Hoitema, Homme Foppes 1 2

Geboortenaam Hoitema, Homme Foppes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 82 jaren, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte tussen 1685 en 1690    
2
Belijdenis 1717-01-20 Langweer, Friesland, Nederland  

Zijn tot ledemaaten tot onse Gemeente aangekoomen ende aangenoomen op de belijdenisse van hun geloof als met verklaaringe:
(o.a.)
Homme Foppes

3a
Benoeming tot Diaken 1721-03-23 Langweer, Friesland, Nederland  

Handelinge van de E. Kerkenraad ge-
houden de 23 Martius 1721. Naa aanroepinge
van des Heeren H. Naam, is men getreeden
tot Stemminge van nieuwe Kerkenraads
Persoonen in 't plaats van de afgaande
en sijn met meerderheit van Stemmen
tot Ouderling verkooren Age Hettes in
plaats van Cornelis Jelmers; en tot
Diacon Homme Foppes, in plaats van
Douwe Hendriks. Waar op de E.E. Ver-
gaaderinge gescheiden is, Act. uts.
In kennisse mijn hand,
N. Nicolaides, Pastor in Langweer.

3b
Rekeningen diakenen tussen 1721 en 1723 Langweer, Friesland, Nederland  

Zie in de Galerij het rekeningboek van de diakonie.

3c
Stemkohieren 1728 Langweer, Friesland, Nederland  

Stemkohieren 1728 Langweer
Stem nr. 30

Zakelijk gerechtigden:
Wijlen Nolke Ytsen's twee kinderen bij Antje Baukes, eigenaar
Homme Hoitema, man van Antje Baukes, gebruiker

Curatoren: Birde Roelofs en Rintje Hoites.

Homme Hoitema geniet het vruchtgebruik van de goederen van
de voorkinderen van zijn vrouw bij haar eerste man Nolcke Ytsens
ingevolge zekere "judiciële acte daar van gemaakt".

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Langweer, Friesland, Nederland  

Homme Hoitema
Aangevinge: 10
Personen: 3
man, vrouw, 3 grote kinderen
Langweer

4
Quotisatie 1749 Langweer, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749:

Homme Hoitema Doniawerstal
plaats: Langweer
omschrijving: eigenerfde boer
gezin volwassenen: 3
aanslag: 14 - 17 - 0

R.S. Roorda vermeldt: "Een eijgen erfde boer redelyk gesteldt".

5 6
Ouderling 1766-09-01 Langweer, Friesland, Nederland  

Ouderlingen Homme Huitema en Sikke Luitjes

3d
Afgaand ouderling 1767-01-18 Langweer, Friesland, Nederland  

Den 1 Januari 1767 zijn tot ouderling en Diaken in plaatse van de afgaande ouderling Homme Hoitema en diaken Sijbren Wopkes met Eenparigheid van stemmen tot ouderling Jouke Willems tot diaken Jan Douwes verkoren en na 3 maal herhaalde afkondiging en voorstelling aan de gemeinte op 3 volgende zondagen zijn deze perzonen den 18 Januari in hun dienst bevestigt.

3e
Overlijden na 1767-01-18    
 

Ouders

Vader Hoytema, Foppe Hommes
Moeder Rommerts, Antie
         Hoitema, Homme Foppes

Families

Getrouwd Vrouw Baukes, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1715-11-10 Oppenhuizen, Friesland, Nederland  

Homme Foppes afkomstig van Oppenhuizen
Antie Baukes afkomstig van Langweer
Te Doniawerstal werd op 10 november 1715 de
attestatie voor dit huwelijk afgegeven.

7 6 8
Ledematen 1720-11-01 Langweer, Friesland, Nederland  

Homme Foppes Hoitema en Antje Baukes sijn wijf

3f
  Kind.
 1. Hoitema, Foppe Hommes

Media

Bijzonderheden

Homme Foppes Hoytema, curator 22-09-1755 Haskerland Inschrijving autorisatieboeken
Bron: Nedergerechten; autorisatieboeken
Soort registratie: Inschrijving autorisatieboeken
Datum: 22-09-1755

Bijzonderheden:
wijlen Hendrik Rommerts vader
Hijltje Jans moeder , thans gehuwd met
Michiel Jacobs stiefvader en curator , op verzoek van de moeder
Jan Hendriks oud 5 jaar kind
Rommert Hendriks oud 4 jaar kind
Homme Foppes Hoytema curator , op verzoek van de moeder, oudoom

Naaste verwanten

 1. Hoytema, Foppe Hommes
  1. Rommerts, Antie
   1. Hoitema, Homme Foppes
    1. Baukes, Antje
     1. Hoitema, Foppe Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
 3. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1717-01-20
   • Pagina: image 20
   • Datum: 1721-03-23
   • Pagina: image 27
   • Datum: tussen 1721 en 1723
   • Pagina: image 98, 99 en 100
   • Datum: 1766
   • Pagina: image 107
   • Datum: 1767
   • Pagina: image 107
   • Datum: 1720-11-01
   • Pagina: image 24
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749
 6. D. van der Meer: Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag