de Vries, Johannes 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam de Vries, Johannes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1715-07-07 Hasselt, Overijssel, Nederland  
8
Doop 1715-07-07 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Johannis zoon van Derk de Vries en
Marie Meijer

8
Ondertrouw 1747-03-17 Kampen, Overijssel, Nederland  

Kampen, NG ondertrouw:
  17 mrt 1747 - Johannes de Vries, j.m. van Hasselt,
  Riengien Gast, j.d. van Campen.
  met attest. na Hasselt.

9 10
1e Huwelijk 1747-04-09 Kampen, Overijssel, Nederland Getrouwd met Rijckje de Gast

Trouwboek Hasselt:
"Ondertrouwt te Campen den 17e Meert 1747
Johannes de Vries J.M. van Hasselt en
Rijckje de Gast J.D. van Campen
Dese Attest: gegeven om te Campen te trouwen
den 9 April 1747"

Kampen, NG trouw:
  5 apr 1747 - Johannes de Vries, j.m. van Hasselt,
  Reingien Gast, j.d. van Campen - Broederkerk.

Rijckje(Rensjen) Gast is gedoopt op
26 november 1724 te Kampen (Broederkerk):
Reijngien, dochter van Claes Gaast en Amerensien van Assen.
Haar zuster Everdina Gast is gedoopt op 10 maart 1720
te Kampen (Bovenkerk), dochter van Claes Gast
en Emerentia van Assen.
Zij trouwde met Jan van Camen voor 1748.

Volkstelling 1748 Kampen:
"Jan Van Camen en Everdina Gardt"

Over de ouders van Rijckje de Gast is het volgende bekend:

Haar vader Claas Gast werd op 30 mei 1675 te Kampen
gedoopt als zoon van Jan Jansz. Gast en Evertje Claes:

NG ondertrouwboek van Kampen:
16 jan 1674 - Jan Janssen, j.g. van Swol,
Evertje Claess, j.d. van Campen.

NB. j.g. - jong gezel

Claas Gast trouwde eerst met Sara Gijsius:

Kampen NG ondertrouw:
22 apr 1698 - Claas Jansen Gast, j.m. van Kampen,
Sara Gijsius, j.d. van Kamperveen.
met att. van Amsterdam.
Kampen, NG trouw:
8 mei 1698 - Claes Jansen Gast, j.m. van Campen,
Sara Gijsius, j.d. van Camperveen - Bovenkerck.

Sara Gijsius was waarschijnlijk familie van Otto Gijsius,
dominee te Kamperveen en van Nathanael Gijsius,
dominee te Hasselt.

De ouders van Emerentia van Assen waren misschien
Jan Hansen en Reintien Theunes. Zij lieten op
30 juli 1682 hun dochter Reijntijen dopen. Moeder Reintien Theunes,
bij haar doop Rijckje (!) genoemd, werd op 20 juli 1659
te Kampen gedoopt, dochter van Theunis Jansz Hoolboom
en Barber Jaspers.

NG ondertrouw Kampen:
21 mei 1658 - Teunis Jansz, j.g. van Campen,
Barbara Jaspers, j.d. uit het Oldebroeck.

NG trouwboek Kampen:
4 juli 1658 - Theunis Jansz, j.g. van Campen,
Barbara Jaspers, j.d. van 't Oldebroeck.

Emerentia van Assen trouwde eerst met Thijs Petersen Lijndraeijer:

Kampen NG ondertrouw:
18 feb 1707 - Thijs Peterssen Lijndraeijer, j.m. van Campen,
Emerensjen Jans van Assen, j.d. van Campen.

Kampen, NG trouw:
6 mrt 1707 - Thijs Petersen Lijndraier, j.m. van Campen,
Emerensjen Jan van Assen, j.d. van Campen - Buijtenkerck.

In 1719 trouwde Claas Gast met Emerentia van Assen:

Kampen NG ondertrouw:
8 sep 1719 - Claas Gast, wedn. van Campen,
Emerentia Jans, wed. van Campen.

Kampen, NG trouw:
8 okt 1719 - Claas Gast, wedn. van Campen,
Emerentia Jans, wed. van Campen - Bovenkerk.

Claas Gast en zijn vrouw staan vermeld bij de Volkstelling
van 1748 Kampen:
Cellebroeders Kwartier Nieuwe Muur:
Claas Gast en Emerentje van Assen.

Kinderen van Johannes de Vries en Rijckje Gast,
gedoopt te Hasselt:

1. Dirck, 21 januari 1748, zoon van Johannes de Vries en
Rijckje de Gast.

2. Ammarentia Johanna, 27 april 1755, dochter van
Johannes de Vries en Rensjen Gast.

Rijckje de Gast is op 5 oktober 1785 te Hasselt begraven:
"De vrou borgemeester de Vrijs"
(betaald) 2 gulden en zes stuivers.

9 2 10 11 12 13
Volkstelling 1748 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Derde Quartier
Huijsgesin: Joanis de Vries,
H.vrou Renssien de Gast
Kind onder 10 jaren: Derck de Vries.

14
Ondertrouw 1747-03-17 Hasselt, Overijssel, Nederland  
9
2e Huwelijk 1786-04-05 Hasselt, Overijssel, Nederland Getrouwd met Theodore Wilhelmina Kloek

"1786 Den 22 Maart zijn alhier in ondertrouw
opgeschreven
Johannes de Vries Burgemeester, cameraer alhier
weduwenaar van Reinsje Gast
Juffer Theodore Wilhelmina Kloek J.D.
geboren te Namuur wonend alhier
in huis ondertrouwd na voldoening aan de
huwelijkswetten met betaling van f. 6 - 6
met permissie van Weledele achtbare
magistraat in huis getrouwd den 5 April
en voldaan aan de wetten met f. 12 - 12"

f. 6 - 6 - zes gulden en zes stuivers
f. 12 - 12 - twaalf gulden en 12 stuivers
Namuur - Namur/Namen (B)

Theodora Wilhelmina Cloek was geboren
op 17 mei 1736, dochter van Johan Stephen Cloek
en Anna Straatman.
Johan Stephen Kloeck was luitenant-kolonel en
kapitein van eene Compagnie voetknechten te Hasselt.

9 15
Volkstelling tussen 1795-10-21 en 1795-10-31 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Vierde Quartier
Hoofd huijsgesin: Jannes de Vries, een coopman in calk en steen
Opgeever: De vrou C: Gebooren Cloek
Aantal menschen: Drie

16
Overlijden voor 1797-08-21    
12
Begrafenis 1797-08-21 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Johannes de Vries voor de kerke
f. 7 - 7   (7 gulden en 7 stuivers).

12

Ouders

Vader de Vries, Derk
Moeder Meijer, Maria Abrams
    Broer     de Vries, Wolterus
         de Vries, Johannes
    Zus     de Vries, Anna Geertruit
    Zus     de Vries, Elisabeth
    Zus     de Vries, Margriet
    Broer     de Vries, Gerrit Dirks

Bijzonderheden

Ammerentia Johanna de Vries, dochter van Johannes de Vries ging te Hasselt
met Nicolaas Sterke in ondertrouw:

"Ondertrouwt in huijs den 9 April 1777, Solvit Jura 6 - 6 (6 gulden en 6 stuivers)
Nicolaas Sterke J.M. gebore en wonende te Campen en
Ammarensje Johanna de Vries gebore te Hasselt en thans mede wonende
alhier (Hasselt)
attestatie afgegeven om in Altebroek te trouwen 28 April 1777"

Opmerking: Met Altebroek wordt waarschijnlijk Oldebroek bedoeld.

Nicolaas Sterke is gedoopt op 13 februari 1754 te Kampen (Broederkerk)
zoon van Jan Sterke (burgemeester) en Lammetien Bonselaar.
Zijn zuster was Hendrina Sterke, gedoopt op 30 juli 1755 te Kampen.
Zij trouwde voor 26 maart 1777 met Mattheijs van Gelder,
van hen zijn zeven kinderen gedoopt te Kampen.
Jacomina Sterke, ook een zuster, is gedoopt op 12 oktober 1760
te Kampen (Buitenkerk).

Kinderen van Ammerentia Johanna de Vries en Nicolaas Sterke, gedoopt te Kampen:

1. Johannes Filippus, 9 juli 1777 (Broederkerk)

2. Ammarentie Sophia, 12 juli 1778 (Bovenkerk)

3. Lambertus Everardus, 3 december 1780 (Broederkerk)

4. Regina Clasina, 6 augustus 1783 (Broederkerk),
vermoedelijk jong overleden.

Op 28 november 1783 werd er te Kampen een schuldbekentenis opgemaakt,
waarin werd vermeld, dat Nicolaas en Amarentia 400 gulden hadden geleend van
Everdina Gast, tante van Amarentia.

