisdr te Leiden:

"Arent Dircxz warmoesman Jongesel van Leijden geadsisteert met
Dirck Adriaensz zijn vader
met
Marijtgen Cornelisz Jonge Dochter mede van Leijden geadsisteert
Neeltgen Barentsdr haer moeije"

Op 14 mei 1636 ging hij als weduwnaar van Marijtgen Cornelisdr in ondertrouw te Leiden:

"Arent Dircxzs van Bergen warmoesman weduenaer van
Marijtgen Cornelisdr in de Coppenhincksteeg vergeselt met
Jan Willemsz van Walwijck zijn neeff in de Donckerstraet
met
Brechgen Harcxs wedue van Jan Lambertss van
Onderwater op te Broertgensgraft vergeselt met
Belijtgen Cornelisdr haer moeije op te Steenschuijr"

Jan Willemsz van Walwijck was als neef aanwezig, zoon van Willem Jansz van Walwijck.
Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat Arent Dircxz van Bergen ook een schoonzoon
van Jan Adriaensz van Staveren is geweest. Echter de naam van zijn eerste bruid klopt
niet met deze veronderstelling, want zij heette niet Jansdr, maar Cornelisdr.

De zuster van Adriaen Jansz van Staveren was Maritgen Jansdr van Staveren, die op 7 april 1604
in ondertrouw te Leiden ging met Willem Jansz van Waelwijck:

"Willem Jansz Walwijck warmoesman Jongesel
van Leijden vergeselschapt met Jan Marcusz Walwijck
zijn vader
met
Marijtgen Jans Jongedochter van Leijden vergeselschapt
met Adriaentgen Barents haer moeder"

Beiden zijn voor 1 mei 1613 overleden, zoals blijkt uit het onderstaande gedeelte uit het Verhaal: Rechterlijk Archief te Leiderdorp:

Nr. 301 folio 218v. d.d. 01-05-1613.
"Jan Marcusz. van Walwijck grootvader van vaderszijde en Jan Adriaensz. van Staveren grootvader en
Adriaen Jansz. van Staveren oom, beiden van moederszijde, gestelde voogden over Cornelis en Jan
nagelaten weeskinderen van Willem Jansz. van Walwijck en Marijtgen Jansdr. van Staveren beiden
zaliger"

Adriaen Jansz van Staveren was burgemeester, veertigraad van Leiden van 23 oktober 1618 - 21 juni 1651. Hij werd op
26 juni 1651 te Leiden begraven in de Sint Pancraeskerk:
"Heer burgemeester Staveren Maerendorp"

Zijn vrouw Machteld Sijmonsdr van Borssen was al in 1640 overleden. Zij werd op 28 november 1640 in de Sint Pieterskerk
te Leiden begraven:
"De huijsvrou van Mijn Heer Burgemeester Staveren op de Bredestraet"

Galerij/media:

- Wapen Adriaen Jansz van Staveren (2x)

Kinderen van Machtelt Sijmonsdr van Borssen en Adriaen Jansz van Staveren:

1. Lambrecht Adriaensz van Staveren. Er is van hem weinig bekend. In 1622 liet zijn oom Pieter Sijmonsz van Borssen
hem zijn rouwmantel na. Zijn dochter Maria Lamberts van Staveren, getrouwd met Jan Joosten van Schoten, liet op
27 december 1652 te Leiden een zoon dopen met de naam Adriaen. Getuigen waren Alida van Staveren (tante) en
Pieter van Assendelft (oom).

2. Jan Adriaensz van Staveren, geboren rond 1614. Er is van hem geen doop bekend.

Jan Adriaensz. van Staveren (Leiden, ca. 1614 - aldaar, 1669) was een Nederlands kunstschilder en tekenaar uit de
Gouden Eeuw. Hij gaf in 1628 bij zijn inschrijving aan de Leidse universiteit aan 14 jaar oud te zijn, wat betekent dat hij
in 1613 of 1614 moet zijn geboren.
(Bron: http://nl.wikipedia.org).
Hij was van 18 juli 1651 - 29 april 1669 veertigraad van Leiden. Hij zou op 29 april 1669 in Leiden zijn begraven. Helaas
is dit in de begraafboeken niet gevonden.

Galerij/media:

- Schilderij "De barmhartige Samaritaan"
- Schutterij Leiden, Joris van Schoten, 1650 (2x)
- Nagelaten schilderijen van J. A. van Staveren

3. Marritgen, gedoopt op 31 mei 1621 in de Hooglandsche Kerk te Leiden, dochter van Adrian Jans van Staveren en
Machtelte Sijmons van Borsen
getuigen: Pieter Sijmons van Borsen, Matthijs Willems van Tol en Trijn Willems van Waelwijck

4. Cunera, gedoopt op 22 december 1622 in de Hooglandsche Kerk te Leiden, dochter van Adriaen Jansz van Staveren
en Machtelt Sijmons van Borsz
getuigen: Cornelis Sijmons van Barsz en Willemtjen Jansdr

Toelichting:
Zij is vernoemd naar Cunera Gerijts, de overleden huisvrouw van Cornelis Sijmonsz van Borssen.

Cunera Adriaensdr van Staveren ging op 6 juli 1648 te Leiden in ondertrouw met Pieter van Assendelft:
"Pieter van Assendelft, coopman, Jongman van Leijden,
wonende op ten Nieuen Rijn vergeselt met Bartholomees
Assendelft zijn vader wonende mede aldaer
met
Josse Cunera van Staveren Jongedr van Leijden
wonende op de Haerlemstraet vergeselt met Josse Waelwijcx
huijsvrouwe van Se(igneur) E(dele) Johan van Waelwick,
haer nichte, wonende op te Bredestraet"

Toelichting:
Josse is mogelijk een andere benaming of afkorting voor joffer of Juffrouw.
Jan Willemsz van Walwijck was notaris te Leiden, gehuwd met Grietgen Adriaensdr van Gaesbecq (= Josse Waelwijcx).
Bij hun ondertrouw op 9 december 1632 te Leiden was Adriaen Jansz van Staveren, oom, getuige.
Jan Willemsz van Walwijck was de zoon van Willem Jansz van Walwijck en Marijtgen Jansdr van Staveren, zuster van Adriaen.
Jan Willemsz van Walwijck werd op 2 mei 1663 in de Hooglandsche kerk te Leiden begraven. Zijn vrouw Grietie van Gaasbeeck
staat op de Naamlijst van de Moeders van het Pesthuijs te Leiden ( zie galerij/media).

Op 15 juni 1649 werd hun dochter gedoopt in de Hooglandsche kerk te Leiden:
Machtelt, dochter van Pieter van Assendelft en Cunera Staveren
getuigen: Hr. Adrian van Staveren, Alida Staveren en Grietie Adriaens van Gaijsbeeck

Dit dochtertje werd op 21 juni 1649 in de St. Panckraskerck te Leiden begraven:
"Een kint van Pieter van Assendelft op de Mart"

Pieter van Assendelft was de kleinzoon van de bekende Leidse burgemeester Pieter Adriaansz van de Werff.
In de "Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden", volume 2, uitgegeven in 1814,
staat een artikel over de "Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van de Werff, Burgemeester der stad Leijden,
ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1572". Daarin wordt vermeld, dat
Pieter van Assendelft een zoon was van Bartholomeus Jansz van Assendelft en Clara Duijst van de Werff, dochter
van Pieter Adriaansz van de Werff. Op blz. 172 van het genoemde artikel staat een stukje over Pieter van Assendelft:

"Pieter van Assendelft, geboren 1623, gestorven 3 Oct. 1688.
Hij was XL (veertig) in den Raad, Schepen en Burgemeester te
Leijden, Gecommitteerde Raad van Holland, en kreeg ter
vrouwe Cunera van Staveren, dochter van den Leijdschen
Burgemeester Adriaan van Staveren. Zij stierven kinderloos"

Pieter van Assendelft is tussen 2 oktober en 9 oktober 1688 in de Pieterskerk te Leiden begraven:
"De heer Pieter van Assendelft out burgemeester op de vism(arct)"

Cunera van Staveren werd tussen 19 en 26 januari 1709 in de Pieterskerk te Leiden begraven:
"De wedue van de heer Pieter van Assendelft op den ouden
Rijn bij de St. Pieterbrugge"

Galerij/media:

- Gevelsteen Pieter van Assendelft
- Wapen van Assendelft
- Moeders van het Pesthuys te Leyden
- Testament van Cunera van Staveren (1707)

5. Aeltgen, gedoopt op 14 augustus 1624 in de Hooglandsche Kerk te Leiden, dochter van Adriaen Jansz van Staveren
en Machtelt Simons van Bors
getuigen: Arent Cors van Hoogenacker en Neeltgen Simons van Bors

6. Aeltgen, gedoopt op 10 juli 1626 in de Pieterskerk te Leiden, dochter van Adriaen Janssen van Staveren en Machtelt
Simons van Borssen
getuigen: Arent Diricks van Berreghen en Lijsbeth Cornelis van der Maes

Alida (Aeltgen) van Staveren ging op 27 september 1663 te Leiden in ondertrouw met Eduardus Westerneijn:

"Dr. Eduardus Westerneijn Bedienaer des Goddelijcken
woorts te Waverveen weduwnaer van Sara Schoonhoven
woonende tot Waverveen vergeselt met Dirk Westerneijn
sijn vader in Lochorststraet
met
Alida van Staveren Jongedr van Leijden wonende op de Haerlemstraet
vergeselt met Cunera van Staveren huijsvrouw van d'heer Pieter van
Assendelft veertich in Raide deser stede, haer suster wonende op de Rijn
over de Vismarckt
(in de kantlijn)
- Consent verleent om tot Alphen
te mogen trouwen den 15 : 10 : 1663
- voor den armen 6 : 6 : 0
- moet attestatie van Waverveen opbrengen
- sijn tot Alphen getrout op den 15 : 10 : 1663 volgens
attestatie van Joachimus Horstius predikant aldaer"

Ds. E. Westerneijn deed op 28 december 1653 intrde in Waverveen als kandidaat. Hij vertrok op 18 juli 1666
naar Voorburg, vanwaar hij in 1669 naar Leiden vertrok als predikant.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, die op jonge leeftijd zijn overleden.
Tussen 15 en 21 februari 1665 werd hun eerste kind begraven in de Pieterskerck met Bolwercken:
"Kint van Domene Eduardus Westerneijn"
Tussen 4 en 10 september 1667 is hun tweede kind begraven eveneens in de Pieterskerck met de Bollewercken:
"Kindt van Domene Westerneijn predecant tot Voorburch"

Eduardus Westerneijn werd tussen 25 februari en 3 maart 1674 in de Pieterskerk begraven:
"Domenee Westerneijn". Hij zou op 22 februari 1674 zijn overleden.

II. NEELTGEN

Neeltgen Sijmonsdr van Borssen ging op 1 juli 1624 te Leiden in ondertrouw met Arent Corsz:

"Arent Corsz Lettergieter Jongman van Leiden
met
Neeltgen Sijmonsdr Jonge dochter mede van Leijden"

Kinderen:

Florentina en Neeltgen, gedoopt op 28 juni 1625 te Leiden Pieterskerk, dochters van Arent Christiaens
getuigen: Adriaen Jans van Staveren, Arent Dicks van Bergen, Haesgen Christiaensdr en Machtelt Sijmonsdr

Lettergieter Arent Corsz van Hogenacker plaatste in 1630 een gevelsteen aan zijn huis met de beeltenis van
Laurens Koster, die ongeveer 200 jaar geleden de boekdrukkunst zou hebben uitgevonden.

