Ottes, Sipck 1 2 3 4a 5 6 7 8 9

Geboortenaam Ottes, Sipck
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
3e Proclamatie 1687-02-09 Gaasterland (Balk), Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1687
Vermelding: Derde proclamatie op 9 februari 1687
Bruidegom: Cornelis Sijmmens afkomstig van Gaast
Bruid: Sipck Ottes afkomstig van Harich

Zie de Galerij

10
Huwelijk 1687-04-14 Langweer, Friesland, Nederland Getrouwd met Cornelis Sijmens

Doniawerstal, huwelijken 1687
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1687 in Langweer
Bruidegom: Cornelis Sijmens afkomstig van Tjerkgaast
Bruid: Sipck Otters afkomstig van Harich

11
Stemkohieren 1698 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Tjerkgaast (Doniawerstal)
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Cornelis Symens , eigenaar
Wyger Pyters , gebruiker

Stem nr. 27, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Secretaris Melchior de Rhee, eigenaar
Cornelis Symens , gebruiker

Stem nr. 28, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Prebende te Tjerkgaast, eigenaar
Cornelis Symens , gebruiker

Stem nr. 30, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Cornelis Symens, eigenaar en gebruiker

5
Stemkohieren 1698 Wyckel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Cornelis Symens , uit naam van zijn
vier kinderen, eigenaar voor 1/3
Otte Rintjes, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor
2/3, gebruiker voor 't geheel

5
Verkoop zathe 1702-03-23 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

23 maart 1702
Kornelis Sijmens te Tjerkgaast verkoopt zijn zathe groot
ongeveer 50 pondematen hooi- en weiland aan Bonte Igges
aldaar voor 1227 goudgl. à 28 st.

Pondemaat - bijna 36,74 are

12

Ouders

Vader Rintjes, Otte
Moeder Minnedr, Griet
    Zus     Ottes, Aafke
         Ottes, Sipck
    Broer     Ottes, Menno
    Broer     Ottes, Lauw
    Broer     Ottes, Wiebe

Media

Bijzonderheden

Waarschijnlijk was Marten Cornelis Nop een zoon van Cornelis Sijmens en Sipck Ottes. Hij was getrouwd met
Piet Ottes.

Kinderen, gedoopt te Harich:

1. Sipck
Gaasterland, dopen, doopjaar 1715
Gedoopt op 22 april 1715 in Harich
Vader: Marten Cornelis, ontvanger van Harich.

2.Geeske
Gedoopt op 16 mei 1717 in Harich
Vader: Marten Cornelis, ontvanger van Harich.

3. Sipck
Gedoopt op 26 februari 1719 in Harich
Vader: Marten Cornelis, ontvanger van Harich.

4. Anne , doop niet bekend

Lidmatenboek Harich:

18 september 1718
"De Namen der ledematen in de gemeente
J.Chr. op Harig bevonden van mij Petrus
Reinalda sijnde in de H. Dienst aldaer
bevestigt den 18 September 1718 door
D. Fedde Rinia predicant te Ou-
dega etc en D. Abdies Noordbeek
V.D.M. Tot Balck
(o.a.)
Marten Cornelis Broeder Diacon en Piet Ottes Echtelieden"

Toelichting:
Petrus Reinalda was predikant te Harich van 18 september 1718 tot 4 november 1732
(vertrek naar Wyckel).
Feddo Rinia was van 2 april 1695 tot aan zijn overlijden op 28 oktober 1725 predikant
van Oudega en Kolderwolde.
Abdias Noordbeek was van 4 oktober 1701 tot 18 juni 1752 predikant te Balk (emeritaat).

