Halbes, Hiltje 1 2

Geboortenaam Halbes, Hiltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 4 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1766-10-31 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1766,
doopjaar 1766
Dopeling: Hiltje
Geboren op 31 oktober 1766
Gedoopt op 30 november 1766 in Bergum
Kind van Halbe Zierds en Antje Jans

3
Doop 1766-11-30 Bergum, Friesland, Nederland  
3
Huwelijk 1789-08-09 Berlikum, Friesland, Nederland Getrouwd met Jan Rientzes

Menaldumadeel, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 augustus 1789 in Berlikum
Man       : Jan Rientzes afkomstig van Klooster Anjum
Vrouw     : Hiltie Halbes afkomstig van Klooster Anjum

Kinderen, geboren te Klooster Anjum:

1. Antje, geboren rond 1790

2. Rients, geboren rond 1791

3. Halbe, geboren rond 1794

4. Sybregje, geboren rond 1795

5. Klaas, geboren rond 1800

6. Willem, geboren rond 1805

7. Grietje, geboren rond 1807

Jan Rientzes Terpstra is overleden op
16 mei 1810 te Klooster Anjum.
Dit werd vermeld bij het huwelijk van zijn dochter
Antje op 30 mei 1813 te Berlikum.

4 5a
Overlijden 1836-03-28 Klooster Anjum, Friesland, Nederland  

Hiltje Halbes, oud negen en zestig jaren,
Boerin, geboren te Bergum, laatst woonachtig
in het Klooster Anjum, nabij Berlikum,
weduwe van Jan Rientzes en dochter van
Halbe Sierds en Antje Jans, beide overleden.

Opm: Klooster Anjum - buurtschap bij Slappeterp,
gemeente Menaldumadeel, ten noordoosten van
Franeker.

  Memories van Successie

Kantoor Franeker, overl. jaar 1836

Overledene  : Hiltje Halbes Terpstra
Overleden op: 20 maart 1836
Wonende te  : KloosterAnjum
Tekst:
boerin; weduwe van Jan Rientzes Terpstra;
moeder van Rients, landbouwer, Halbe,
kooltjer Berlikum, Sibreg (vrouw van Ynse Ydes Ydema, idem aldaar),
Klaas, landbouwer, Willem, idem en wijlen Antje Jans Terpstra
(moeder van Antje Tjiepkes de Vries, vrouw van Bauke Arjens Roorda, idem).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

6 7 8

Ouders

Vader Sierds, Halbe
Moeder Jans, Antje
    Zus     Halbes, Grietje
    Zus     Halbes, Dievertje
    Broer     Wagenaar, Sierd Halbes
    Zus     Halbes, Froukje
         Halbes, Hiltje

Bijzonderheden

In de Leeuwarder Courant van 6 oktober 1804 werd de helft van het land
van Jan Rientses Terpstra te huur aangeboden:

"De gerechte helft van een uitmuntende Zathe en Landen cum annexis
groot naar naam en faam (over het geheel) 93 pondematen, geleegen
onder klooster Anjum onder Berlicum, bij Jan Rientjes cum uxore
in Huur. Waar op per Pondemate geboden is 180 Car. Gls;
alles breeder bij Biljetten omschreeven".

Opm:
zathe - hoeve
cum annexis - met wat erbij hoort
cum uxore - met zijn vrouw
pondemaat - oude Friese oppervlaktemaat van bijna 36,74 are (1813),
De oppervlakte van 93 pondematen komt dus overeen met 34,1682 hectare (bunder).

 

Op 3 december 1818 overleed de jongste dochter Grietje
op 11-jarige leeftijd:

Memories van Successie

Kantoor Franeker, overl. jaar 1818

Overledene : Grietje Jans Terpstra
Overleden op: 3 december 1818
Wonende te : Berlikum
Tekst:
dochter van wijlen Jan Rientzes Terpstra en Hiltje Halbes Terpstra, boerin
Klooster-Anjum; zuster van afwezige Halbe, soldaat Den-Bosch, wijlen Antje
(moeder van minderjarige Antje Tjepkes de Vries: voogd is grootmoeder Hiltje),
Rients, te Klooster- Anjum, Sybrigje (vrouw van Ynze Ydes Ydema, boer
Minnertsga) en minderjarige Klaas en Willem Jans Terpstra. Saldo fl. 1.244,30.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Na het overlijden van moeder Hiltje Halbes op 28 maart 1836
werd het bezit te koop aangeboden.
Op 28 oktober 1836 werd in de Leeuwarder Courant hiervan melding gemaakt:

"De Notaris T. Alma, te Menaldum, en de Griffier J. Stinstra, te Franeker, zullen
op Zaterdag den 29 October 1836, bij finale toewijzing, in de Herberg van
M.R. Oosterhof, te Berlikum, des namiddags ten één ure,
in 27 perceelen veilen:
Eene heerlijke en allergunstigst gelegene Zathe en Landen, met Huis en Schuur,
no. 6, groot nagenoeg 32 1/2 bunder, voor de helft Bouw- en voor de wederhelft
Weidland, en nog drie stukken Bouw- en Weidland, te zamen groot ruim 3 1/2 bunder,
en eene nieuw gebouwde Huizinge en Stalling, aan de Schapedijk, alles bij
elkander gelegen in het Klooster Anjum, Gemeente Berlikum, aan den Rijdweg
naar Franeker, bij de Erven Jan Rientses Terpstra in gebruik; St. Petri en Mei 1837
te aanvaarden; breeder in het Biljet omschreven -
Zijnde op deze Zathe in perceelen geboden f 25905 : 75.
En op het Dijkhuis f 651".