Galerij/media:

- Stamboom Hogenacker
- Opr. Haerlemsche Courant, verkoping lettergieterij ( 1672)
- Contract tussen Arent Hogenacker en Willem Christiaensz (1632)
- Contract tussen Arent Hogenacker en Isaac Commelijn (1632)

III. AELTGEN

Aeltgen Sijmonsdr van Borssen ging op 24 december 1619 te Leiden in ondertrouw met Matthijs Willemsz van Toll:

"Matthijs Willemsz van Toll couckebakker van Leijden
weduenaer van Adriaentgen Claesdr van der Aer
met
Aeltgen Sijmons van Borssen Jongedochter mede
van Leijden"

Matthijs Willemsz van Toll was op 10 augustus 1617 te Leiden in ondertrouw gegaan met Adriaentgen Claesdr van der Aer:

"Mathijs Willemsz van Tholl Couckebacker Jongman
van Leijden vergeselschapt met Willem Mathijsz zijn vader
met
Adriaentgen Claes van der Aer Jonge Dochter mede van
Leijden vergeselschapt met Aeltgen Claesdr van der Aer
haer suster"

Mathijs Willemsz van Toll was de zoon van Willem Mathijs van Toll en Trijntgen Vrederijcksdr.

Op 26 december 1619 maakten Aeltgen Sijmonsdr van Borssen en Mathijs Willemsz van Tol huwelijkse voorwaarden op:
Notaris: Foijt Gijsbertsz. van Sijp
Datum: 26 december 1619
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 158
Folio 160 , blz. 305, 306

Enige gedeelten:

"Mathijs Willemsz van Thol weduwenaer van zaliger Arijaentgen
Claesdr van Aer zijn overleden eerste huijsvrouwe toecomende
bruijdegom, geassisteert met Willem Thijsz van Thol zijn
vader, mitsgaders Harman Arijensz ende Cornelis Jansz
van Poelgeest zijn swagers ter eenre, Ende
Aeltgen Sijmonsdr van Borssen toecomende bruijt, ge-
assisteert met Sijmon Jansz van Borssen heur vader ende
Lijsbeth Cornelisdr van der Maes heur moeder ter
andere zijden"

"Aldus gedaen binnen der voorscreven stadt
Leijden ten huijse van de voorscreven Sijmon Jansz van
Borssen ten dage ende jare als boven. Ter
presentie van Jacob de Burchgraeff, ende
Gerrit Jansz van Hoogenbaers buijrluijden van de voorscreven
Sijmon Jansz als getuijgen hiertoe versogt

(handtekeningen)
Matijs Willemsoon van Tol
Aeltgen Sijmons van Borssen
Willem Mathijszn van Tol
Hermen Aerienssen
Simon Janszoon
Cornelis Jansoon van Poelgeest
Lijsbet Cornelis van der Maes
F. G. van Sijp Notaris
Jacob van Burchgraff
Gerrijt Jansen van H.baers"

Toelichting:
Harman Arijensz was gehuwd met Machteld Willemsdr van Tol, Cornelis Jansz van Poelgeest gehuwd met
Geertgen Willemsdr van Tol.

Kind van Aeltgen Sijmonsdr van Borssen en Matthijs Willemsz van Toll:

Simon, gedoopt op 8 januari 1623 in de Hooglandsche Kerk te Leiden, zoon van Matthijs Willemsen van Toll
en Aeltien Simons van Borssen
getuigen: Cornelis Sijmonsen en Lijsbeth Cornelissen van der Maes

Simon werd op de 18 januari 1623 in de Sint Pancraes kerk te Leiden begraven:
"noch een kint van Tijs Willemsen op de Maren"

Kort hiervoor maakte Aeltgen Sijmonsdr van Borssen haar testament:
Notaris: Ewout Hendricxz Craen
Datum: 14 januari 1623
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 141
Folio 27, blz. 47, 48, 49

Enige gedeelten:

"D'Eerbare Aeltgen Sijmonsdr van Borssen huijsvrouwe van
Thijs Willemsz van Tol kouckebacker wonende binnen der Stadt Leijden,
mij notario wel bekent, zieckelic van lichame te bedde leggende"

Als zij zou komen te sterven zonder kind of kinderen na te laten, zou haar man aan haar familie een bedrag uitkeren:

"uijt te keren aen haer moeder ende bloetvrunden
die buijten Testamente hare wettige erfgenamen
wesen souden, t'samen ende mit malcanderen de somme van
thien hondert guldens tot XL (40) groten t'stuc, ende daertoe noch de
clederen, cleijnodien ende juwelen t'haren comparantes lijve behoort
hebbende, uijtgeseijt hare ringen ende d'silveren sleutelraecx
welverstaende dat indien hare susters of
een van dien alsdan in leven zijn, d'selve als een prelegaat gemeten
zullen d' voorscreven clederen cleijnodien ende juwelen
buijten de voorscreven ringen ende sleutelraecx"

"Aldus gedaen ende bij d'voorscreven comparante verleden ende gepasseert
binnen der stadt Leijden t'haren huijse ende woonplaetse staende
aldaer op den nieuwen Rijn anders genomt de Swansoort"

"D'voorscreven Aeltgen Sijmonsdr van Borssen heeft
mits haren swacheijt nijet bequamelic comen
om de teijkenen"

Toelichting:
"Swansoort" wordt ook wel Zwaansoord genoemd.
De sleutelraecx was een vrouwenattribuut:
"Riemhangers: Ook wel sleutelring, sleutelraecx of sleutelrinck genoemd. Riemhangers zijn er in twee typen:
een om de bovenkant van de gordel geschoven ketting of een van bovenaf op de gordel werd geschoven klem.
De ketting had aan de andere zijde een of meer haken. De lange ketting was een vrouwen attribuut, en komt
vanaf de middeleeuwen tot in de laatste kwart van de 17e eeuw voor. Aan de haken van de ketting konden
vervolgens sleutels, een beurs of naaigerei worden gehangen."
(Bron: https://sites.google.com/site/aspsneek/vondsten-determineren/beslag-en-sluitingen)

Aeltgen Sijmonsdr van Borssen overleed spoedig hierna en werd op 21 januari 1623 in de Sint Pancraes kerk te
Leiden begraven:
"De huijsvrou van Thijs Willemsz op den Rijn"

Na het overlijden van Aeltgen trouwde Mathijs Willemsz van Tol met Annetgen Cornelisdr van Claveren.
De ondertrouw vond op 20 september 1623 in Leiden plaats:
"Mathijs Willemsz van Tol van Leijden weduenaar van
Aeltgen Sijmonsdr van Borssen
met
Annetgen Cornelisdr van Claveren Jonge Dochter van
Coudekerck wonende alhier"