Gegevens:
Schuldbekentenis 434 rak 103 Folio 277
Onroerend goed: Huis, erf en where, Kampen, Vloeddijk, n.westzijde
van de Hanensteeg.
Comparanten:
Nicolaas Sterke - Schuldenaar - Lid gezworene gemeente
Amarentia de Vries - Schuldenares - Echtgenote
Everdina Gast - Schuldeiseres - Wed. J. van Camen
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Everdina Gast een bedrag van f 400 c.g.
tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis.
N.B. In de kantlijn: op 01-05-1786 meldt schuldeiseres alles te hebben ontvangen.

Opmerking:
rak - Rechterlijk archief Kampen
where - weer, strook land tussen twee sloten.
c.g. - caroliguldens

De carolusgulden is genoemd naar Karel (=Carolus) V, die deze munt invoerde,
gouden en zilveren munt ter waarde van 20 stuiver, resp. in 1521 en 1543 ingevoerd,
waarvan de naam ook nadat de munten van dit type niet meer werden geslagen
in gebruik bleef ter aanduiding van de rekeneenheid van 20 stuiver
(later kortweg gulden genoemd).

Nicolaas Sterke was gemeensman van Kampen en in 1787 verzocht hij van die eed te worden
ontheven, omdat hij als luitenant was aangesteld. Dit werd toegestaan.
In de "Apostillen van Campen en haar Jurisdictie, 1624 - 1809" staat het verzoekschrift
met apostille vermeld. Uit latere verzoekschriften is het verdere verloop van de gebeurtenissen
van het gezin van Ammerentia en Nicolaas te volgen.

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21
delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventarisnummers
191 t/m 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m 1809.
Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de
inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, – wat onder de jurisdictie
van de stad viel – werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks,
onbillijks of om dergelijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de
jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een
rekest in te dienen. De rekesten werden door Schepenen en Raad voorzien van een apostille,
een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel.

41. Den 16 Augustus 1787, fol.13vo.
Op de Requeste van Nicolaas Sterke, aangesteld als Luitenant in het Regiment Infanterie van
den Colonel Suillard de Leefdaal, staande ter repartitie van Holland dieswegens verzoekende,
dat hij van den eed als gemeensman aan de Stad gedaan ontheft mag worden.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan so als hetzelve legt, word mids dezen
geaccordeerd, en dien ten gevolge den Remonstrant deszelfs dimissie als lid van de
gezworene gemeente verleend.

repartitie van Holland - betaald door Holland
gemeensman - lid van de gezworen gemeente - college, dat vroeger in sommige steden,
m.n. in Overijssel en Gelderland, de burgerij bij het stadsbestuur vertegenwoordigde.
geaccordeerd - goedgekeurd
Remonstrant - indiener verzoekschrift
dimissie - ontslag

Na augustus 1787 is Nicolaas Sterke met zijn vrouw uit de stad Kampen vertrokken,
terwijl de kinderen werden ondergebracht bij de zusters van Nicolaas: Hendrina en
Jacomijna. Matthijs van Gelder, gehuwd met Hendriana Sterke, had een groot gezin
(zeven kinderen gedoopt). Op 1 december 1788 vroegen dezen of Nicolaas' kinderen
in het Burger Weeshuis konden worden ondergebracht. Dit verzoek werd afgewezen,
waarbij werd aangegeven, dat het Arme Weeshuis misschien een mogelijkheid was.

151. Den 1 December 1788, fol.45.
Op de Requeste van Matthijs van Gelder, in huwelijk hebbende Hendrina Sterke, en Jacomina
Sterke als naastbestaanden van de kinderen van Nicolaas Sterke, verzoekende vermids de
absentie van der kinderen vader en moeder, dat zij als geboren Grootburgeren in het Burger
Weeshuis mogen worden aangenomen en verpleegt, of daaromtrend zodanige voorziening
mag worden gedaan, ten einde de Supplianten van den last dezer kinderen moge worden
ontslagen.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word het
zelve afgeslagen mids dezen; dan egter kunnen de Supplianten des goedvindende zig tot het
opneemen en verplegen dezer kinderen in het Arme Weeshuis, nader aan Schepenen en Raden
adresseeren.

suppliant - degene, die een verzoek indient

In februari van het volgende jaar 1789 maakte vader Johannes de Vries zich zorgen
over zijn dochter Ammarentia, die in slechte omstandigheden verkeerde. Hij wilde haar op
een veilige plaats brengen en vroeg om een "voorschriftbrief" voor de regering te Amsterdam.
Dit werd toegestaan. Nicolaas Sterke was op dit moment in het buitenland.

168. Eodem [9 Februarij 1789], fol.50.
Op den Requeste van Johannes den Vries, Burgemeester en Kameraar der Stad Hasselt,
verzoekende om redenen ten Requeste gemeld en houdende beklag over den bekende slegte
conduiten van zijne dochter Amarentia den Vries, Ehevrouw van Nicolaas Sterke permissie,
om dezelve ten fine van correctie, op eene verzekerde plaats te mogen confineeren, en daartoe
te mogen hebben brieven van voorschrijvinge aan de Regeering van Amsterdam.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd zo als het ligt, en
dienvolgends den Suppliant gepermitteerd, om zijne dochter Amarentia den Vries, Ehevrouw
van den uitlandigen Nicolaas Sterke, ten fine van correctie, op eene verzekerden plaats te
mogen confineeren. En zullen aan denzelven daartoe mede worden worden verleend de
verzogte brieven van voorschrijvinge aan Schout en Schepenen der Stad Amsterdam.

verzekerde - zekere
confineeren - opsluiten (?)
ten fine van correctie - met het doel verbetering te brengen

Op 12 maart 1789 vroeg Everdina Gast, zuster van Rijckje Gast en dus een tante van
Amarentia de Vries, om te mogen zorgen voor de 11-jarige dochter Amarentia Sterke.
Dit werd toegestaan onder voorwaarden.
Mattheijs van Gelder, Hendrina Sterke en Jacomijna Sterke vroegen of de kinderen
in het Arme Weeshuis mochten worden opgenomen. Het is niet duidelijk of ook
aan dit verzoek is voldaan. Er is sprake van drie kinderen van Nicolaas Sterke.

181. Den 12 Maart 1789, fol.54vo.
Op de Requesten van Everdina Gast, wede J. van Camen, verzoekende het eene kind van Nic.
Sterke et Ux(or) met naame Amarentia Sterke, oud elf jaaren bij zich te mogen houden, ten
fine van alimentatie en goede opvoeding, en van Matt. van Gelder en andere naastbestaanden
van N. Sterke, verzoekende dat dit kind, zo wel als de twee andere kinderen in het Arme-
Weeshuis deezer Stad mogt worden opgenoomen en verpleegd, en het verzoek van Everd.
Gast, wede J. van Camen ten dien opzichte gedaan, afgeslagen.
Was geapost: Op rapport van de Heeren Provisoren wordt het aan de Suppliante, tot
wederzeggens toe, gepermitteerd, om het minderjaarig kind van N. Sterke en A. den Vries,
met naame Amarentia Sterke, oud elf jaaren, bij zich te mogen houden, mids hetzelve
behoorlijk alimenteerende, en zorgdragende voor desselfs goede opvoeding, ter kennisse der
tijdelijke Heeren Provisooren van de Arme Weezen, die bij deezen worden gequalificeerd, om
daar op het noodige toevoorzicht te houden.

uxor - echtgenote
alimentatie - levensonderhoud

Uit het onderstaande verzoek van september 1790 blijkt, dat Nicolaas Sterke
dan is overleden. De voogden van de kinderen verzochten om goedkeuring
voor de aankoop van diverse objecten.

316. Den 20 September 1790, fol.97.
Op den Requeste van Ass. Strockel en J. Tichler en K. Avink in qualiteit als voogden over de
kleinkinderen, en administrateuren der nalatenschap van wijlen den Heere Burgemeester
Nicolaas Sterke, verzoekende approbatie van den aankoop van 1/3 in een huis en hof, zederd
jaaren nogal tot een School, catechisatiehuis, en Meesterswooning te Brunnepe staande en
gelegen aldaar aan de Pannekoekendijk; welke een derde den Heer Professor Bondam
toebehoord, en thans door denzelven aan hun p:q: is verkogt.
Was geapost: Het koopcontract ten Requeste geannecteerd en met exhibitum hujus diei
getekend, word mids dezen geapprobeerd.

geannecteerd - aangehecht
exhibitum hujus diei - gedateerd op deze dag
Brunnepe - deel van Kampen

In maart 1795 verzocht grootvader Johannes de Vries om in plaats van de ouders
toestemming te mogen verlenen voor het huwelijk van Amaris Sterken, zijn kleindochter.

