Feijtes, Hijlcke 1

Geboortenaam Feijtes, Hijlcke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1677-01-25 Joure, Friesland, Nederland  

Zijn op ondersoeck van Geloof
en Leven tot de Schoot van
Christi kerck opgenomen:
(o.a.):
Hijlcke Feijtes

2

Ouders

Vader Sijtses, Feijte
Moeder Cornelis, Rixst
    Broer     Feijtes, Jelger
         Feijtes, Hijlcke
    Broer     Feijtes, Hette
    Broer     Feijtes, Geltie

Families

Getrouwd Vrouw Jenties, Trijntie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1676-02-23 Goingarijp, Friesland, Nederland  

Haskerland, huwelijken 1676
Vermelding: Attestatie afgegeven op 3 februari 1676 in Joure
Man : Hylcke Feytes afkomstig van Broek
Vrouw : Tryntie Jenties afkomstig van Joure
Opmerking : attestatie naar Goengarijp

Tekst Trouwboek:

"1. Den 16 Januarius
2. Den 23 Januarius
3. Den 30 Januarius

Hijlcke Feijtis van de Broek
en Trijntie Jenties op de Joure
Den 23 Februarius dese persoonen attestatie gepasseert om te Goijngarijp te Trouwen"

3
Attestatie 1679-02-02 Lemmer, Friesland, Nederland  

Anno 1679
Den 2 Februarij het H. Avondmael onser Heere Jesu Christi in dese sijne Gemeente gehouden voor de 35 ste mael en na voorgaende onderzoek des geloofs tot de Gemeenschap der kercke opgenomen,
(o.a.):
Lemmer: Trijn Jentjes de huijsvrouw van Hielke Fijttjes

Met attestatie:
Lemmer: Fijtte Sijtzes en Rixst Cornelis, echte luijden van Broek
Hielke Fijtes de man van Trijn Jentjes van de Joure.

1
Lidmaten 1680 Lemmer, Friesland, Nederland  

Aen de groote Zijl en nederwaerts het Turfland uijt;
(o.a.):
Hijlke Feijtjes en Trijn Jentjes, echte-luijden

1
Lidmaten 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
Buiten Truijtje Sijl tot het einde van de voor-Lemmer
(o.a.):
Hijlke Feites en Trijn Jentjes
Egtelieden

1
  Bijz.

Kinderen:

Gedoopt te Joure:

1. Cornelis, 6 december 1676
"Den 6 December is Hijlcke Feijtis ende Trijntie Jenties
kindt gedoopt ende genaemt Cornelis"

Gedoopt te Lemmer:

2. Sietze, 26 december 1678
"Hielke Feijkes heeft sijn kind laaten doopen,
een soon genaemt Sietze"

Gedoopt te Oosterzee:

3. Jentjen, 15 mei 1681
"Hijlcke Feijtes heeft sijn kind laeten doopen,
een soon, genaemt Jentjen in Oosterzee
ter wijle ick daer predickte op mijn beurte
den 15 Maij 1681"

Gedoopt te Lemmer:

4. Feijte, 3 september 1682
"Hijlke Feijtes sijn kindt genaemt Feijte, een soon"

5. Jentie, 29 maart 1685
"Den 29 Martij heeft Hijlke Feites sijn kind, in de Lemmer
laten doopen, een soon, genaemd Jentie"

6. Tiet, 6 maart 1687
"Den 6 Martius is van Jelger Feites in de Lemmer te
doop gehouden het kind van sijn Broeder Hijlke Feites
omdat hijselve niet te huis was, en is het kind genaemd
Tiet"

7. Pieter, 11 augustus 1689
"Den 11 Augusti heeft Hijlke Feites sijn kind, zijnde een
soon laten doopen in de Lemmer en is 't selve genaemd Pieter"

8. / 9.: Pieter en Gieltje, 7 september 1690,
"Den 7 september heeft Jelger Feites te doop gehouden
in de Lemmer twee kinderen van sijn Broeder Hijlke Feites,
die niet t'huis was en is het eene, zijnde een soon, genaemd
Pieter, en het andere, sijnde een dogter, genaemd Gieltje"