IV. CORNELIS

Cornelis Sijmonsz van Borssen ging op 3 april 1609 te Leiden in ondertrouw met Cunera Gerijts:
"Cornelis Sijmonsz zeepsieder Jongman van Leijden
vergeselschapt met Sijmon Jansz zijn vader
met
Cunera Gerijts Jonge Dochter van Amersfoort wonende
alhier tot Leijden vergeselschapt met Sijt Aerijaens haer nichte"

Sijt Aerijaens was dezelfde als Sijtgen Adriaensdr van Borssen, dochter van Adriaen Jansz van Borssen. Zij was in 1607
te Leiden getrouwd met Aert Gerritsz, broer van Cunera Gerritsdr, afkomstig uit Amersfoort. Zij was dus een nicht
van Cornelis Sijmonsz van Borssen en ook de schoonzuster van Cunera Gerritsdr.

Cunera Gerijts, huisvrouw van Cornelis Sijmonsz, werd op 8 december 1622 begraven te Leiden. Cornelis Sijmonsz
van Borssen werd op 28 maart 1624 in de Sint Pieterskerk te Leiden begraven, wonende op Marendorp.

V. JACOB

Jacob Sijmonsz van Borssen ging op 23 februari 1623 te Leiden in ondertrouw met Jacquemijne Jansdr:
"Jacob Sijmonsz van Borssen cuijper Jongman van Leijden
met
Jacquemijne Jans wedue van Cornelis Adriaensz"

Jacquemijntgen Jansdr was eerder in ondertrouw gegaan met Cornelis Adriaensz op 25 november 1610 te Leiden:
"Cornelis Adriaensz saeijwercker Jongman van Leijden
vergeselschapt met Jacob Reijersz zijn halve broeder
met Jaecquemijntgen Jansdr Jongedochter mede van
Leijden vergeselschapt met Proontgen Franssen haer moeder"

Kind van Jacob Sijmonsz van Borssen en Jacquemijntgen Jansdr:

Sijmon, gedoopt op 22 december 1623 te Leiden in de Pieterskerk, zoon van Jacob Sijmonsz van Borsen en Jacoba Jansdr
getuigen: Adriaen Jansz van Borsen en Machtelt Sijmonsdr van Borsen

Hij was een erfgenaam van Cornelis Sijmonsz van Borssen, zijn oom en werd vermeld in de diverse notariële akten.
Hij is overleden voor 17 september 1637, zoals blijkt uit de Bonboeken aangaande het huis van Cornelis Sijmonsz
van Borssen.

Na het overlijden van Jacob Sijmonsz van Borssen ging Jacquemijntje Jansdr in ondertrouw met Arij Ponsz van Slingerlant
op 23 maart 1637 te Leiden:
"Arij Ponsz van Slingerlant schuijtmaecker weduwnaer
van Maertgen Adriaensdr op ten nieuwen Rijn vergeselt
met Jacob Ponsz van Slingerlant sijn broeder op te
Pieters Kerckstraet
met
Jaecquemijntgen Jansdr van Dale weduwe van Jacob
Sijmonsz op te Haerlemstraet vergeselt met Peroontgen
Jansdr haer suster op te Achtergraft"

VI. PIETER

Pieter Sijmonsz van Borssen ging op 27 mei 1611 te Leiden in ondertrouw met Adriaentgen Magnus:
"Pieter Sijmonsz Schipper Jongman van Leijden
vergeselschapt met Sijmon Jansz van Borssen
zijn vader
met
Adriaentgen Magnus Jonge Dochter van Catwijck
op ten Rijn wonende tot Leijden vergeselschapt
met Pietertgen Bastiaens haer moeder"

Na het overlijden van Pieter Sijmonsz van Borssen trouwde Adriaentgen Magnus met Harman Thonisz in 1626:

Ondertrouw: 12 november 1626
"Harman Thonisz Schipper opt Amsterdamsche Veer
weduwnaer van Neeltgen Quiringsdr van Buijtevest op ten Rijn
vergeselt met Ewout Cornelisz Witgen zijn swager
met
Adriaentgen Mangnus weduwe van Pieter Sijmonsz van Borsse
aen de Vrouwenbrughe vergeselt met Marijtgen Lenaertsdr
haer schoonzuster"

Toelichting:
Marijtgen Lenaertsdr was gehuwd met Jan Magnusz (van Rijn), broer van Adriaentgen Magnusdr.

Op 1622 maakten Pieter Sijmonsz van Borssen en zijn vrouw hun testament op.
Notaris: Ewout Hendricxz Craen
Datum: 20 december 1622
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 140
Folio 172, blz. 335, 336, 337

Enige gedeelten:

"D'Eersame Pieter
Sijmonsz van Borssen schipper ende d'Eerbare Adriaentgen
Magnusdr zijn huijsvrou, beijde wonende binnen der stadt
Leijden, mij notaris bekent. De voorscreven Pieter Sijmonsz van Borssen
zieckelic van lichame te bedde leggende, Ende voornoemde
Adriaentgen Magnusdr gesont van lichame"

"Behoudelick dat d'voorscreven langstlevende gehouden sal zijn uijt te keeren
aan de Moeder of andere vrunden des eerst overledens
hier naer verclaert de somme van twee duijsent guldens"

"... namelick bij voorsterven van d'voorscreven Pieter Sijmonsz
van Borssen testateur, bij Lijsbeth Cornelisdr van der
Maes wedue wijlen Sijmon Jansz van Borssen zijn
moeder voor d'een helfte, ende bij de broeders ende
zusters van den voornoemde testateur hooft voor hooft
ende bij gelijcke portien"

Voor zijn broer Jacob, die wellicht schulden had, maakte hij een uitzondering:

"welverstaende met zodanigen besche(ijt)
nochtans dat Jacob Sijmonsz van Borssen zijn testateurs
broeder van alle t'gene desen volgenden op hem in gelde zoude mogen
comen, alleen genieten zal de lijftochte ende t'vruchtgebruijck"

"Ende voorts tot voochden over d'selve
zijn broeders (Jacob) nae te laten wettige kindt of kinderen
nopende t'gunt d'selve uijt crachte deser soude mogen
opcomen, Maerten Cornelisz van der Maes, zijn oom,
Cornelis Sijmonsz van Borssen zijn broeder, ende Adriaen
Jansz van Staveren zijn Swager, in gelijcken vougen
als d'selve voochden bij den testamente van zijn testa-
teurs zaliger vader gestelt zijn.
(in de kantlijn:)
Verclaerde noch de voorscreven testateur bij zijn voorsterven
te prelegateren aen zijn broeders ende zusters zijn swarte clederen
met thien van de beste hempden ende thien van de beste cragen
ende dat hij noch legateerde aen Lambrecht Adriaensz van Staveren
zijn neve zijn roumantel ende t'houwertghen t'welc voor zijn bedtstede
gehangen heeft"

"Verclaer bij voorsterven
ter contrarie van d'voorscreven Adriaentgen Magnusdr
testatrice zal de voorgemelde somme van II M (2000) gulden
genoten en geprofiteert werden bij Pietertgen Basti-
aensdr wedue van Magnus Pietersz haer moeder
ende zo die gestorven ware voor haer testatrice
bij Jan Magnusz, haer broeder.
(in de kantlijn:)
Ende daer toe noch haer clederen beijde van linnen
ende wollen mit twee van hare beste ringen
Welverstaende dat bij voorsterven van haer testatrice
zij uijt d'voorscreven hare clederen bespreect eerst
aen Haesgen Jansdr haer broeders dochter, haer rouvlieger
ende incarnate keurs ende aen Maritgen Cornelisdr haer
nichte haer paertse keursse gelijc zij testatrice noch legaterenden
es aen d'voorscreven Haesgen Jansdr haer bloetcorale ketting
met een gout ringetgen daer een gesteentgen in staet"

"Aldus gedaen ende bij d'comparanten gepasseert ende verleden
binnen der stadt Leijden t'haren huijse ende woonplaetse
staende aldaer op den Rijn op den houc van de Corte
Vrouwenstege
(ondertekening)
bij mijn Pijeter Sijmonsz
bij mijn Arijaentgen Mangnus"

Toelichting:
lijftocht - leeftocht, proviand
rouvlieger - een mantel voor de vrouw van zwarte, zware stof, die men in de rouw droeg.
incarnaat (inkarnaat) - vleeskleurig, hoogrood

Pieter Sijmonsz van Borssen werd korte tijd later op 1 januari 1623 in de Sint Pieterskerk te Leiden begraven:

"Sinte Pieters Kercke den eersten januarij 1623:
Pieter Sijmen In Vrouwensteech"

ENIGE NOTARIELE AKTEN

In 1624 werd er een notariële akte opgemaakt, waarin Adriaen Jansz van Staveren optrad als vertegenwoordiger
van de familie van Borssen ten behoeve van de afhandeling van de erfenis van Cornelis Sijmonsz van Borssen,
korenkoper. Het ging om de verkoop van acht zakken rogge.
Notaris: Ewout Hendricxz Craen
Datum: 22 augustus 1624
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 145
Folio 111, blz. 254, 255

"Op huijden den 22e Augusti 1624
compareerde voor mij Ewout Henricxsz
Craen Notaris publijc bij den hove van Holllant op de nominatie
der Stadt Leijden geadmitteert, ende den naergenomden
getugen, D. E. Adriaen Jansz van Staveren veertige
in rade binnen der stadt van Leijden als man ende voocht van
D'Eerbare Machtelt Sijmonsdr van Borssen in der qualité voor
hemselven, Item als procuratie hebbende van D'Eerbare
Lijsbeth Cornelisdr van der Maes wedue van zaliger Sijmon
Jansz van Borssen, ende van Neeltgen Sijmonsdr van Borssen
zijn schoonmoeder ende schoonzuster respective ende noch als
administrerende voocht van de goederen, die Sijmon naer
gelaten weeskint van zaliger Jacob Sijmonsz van Borssen
door de naergenomde erffenisse opgecomen ende aenbestorven
zijn, alle erffgenaemen van zaliger Cornelis Sijmonsz van
Borssen in zijn leven coorncoper, Ende heeft hij comparant
in dier qualité mitsdesen getransporteert gecedeert ende
overgegeven aen ende ten behouve van Jan Pluijs wonende
in Vosmeer, de somme van vijf ponden eene schelling
ende vier groten Vlaems, den boedel van d'voorscreven Cornelis
Sijmonsz van Borssen competerende, van Joncheer Pieter
de Creton gewoont hebbende in Nieu Vosmeer, ter
saecke van acht zac rogge tot twaelff schellingen, acht
groten ijeder sac, ten behouve van d'voorscreven de Creton gelevert
op ten 22 Junij 1622. Ende hier toe
alle t'recht ende aenseggen van dien, Bekennende hij comparant
in qualité voorscreven ter saecke van den voorgemelden transporte
cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen
ende betaelt te zijn den lesten penningen mitten eersten ende dat

mit gelijcke somme van vijf ponden eene schelling ende
vier groten Vlaems, Consenterenden bij Notario voornoemd
hier van gemaect ende geexpedieeert te werden acte in forma,
Aldus gedaen ende bij d'voornoemde comparant verleden ende gepasseert
binnen der stadt Leijden in presentie van Cornelis Cornelisz
van Claveren ende Alewijn Claesz de Man scrijver
als geloofwaerdige getuijgen hier toe beneffens mij notario
gereq(uireert)
(handtekeningen)
Adriaen Jansz van Staveren
C. C. van Claveren
A. C. de Man
E. H. Craen Notaris"

Toelichting:
Het Vlaamse pond was tot ca. 1795 een oude munteenheid in Vlaanderen, die ook in de rest van de Nederlanden
als betaalmiddel werd gebruikt. Het Vlaamse pond was onderverdeeld in 20 schellingen en in 240 groten
(1 schelling was derhalve 12 groten).
(Bron: http://nl.wikipedia.org/)

Ook in 1626 werden er notariële akten opgemaakt, waarin Adriaen Jansz van Staveren optrad namens de familie van Borssen,
In de eerste ging het om een tuin in Oegstgeest, die in gezamenlijk gebruik was van Adriaen Jansz van Staveren en
Arijaentgen Magnusdr, de weduwe van Pieter Sijmonsz van Borssen. Dat ging niet goed. Daarom werd er een schutting
aangebracht, zodat ieder zijn eigen tuin kreeg.

