van Cuijlenburgh, Zeger 1

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Zeger
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 74 jaren, 3 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1735-10-23    
2
Doop 1735-10-23 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Zeger, zoon van Cornelis van Cuijlemburg
en Catharina Bonebakker
gereformeerd Catharinakerk
in de West Smeestraat
doopboek 11, pag. 413

2
Overlijden 1810-02-19 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Zeger van Cuijlenburg, Weduwenaar van
Cornelia van Zenderen, oud 74 Jaren, in de
Korte Nieuwstraat F 225. Laat na meerderjarige
kinderen.

3

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Cornelis
Moeder Bonebacker, Catharina
    Broer     van Cuijlenburgh, Cornelis
         van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Johannes
    Zus     van Cuijlenburgh, Johanna
    Broer     van Cuijlenburgh, Jacobus
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham

Families

Getrouwd Vrouw van Senderen, Cornelia
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1762-04-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Vrijdagh den 30 April 1762
Present Schepenen van Asch
van Wijck en Wieling

Zeger van Cuilenborg J. M.
en
Cornelia van Zenderen J. D.

4
Huwelijksvoorwaarden 1762-05-18 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte U255a1 - 11 : Huwelijkse voorwaarden
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U255a1, aktenummer 11
Aktedatum 18-05-1762
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris W. DOP, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Zeger van Cuylenborgh
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelia van Senderen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Bijzonderheden: erfstelling op langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Tekst akte:

"Ophuijden den 18 Meij des Jaars 1762 Compareerden voor mij Willem Dop
Notaris S'Hoofs van Utrecht en de getuijgen nabenoemd hier toe versogt,
den Eersame Zeger van Cuijlenborgh, meerderjarig Jongman Bruijdegom
ter eenre en
d'Eerbare Cornelia van Senderen meerderjarige Jonge Dogter Bruijd ter
andere Zijde, zijn d'Comparanten woonagtig binnen deze Stad en mij notaris
bekend, te kennen gevende dat tusschen Henlieden een Wettig Houwelijk
Geraamd en gesloten was om eerstdaags na d'wetten deser Landen voltrocken
te worden tot onderstan.....

(onleesbaar gedeelte)

......Zijnde verders versproken dat d'langstlevende van den toekomende
Egtgenoten in allen gevalle (t'Zij geboorte uijt dit Houwelijk agtergelaten
word off niet) in vollen en Vrijen eijgendom sal hebben en behouden alles
des eerststervendes natelaten goederen zoo roerende als onroerende
actien en crediten geene uijtgesonderd, voorbehoudens en onverminderd
nogtans d'Legitime portie voor d'kind off kinderen, die de eerststervende
mogt komen natelaten en bij gebreke van dien in reguard van den Bruijdegom
d'Legitime voor Sijn Vader bij aldien Hij op Sijn overlijden nog in leven
mogte wesen, deselve indien gevalle daarinne instituerende bij desen,

Verklarende d'toekomende Echtgenoten vervolgens elkanderen en
dus de Langstlevende van Haar beijden te stellen tot Voogd off
Voogdesse over des eerststervendes natelatene minderjarige kind off
kinderen, gevende aan d'Langstlevenden zodanige ampele magt last en
authoriteijt als aan een Voogd off voogdesse na rechten kan off mag
gegeven worden
ook Specialijk d'magt van assumtie Surrogatie en
Substitutie welke te assumeren, te Surrogeeren en te Substitueren
Voogden na 't overlijden van d'langstlevende gelijke magt sullen
hebben ten uijteijnde der Voogdije toe, dit met uijtsluijtinge van
allen anderen en wel specialijk alle Oppermomboiren en Voogden,
zoo alhier als elders daer der comparanten Sterffhuijs mogt komen te
vallen d'goederen gelegen off d'onmundigen woonagtig mogten
sijn, beloven de Comparanten elkanderen den inhoude deses te
zullen presteren en doen presteren onder verband en submissie
als na rechten, versoekende d'Comparanten hier van acte,

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ten Comptoire
mijns Notaris ter presentie van Jan Coert en Hendricus van Veen
als getuijgen,

Zeger van Kuijlenburgh
Cornelia van Senderen
Jan Coert
H.v. Veen
Wm. Dop, Notaris 1762"

Toelichting:
ampel - breedvoerig
surrogeren - vervangen, in de plaats kiezen
comptoire - kantoor

1
Huwelijk 1762-05-20 Utrecht, Utrecht, Nederland  

20 Meij 1762
Getroud in de Buurkerk
door Hoefnagel prop:

Zeger van Cuilenborg J. M.
En
Cornelia van Zenderen J. D.

Opmerking:
Hoefnagel prop: - Cornelis Hoefnagel, proponent

Een proponent is een afgestudeerd theoloog
die mag preken en beroepen kan worden door
een gemeente. De proponent onderscheidt
zich van de 'kandidaat', een student die wel
mag preken, maar nog niet beroepbaar is.
(bron: wikipedia.org)

Cornelis Hoefnagels vertrok op 20 april 1766
naar Baarn, waar hij bleef tot aan zijn emeritaat
op 6 september 1780.

5 6a
  Kind.
 1. van Cuijlenburgh, Cornelia
 2. van Cuijlenburgh, Catrina
 3. van Cuijlenburgh, Francois
 4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
 5. van Cuijlenburgh, Zeger
 6. van Cuijlenburgh, Francois
 7. van Cuijlenburgh, Abraham

Media

Bijzonderheden

Op 15 juni 1801 benoemde Zeger van Cuijlenburgh twee voogden
voor zijn zoon Abraham, voor het geval hijzelf zou overlijden
voordat deze zoon meerderjarig zou zijn. De eerste was
Johannes Bartholomeus Burnet, getrouwd met zijn dochter
Cornelia van Cuijlenburgh. De tweede voogd was Antonie
Wilders, zoon van Hillegonda van Senderen, zuster van zijn vrouw,
en Anthonie Wilders.

Notariële akte U255a14 - 83 : Voogdbenoeming
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U255a14, aktenummer 83
Aktedatum 15-06-1801
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris W. DOP, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Zeger van Cuylenborgh
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia van Senderen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johannes Bartholomeus Burnet
Woonplaats tweede partij: ''s Hage
Naam tweede partij: Anthonie Wilders
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: over Abraham van Cuylenborgh, zoon, als die by overlyden van de
: comparant nog minderjarig zou zyn
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 18-05-1762 voor notaris W. Dop

Tekst akte:

"Op huijden den 15 Junij des Jaars 1801 Compareerde voor mij
Willem Dop, Notaris voor den Hove van Justitie van het voormalig
gewest van Utrecht C.
ende getuijgen nabenoemd hier toe versogt,
St. (eerst) Zeger van Cuijlenborgh weduwenaar van Cornelia van Senderen,
woonende binnen dese Stad, mij Notaris bekend, dewelke verklaarde
zoo uijt eijgen hoofde te constitueren als ingevolge van de magt aan hem
door desselfs huijsvrouw gedefereerd bij Houwelijkse Voorwaarden
den 18e Maij 1762, voor mij Notaris en getuijgen binnen dese Stad
gepasseerd, te Substitueren,
Srs (Wijders) Johannes Bartholomeus Burnet woonagtig in S'Hage en
Anthonie Wilders wonende alhier, te Samen, en ieder in het bijsonder,
tot Voogden over Zijn nog enige minderjarige Zoon Abraham van
Cuijlenborgh ingeval hij voor 't affsterven van den Comparant nog niet
meerderjarig zijn mogten, geevende aan welgemelde voogden zodanige
ampele magt, last en authoriteit als aan hem Comparant bij voorschreve
houwelijkse voorwaarden is verleend en voorts als aan voogden naar rechten
eenigsints kan en mag gegeven worden, ook d'magt van assumtie,
Surrogatie en Substitutie, welke te assumeeren, te Substitueren en
Surrogeeren voogden gelijke magt zullen hebben ten uijteijnde toe,
dit met uijtsluijtinge van alle Heeren Oppermomboiren en Voogden,
zoo hier als elders, daar het Sterfhuijs van den Comparant, zal komen
te vallen, de goederen gelegen off den minderjarige woonagtig mogte zijn,
Versoekende den Comparant hier van acte,
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ter presentie van
Hendrik Evert Schouten en Jan Hendrik van Wijk als getuijgen.

Zeger van Cuijlenburgh
H.E. Schouten
J.H. van Wijk
W. Dop, Notaris 1801"

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Cornelis
  1. Bonebacker, Catharina
   1. van Cuijlenburgh, Cornelis
   2. van Cuijlenburgh, Zeger
    1. van Senderen, Cornelia
     1. van Cuijlenburgh, Cornelia
     2. van Cuijlenburgh, Catrina
     3. van Cuijlenburgh, Francois
     4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
     5. van Cuijlenburgh, Zeger
     6. van Cuijlenburgh, Francois
     7. van Cuijlenburgh, Abraham
   3. van Cuijlenburgh, Johanna
   4. van Cuijlenburgh, Jacobus
   5. van Cuijlenburgh, Johannes
   6. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. Huwelijksaangiften Utrecht
 5. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 6. www.dominees.nl
   • Pagina: Baarn Hervormde Gemeente