Roelefs, Jacob 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Roelefs, Jacob
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1727-05-22 Den Ham, Groningen, Nederland Getrouwd met Hilje Gerrits

Uitgekondigt het huiwlijk van Jacob Roeleffs van den Ham en Hilje Gerrits van Feerwert en den 22 daar anvolgende in de Huiwlijkse Staat bevestigt.

Kinderen:

1. Roelef, 1 februari 1728, gedoopt te Den Ham , geboren te Fransum

2. Roelef, 24 december 1729, gedoopt te Leeghkerk, geboren te Legemeeden
Op verzoek van de predikant Georgius Abelaar was het kind gedoopt te Leeghkerk bij Hoogkerk.

Toelichting:
Georgius Abelaar was predikant te Oostwold van 1710 tot 1733.

3. Hantje, 28 januari 1731, gedoopt te Oostwold, geboren te Legemeeden

4. Gerrijt, 25 december 1734, gedoopt te Oostwold, geboren te Hooghemeeden

7
Belijdenis 1739-06-09 Oostwold, Groningen, Nederland  

"Angenomene Communicanten voor mij Martinus Uden pastor tot Oostwolt:
(o.a.:)
Jacob Roelefs van de Hoogemeden"

8

Families

Getrouwd Vrouw Jacobs, Anje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1739-01-17 Oostwold, Groningen, Nederland  

Bruidegom: Jacob Roelefs van Hoogemeeden
Bruid: Anje Jacobs van Lagemeeden

Tekst:

"An(n)o 1739

en de 17 januari sijn de geboden opgegeven: om in de Huwelijken Staet bevestigt te worden: Jacob Roelefs als Bruidegom van de Hoogemieden: en de Jonge Dochter Anje Jacobs als Bruidt van den Lege Mieden"

1
  Bijz.

Kinderen, gedoopt Oostwold, Hoge en Lage Meeden,
geboren in Hoge Meeden

1. Roelef, 30 oktober 1740

2. Aegtie, 22 oktober 1741

3. Jacob, 14 oktober 1742

4. Elske, 29 oktober 1745

5. Wibke, 30 november 1746

6. en 7. Lijske en Lubke, 19 februari 1747

8. Lijske, 2 maart 1749

9. NN, 23 april 1752

"Den 23 April 1752 het dogtertje van Jacob Roelefs en Anje Jacobs
van de Hogemeden gedoopt door A. Alberthoma, predikant te
Lettelbert wegens mijn onpasselijkheijt den dienst voor mij op
Legemeden waarnemende genaamt ...."

Toelichting:
Henricus Uden was van 1751 - 1758 predikant te Oostwold, Hoge- en Lagemeden,
zoon van Martinus Uden.
Albertus Alberthoma was van 1752 tot 1754 predikant van Lettelbert en Enumatil.

  Kind.
 1. Jacobs, Aegtie
 2. Drentje, Jacob Jacobs
 3. Jacobs, Elske
 4. Jacobs, Lijske

Bijzonderheden

Huwelijk van Hantke Jacobs, dochter van Jacob Roelefs uit zijn eerste huwelijk:

Hantke Jacobs was getrouwd met Sikke Jacobs op 17 mei 1761 te Oostwold, Lage- en Hoge-meeden:

Ondertrouw Hoogkerk en Leegkerk:

"Den 17 Maij 1761 en vervolgens zijn de gewone proclamatien tusschen Sikke Jacobs
van Marum en Handje Jacobs van Hogemeden en attestatie afgegeven naer
Legemeeden"

Huwelijk Oostwold, Lage- en Hoge-meeden:

"Den 17 Majus 1761 zijn Sikke Jacobs van Marum en Handje Jacobs van Hogemeden
in den Huwelijken Staet bevestigt"

Sikke Jacobs was op 4 november 1731 gedoopt te Marum, geboren op 25 oktober 1731,
zoon van Jacob Sikkes en Anke Jacobs.