Notaris: Foijt Gijsbertsz van Sijp
Datum: 24 juni 1626
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 164
Folio 79, blz. 147,148

"Adriaen Jansz van Staveren, zeepsieder, man
ende voocht van Machteltgen Sijmonsdr
van Borssen, in dier qualite ter eenre,
Ende Arijaentgen Mangnusdr wedue van
zaliger Pieter Sijmonsz van Borssen, in dier qualite
ter andere zijden, geassisteert wesende met
mij Notaris, als heur bijstaen(de)
voocht in desen, ende zulcx mitten
anderen erffgenamen van zaliger Sijmon Jansz van
Borssen in zijn leven ooc seepsieder binnen Leijden
heur comparanten respective schoonvader,
verclaerende dat heur comparanten
nae t'overlijden van den selven heuren schoonvader
te zamen ende mitten anderen in't gemeen
es aenbedeelt eenen thuijn zo groot ende
cleijn als dezelve in zijn viercant in den
ambachte van Oegstgeest es leggende ,
belent ende belegen hebbende volgende brieff
van opdrachte in date den lesten Januarij anno
1615, ten oosten Johan de Block
verwer, ten westen wedue van Thomas
Spranchuijsen in zijn leven predicant binnen
Leijden, ten noorden den Heerwech, ende ten
zuijden den Rhijn, mit alle t'gunt daer inne
aert ende nagelvast es, belast zijnde in't
geheel mit vijff stuvers s'iaers erff pacht,
Ende naerdien heur comparanten ongelegen was d'zelve
thuijn langer in gemeenschappe te

blijven gebruijcken, Soo verclaerden zij
comparanten d'zelve gecheijden te hebben
in manieren hier naer volgende, Te
weten dat de voornoemde Adriaen Jansz van
Staveren in eijgendomme zal hebben ende
behouden het Noorteijnde, ende de
voorseijde Arijaentgen Mangnusdr
de Zuijtzijde, alles zo d'zelve thuijn
met een schuttinge van zes deelen hooch
off gescheijden, welcke schuttinge
tusschen heur comparanten gemeen zijn ende bij
heur t'zamen onderhouden werden
zal, Mit vorder conditie dat
zij t'zamen elcx voor de helfte zullen
betalen de jaerlicxe erffpacht van vijff
stuvers, mitsgaders elck de helfte van 't
ongelt op den voorseijde gehelen thuijn
vallende, des zal zij Arijaentgen Mangnusdr
het off geheijnde laentgen aen heur in eijgendomme
hebben om heur in ende uijtgang daer over
te nemen, mits dat zij noch heur nacomers
t'zelve laentgen niet en zullen mogen beplanten,
Ende dat de eijgendoms
brieven van den voornoemde thuijn zullen
blijven berusten onder de voorseijde
Arijaentgen Mangnusdr de welcke
mitsdesen belooft den voornoemde Adriaen Jansz
van Staveren daer mede t'allen tijden
te assisteren als hem zulcx noodich
ende dienstich soude mogen wesen, ende dit
alles ten eijnde elck mit zijn voorscreven aen be-
deelde portije zijn vrije wille zal

mogen doen, Belovende den anderen ter
zaecke voorsreven gheen ander scheijdinge te eijsschen
noch doen eijschen in rechte nochte daer buijten
in geenre manieren, Ende versochten hier
off ten wederzijden acte van scheijdinge in
behoorlicke forme. Aldus gedaen binnen
der voorscreven stadt Leijden ten comptoire
mijns Notaris, ten dage ende jare als boven
Ter presentie van Sijmon Woutersz
Vermij schrijver, ende Cornelis Gerritsz
de Haes, als getuijgen hier toe versocht.
(handtekeningen)
Adriaen Jansz van Staveren
Adrijaentgen Magnus
F. G. van Sijp, notaris 1626
Sijmon Woutersz Vermij
Cornelis Gerrijts de Haes"

Toelichting:
Thomas Spranckhuijsen was gereformeerd predikant te Wijk bij Duurstede van 157? tot ?, te Grave tot 1586,
te Gorinchem van 1588 tot 1592 of 1593, te Leiden tot zijn dood in 1602.

In de andere akte, enkele dagen later opgemaakt, werd ene Thijman Henricxs Roos, korenkoper in Amersfoort,
verzocht renten te innen voor de erfgenamen van Cornelis Sijmonsz van Borssen, korenkoper te Leiden,
bij Elbert van Overhorst, wonende te Amersfoort.

Notaris: Foijt Gijsbertsz van Sijp
Datum: 29 juni 1626
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 164
Folio 83, blz. 153, 154

Een gedeelte:

"Adriaen Jansz van Staveren veertich binnen
deser stede als getrout hebbende Machtelt
Sijmonsdr van Borssen, in dier qualite voor
hem selven. Vorder
als regeerder ende administrateur van de
goederen ende penningen aen-
comende Sijmon nagelaten weeskint
van Jacob Sijmonsz van Borssen gewonnen bij
Jaecquemijntgen Jansdr blijckende
bij acte van authorisatie van weesmeesteren
der stadt Leijden van den XXIXen Martij
zestienhondertvierentwintich, Ende
noch speciale procuratie hebbende
van Lijsbeth Cornelisdr van der Maes
wedue van zaliger Sijmon Jansz van Borssen
ende Neeltgen Sijmonsdr van Borssen
ongehuwede persoon beijde wonende
binnen Leijden als erffgenamen van zaliger
Cornelis Sijmonsz van Borssen in zijn leven
coorencooper. Compareerde noch
Rijck Jansz gorter
als getrout hebbende Chijtgen Arijensdr
van Borssen die te voorens wedue was
van Aert Gerritsz van Blomerwaert in zijn leven ooc gorter,

Ende hebben zij comparanten in de gemelde
qualite geconstitueert, volmachtich
gemaect ende in heure stede gestelt
Gelijck zij constitueren, volmachtich
maecken ende in heur stede stellen
bij desen Thijman Henricxs Roos
wonende te Amersfoort
specialicken omme te manen, heffen
beuren ende ontvangen zodanige
renten alrede voorscreven ende noch te
verschijnen als heur constituanten in de
voorseijde qualite ten laste
van Elbert van Hoverhorst binnen Amersfoort
volgende t'bescheijt daer van zijnde ..."