670. Den 10 Maart 1795, fol.202vo.
Op den Requeste van J. de Vries als grootvader verzoekende wegens de absentie der beide
ouderen dat de representanten geliefden te suppleeren het ouderlijk consent tot
voorgenoomene Huwlijk van zijn kleindogter Amaris Sterken met J.W. Monroij.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccodeerd zo als het ligt, en
dienvolgens het ouderlijk consent tot huwlijk van des Suppliants kleindogter gesupleerd bij
dezen.

suppleren - vervangen

Uit onderstaand verzoekschrift blijkt, dat Amarentia Johanna de Vries in de kost is geweest
bij Jan Elsdijk. Deze had in 1799 nog 18 gulden kostgeld te goed van haar en probeerde dit alsnog
te verkrijgen uit de nalatenschap van Everdina Gast, vrouw van Jan van Camen, tante van Amarentia.
Dit lukte niet.

648. Den 11 November 1799, fol.158vo.
Op den Requeste van Jan Elsdijk, verzoekende dat de Curateuren in den boedel van vrouw van Camen mogten worden geauctoriseerd om aan hem te doen betalen eene Sa. van agtien guldens wegens restant kostgeld van A.J. Sterke geboren de Vries.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier kan in het verzoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het zelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen.

Tot zover de Requesten. Van de drie kinderen van Nicolaas en Amarentia is nog het volgende bekend:

1. Johannes Filippus Sterke, oudste zoon van Nicolaas en Ammarentia, is op 4 november 1828
te Breda overleden.

2. Amarentia Sophia Sterke trouwde op 14 april 1795 te Nijmegen met Johan Willem Monroij
(Nederlands Hervormd), bron: www.familysearch.org.
Amarentia liet in 1799 een zoon dopen te Breda:

Kind Nicolaus Lambertus Everhardus Monroi
Vader Jan Willem Monroi
Moeder Amarenthia Sophia Sterke
Soort registratie doopakte
Religie NH
Diversen vader niet aanwezig bij doop; moeder heeft het kind zelf ten doop gehouden
Plaats Breda
Plaats doop Princenhage
Datum geboorte 09-11-1799
Datum doop 24-11-1799
Periode 1648-1657, 1672-1810
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1648-1657, 1672-1
Pagina 56
Toegangsnr. 8020
Inv.nr. 144

3. Lambertus Everhardus Sterke trouwde in 1815 te 's-Hertogenbosch:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.083
Inventarisnr: 3917
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 74
Datum: 19-07-1815
Bruidegom Lambertus Everhardus Sterke
Geboortedatum: 03-12-1780
Geboorteplaats: Kampen
Bruid Emmanuelle Jeanne Henriette Therèse Eugenie Favauge
Geboortedatum: 13-04-1789
Geboorteplaats: Lannoij FRA
Vader bruidegom Nicolaas Sterke
Moeder bruidegom Ammerentia Johanna de Vries
Vader bruid Jacques Joseph Favauge
Moeder bruid Anna Catharina Willems

Lambertus Everardus Sterke is in 1824 te Kampen overleden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep burgemeester, kameraar, koopman in kalk en steen
 

Naaste verwanten

 1. de Vries, Derk
  1. Meijer, Maria Abrams
   1. de Vries, Wolterus
   2. de Vries, Johannes
   3. de Vries, Anna Geertruit
   4. de Vries, Elisabeth
   5. de Vries, Margriet
   6. de Vries, Gerrit Dirks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. 'Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624 - 1809'
 2. Doopboek Kampen
 3. Burgerlijke stand Huwelijk 's-Hertogenbosch
 4. Memories van successie Noord-Brabant
 5. www.familysearch.org
 6. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 7. Rechterlijk archief Kampen
 8. Doopboek Hasselt
 9. Trouwboek Hasselt
 10. Jan Rientjes (transcriptie): Trouwboek Kampen
 11. Volkstelling 1748 Kampen
 12. Begraafboek Hasselt
 13. Dominees.nl - Kamperveen Hervormde gemeente
 14. Volkstelling Hasselt 1748
 15. Parenteel Jagersmeesters Straatman
 16. Volkstelling Hasselterkerspel 21 - 31 oktober 1795