Bottes, Grietje

Geboortenaam Bottes, Grietje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1681-07-17   Getrouwd met Pijter Johannis
 
Ledematen na 1681-07-07 Langweer, Friesland, Nederland  

"Namen der Ledemaaten
die bij mij Reinerus Meijlema in den aenvangh van mijn dienst, die begonnen is den 17en Julij 1681 in de respective Dorpen Boornswaag, Langweer, Dijcken, Ende Oele bij de eerste visitatie zijn gevonden, Ende opgeteeckent:
De repraesenteerende kerckenraedt:
(o.a.)
Pijter Johannis is gekoren diaacken odum gfirmatus
Grietie Bottes de vrou van Pijter Johannis

Langweer:
Pijter Johannis en sijn vrou supra"

Toelichting:
gekoren - verkozen
Odum gfirmatus is vermoedelijk hetzelfde als eodem affirmatus, hetgeen betekent "op dezelfde plaats bevestigd".

1a
Dagvaarding 1687-01-27 Langweer, Friesland, Nederland  

"Pijter Johannis geciteert cum uxore, volgens het tweede Articul van de Handelingen gehouden den 26en Januari 1687 is gecompareert, en heeft verantwoordinge tot benougen van 't kerken-raadt voor hem en sijn wijff gedaen"

Toelichting:
citeeren - dagvaarden, dagen
Aan welke zonde dit echtpaar zich heeft schuldig gemaakt, wordt niet vermeld. Bij de Bijzonderheden is ter illustratie een gedeelte van het verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 januari 1687 opgenomen.

1b

Ouders

Vader Martens, Botte
Moeder Louwes, Ansck
    Zus     Bottes, Antje
         Bottes, Grietje

Bijzonderheden

Gedeelte Kerkenraadsverslag te Langweer 26 januari 1687:

"Dat is te zeggen, wanneer of Broeder, of suster van dese Gemeente zich komt te
verloope In Openbare Ergerlijke Zonden, van Dronkenscap, Vechterijen, toorne
gekijff, Wraak- gericht, Lasteringen, Achterklappingen, versmadinge van 't gehoor
van Heeren Woort, ongehoorzaamheden aen 't kercken-raedt of in diergelijke Zonden meer,
Dat zodanigen Broeder of suster na 't begaen van zodanige Ergernissen, en vertenen
onbetamelijkheden, zullen gecensureert worde, (na vereijsch van de schult) om sich te
onthouden van de Tafel, en diensvolgens van 't Lichaem, en bloet des Heeren, tot
zoo lange zij beterscap en berouw zullen vertoont, en belooft hebben".

Naaste verwanten

 1. Martens, Botte
  1. Louwes, Ansck
   1. Bottes, Antje
   2. Bottes, Grietje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1681
   • Pagina: image 16
   • Datum: 1687
   • Pagina: image 22