de Roos, Cornelis Jacobs

Geboortenaam de Roos, Cornelis Jacobs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 9 maanden, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1818-06-21 Workum, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Workum, 1818
Aangiftedatum 22 juni 1818, akte nr. 39
Cornelis de Roos, geboren 21 juni 1818
Zoon van Jacob Cornelis de Roos
en Jantje Rinkes Jansen

Gedeelte akte:

-gecompareerd Jacob Cornelis de Roos, oud
vijfentwintig Jaren, van beroep Rogmolenaarsknecht,
wonende te Workum-

- 's avonds ten half tien uuren geboren in het huis
genoteerd Wijk C  No.60 -

1 2
Overlijden 1888-03-29 Stavoren, Friesland, Nederland  

Gehuwd, 69 jaar.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

1 3

Ouders

Vader de Roos, Jacob Cornelis
Moeder Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     de Roos, Rinke
         de Roos, Cornelis Jacobs
    Broer     de Roos, Symon
    Broer     de Roos, Pieter
    Zus     de Roos, Wipkje

Families

Getrouwd Vrouw Woudstra, Aag Tittes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1843-05-04 Koudum, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1843
Man : Kornelis Jacobs de Roos, oud 24 jaar, geboren te Workum
Ouders: Jacob Kornelis de Roos en Jantje Rinkes Jansen
Vrouw : Aag Tittes Woudstra, oud 21 jaar, geboren te Scharl
Ouders: Titte Lieuwes Woudstra en Jaay Heerings Stienstra
Datum : 4 mei 1843, akte nr. 7

Tekst akte:

"In het jaar een duizend acht honderd drieenveertig,den vierde der maand Mei, zijn voor ons Herre Gerbens Groenhof, Assessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde waarnemende bij absentie van den Grietman deszelfs functien en die van den Burgerlijken Stand der Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Provincie Vriesland, gecompareerd:

Kornelis Jacobs de Roos geboren te Workum, en als boereknecht woonachtig te Molkwerum, oud vier en twintig jaren, hebbende voldaan aan der Nationale Militie, blijkens een daarvan overgelegd Certificaat, afgegeven door den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Noordholland, meerderjarige Zoon van Jacob Cornelis de Roos, in leven arbeider gewoond hebbende en overleden te Zaandam. en van Jantje Rinkes Jansen zonder beroep woonachtig te Zaandam, in tijden Echtelieden;

En Aag Tittes Woudstra geboren en als boeredienstmeid woonachtig te Scharl, oud een en twintig jaren, minderjarige dochter van Titte Lieuwes Woudstra en Jaaij Heerings Steenstra, Echtelieden Landbouwerswoonachtig te Scharl,

welke Ons verzochten het door hun voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, waarvan de vereischte afkondigingen door Ons voor de Hoofddeurvan het huis der Gemeente op den drie en twintigste,en dertigste der maand April van het Jaar achtien honderd drie en veertig telkens des middags ten twaalf uur zijn geschied;
Geen verhindering of oppositie tegen gemeld Huwelijk ter Onzer Kennis gebragt zijnde, Zoo hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der Stukken, als:
Extract waaruit geblijkt de Ouderdom des Bruidegoms,
Certificaat waaruit geblijkt dat de Bruidegom aan de Nationale Militie heeft voldaan,
Extract waaruit geblijkt het overlijden van des Bruidegoms Vader,
en Extract waaruit geblijkt de Ouderdom der Bruid
alle welke Stukken aan deze acte zijn geannexeerd, alsmede nadat de moeder des Bruidegoms en de Ouders der Bruid verklaard hadden volkomen genoegen te nemen in, en hunne Ouderlijke toestemming te geven tot dit Huwelijk, en eindelijk na voorlezing van de Zesde Titel van het Burgerlijk Wetboek, handelende over de Regten en verpligtingen der Echtgenoten, daarop voorts aan elk der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zijelkander tot man en vrouw willen nemen ?en of zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan de Huwelijkse Staat verbonden zijn ?
op beide welke vragen door ieder hunner een toestemmend antwoord gegeven zijnde,
Zoo verklaren wij in naam der Wet, dat Kornelis Jacobs de Roos, en Aag Tittes Woudstra door het Huwelijk zijn verbonden.

Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Tjitte Romkes de Boer, oud drie en veertig jaren, Andries Reins Quarré, oud vijf en dertig jaren, Iede Sjouwes de Jong oud vier en Zestig jaren en Take Plantenga oud dertig jaren, de eerstgenoemden Veldwachters en de laatstgenoemde Klerk van beroep, allen te Koudum woonachtig en de Bruidegom en Bruid vreemd. En is deze acte na voorlezing door den Bruidegom, de Bruid,de moeder des Bruidegoms, de Ouders der Bruid, de getuigen en Ons geteekend.

Kornelis J. de Roos
Aag T. Woudstra
J. R. Jansen
T. L. Wouidstra
J. H. Steenstra
TR de Boer
A. Quarré
I. S. de Jong
T. Plantinga
H. G. Groenhof "

Opmerking:
Jantje Rinkes Jansen is uit Zaandam gekomen voor het huwelijk te Koudum. Waarschijnlijk heeft zij gereisd met de Stoomboot van Amsterdam naar Stavoren. Later is haar zoon Kornelis kastelein op deze boot.
De getuigen waren uit Koudum afkomstig en dat geeft aan, dat het huwelijk te Koudum is gesloten.

4
  Kind.
 1. de Roos, Jaai Cornelis

Naaste verwanten

 1. de Roos, Jacob Cornelis
  1. Jansen, Jantje Rinkes
   1. de Roos, Rinke
   2. de Roos, Cornelis Jacobs
    1. Woudstra, Aag Tittes
     1. de Roos, Jaai Cornelis
   3. de Roos, Symon
   4. de Roos, Pieter
   5. de Roos, Wipkje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Tresoar Fries Historisch centrum
 2. Geboorteakte Workum
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd