van Borssen, Adriaen Jansz 1 2 3

Geboortenaam van Borssen, Adriaen Jansz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1561    

Zie de akte uit 1619.
Toen was Adriaen Jansz 58 jaar oud.

 
1e Huwelijk     Getrouwd met Hillegont Pietersdr

Hillegont Pietersdr was de dochter van Trijntgen Adriaensdr
en Pieter NN.
De datum van dit huwelijk is niet bekend, vermoedelijk te Delft getrouwd.
Haar stiefvader was Lenert Claesz, die evenals Adriaen Jansz van Borssen
koperslager was.
Hillegont Pietersdr is overleden tussen 8 augustus 1606 en
8 september 1607. Zie de notariële akten uit die jaren.

 
Verklaring Jan Fransz en Broer Jansz 1588-12-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Datum: 21 december 1588
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 17
Folio 280
Blz. 390

Op 21 december 1588 legden Jan Fransz smit, oud omtrent
63 jaar en Broer Jansz smit, oud omtrent 29 jaar, voor de notaris
een verklaring af. Zij zeiden zeker te weten, dat Jakob Cornelisz
koperslager meer dan een geheel jaar gewoond, gewerkt en in
de kost was geweest bij Adriaen Jansz koperslager, hun zoon
respectievelijk broer.

Jan Fransz smit was dus geboren rond 1525 en Broer Jansz smit
(van Borssen) rond 1559.

4
Aankoop huis 1593-04-27 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Evert Willemsz koussenmaecker verkocht op 27 april 1593
zijn huis in de Spijckerboorsteech westzijde in Overmarendorp
lantsijde aan Adriaen Jansz coperslaeger voor 1275 gulden.
Bij deze koop waren ook betrokken Jan Fransz zijn vader en
Sijmon Jansz zijn broer. Sijmon Jansz zou 100 gulden meebetalen,
te betalen voor 1603. Jan Fransz stond garant voor 150 gulden,
waarvan 100 gulden betaald moest zijn voor 1604 en 50 gulden
voor 1605.
Voor mei 1609 heeft Adriaen Jansz coperslaeger dit huis met
het voorhuis op Marendorp verkocht aan Vranck Jacobsz
van der Brinckhorst voor 1600 gulden.

Tekst:
"27. 4. 93
Evert Willems coussenmaecker Spijckerboorsteech
westzijde Overmarendorp
Is bij Evert vercoft aen Adriaen Jansz Coperslager vrij om
XIIcLXXV (1275) gulden te betaelen IIIIc (400) gulden
gereet Meije 93 ende Jaerlicx C (100) gulden.
Is bij Adriaen specialick belast om Jan Fransz sijn vader
voor CL (150) gulden ende Sijmon Jansz C (100) gulden, te
betaelen deselve penningen naer de voorgaende
Cooppenningen, sullen sijn betaelt te weten Sijmon
Jansz 1603 en Jan Fransz Meije 1604 C (100) gulden ende
1605 L (50) gulden.
Is beneffens 't voorhuijs op Marendorp bij Adriaen Jansz
Coperslager vercoft aen Vranck Jacobsz van der Brinckhorst
Laeckencoper belast met etc. om XVIc (1600) gulden te
betaelen met IIc (200) gulden sjaers Meije 1609 t1e
(later bijgeschreven:)
De gecasseerde custinghbrieff van XVIc (1600) gulden is alhier
verthoont den 27 - 7 - 1656"

Toelichting:
gecasseerde - buiten werking gestelde
custingbrief - schuldbekentenis bij onroerend goed aankoop

5
Verkoop verfketel 1594-05-22 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Datum: 20 mei 1594
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 22
Folio 106
Blaz. 175, 176

Op 20 mei 1594 lieten Adriaen Jansz koperslager en
Henrick Bommare een notariële akte opmaken, waarin
melding werd gemaakt van de verkoop door Adriaen Jansz
aan Henrick Bommare van een verfketel, met het gereedschap,
dat erbij hoorde, het deksel van de ketel, de haspel met het
ijzerwerk, de paal in de haspel, de putemmer en een gedeelte
van de goot. De prijs was 27 pond Vlaamse Groten.

4
Verkoop huis Kudelstaart 1602-03-30 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 30
Folio 46
Datum: 30 maart 1602
Blz. 186,187

Adriaen Jansz Coperslager wonende te Leiden
gaf opdracht aan Gerijt Claesz wonende te
Kudelstaart om het eigendom van een huiswerf
en het land erachter te Kudelstaart over te dragen
op Evert Huijgensz wonende te Calslagen, vlakbij
Kudelstaart.

4
Buurtkwesties 1597-1796 1606-05-24 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Haarlemmerstraat Marendorp, Oude Rijn
Adriaen Jansz. van Borssen, wonende op Marendorp
en de weduwe van Cornelis Florisz., metselaar,
geassisteerd met Thomas Jansz. van Torenvliet en
Gerrit Reyersz. Schaenaert, voor hun
schoonmoeder, die op de Oude Rijn woont 'als
achtermalcander en gehuyst sijnde'
Kwestie over eigendomsrecht van een gemeenschappelijke gevel

6
Notariële akte 1606-06-03 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Datum: 3 juni 1606
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 34
Folio 113
blz. 196

Op 3 juni 1606 heeft Adriaen Jansz gorter,
wonende te Leiden, de procureurs Dirck Boot
en Jan van Soutlande gemachtigd om voor hem
te handelen in de zaak tegen Marijtgen Oedes.
Zie de Galerij.

4
Aankoop huis 1606-02-27 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Op 27 juni 1606 kocht Adriaen Jansz Gorter een huis
in de Coddesteegh van de broers Samuel en Philip Taerlingh
voor 590 gulden.
Hij verkocht dit huis het jaar daarop op 5 december 1607
weer terug aan deze broers.

"Mr. Cornelis Dircxs
Coddesteech oostsijde Westmarendorp lantsijde
13. 6. 1594
Is bij Mr. Cornelis Dircxsz vercoft aen Jeronimus
Jansz lantwercker vrij om Vc (500) gulden gereet die
meije 93 al verscheenen sijn ende Jaerlicx LXXX (80)
gulden
27. 6. 1606
Is bij Samuel ende Philip Philipsz Taerlingh gebroeders
als erffgenaem van Lijsbeth Jeroensdr vercoft aen Adriaen
Jansz Gorter vrij sonder lasten om der somme van VcXC (590)
te betalen mit C (100) gulden gereet ende LXXV (75) sjaers
meije 1607 't1e.
5. 12. 1607
Is bij de Gorter vercoft aen Samuel en Philip Taerlingh om
de quijtscheldinge IIIIcXV (415) gulden die den vercoper den
coper ende sijn broeder schuldich was bovendien om etc."

Toelichting:

Samuel en Philip Taerling waren zonen van Philip Taerling
en Jannetgen Thomasdr. Na het overlijden van hun vader
trouwde te Leiden Jannetgen Thomasdr met Jeronimus Jansz
lantwercker, die het huis eerst bezat. De ondertrouw vond
plaats op 1 juni 1585 ( Hieronimus Jansz en Jannetgen Thomasdr).
Jeronimus Jansz was dus de stiefvader van de broeders
Taerlingh en Lijsbeth Jeroensdr hun stiefzuster.
De kwijtschelding was 590 gulden minus de 100 en 75 gulden,
die Adriaen Jansz al betaald had. Er blijft dan 415 gulden over
als schuld.

