de Roos, Cornelis Wopkes 1

Geboortenaam de Roos, Cornelis Wopkes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 77 jaren, 9 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1760 Scharnegoutum, Friesland, Nederland  

Zijn ouders gingen op 6 december 1760
te Sneek in ondertrouw.

2
Overlijden 1837-10-25 Stavoren, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Stavoren, 1837
Aangiftedatum 26 oktober 1837, blad nr. 2
Corneles Wopkes de Roos,
overleden 25 oktober 1837, 77 jaar, man
Zoon van Wopke de Roos
en Hendrikje Cornelis Smit
Gehuwd

"gecompareerd Roelof Cornelis Bouwstra,
Bakkersknecht, oud veertig jaren, behuwdzoon,
en Klaas Reinders Visser, zilversmid, mede
behuwdzoon, beide te Stavoren woonachtig, -
welke ons verklaard hebben, dat
Cornelis Wopkes de Roos oud 77 jaren,
van beroep Bakker, geboren te Scharnegoutum,
wonende te Stavoren, echtgenoot van
Atje Simons Boustra, wonend te Stavoren,
zoon van Wopke de Roos en Hendrikje
Cornelis Smit, beide overleden,
is overleden"

Opmerking:

Roelof Cornelis Bouwstra was de zoon
Atje Simons Boustra uit haar eerste huwelijk met
Cornelis Roelofs.
Klaas Reinders Visser was getrouwd met
Hendrikje Cornelis de Roos.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

3 4

Ouders

Vader de Roos, Wopke Jurjens
Moeder Smit, Hendrikje Cornelis
         de Roos, Cornelis Wopkes
    Broer     de Roos, Jurjen Wopkes

Families

Getrouwd Vrouw Jacobs, Pietertje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1788-05-25 Stavoren, Friesland, Nederland  

Kornelis Wopkes afkomstig van Workum en Piettertje Jacobs afkomstig van Stavoren.

5
  Kind.
 1. de Roos, Wink Cornelis
 2. de Roos, Hendrikjen Cornelis
 3. de Roos, Jacob Cornelis
Getrouwd Vrouw Bouma, Atje Simons
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1808-04-17 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1808 in Staveren
Bruidegom: Cornelis Wopkes de Roos afkomstig van Staveren
Bruid: Atje Simons afkomstig van Hemelum

"Den 17, 24 April en 1 Mei
Cornelis Wopkes de Roos van Stavoren
en
Atje Simons van Hemelum
Den 1 Mei (ge)passeert na Stavoren
en aldaar op Dat(o) getrouwd volgens
Attestatie getekend den 9 mei"

6
Huwelijk 1808-05-01 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1808
Man : Cornelis Wopkes de Roos
afkomstig van Stavoren
Vrouw : Atje Simons afkomstig van Hemelum

"Na drie voortgegane Proclamatien op Zondagen
Den 17, 24 April en den 1 Maij 1808 en volgens
Getuigschrift van Hemelum, dat mede aldaar drie-
maal, en wel op dezelfde datums zonder verhinde-
ringe geproclameerd waren, zijn alhier den 1 Maij 1808
in de Huwelijken Staat bevestigd:
Cornelis Wopkes de Roos van Stavoren
en
Atje Simons van Hemelum
Blijk van voltrokken Trouw door ons gegeven
den 9 Maij 1808"

7
  Kind.
 1. de Roos, Hendrikje Cornelis

Media

Bijzonderheden

In 1816 leende Cornelis de Roos fl. 400 aan
Jan Jurjens Frankena te Molkwerum:

1816 Stavoren, notaris H. Albarda
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Cornelis de Roos, mr. Bakker te Stavoren, schuldeiser
- Jan Jurjens Frankena te Molkwerum, schuldenaar

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 126003
Repertoirenr.: 42 d.d. 12 februari 1816

Op 15 november 1817 werd een verklaring
betreffende zijn gedrag afgegeven:

1817 Stavoren, notaris H. Albarda
Verklaring, akte niet aanwezig
Betreft zijn gedrag
- H. de Jong
- S. F. Harkema
- Salling Pieters Haitema
- Cornelis de Roos

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 126003
Repertoirenr.: 202 d.d. 15 november 1817

Landeigenaar in de Noordermeerpolder onder Molkwerum.
Op 26 maart 1818 kocht Cornelis de Roos een zathe en landen
in de Stavorense Noordermeerpolder van zijn schoonzuster
Wypk Symons Bouma. Zij was de zuster van zijn tweede vrouw Atje
Symons Bouma. Zijn zoon Jacob was getrouwd met dochter
Jantje Rinkes.