Opm:
St. Petri - 22 februari

Kleindochter Antje Tjepkes de Vries en Theodorus Marius Theresius Looxma
kochten het geheel:

1836 Menaldum, notaris Tj. Alma
Provisionele en finale verkoping
Betreft de verkoop van een zathe en landen, alsmede een huis met stalling te
Klooster Anjum
- Rients Jans Terpstra te Klooster Anjum, verkoper
- Halbe Jans Terpstra te Berlikum, verkoper
- Sibrig Jans Terpstra te Ried, gehuwd met Ynze Ydes Ydema, verkoper
- Klaas Jans Terpstra te Klooster Anjum, verkoper
- Willem Jans Terpstra te Klooster Anjum, verkoper
- Antje Tjiepkes de Vries te Klooster Anjum, gehuwd met Bauke Arjens Roorda,
verkoper
- Assuerus Quaestius te Leiden, verkoper
- Theodorus Marius Theresius Looxma te Oenkerk, koper
- Antje Tjepkes de Vries te Klooster Anjum, gehuwd met Bauke Arjens Roorda,
koper

Opm:
Theodorus Marius Theresius Looxma (1807 - 1876) was steenrijk
geworden in de Napoleontische tijd. Op 24 april 1876 is hij overleden op
Staniastate te Oenkerk.

In 1837 werden de levende have en de roerende goederen te koop aangehouden,
vermeld in de Leeuwarder Courant van 11 april 1837:

"De Griffier Stienstra, te Franeker, zal op Donderdag den 20 April 1837,
des morgens ten 9 ure, ten overstaan van den Notaris Alma,
voor de erven Jan Rientses Terpstra, in het Klooster Anjum nabij Riedt,
met Crediet verkoopen:

Een best Boerereeuw en Beslag, waaronder 7 kalve, 3 vare, ? vroegmelke Koeijen,
5 Rieren, 4 Hokkelingen, 6 beste jonge Paarden, van welke 3 wel bereden zijn,
11 gelde Schapen, 20 Hoenders, 2 beslagen Hooiwagens, 2 Aardkarren, 1 Ploeg,
5 Eiden, Moudbord, Wijne, Snijbank, Dorschrol, 2 Landrollen, Rijdwagentje, Chais,
Tjenne met koperen hoepen, koperen en houten Emmers, Melkaden, Vaten,
Tonnen en Booitsen, Kaaspers, Ladders, Gereiden, Paardetuig en Handgereedschap,
groote Schalen met Evenaar en Gewigt, een partij Stroo, Hooi en Boonschoven,
Spek en Rookvleesch; -
voorts alle de Huismeubelen, waaronder Kabinet, Porseleinkast, Spiegels, Tafels,
Stoelen, Banken, Slaapbank, 1 Staartstukklok, 1 Stoeltjesklok, 4 Bedden met toebehoren,
5 Handketels, koper, Tin en Porselein, eene Mesthoop, en meerdere Goederen,
te veel om te melden".

De koper was Durk Anema te Ried.

Opm:
(Boere)reeuw - Dit betekent bij de Friezen allerlei Gereedschap, Huisraad,
alles wat tot den Inboedel, vooral des landmans, behoort.

Rieren - tweejarige koeien, die voor de eerste keer een kalf hebben gehad.
Hokkeling - eenjarig kalf
Gelde schapen - schapen, die men niet laat bevruchten teneinde ze te vetweiden of te mesten
Chais - rijtuig
Tjenne - kuip, tobbe
Eide - eg

In de Leeuwarder Courant van 5 november 1839 schrijft
H. W. Steenstra het volgende over het Klooster Anjum:

"Het Klooster Anjum gelegen op enige terpen tusschen Berlikum en Ried,
is thans een gehucht bevattende eenige boerenplaatsen en uitmuntende
landerijen.
Dit klooster werd in 1256 gesticht en toen St. Mariusberg genaamd.
Zekere Odulfus was er de voorname stichter van, die er ook de eerste Prior geweest is.
Het was in der tijd ook al vrij aanzienlijk en vermogend.
In 1572 werd het, gelijk vele andere kloosters in Friesland, ook bijna
geheel verwoest. De laatste Prior was Isbrand Slotius, die zich nog tot
in 1579 poogde te handhaven en in dat jaar het verzoekschrift om de
Unie van Utrecht te verhinderen mede te onderteekende".

Naaste verwanten

 1. Sierds, Halbe
  1. Jans, Antje
   1. Halbes, Grietje
   2. Halbes, Dievertje
   3. Wagenaar, Sierd Halbes
   4. Halbes, Froukje
   5. Halbes, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum
 5. Huwelijksakte Menaldumadeel
   • Datum: 1813-01-30
   • Pagina: aktenr.1, mairie Berlikum
 6. Overlijdensakte Menaldumadeel
 7. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 8. Memories van Successie Friesland