5 1
Notariële akte 1606-08-08 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Claes van der Laen
Datum: 8 augustus 1606
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 36
Blz. 53 en 54

Op 8 augustus 1606 stelde Sijtgen Adriaensdr zich borg
voor haar vader Adriaen Jansz Gorter.
Op 21 juni 1606 was bepaald dat hij het onderhoud van
het kind van Marijtgen Odesdr moest betalen. Was hij de
vader van dit kind?
Uit deze akte blijkt tevens , dat Adriaen Jansz Gorter
gehuwd was met Hillegont Pietersdr, die de dochter was
van Trijntgen Adriaensdr.
Zie de Galerij.

Trijntgen Adriaensdr had op 17 december 1596 haar testament
opgemaakt te Delft met haar dochter Hilletgen Pieters als haar erfgenaam
en haar (tweede) man Lenert Claesz koperslager als voogd.

4 7
2e Huwelijk tussen 1607 en 1613   Getrouwd met Grietge Eliasdr

De datum van dit huwelijk is niet bekend. Het vond plaats
na 1607, toen Hillegont Pieterdr was overleden, en voor
12 maart 1613, zoals blijkt uit de notariële akte van 1623.

 
Notariële akte 1607-05-29 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Claes van der Laen
Datum: 29 mei 1607
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 85
Folio 81
blz. 115,116

In deze akte verzoekt Aert Gerritsz, gehuwd met
Sijtgen Adriaensdr van Borssen, aan zijn schoonvader
Adriaen Jansz van Borssen om te Amersfoort 400 gulden
voor hem te innen van zijn moeders erfenis. Hij was de
zoon van Gerrits Aertsz en Evertjen Gerritsdr. Het lijkt erop,
dat Adriaen Jansz van Borssen destijds woonachtig was
te Amersfoort.

4
Notariële akte 1607-09-08 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Caes van der Laen
Datum: 8 september 1607
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 85
Folio 91
Blz. 127, 128

In deze akte verleent Aert Gerritsz zijn vrouw
Sijtgen Adriaensdr van Borssen toestemming
de erfenis van haar moeder en grootmoeder
bij haar vader Adriaen Jansz van Borssen op
te eisen. Blijkbaar is haar moeder overleden.

4
Notariële akte 1609-07-11 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Claes van der Laen
Datum: 11 juli 1609
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 86
Folio 36
Blz. 52

"Adriaen Jansz van Borselen Gorter
wonende tot Amersfoort"

Korte inhoud:

Adriaen Jansz verklaarde in hoger beroep (appellatie)
te gaan tegen het vonnis dat onlangs was uitgesproken
in de zaak tussen Ewout van Schilperoort, notaris,
gemachtigde van Gillis Castrijcker, wonend te Den Haag,
als eiser en hijzelf als gedaagde. Hij verzocht notaris
Claes van der Laan om Ewout van Schilperoort hiervan
op de hoogte brengen. Hij wilde dat er een akte werd
opgemaakt waarin zijn appellatie en protest werd vermeld
en tevens het antwoord hierop van Ewout van Schilperoort.

In 1609 was Adriaen Jansz van Borssen woonachtig te
Amersfoort.

4
Notariële akte 1619-09-15 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob van Tethrode
Datum: 15 september 1619
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 81
Folio 158
Blz. 205

"Adriaen Jansz gorter ende gruttemeelmaelder
binnen der Stadt Leijden, out ontrent LVIII
Jaren"

Adriaen Jansz was dus geboren rond 1561.

In deze akte verklaarde Adriaen Jansz gorter
dat hij al 22 jaar gorter was en gebruik maakte
van het gemaal te Leiden.

Vanaf 1597 was hij derhalve al werkzaam als gorter en
gruttemeelmaalder.