Toelichting:
Het is vreemd, dat Neeltgen Sijmonsdr van Borssen hier als ongehuwd persoon staat vermeld,
aangezien zij in al 1624 met Arent Corsz van Hogenacker was getrouwd, welke pas in 1636
overleed. Waren zij gescheiden?

Chijtgen (Sijtgen) Arijensdr van Borssen was de dochter van Adriaen Jansz van Borssen, een broer
van Sijmon Jansz van Borssen. Zij ondertrouwde op 16 februari 1607 met Aert Gerijtsz te Leiden en
op 12 februari 1626 met Rijck Jansz (van Overveen).
Aert Gerijtsz van Blomerwaert kwam van Amersfoort. In 1609 was Cornelis Sijmonsz van Borssen getrouwd
met Cunera Gerijtsdr, die ook uit Amersfoort afkomstig was en een zuster was van genoemde Aert Gerijtsz.

Thijman Henricxs Roos - Thijmen Henricxz Roos, korenkoper, Amersfoort
Elbert van Hoverhorst - Elbert Henricsz van Overhorst, Amersfoort
(bron: Archief Eemland)

BONBOEKEN

In de Bonboeken van Leiden wordt het huizenbezit in de diverse wijken (bonnen) vermeld. Sijmon Jansz van Borssen
bezat vier huizen in Leiden:

SIJMON JANSZ VAN BORSSEN (VLASMAN) kocht in de bon Overmarendorp Rijnsijde in de Goegerritsteeche
oostzijde een huis van Cornelis Adriaensz Barrevelt.

Datum: 7 mei 159?
"Is bij de erffgenamen van Cornelis Adriaensz Barrevelt vercoft aen Sijmon Jansz Vlasman"

Datum: 7 mei 1647
"Is met het volgende bij de Heer Adriaen Jansz van Staveren burgemeester deser stede getrout gehadt hebbende
Joffr. Machtelt Sijmons eenige erffgename van Sijmon Jansz voornoemt vercoft aen Pieter Pouwels den Drijver"

Sijmon Jansz van Borssen ( Vlasman) kocht tevens in de bon Overmarendorp Rijnsijde in Marendorp nog een huis
van Cornelis Adriaensz Berrevelt.

Datum: 7 mei 1592
"Is bij de voochden over de kinderen kintskinderen ende erffgenamen van Cornelis Adriaensz van Berrevelt vercoft
aen Sijmon Jansz Vlasman"

Datum: 30 april 1641
"Is bij Adriaen Jansz van Staveren Gecommitteerde ter Admiraliteijt van Amsterdam als getrout hebbende
Machtelt Sijmonsdr eenige dochter ende erffgename van Elijsabeth Cornelisdr wedue van Sijmon Jansz voornoemt
vercoft aen Quillebert de Lange"

Sijmon Jansz van Borssen bezat daarnaast nog twee huizen in Overmarendorp Rijnsijde in Marendorp als eerst
vermelde eigenaar.

Het eerste huis van Sijmon Jansz van Borssen:

Datum: 30 april 1640
"Is bij Adriaen Jansz van Staveren Gecommitteerde ter Admiraliteijt tot Amsterdam als getrout hebbende
Machtelt Sijmonsdr eenige nagelaten dochter van Elijsabeth Cornelisdr van der Maes wedue van Sijmon Jansz
voornoemt vercoft aen Anthonij del Chambre"

Het tweede huis van Sijmon Jansz Cuijper in Overmarendorp Rijnsijde in Marendorp:

Datum: 25 mei 1652
"Is mettet volgende bij de kinderen ende erfgenamen van saliger Adriaen Jansz van Staveren ende Machtelt Sijmonsdr
van Borssen die een dochter ende eenige erfgenaem was van saliger Elijsabeth Cornelisdr van der Maes in haer leven
wedue ende boedelhouwster van Sijmon Jansz van Borssen vercoft aen Gijsbert Dominicusz van Raes(?) "

Datum: 24 december 1654
"Is bij hem mettet volgende vercoft aen Johan Staveren XL (40) in raide deser stede ende Alida Staveren ongehuwede
persoone"

Datum: 8 mei 1694
"Is bij Johannes van Swanenburg notaris als bij die van de Gerechte gestelt sijnde tot sequester van de overige ende
resterende goederen van E(del)e Eduardus Westerneijn vercoft aen Jacob Pieters Hotiene(?) "

CORNELIS SIJMONSZ VAN BORSSEN kocht in 1610 een huis in de bon Burchstrengh aen de Nieuwen Rijn.
De eerst genoemde eigenaar was Jan Jansz van Gameren.