1818 Koudum, notaris G. Keuchenius
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een zathe en landen in de Stavorense Noordermeer polder
te Molkwerum, koopsom fl. 8777
- Jantje Rinkes te Workum, verkoper
- Wypk Symons Bouma te Koudum, weduwe van Rinke Jans, verkoper, tevens als
voogd over haar kinderen
- Cornelis de Roos te Stavoren, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72002
Repertoirenr.: 174 en 181 d.d. 26 maart 1818

Na deze koop ging Cornelis de Roos diverse
leningen aan:

1818 Workum, notaris H. Albarda
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Cornelis de Roos, schuldenaar
- Scholte Hendriks, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 142001
Repertoirenr.: 288 d.d. 1 november 1818

 

Op 20 januari 1819 nam hij een lening met
de zathe als onderpand:

1819 Koudum, notaris G. Keuchenius
Obligatie
Betreft een zathe en landen met huis, schuur en erf in de Stavorense
Noordermeer polder te Molkwerum, kapitaal fl. 1800
- Cornelis de Roos te Stavoren, schuldenaar
- De erven van Hendrik Prins te Molkwerum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72003
Repertoirenr.: 159 d.d. 20 januari 1819

Op 13 mei 1819 sloot hij nog een lening af:

1819 Koudum, notaris G. Keuchenius
Obligatie
Betreft een zathe en landen in de Stavorense Noordermeer polder te Molkwerum,
kapitaal fl. 2000
- Cornelis de Roos te Stavoren, schuldenaar
- Carel Troste te Workum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72003
Repertoirenr.: 2 d.d. 13 mei 1819

Op 25 februari sloot hij een lening af voor zijn bakkerij
te Stavoren:

1820 Koudum, notaris G. Keuchenius
Obligatie
Betreft een huis en bakkerij met tuin en erf te Stavoren, kapitaal fl. 500
- Cornelis de Roos te Stavoren, schuldenaar
- Jan Cornelis Jansen te Stavoren, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72003
Repertoirenr.: 120 d.d. 25 februari 1820

Op 9 november 1820 vindt er een overdracht plaats.
Carel Troste (cedent) doet afstand van zijn vordering op
Cornelis de Roos en die vordering wordt overgenomen
door Jan Cornelis Jansen (cesssionaris), die ook al aan Cornelis een
lening had gegeven met zijn bakkerij als onderpand.

1820 Koudum, notaris G. Keuchenius
Cessie
- Carel Troste te Workum, cedent
- Jan Cornelis Janssen te Stavoren, cessionaris
- Cornelis de Roos te Stavoren, schuldenaar

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72003
Repertoirenr.: 218 d.d. 9 november 1820

De genoemde zathe en landen werden door
Cornelis de Roos verhuurd:

1828 Koudum, notaris G. Keuchenius
Huurcontract
Betreft de verhuur van een zathe en landen te Molkwerum
- Cornelis de Roos te Stavoren, verhuurder
- Gerlof Bokkes de Vries te Molkwerum, huurder

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72010
Repertoirenr.: 140 d.d. 6 december 1828

1831 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- Cornelis de Roos te Stavoren, verhuurder
- Hendrik van der Zee te Bakhuizen, huurder
- Cornelis Symens Bouma te Hemelum, huurder
- Jan Drayer te Hemelum, huurder
- Minne Symens Bouma te Harich, huurder
- Pieter Jans Klijnstra te Oudega, huurder

Opm: Cornelis Symens Bouma en Minne Symens Bouma
zijn broers van zijn tweede vrouw.