4
Notariële akte 1623-05-07 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Ewout Schilperoort
Datum: 7 mei 1623
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 305
Folio 31
Blz. 38

In deze akte wordt vermeld, dat Grietgen Eliasdr op 7 mei 1623
voor Notaris Ewout Schilperoort was verschenen. Zij verklaarde
dat op 12 maart 1613 haar man Adriaen Jansz van Borsselen een
plecht (hypotheek) van tweehonderd gulden op hun huis te
Amersfoort voor het Gerecht van Amersfoort had gevestigd.
Deze was ten behoeve van Cors Reijersz en Eerlaentgen Elijasdr.
Vervolgens wilde zij de genoemde plecht door Jacob Willemsz van
Schoonhoven voor het Gerecht van Amersfoort in hun naam
goed laten keuren en zo nodig opnieuw laten passeren, waarvoor
zij haar man haar toestemming gaf.

Uit de akte wordt duidelijk, dat Adriaen Jansz van Borssen en
Grietgen Eliasdr voor 12 maart 1613 zijn getrouwd.

4
Doopgetuige 1623-12-22 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Op 22 december 1623 was Adriaen Jansz van Borssen
getuige bij de doop van het zoontje van zijn neef
Jacob Sijmons van Borssen, zoon van Sijmon Jansz van Borssen:

Sijmon, zoon van Jacob Sijmons van Borsen
en Jacoba Jansdr
getuigen: Adriaen Jansz van Borssen
en Machteld Sijmonsdr van Borssen

8
Buurtkwesties 1624-05-28 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Haarlemmerstraat Marendorp
Baertgen Cornelisdr., weduwe van Cornelis Dircxsz. Vougen
en Adriaen Jansz Gorter, naaste buren.
Baertgen geassisteerd door Jan Cornelisz.Vougen, haar zoon
Baertge eist het wegnemen door Gorter van een luifeltje door
hem in haar zijmuur bevestigd

6
Aankoop hof met huisje 1629-06-03 Amersfoort, Utrecht, Nederland  

Akte van transport 03-06-1629; een hof met huisje daarin,
achter het huis van genoemde Adriaen Jansz, met een uitgang
aan de Pothstraat
Verkopende partij: Albert van Boeckholt en zijn vrouw
Anthonia van Dronckelaer, erfgename van Susanna van
Dronckelaer, haar tante
Kopende partij: Adriaen Jansz Gorter, zijn vrouw en
hun erven
Aktedatum: 03-06-1629
Belendingen 1: de kinderen van Gijsbert van Raesfelt
Belendingen 2: Evert Haverman
Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

9
Notariële akte 1630-04-28 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Foijt Ghijsbertsz van Sijp
Datum: 28 april 1630
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 168
Folio 60
Blz. 116, 117

In deze akte machtigde Grietge Elliasdr haar man
Adriaen Jansz gorter om te verschijnen voor de
Schepenen van Amersfoort. Het ging over hun
huis te Amersfoort, dat werd opgedragen aan
Willem de backer, Dat was ongetwijfeld Willem
Cornelis van Werkhoven, bakker, die op
16 augustus 1634 dit huis samen met zijn vrouw
heeft gekocht.

Zie de Galerij

4
Aankoop bruin merrie paard 1632-04-03 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Jansz de Haes
Datum: 3 april 1632
Archeifnr. 506
Inventarisnr. 465
Folio 3 april
Blz. 129 en 130

In deze akte ging het over de koop van een
bruin merriepaard, dat Adriaan Jansz Gorter had
gekocht van Cornelis Heijndricxsen Quant uit
Zoeterwoude. Hiervoor is een lening afgesloten
bij Adam Franssen van Leeuwen, brouwer in de
Druijff te Leiden. Cornelis Heijndricxsen stond borg
voor deze lening van 32 gulden en 12 stuivers.

4
Opdracht verkoop huis Amersfoort 1632-05-07 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Jansz de Haes
Datum: 7 mei 1632
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 465
Folio 7 mei
Blz. 174, 175

In deze akte gaven Adriaen Jansz van Borssen
gorter en zijn vrouw Grietgen Elisdr opdracht
aan Souffia Bleskens weduwe van Mr. Arent
Gerritsen, wonende tot Amersfoort, om de
verkoop van hun huis op de Camp te Amersfoort
aan Willem Cornelisz van Werckhoven te regelen.

