Zeijlmans, Johan 1

Geboortenaam Zeijlmans, Johan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1685-02-05    
 
Doop 1685-02-05 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

5 februari 1685,
Johan, zoon van Gerhard Seijlmans, schout en Hermke de Bije

2
Rekest 1705-02-17    

Resoluties van de Raad van State
dienstjaar 1706
Folio 281 verso 17 februari 1705
Plaats: Waalre / Aalst
Toegangsnummer: 178
Inventarisnummer: 261
BHIC

Raad van State
107 Rekest van Johannes Zeijlmans volgens een akte van despice van 8 juli 1704 beroepen tot predikant te Waalre en Aalst waarop na deliberatie is besloten dat de akte van traktement zal worden uitgegeven ingaan de op de dag der bevestiging zijnde geweest 26 oktober jl. [1705]

Toelichting:
despice - afzien van

 
Ondertrouw 1705-04-17 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

De Heer Johan Gerardus Zeijlmans
predicant tot Walderen en Aelst
J.M. van Waspick hem willende
begeven in den houwelijken staet met
Joffer Johanna Maria Timmers
J.D. van Sprangh ende aldaer
woonachtigh ende verclaerde
te wesen onder de classis van
vijftien gulden dus alhier ontfangen
alleen voor den bruijgem de voorschreven
vijftien gulden den 17 april 1705.

3
Huwelijk 1705-05-03 Sprang, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Johanna Maria Timmers

De Heer Johannes Seijlmans predikant
te Walderen en Aalst geboortig van
Waspik met Juffer Johanna Maria
Timmers geboortig en woonachtig te
Sprangh, Jonge luiden zijn bij ons
in wettigen ondertrouw opgenomen April 17
getrouwt den 3de Maij.

Johanna Maria Timmers was gedoopt op 9 augustus 1682 te Sprang als dochter van Antonius Timmers, Secretaris tot Sprangh, en Geertruij van Andel. Haar ouders waren op 13 december 1676 te Cappel in ondertrouw gegaan:

"13 december 1676 in Cappel ondertrouwt Antonius Timmer J.M. Schout in de Vrijhoeve, Secretaris van Sprangh en Geertruijdt van Andel J.D. van Waelwijck"

Johanna Maria Timmers werd op 18 juni 1745 te Capelle begraven:

"Ontfangen van Dominus Johan Zeijlmans predicant Cappelle over het regt van 't begraven van 't lijk van sijn vrouw Johanna Maria Timmers als gehorende onder de Classe van 6:0:0"

4 5 6 7
Overlijden voor 1757-06-27    
 
Begrafenis 1757-06-27 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

27 juni 1757
"Ontfangen van de Executeuren van den Boedel van Dominus Johan Zeijlmans Emeritus predikant alhier over het regt van 't begraven van 't lijk van voornoemde Dominus Zeijlmans als gehorende onder de Classe van f 15-0-0"

7

Ouders

Vader Zeijlmans, Gerrit
Moeder de Bije, Hermina
         Zeijlmans, Johan
    Broer     Zeijlmans, Adriaan
    Zus     Zeijlmans, Adriana

Media

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Waalre:

Fragment doopboek Waalre:

"De kinderen, welke door het bondsegel des Heijligen Doops, Jesu sienlijke
kerke tot Waelre zijn ingelijfd, sederd dat ik Johan Zeijlmans ben be-
vestigd geworden, zijn"

(o.a.):

1. Gerard, 15 augustus 1706

"Gerard Zeijlmans, welke geboren is den 9 Aug. 1706,
's morgens zijnde maandag omtrent half tien, en
Sondag daer aen volgende, zijnde den 15 Dito gedoopt;
De Vader was Johan Zeijlmans, de Moeder Johanna Maria
Timmers; getuijgen waeren Geertruij van Andel, huijs-
vrow van Antonij Timmers, en Hermina de Bie,
weduwe van Gerard Zeijlmans, gewesene schout tot Waspik"

2. Antoni, 9 oktober 1707

"Antoni Zeijlmans, (geboren saturdags namiddag omtrent 5 uren,
den 8 October 1707) is daegs daer aen volgende 's namiddags
gedoopt; Gevaders of getuijgen Antoni Timmers Secretaris
Tot Sprangh en Geertruij van den Andel, desselfs huijsvrow"

3. Johan, 25 november 1708

"Johan Zeijlmans (geboren dingsdags morgens omtrent
half vijf den 20 November 1708) is sondags daer aen volgende
zijnde den 25 November gedoopt"

4. Herman, 22 december 1709

"Herman Zeijlmans (geboren den 17 December 1709, 's naer
middags omtrent half vijf, zijnde dingsdag) is den daer
op volgende Sondag zijnde den 22 December gedoopt"

5. Geertruide, 2 oktober 1712

"Geertruide Zeijlmans (geboren saturdag 's mor-
gens omtrent twee uren, zijnde den eersten October
1712) is sondag 's morgens den 2 dito gedoopt
getuijge Adriana Zeijlmans"

Geertruij werd op 21 augustus 1738 te 's Grevelduin-Capelle begraven.

6. Adriaan, 21 januari 1714

"Adriaan Zeijlmans (geboren donderdag 's morgens
te twee uren, zijnde den 18 Januarij 1714) is son-
dag 's morgens, zijnde den 21 dito gedoopt, gevader
Adriaan Zeijlmans, schout tot Groot-Waspik etc."

In 1714 kwam Johan Zeijlmans naar 's Grevelduin-Capelle.
Het begraafboek vermeldt aldaar:

-"12 mei 1714 Ontfangen van de Leeraar Johannes Zeijlmans
predicant alhier over 't regt van 't begraven van 't lijk van
van zijn kindt als gehoorende onder Classe van 3-0-0"

Ook op 20 juli 1714 werd een kind van Johannes Zeijlmans
begraven. De kinderen, die in 1714 werden begraven waren
vermoedelijk Adriaan en Antoni.

Kinderen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle:

7. Ida, 10 maart 1715

"Ida, dogter van Johan Zeijlmans, V.D.M. en
Johanna Maria Zeijlmans, gedoopt den 10 Maart 1715"

Ida werd op 27 december 1716 te 's Grevelduin-Capelle begraven.

8. Antonij, 15 augustus 1717

"Antonij, soon van Johan Zeijlmans, leeraar in Capel,
en Johanna Maria Timmers (waarvoor als gemoeder
stond Geertruij Timmers], gedoopt den 15 Augustus 1717"

9. Ida, 15 januari 1719

"Ida, dogter van Johan Zeijlmans, V.D.M. en
Johanna Maria Timmers, gedoopt den
15 Januarij 1719"

Ida werd op 11 februari 1719 te 's Grevelduin-Capelle begraven.

10. Adriaan, 4 februari 1720

"Adriaan, soon van Johan Zeijlmans V.D.M. en
Johanna Maria Timmers, geboren 2 Februarij
gedoopt 4 Februarij 1720"

Adriaan werd op 23 februari 1720 te 's Grevelduin-Capelle begraven.

11. Johanna Maria, 4 mei 1721

"Johanna Maria, dogter van Johan Zeijlmans
leeraar in Capel, en Johanna Maria Timmers,
gedoopt 4 mei 1721"

Op 8 november 1738 werd Johanna begraven te 's-Grevelduin-Capelle.

12. Maria, 24 januari 1723

"Maria, dogter van Johan Zeijlmans, leeraar
in Capel, en Johanna Maria Timmers, geboren
's woendag 's avonds omtrent 11 uren, zijnde
den 20 Januari, gedoopt den 24 Januari 1723"

Maria is overleden voor 10 maart 1726.

13. Maria, 10 maart 1726

"Maria, dogter van Johan Zeijlmans (leeraar
alhier) en Johanna Maria Timmers, geboren
dingsdag 's avonds omtrent half twaalf uren,
zijnde den 5 Maart, en gedoopt den 10 Maart 1726"

Maria werd op 18 mei 1726 werd te 's Grevelduin-Capelle begraven.

Op 8 november 1738 werd er een Johanna begraven te 's-Grevelduin-Capelle.
Misschien was zij de Johanna Maria, die op 4 mei 1721 werd gedoopt.

Kinderen, die na 1738 nog leefden, waren volgens bovenstaande gegevens
Gerard, Johan, Herman en Antonij. Echter uit Waalre zijn geen begraafgegevens
bekend. Alleen van Johan Zeijlmans is een huwelijk bekend. Hij trouwde in 1734 te
Rotterdam.

Bruidegom Johan Zeijlmans , jongeman , van Waalre , wonend: Korte Hooftstraat
Bruid Catharina Maria van der Does , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Botersloot
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 24-11-1734
Datum ondertrouw 07-11-1734

Op 21 augustus 1778 werd deze Johan Zeijlmans te Nieuwveen begraven:

"Ik ondergetekende bekenne bij deezen ingevolge
de ordonnantie op 't begraven geëmaneerd
aangeevinge te doen van het Lijk van mijn
Vader genaamd Johan Zeijlman, als ge-
hoorende onder de Classis van dertig guldens
omme dien conform de voorschreven ordonnantie
te voldoen.
Actum binne Nieuwveen den 21 Aug. 1778
C. Bosch"

Cornelis Bosch was gehuwd met Johanna Maria Zeijlmans, dochter
van de hier begraven Johan Zeijlmans.