Kinderen:

1. Hilje, gedoopt op 23 februari 1766 te Aduard, geboren te Hogemeden:

"Den 23 Februari 1766 is tot Aduart gedoopt het Dogtertje van Sikke Jacobs
en Antje Jacobs Echte Lieden op de Hogemeden en genaemt Hilje.
Deese doop is geschied te Aduwert met consent van die Predikant welke
de vacatuir beurt heeft waargenomen welke was D. Joh. Brants Predikant
te Nuis en Niebert en met consent van de Kerkenraad van Oostwold volgens
getuigschrift van D. Sonius, Predikant te Aduwert, gedagteekend den 16 Maert 1766"

Toelichting:
Johannes Brants was predikant van Nuis en Niebert van 1738 tot 1785.
Bernardus Sonius was predikant te Aduard van 1750 tot 1792.

2. Geertje, gedoopt op 6 november 1768 te Laagemeeden, geboren te Hooge-meeden op 31 oktober 1768

3. Jacob, gedoopt op 30 januari 1774 te Laagemeeden, geboren te Hooge-meeden

4. Gerrijt, gedoopt op 9 maart 1777 te Laagemeeden , geboren te Hooge-meeden

Op 16 mei 1779 waren Hantje Jacobs en Sicke Jacobs als getuigen aanwezig bij het
opmaken van het huwelijkscontract van haar halfzuster Lijske Jacobs met Jacob Cornelis
te Hoogemeeden.

Op 5 december 1807 overleed dochter Hilje te Hooge en Lagemeeden, Het
begraafboek vermeldt:

"December 1807 den 5 een declaratoir ontfangen en bij mij aangeving gedaan
van het lijk Hilje Jacobs geboren op de Hogemeeden, oud 42 jaar, overleden
den 5 bij de Kerktil, zijnde een Dogter van Sikke Jacobs en Hantie Jacobs,
onder de diaconie van Hoog en Legemeden en daar op een Permissie-Biljet
ter Begraving afgegeven"

Toelichting:
Kerktil - bruggetje bij Den Horn

Hantje (Jacobina?) Jacobs is overleden op 16 april 1810 te Zuidwolde (Gr.),
waar zij vermoedelijk verbleef bij haar zoon Jacob. Begraafboek Zuidwolde (Gr):

"Grasmaand den 18 het lijk van Jacobina Jacobs weduwe van Sikke Jacobs,
overleden den 16 dito oud 75 jaren, nalatende een zoon Jacob Sikkes,
wordende het laast onderhouden door de diaconen van de Hervormde
Gemeente op de Legemeden"

Overlijdensakte van zoon Jacob Sikkes Sikkens:
Overlijdensregister 1829, aktenummer 17
Gemeente: Bedum
Overlijdensdatum: 20 februari 1829
Overlijdensplaats: Noorderhogebrug, gemeente Bedum

Gedeelte van de akte:

" Jacob Sikkes Sikkens, 56 jaar oud, in leven van beroep arbeider, laatst
woonachtig te Noorderhogebrug, Echtgenoot van Grietje Meintjes, geboren
te Legemeden, gemeente Hoogkerk, den 28 januari 1773, zoon van wijlen
Sikke Jacobs en Hillechien (de toenaam onbekend) in leven Ehelieden
dagloners gewoond hebbende te Legemeden en overleden de eerstgenoemde
te Legemeden en de laatstgenoemde te Noorderhogebrug onder Zuidwolde"

Aangever was o.a. Sikke Jacobs Sikkens, 23-jarige zoon.

Naaste verwanten

  1. Roelefs, Jacob
   1. Jacobs, Anje
    1. Jacobs, Elske
    2. Jacobs, Lijske
    3. Drentje, Jacob Jacobs
    4. Jacobs, Aegtie

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 2. Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 3. Huwelijkscontract Westerkwartier
 4. Begraafboek Oostwold, Hoge- en Lagemeden
 5. Begraafboek Zuidwolde (Gr)
 6. Overlijdensakte Bedum
 7. Trouwboek Den Ham en Fransum
 8. Ledematen Oostwold Hooge- en Lagemeeden