10
Verkoop huis 1634-08-16 Amersfoort, Utrecht, Nederland  

Akte van transport 16-08-1634; huis, hof en hofstede
op de Camp [Kamp], strekkende voor van de Camp met
een poort tot in de Zeugestraat (Pothstraat)
Verkopende partij:
Sophia Bleskens, weduwe van mr. Aernt Gerritsz, als
gemachtigde van Adriaen Jansz van Borssen, gorter
en zijn vrouw Grijtgen Elisdochter te Leijden. Volgens
procuratie voor notaris Jacob Jansz de Haes gepasseerd op
07-05-1632.
Kopende partij:
Willem Cornelisz van Werkhoven, bakker en zijn vrouw
Engeltgen Aerts
Aktedatum: 16-08-1634
Belendingen 1: Jan Joosten Baken, koperslager
Belendingen 2: Gijsbert van Raesfelt
Opmerkingen:
Belast met jaarlijks 1 gulden aan de Lieve Vrouwekapel,
met 1 gulden voor het Cramersgilde en met een
hoofdsom van 600 gulden met rente.
Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

9

Ouders

Vader Fransz, Jan
Moeder Broerendr, Meijnsgen
    Zus     Jansdr, Machteld
    Broer     Jansz, Pieter
    Broer     van Borssen, Sijmon Jansz
    Broer     van Borssen, Broer Jansz
         van Borssen, Adriaen Jansz
    Zus     Jansdr, Duijfgen

Media

Bijzonderheden

Adriaen Jansz van Borssen werd Adriaen Jansz Coperslager en later vanaf 1606 Adriaen Jansz Gorter genoemd
naar het beroep, dat hij had. Een gorter is een gortmolenaar of pelmolenaar. Gort is gepelde gerst.
In 1602 werd hij nog als coperslager vermeld, terwijl hij al in 1597 als gortmolenaar werkzaam was.
Waarschijnlijk heeft hij de beide beroepen tijdelijk gelijktijdig beoefend. De handtekeningen onder
de diverse notariële akten van hem zijn steeds overeenkomstig "bij mij Arij Jansoen coperslager" of
later "bij mij Arij Jansoen Goerter", zodat de conclusie kan worden getrokken, dat het om dezelfde persoon gaat.

Zijn dochter Sijtgen ging op 16 februari 1607 te Leiden in ondertrouw
met Aert Gerrijtsz (van Blommerswaert) uit Amersfoort:

"Aert Gerijtsz Cuijper Jonggesel van Amersfoort
eerste gewoont hebbende tot Rotterdam, wonende
alhier, bij wien Attestatie es overgelevert dat zijn vader
Gerijt Aertsz backer, voor Henricus Johannes minister
Ecclesiae Amersfoortianae in dit voorgenomen huwelijck
geconsenteert heeft
met
Sijtgen Adriaens jongedochter van Leijden vergeselschapt
met Adriaen Jansz gorter haer vader"

Toelichting:
Henricus Johannes was predikant te Amersfoort van 1595 (afkomstig van Muiden)
tot 1618, het jaar van zijn overlijden.
Aert Gerrijts was de zoon van Gerrijt Aertsz en Evertgen Gerritsdr. Hij was de broer
van Cunera Gerritsdr, die trouwde met Cornelis Sijmonsz van Borssen, zoon
van Sijmon Jansz van Borssen, broer van Adriaen Jansz van Borssen.

Sijtgen Adriaensdr van Borssen en Aert Gerritsz gingen vervolgens op
18 februari 1607 te Rotterdam in ondertrouw:

"Aert Gerrits cuiper j.g. van Amersfort heeft hier onlancx gewoont
Sijtgen Adriaens j.d. van Leijden wonende aldaer
met attestatie nae Leijden"

Op 9 februari 1620 lieten Sijtgen Adriaensdr van Borssen en Aert Gerritsz
Gorter hun testament opmaken te Leiden.
Notaris: Foijt Gijsbertsz van Sijp
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 159
Folio 17
blz. 37 e.v.