In 1724 bezocht Marten Cornelis Nop samen met zijn predikant Petrus Reinalda
de synode te Leeuwarden:

"LEEUWAERDEN
De eerwaerde Christelyke Synodus alhier gehouden is
geopendt den 12 Juny (1724) en gehouden eenige volgen-
de daegen.
Tot het zelve waren afgesonden uit het illustre Col-
legie van haer Edele Mog. de Heeren Gedeputeerde
Staeten als Polityke Commissarissen de Hoog Eed.
Wel Geboren Heer Ulbo Baron van Aylva, Oudt
Grietman over Oostdongeradeel en de Wel. Eerwaerde
Heer Regnerus Anneus Lyklama van Wykel"

Naast correspondenten uit de andere provincies
van Nederland waren er vertegenwoordigers van de
classes van Friesland aanwezig.

" uit de classis Sneek:
(o.a.)
Dominus Petrus Reinalda Predikant te Harig
De Eersame Marten Cornelis Nop Bijsitter in Gaesterlant
en Ouderling te Harig"

Stemcohieren 1728:

Stemkohier 1728 Harich (Gaasterland)
Stem nr. 1, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bruin Jolkes, uit naam van de voorkinderen van
zijn vrouw, eigenaar voor 1/2
Jacob Fransen, eigenaar voor 1/2
Bijzitter M. C. Nop, gebruiker

Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Otte Rinties erfgenamen, eigenaar
Marten Cornelis (Nop, bijzitter), gebruiker

Stem nr. 4, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Otte Rinties erfgenamen, eigenaar
Bijzitter M. C. Nop, gebruiker

Stemkohier 1728 Wijckel (Gaasterland)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter M. C. Nop, eigenaar voor 1/3
Louw Ottes erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Minne Ottes erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Jan Anes, gebruiker

Stem nr. 26, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter M. C. Nop, eigenaar voor 1/3
Louw Ottis erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Minne Ottis erfgenamen, eigenaar voor 1/3
Fecke Auckes , gebruiker

Stemkohier 1728 Kolderwolde (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter Marten Cornelis Nop, eigenaar en
gebruiker

Stemkohier 1728 Nijega (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Marten Cornelis Nop, eigenaar
Sybren Rimmers, gebruiker

Op 29 maart1733 werd Marten Cornelis Nop vermeld als lidmaat te Harich.
"de Bijsitter M. Nop"
Zijn vrouw werd niet vermeld en is dus voor deze datum overleden.

Gaasterland: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Gaasterland, Harich
M. C. Nop
Toegezegde bijdrage £ 15:0:0
Aantal personen: 7

Gaasterland Quotisatie 1749
Plaats: Balk
Omschrijving : bijsitter, welgesteld
Perso(o)n(en): M. C. Nop
Aant. volw. : 3
Aanslag : 71:19:00

Op 13 april 1749 trouwde Marten Cornelis Nop met
Aaltje Brands:

Gaasterland, huwelijken 1749
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 april 1749 in Balk
Bruidegom: Marten Cornelis Nop afkomstig van Balk
Bruid: Aaltje Brands afkomstig van Balk

Marten Cornelis Nop is overleden voor

Gaasterland overlijden/begraven 1770
Betrokkene: de weduwe van Marten Nop
Datum : op 20 april 1770
Tekst : "ontvangen van de w(eduwe) Mart(en) Nop voor het gebruik van
doodlaeken"
Ontvangen 1-8-0 wegens huur laken

Naaste verwanten

 1. Rintjes, Otte
  1. Minnedr, Griet
   1. Ottes, Menno
   2. Ottes, Aafke
   3. Ottes, Sipck
   4. Ottes, Lauw
   5. Ottes, Wiebe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 2. Lidmatenboek Harich
 3. Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar
 4. Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt
   • Datum: 1724-07-00
   • Pagina: Volume 10, blz. 123 en 124
 5. Stemkohieren Friesland
 6. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 7. Quotisatie 1749
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Balk
 9. Overlijden/begraven Gaasterland
 10. Trouwregister Gerecht Gaasterland
 11. Trouwregister gerecht Doniawerstal
 12. Wumkes' Stads- en Dorpskroniek van Friesland - Tresoar