Wiemers, Aukje 1 2 3

Geboortenaam Wiemers, Aukje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 73 jaren, 4 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1746    
 
Doop 1755-07-22 Suameer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Aukien
Gedoopt op 22 juli 1755 in Suameer
Dochter van Wymer Lipkes en niet genoemde moeder

Opmerking: De doopmaand juli is niet zeker.
De dopeling is het tweede kind.

 

4
Huwelijk 1771-01-06 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Herre Gerbens

Smallingerland, huwelijken 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 januari 1771 in Rottevalle
Man: Herre Gerbens afkomstig van Rottevalle
Vrouw: Auckjen Wymers afkomstig van Rottevalle

Heere was gedoopt op 8 mei 1746 te Drachten, zoon van Gerben Gerbens en Minke Heeres.

Kinderen van Herre en Auckjen, behalve de eerste, allen geboren te Noorder Drachten en gedoopt te Drachten:

1. Grietje, geboren te N. Drachten op 21 september 1772,
gedoopt te Rottevalle op 4 oktober 1772

2. Gerben, geboren 20 december 1774,
gedoopt 5 februari 1775

3. Wijmer, geboren 7 januari 1778,
gedoopt 11 maart 1778

4. Tjalling, geboren 22 maart 1781,
gedoopt 6 mei 1781

5. Lipke, geboren 8 september 1788,
gedoopt 12 oktober 1788

Heere Gerbens Wijma is overleden op 21 oktober 1825 te Korte Hemmen:

"Heere Gerbens Wima, oud negen en zeventig
Jaren, Rentenier, wonende te Kortehemmen,
Weduwenaar van Aukjen Wiemers en Zoon
van Gerben Tjallings en Minke Heeres, beide overleden"

 

5 6 7 8
Familienamen 1811-12-04 Drachten, Friesland, Nederland  

Drachten, deel 1 folio 54 verso
Wijma, Heere Gerbens, Zuiderdrachten 194
Kinderen: Grietje 38, Boornbergum, Gerben 36, Liepke 23
Kindskinderen:
(v. Grietje) Anskjen 7, Minke 3, Heere bijna 1;
(v. Tjalling +) Sietze 3, Tjalling 2 maanden

"Heere Gerbens wonende in de Zuiderdragten
No 194, heeft deselve verklaard, dat hij aanneemt
de naam van Wijma voor familienaam, dat hij
heeft het volgende getal zoonen en dochters,
kleinzonen en kleindochters te weeten:
Grietje, oud achtendertig Jaren wonende te
Boornbergum
Gerben, oud zesendertig en
Liepke, oud drieentwintig Jaren, bij hem inwonende,
als mede
Anskjen, oud zeven, Minke, oud drie en Heere
oud bijna een jaar, kinderen van Grietje en bij
haar inwonende
Sietse, oud drie Jaren en Tjalling oud twee maanden,
kinderen van zijn overleden zoon Tjalling
wonende te Boornbergum,
en heeft deze met verteekend den 4 December 1811

(getekend) Heere Wijmma"

 

9
Overlijden 1819-05-22 Drachten, Friesland, Nederland  

Aukjen Wiemers, oud drie en zeventig Jaren, zonder beroep, wonende te Dragten, gehuwd met Heere Gerbens Wijma, huisman, aldaar, en dochter van wijlen Wiemer Liepkes en Grietje Rienks in leven echtelieden, huislieden te Suameer.

 

8

Ouders

Vader Liepkes, Wijmer
Moeder Rienks, Grietje
    Zus     Wiemers, Aaltje
    Zus     Wiemers, Detje
         Wiemers, Aukje
    Zus     Tiekstra, Trijntje Wiemers
    Broer     Tiekstra, Liepke Wijmers

Bijzonderheden

Op 24 juni 1820 trouwde Liepke Heeres Wijma met zijn nicht Hiltje Jacobs Zwarts:

Huwelijksakte Smallingerland, 1820
Man: Liepke Heeres Wijma, oud 31 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Heere Gerbens Wijma en Aukjen Wiemers
Vrouw : Hiltje Jacobus Zwarts, oud 28 jaar, geboren te Kooten, gemeente Achtkarspelen
Ouders: Jacobus Ruurds Zwarts en Trijntje Wiemers
Datum : 24 juni 1820, akte nr. 36

Kort na dit huwelijk op 29 juni werd de volgende koopakte opgemaakt, waarin werd vermeld, dat
Liepke Heeres Wijma de boerenreeuw, belag en huisgeraden van zijn ouders kocht:

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een boerenreeuw, beslag en huisgeraden, koopsom ƒ. 1455
- Heere Gerbens Wijma te Drachten, gehuwd met Aukjen Wymers, verkoper
- Liepke Heeres Wijma te Drachten, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 32015
Repertoirenr.: 1275 d.d. 29 juni 1818

Memories van Successie
Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1825

Overledene : Heere Gerbens Wima
Overleden op: 21 oktober 1825
Wonende te : Kortehemmen
Tekst: vader van Lipke Heeres Wima, huisman.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

 

Naaste verwanten

 1. Liepkes, Wijmer
  1. Rienks, Grietje
   1. Wiemers, Aaltje
   2. Wiemers, Detje
   3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
   4. Wiemers, Aukje
   5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Memories van Successie Friesland
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Huwelijksakte Smallingerland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 6. Doopboek Hervormde gemeente Drachten
 7. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 8. Overlijdensakte Smallingerland
 9. Familienamen 1811