Enige gedeelten:

"Aert Gerritsz Gorter wonende aen de Zuijtzijde
van Marendorp in den Hoijwagen en Sijtgen
Arijaensdr man ende wijff"

Wanneer één van hen zou overlijden werd het volgende
over hun kinderen afgesproken:

"Mit Last dat de langstlevende heur
beijder kinderen die zij jegenwoordich hebben
ende vorder noch zullen mogen procreeren,
eerlicken zal opvoeden, onderhouden ende
alimenteren, in spijs, dranck, cleden en reden,
heur haeffenisse ende gemack doen zo
wel in ziecte als gesontheijt mitsgaders
d'zelve kinderen oock te doen leren lezen
schrijven ende instrueren naer heur staet
gelegentheijt ende conditie, ende d'zelve
oock zodanich hantwerck off neringe
te laten doen ende leren als de langstlevende
ten proffijte van de kinderen oorbaer
duncken zal, Gedurende 't voorschreven
onderhout ende alimentatie tot dat
de voorschreven kinderen ende elcx van dien ten
ouderdomme van vierentwintich Jaren
zullen wesen gecomen, ten welcken tijde
off eerder ingevalle
de voorschreven kinderen mit raet ende goet
duncken van de langstlevende ende andere
vrunden eerder ten huwelicken staet mochten
begeven, d'zelven lancxtlevende zal uijtkeren aen elck kint
een somme van vierhondert guldens ten
XL grooten 't stuck, ende daeren boven
elcx noch hondert gelijcke guldens tot
heur bruijlofts clederen en dit alles boven
de clederen zo wollen als linnen mitsgaders
andere lijffbehoorten 't zij goude ringe ende
zilverwerck van den eerst overledene die de
kinderen mitten anderen zullen delen ende
naer heur nemen zonder dat zij nochtans de
goude ringen of eenich zilverwerck zullen
mogen verkopen maer tot heuren behouve
bewaren tot gedachtenisse van heur overleden
vader of moeder ende 't zelve delen zo wanneer
het eerste kint van heur testateurs zal comen
te trouwen"

Toelichting:
reden - verstand
haeffenisse - havenis - verzorging

Van zes kinderen van Aert Gerritsz van Blommerswaert
en Sijtgen Adriaensdr van Borssen zijn huwelijken gevonden
in de trouwboeken van Leiden en Rotterdam. Zie verder in deze tekst.
Aert Gerritsz overleed voor 12 februari 1626.

Op 12 februari 1626 ging Sijtgen Adriaensdr in ondertrouw met
Rijck Jansz te Leiden:

"Rijck Jansz molenaer weduenaer van Hillegont
Henricxdr vergeselschapt met Cors Theunisz sijn oom
met
Sijtgen Arijensdr wedue van Aert Gerijtsz gorter
vergeselschapt met Marijtgen Cornelisdr van
Banchem haer bekende
(in de kantlijn)
Sijn getrout voor Moerbergen ende Rossum
Schepenen den VIIIen Martij 1626"

Toelichting:
Moerbergen - Dr. Willem Moerbergen
Rossum - Robbrecht van Rossum

Sijtgen Adriaensdr is overleden na 12 september 1630, toen zij getuige was bij het huwelijk van
haar dochter Evertgen en voor 25 juli 1631.