Datum: 6 juni 1610
"Is bij de erffgenamen van Willem Jansz Ruijsch ende van sijn huijsvrouwe vercoft aen Cornelis Sijmonsz van
Borssen coorncoper"

Datum: 22 mei 1630:
"Is bij Arent Corsz Hogenacker lettergieter als getrout gehadt hebbende Neeltgen Sijmonsdr van Borssen,
die een suster ende mede erffgename was van Cornelis Sijmonsz van Borssen een seste paert deser huijsinge
vercoft aen Adriaen Jansz van Staveren"

Datum: 7 september 1637
"Een derde paert in de selfte deser huijsinge is bij Adriaen Ponsz van Slingelant als t'recht bij scheijdinge vercregen
hebbende getrout gehadt hebbende Jacquemijntgen Jansdr tevoorens wedue van Jacob Sijmonsz als erffgenaem
geworden sijnde van haer overleden kindt gewonnen bij Jacob Sijmonsz voornoemt vercoft aen Lijsbeth Cornelisdr"

Datum: 20 december 1668
"Is volgens schriftelijcke verclaring gedaen bij Johan van Staveren ende Eduardus Westerneijn getrout sijnde met
Alida van Staveren kinderen en mede erffgenamen van Adriaen Jansz van Staveren in zijn leven Burgemeester
deser stede en Machtelt Sijmons echte luijden welcke Machtelt Sijmons eenich naergelaten kint ende erffgenaem
is geweest van Lijsbeth Cornelisdr voornoemt, aenbedeelt Pieter van Assendelft veertich in raide deser stede als
getrout hebbende Cunera van Staveren, sijnde de voorscreven verclaring bij den Secretaris Verruijt geauthentiseert
op ten 20 december 1668 alhier te selven dage overgestelt"

Datum: 30 juni 1691
"Is bij Dirck Toornvliet notaris als curateur over de boedel ende goederen van wijlen d'Heer Pieter van Assendelft ende Vrouw
Cunera van Staveren vercoft aen Jan van Vlieth"

ADRIAEN JANSZ VAN STAVEREN kocht in 1620 een huis in Marendorp met een klein huisje aan de Barreveltsteeg. De eerste
vermelde eigenaar was wederom Cornelis Adriaensz Barrevelt in de bon Overmarendorp in Marendorp. Bij de eerst vermelde
verkoop van dit huis in 1592 was de verkoopprijs 3940 gulden.

Datum: 29 april 1620
"Is bij de kinderen ende erffgenamen van Jacob Revereij beneffens seeckere huijsgen in de Barreveltsteech hier achter
aencoemende vercoft aen Adriaen Jansen van Staveren"

Datum: 20 november 1691
"Is bij Mr. Pieter Poock als bij die van de gerechte gestelt sijnde sequester over de boedel nagelaten bij E(del)e Eduardus
Westerneijn in zijn leven bedienaer des Goddelijcken woorts alhier aengecomen als erfgenaem van wijlen Juff(e)r Alida
van Staveren, wier het voorscreven huijs door doode van Adriaen Jansz van Staveren bij scheijdinge was aenbestorven
ende opgecomen"

Het huisje aan de Barreveltsteeg werd in 1694 verkocht:

Datum: 8 mei 1694
"Is bij Johannes van Swanenburg notaris als bij die van de Gerechte gestelt in de sequester van de overige ende resterende
goederen van E(del)e Eduardus Westerneijn vercoft aen d'erffgenamen van Adriaen Rijsbeeck"

Adriaen Jansz van Staveren bezat een huis in de bon Oost Nieuwland in Levendael suijtsijde westwaerts aen. Hij verkocht
het in 1640.

Datum: 30 april 1640
"Is bij Adriaen Jansz van Staveren gecommitteerde deser stede ter Admiraliteijt tot Amsterdam vercoft aen Abraham
Harinck saeijtrapier"

Adriaen Jansz van Staveren kocht in 1628 het huis van zijn ouders in de bon Gansoorde in Gansoorde noortseijde.
Dit huis was oorspronkelijk in bezit van Govert Adriaensz van den Burch. In 1599 kocht Jan Adriaensz, de vader van der
Adriaen Jansz van Staveren, het huis:

Datum: 24 april 1599
"Is bij Pieter Christiaensz vercoft aen Jan Adriaensz warmoesman"

Datum: 28 januari 1628
"de vier vijffde paerten deser huisinge sijn bij de kinderen, kintskinderen ende erffgenamen van Adriaentgen Baerentsdr
wedue van Jan Adriaensz voornoemt vercoft aen Adriaen Jansz van Staveren Schepen die als medesoon ende erffgenaem
van de voornoemde Adriaentgen ende Jan Adriaensz t'resterende vijffde paert selffs competeert"

Datum: 30 april 1631
"Is bij Adriaen Jansz van Staveren Schepen vercoft aen Gerrit Matheusz Tollenaer"

Adriaen Jansz van Staveren bezat twee huizen aan Noord Rapenburg. Beide huizen lagen in Noord Rapenburg aan de
Vestgraft. Oorspronkelijk waren deze huizen (vermoedelijk) één huis van eigenaar Willem Jansz van Hout.

Datum: 2 januari 1627
"Is bij de kinderen ende erffgenamen van Adriaen de Bije, (Mr. voller), vercoft aen Adriaen Jansz van Staveren veertich"

Datum: 16 december 1651
"Is bij de kinderen ende erffgenamen van saliger Adriaen Jansz van Staveren vercoft aen Balte (Willemsz) van Diemen"

Het andere huis werd ook in 1651 verkocht.

Datum: 16 december 1651
"Is bij de kinderen ende erfgenamen van saliger Adriaen Jansz van Staveren met het volgende portie vercoft aen
Frans de Winter, timmerman"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep zeepsieder, cuijper en vlasman
 

Naaste verwanten

 1. Fransz, Jan
  1. Broerendr, Meijnsgen
   1. Jansdr, Machteld
   2. Jansdr, Duijfgen
   3. Jansz, Pieter
   4. van Borssen, Sijmon Jansz
   5. van Borssen, Broer Jansz
   6. van Borssen, Adriaen Jansz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Verhaal : Rechterlijk Archief Leiderdorp
   • Datum: 1613-05-01
   • Pagina: nr. 301, folio 218v
 3. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 4. J. W. te Water: Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden, volume 2, eerste stuk: Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van Delft
   • Datum: 1814
   • Pagina: blz. 172
 5. Begraafboek Leiden
 6. Verhaal: Laurens Jansz Coster
 7. Dominees.nl
 8. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
 9. P.J. Blok en P.C. Molhuysen: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
 10. Bonboeken Leiden
 11. D. H. A. Kolff: De Opstand in Leiden in de jaren 1566 en 1567
 12. Verhaal: Rechterlijk Archief Noordwijk, inv.nr. 172