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72013
Repertoirenr.: 51 d.d. 31 mei 1831

1832 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- het Bestuur der Noordermeerpolder te Stavoren, verhuurder
- Cornelis de Roos te Stavoren
- Titte Prins te Molkwerum
- Hessel de Jong te Molkwerum, penningmeester

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72013
Repertoirenr.: 108 d.d. 10 maart 1832

 

1833 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- Cornelis de Roos te Stavoren, verhuurder
- Titte Hendriks Prins te Stavoren, verhuurder
- Hessel Hessels de Jong te Stavoren, verhuurder
- Ype Roelofs van der Molen te Molkwerum, huurder

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72014
Repertoirenr.: 19 d.d. 9 maart 1833

 

1835 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- Cornelis de Roos te Stavoren, verhuurder
- Titte Hendriks Prins te Stavoren, verhuurder
- Hessel Hessels de Jong te Molkwerum, verhuurder

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72016
Repertoirenr.: 11 d.d. 14 maart 1835

 

1836 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- Cornelis de Roos te Stavoren, verhuurder
- Titte Hendriks Prins te Molkwerum, verhuurder
- Hessel Hessels de Jong te Molkwerum, verhuurder

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72016
Repertoirenr.: 99 d.d. 5 maart 1836

In 1837 was Cornelis de Roos bestuurder:

1837 Koudum, notaris G. Keuchenius
Verhuring
- Het Bestuur der Stavorense Noordermeerpolder te Stavoren, verhuurder
- Cornelis de Roos te Stavoren, bestuurder
- Titte Hendriks Prins te Stavoren, bestuurder
- Hessel Hessels de Jong te Molkwerum, bestuurder
- Tjitte Ottes Folkertsma te Stavoren, huurder
- Jotje Yntes de Boer te Stavoren, huurder
enzovoorts

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72016
Repertoirenr.: 14 d.d. 13 maart 1837

Na het overlijden van Cornelis de Roos werd de schuld
aan Scholte Hendriks van 1818 aan zijn kinderen uitbetaald:

1839 Workum, notaris J.C. Mann
Royement, akte is wel aanwezig
- Hendrik Scholtes Keizer te Molkwerum, gehuwd met Pieter Jelles Zijlman,
schuldeiser
- Klaaske Scholtes Keizer te Molkwerum, schuldeiser, onder voogdij van Gerben
Hendriks Mulder
- wijlen Cornelis de Roos; in leven schuldenaar en woonachtig te Stavoren

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141028
Repertoirenr.: 86 d.d. 3 juli 1839

 

1839 Workum, notaris J.C. Mann
Garantie
Betreft een kapitaal van fl. 520
- Andries Heyes Wybrands te Stavoren
- de erven Cornelis de Roos

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141028
Repertoirenr.: 87 d.d. 3 juli 1839

 

1839 Workum, notaris J.C. Mann
Royement, akte niet aanwezig
- Janke Binkes te Schraard, gehuwd met Douwe Jurres Reitsma, schuldeiser
- wijlen Cornelis de Roos; in leven schuldenaar en woonachtig te Stavoren

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141028
Repertoirenr.: 88 d.d. 3 juli 1839

 

1840 Workum, notaris J.C. Mann
Royement, akte niet aanwezig
- Willem Cornelis Janzen te Stavoren, schuldeiser
- wijlen Cornelis Popkes de Roos; in leven schuldenaar en woonachtig te Stavoren

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141029
Repertoirenr.: 7 d.d. 7 februari 1840

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Bakker te Stavoren
1

Naaste verwanten

 1. de Roos, Wopke Jurjens
  1. Smit, Hendrikje Cornelis
   1. de Roos, Cornelis Wopkes
    1. Jacobs, Pietertje
     1. de Roos, Wink Cornelis
     2. de Roos, Hendrikjen Cornelis
     3. de Roos, Jacob Cornelis
    2. Bouma, Atje Simons
     1. de Roos, Hendrikje Cornelis
   2. de Roos, Jurjen Wopkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. www.watwaswaar.nl
 2. Overlijdensakte Stavoren
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 7. Huwelijksakte Stavoren