Marijtgen Cornelisdr van Banchem trouwde na het overlijden van Sijtgen Adriaensdr
met Rijck Jansz te Leiden:

Ondertrouw: 25 juli 1631
"Rijck Jansz Gorter weduenaer van Sijtgen Adriaensdr wonende op ten
Ouden Rhijn, vergeselt met Jan Jansz van Gaver sijn swager bij de
Zijlepoort
met
Marijtgen Cornelisdr van Banchem wedue van Harper Pouwels van
Valcken op Marendorp vergeselt met Sara Henricxdr haer nicht
op ten Nijeuwen Rhijn
( in de kantlijn)
Sijn getrout voor Lenert Gerijtsz ende Walbecq Schepenen
op den 9 Augusti 1631"

Toelichting:
Lenert Gerijtsz - Leenaert Gerijts zoon
Walbecq - Dirck Lucasz van Walbeeck

Huwelijken van de kinderen van Aert Gerritsz van Blommerswaert
en Sijtgen Adriaensdr van Borssen:

1. Jan

Jan Aertsz van Blommerswaert ging op 8 augustus 1629 te Leiden in ondertrouw
met Jannetge Gerritsdr de Haes:

"Jan Aertsz van Bommerswert Gorter Jongman van Leijden op 't Marendorp
vergeselt met Rijck Jansz Gorter sijn schoonvader
met
Jannetge Gerritsdr de Haes weduwe van Jacob Sijmonsz Haverbeeck
vergeselt met Maritgen Cornelisdr haer schoonmoeder
Proclamaties op 11, 18 en 25 augustus 1629
Sijn getrout voor Kerchem en Staveren Schepenen op ten
26 - 8 - 1629"

Toelichting:
schoonvader - stiefvader
Kerchem - Sijmon Willemsz Kerchem
Staveren - Adriaen Jansz van Staveren

2. Evertgen

Evertgen Aertsdr van Blommerswaert ging op 7 september 1630 te Delft in ondertrouw
met Dirck Abrahamsz van Vlaerdingerwout:

"Dirck Abrahams J.g. gorter van Vlaerdingerwout tot Leijden
met
Evertgen Arents van Blommerswaert J.d. tot Leijden voorschreven
Attestatie gegeven op Leijden"

Evertgen Aertsdr van Blommerswaert ging vervolgens op 12 september 1630 te Leiden
in ondertrouw met Dirck Abrahamsz van Vlaerdingerwout:

"Dirck Abrahamsz van Vlaerdingerwout Jongman van Delft woonende alhier
op 't Marendorp, heeft attestatie van Delft overgelevert
met
Evertgen Arentsdr van Blommerwaert Jongedr van Leijden mede woonende
aldaer, vergezelt met Chijtgen Ariensdr haer moeder"

Toelichting:
Chijtgen Ariensdr - Sijtgen Adriaensdr van Borssen

Als weduwe ging Evertgen Aertsdr in ondertrouw met Joris Jansz op 5 juni 1636
te Leiden:

"Joris Jansz warmoesier Jongman van Leijden in de Coppenhincstech
vergeselt met Pieter Andriesz sijn bestevader ter Valckenburch
met
Evertgen Aertsdr van Blommeswaert weduwe van Dirck Abrahamsz van
Vlaerdingerwout in de Corte Scheijstraet vergeselt met Grietge Eliasdr
haer bestemoeder bij de Morschpoort"

Toelichting:
bestevader - grootvader
bestemoeder - grootmoeder
Grietge Eliasdr was getrouwd met Adriaen Jansz van Borssen.

3. Hillegont

Hillegont Aertsdr van Blommerswaert ging op 2 april 1631 te Leiden in ondertrouw
met Bastiaen Lucasz Santvlucht:

" Bastiaen Lucasz Santvlucht backer Jongman van Leijden
wonende aldaer vergeselt met Lucas Joachimsz Santvlucht
wonende mede te Rotterdam
met
Hillegont Aertsdr van Blomwaert jongedochter van Leijden
wonende op te Haerlemstraet vergeselt met Jannetgen Gerritsdr
de Haes haer schoonzuster"

Ondertrouw te Rotterdam op 6 april 1631:

"Bastiaen Lucasz Santvlucht jongesel van Rotterdam woont
op de Delftsche Vaert met Hillegont Aerts van Blommerswaert
jongedochter van Leijden, attestatie naer Delft"