Sprang Ra, Fol. 253r

Compareerde Geertruij van Andel weduwe Anthonij Timmers, in sijn leven secretaris,
en Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers,
Johan Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Timmers, Adriaan Zeijlmans x Adriana Timmers,
Geertruij Timmers x Gaspar Julien ende Petronella Timmers, haar kinderen ende
verklaren getransporteert te hebben tbv de voogden van de kinderen van
Catharina van Gelsdorp za weduwe Gijsbert Schoen enkele obligaties, 28-4-1725.

Capelle RA 93, Fol. 122r

Johan Zeijlmans, predicant, stelt zijn testament op, 25-9-1749.
Genoemd: Gerard en Johan, soonen. Executeuren zijn Adriaan Zeijlmans, schout,
Petrus Heijmans, secretaris tot Drunen,

Capelle RA 93, Fol. 249r

Peeter Jacobse Quirijns als executeur benoemd in het testament, Drunen 26-8-1754,
van Johannes Zeijlmans, predicant. Tevens was Petrus Heijmans, secretaris tot Drunen,
benoemd. Nadat Petrus Heijmans is overleden, stelt Peeter Jacobse Quirijns zijn outste
zoon Jacobus aan als mede executeur, 12-7-1758.

Relaas over het werk van Johan Zeijlmans

In het jaar 1610 trad de eerste predikant van de hervormde gemeente ‘s-Grevelduin- en
Vrijhoeve-Capelle aan. Het 250-jarig jubileum daarvan werd gevierd in 1860. De toenmalige
predikant, ds. A.P.A. (Alphonse Pierre Antoine) du Cloux, hield bij die gelegenheid een
‘leerrede’ ofwel preek waarin hij ook de historie de revue liet passeren. Bij de herdenking van
het 400-jarig bestaan werd hieruit geciteerd, en hieraan ontlenen wij de volgende tekst over
Johan Zeijlmans.

‘Op bepaalde uren in de week moesten de kinderen voor dezen in de scholen eenige vragen
uit het welbekende vraagboekje van ds. Borstius opzeggen, en ten minste twee vragen uit
den Katechismus van buiten leeren, Ziet, zoo werden er reeds jeugdige strijders gevormd
voor de waarheid, die gij nu nog bezitten moogt. Onder de vroegere leeraars moet
inzonderheid ds. Johan Zeylmans, die alhier van 1713 tot 1753 predikant geweest is, vermeld
worden, daar hij in deze zaak zeer ijverig werkzaam is geweest. Hij was het, die gezorgd heeft
dat er een katechiseermeester voor de buitengemeente werd aangesteld. In de diakonie-
rekeningen van die jaren vind ik telkens een som, uitgegeven voor prijzen, die openlijk alhier
aan zulke kinderen werden uitgereikt, die boven anderen vlijtig in het aanleeren der waar-
heden waren geweest, en die prijzen bestonden in de werkjes van Bunjan en anderen.’

Bron: www.digibron.nl, website van Digibron/kenniscentrum gereformeerde gezindte,
geraadpleegd 18 februari 2017.

De preek van ds. Du Cloux waaruit dit citaat stamt moet in druk verschenen zijn bij
G.B. Poeschmann te Rotterdam. Helaas hebben we deze oorspronkelijke bron niet
kunnen vinden. De preken van ds. Du Cloux worden in orthodox gereformeerde kring
kennelijk nog steeds gelezen; een zevental bundels zijn nog heden ten dage verkrijgbaar
in uitgaven van uitgeverij Den Hartog te Middelburg.
(Du Cloux behoorde tot de uiterst behoudende stroming binnen de Hervormde Kerk
die streed tegen het 'diepe verval' van deze kerk. Desondanks verliet hij de kerk niet.)

Naaste verwanten

 1. Zeijlmans, Gerrit
  1. de Bije, Hermina
   1. Zeijlmans, Johan
   2. Zeijlmans, Adriaan
   3. Zeijlmans, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief Sprang
 2. Doopboek Waspik
 3. Trouwboek Waspik
 4. Trouwboek Sprangh
 5. Doopboek Sprang
 6. Trouwboek Capelle
 7. Trouwen en begraven (gaarder) - 's Grevelduin-Capelle