4. Gerrit

Gerrit Aertsz van Blommerswaaert ging evenals zijn zuster Hillegont op 2 april 1630
te Leiden in ondertrouw met Annetgen Lucasdr Santvlucht:

"Gerrit Aertsz van Blomwaert gorter Jongman van Leijden wonende op te
Haerlemstraet Rijck Jansz Gorter sijn stiefvader wonende mede aldaer
ende Reijer Gerritsz van Blommerwaert sijn Oom
met
Annetgen Lucasdr Santvlucht Jongedochter van Rotterdam wonende
mede aldaer die selffs niet en es gecompareert maer bij toelatinge
van Lucas Joachimsz Santvlucht vader en Dieuwertgen Oloffsdr haer
moeder die van haer 't wegen sijn gecompareert"

Ondertrouw te Rotterdam op 6 april 1631:

"Gerrit Aertsz van Blommerswaert j.g. van Leijden met Annetie Lucas
Santvlucht j.dr. van Rotterdam woonende op de Delftsche Vaert met
attestatie naer Delft"

5. Cunera

Cunera Aertsdr van Blommerswaert ging op 11 mei 1645 te Leiden in
ondertrouw met Gijsbert de With:

"Gijsbert de With bouckvercooper Jongman van Leijden woonende
op de Breestraet vergeselt met Jacob Angillis sijn Oom op de Hoogewoert
met
Cunera Aertsdr Jongedr van Leijden woonende buijten de Zijlepoort
vergeselt met Annetgen Pietersdr haer nichte mede aldaer"

Als weduwe ging ze op 12 november 1658 met Jacob Burchoorn te Leiden
in ondertrouw:

"Jacob Burchoorn boeckvercooper Jongman van Leijden woonende
op den Ouden Rijn, vergeselt met Daniel Burchoorn sijn vader mede aldaer
met
Cunera Aerts weduwe van Gijsbert de With woonende op de Bredestraet
vergeselt met Marija Nieuwenhuisen haer schoonzuster ten Ouden Rijn
- Consent verleent tot Voorburch te trouwen den 15-11-1658
- Sijn tot Voorburch volgens attestatie van Ds. Oosterwijck predicant
aldaer den 12 - 11- 1658"

Toelichting:
Marija Nieuwenhuisen - Marija Sombaer, gehuwd met Gilles Jansz van Nieuwenhuijs,
weduwnaar van Meijnsgen Aertsdr van Blommerswaert.

6. Meijnsgen

Meijnsgen Aertsdr van Blommerswaaert trouwde met Gilles Jansz van Nieuwenhuijs.
Zij overleed voor 5 januari 1652.
Giiles Jansz van Nieuwenhuizen ging op die datum te Leiden in ondertrouw met Marija Sombaer:

"Gillis Jansz van Nieuwenhuijs weduwnaar van Meijnsgen Aertsdr
van Bloemmerswaert wonende op te Oude Maren vergeselt met
Ghijsbert de Wit sijn swager wonende op de Bredestraet
met
Marija Sombaer weduwe van Vincent van Gooten woonende
op ten Rijn vergeselt met Lijsbet Faes haer moeder wonende
mede aldaer"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koperslager (1593), gorter (1606)
 

Naaste verwanten

 1. Fransz, Jan
  1. Broerendr, Meijnsgen
   1. Jansdr, Machteld
   2. Jansdr, Duijfgen
   3. Jansz, Pieter
   4. van Borssen, Sijmon Jansz
   5. van Borssen, Broer Jansz
   6. van Borssen, Adriaen Jansz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Dominees.nl
 3. Jan Janszn Orlers: Beschrijving der stad Leyden
 4. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
 5. Bonboeken Leiden
 6. Buurtkwesties Leiden (1597-1796)
 7. Digitale Arena Delft
 8. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 9. Archief Eemland
 10. Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)