10. Jenne, 10 december 1693
"Den 10 December heeft Hijlke Feites, woonende in de Lemmer,
sijn kind, zijnde een soon, te doop gehouden in de Lemmer,
welke genaemd is Jenne"

11. Peerk, 2 augustus 1696
"Den 2 Augustus heeft Jelger Feites het kind van sijn Broeder
Hijlke Feites, die niet t'huis was, te doop gehouden in de Lemmer,
welke zijnde een dogter, genaemd Peerk"

12. Rigtje, 11 december 1698
"Den 11 December heeft Hijlke Feites, woonende in de Lemmer,
sijn kind, zijnde een dogter, in de Lemmer ten doop gehouden,
welke genaemd is Rigtje"

13. Botte, 29 maart 1700
"Den 29 Martij heeft Jelger Feites het kind van sijn Broeder
Hijlke Feites, woonende in de Lemmer, te doop gehouden in de
Lemmer, welke, sijnde een soon, genaemd is Botte"

  Kind.
 1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
 2. Hijlkes, Sijtse
 3. Hijlkes, Feijte
 4. Hijlkes, Jentie
 5. Hijlkes, Tiet
 6. Broeksma, Jenne Hijlkes
 7. Hijlkes, Peerk
 8. Hijlkes, Botte

Bijzonderheden

In 1699 had Hijlcke Feijtes een conflict met Age Goitjes:

In het lidmatenboek van Lemsterland staat hierover het volgende:

"Anno 1699
Den 18 Januarij ben ik met onsen ouderling Evert Jans gegaen bij
Age Goitjes om hem te vermanen, dat hij versoenen soude met
Hijlke Feites, hetwelke hij heeft geweigerd, waerop wij hem hebben
geseid, dat hij met sulk een onversoenlijk herte niet mogte tot het
H. Avondmael des Heeren komen, maer sig daer van moeste
onthouden.

Anno 1699
Den 19 Januarij ben ik wederom met onsen ouderling Evert Jans
bij Age Goitjes gegaen en hebben wij hem wederom vermaend tot
versoeninge met Hijlke Feites, hetwelke hij eerst weigerde te willen
doen, maer daerna seide hij, dat hij het morgen wilde doen, en dan
komen bij Evert Jans in huis, alwaer hij met Hijlke Feites soude ver-
soenen.

Den 20 Januarij is Age Goitjes gekomen in 't huis van onse ouderling
Evert Jans, en heeft geseid, dat hij nu niet wilde in 't huis van Evert
Jans versoenen met Hijlke Feites, maer so Hijlke Feites bij hem in zijn
huis wilde komen, soude hij haer (?) wel ontfangen, hetwelke Hijlke
Feites geweigerd heeft te doen.
Onse ouderling Evert Jans heeft ook alleen aen Age Goitjes geseid,
dat hij so onversoend niet konde aen het Avondmael des Heeren
gaen; maer sig daer van moeste onthouden, gelijk in onsen Kerken-
raed ook was geseid.

Den 22 januarij is Age Goitjes evenwel aen den Tafel des H. Avond-
maels gegaen sitten, wanneer ik hem het Brood niet hebbe gegeven,
seggende, dat hij van ons niet was genodigd, maer als de beker aen
den Tafel wierde omgegeven, quam deselve ook aen Age Goitjes, die
eerste deselve scheen te willen geven aen die naest hem sat, maer
daerna na sig nam, en daer uit dronk."

Toelichting:

Ciricius Rabijnsma was destijds predikant te Lemmer. Op 26 april 1685
bediende Ds. Ciricius Rabijnsma voor het eerst te Lemmer het avond-
maal. Hij overleed op 10 juli 1714.

Naaste verwanten

 1. Sijtses, Feijte
  1. Cornelis, Rixst
   1. Feijtes, Hijlcke
    1. Jenties, Trijntie
     1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
     2. Hijlkes, Sijtse
     3. Hijlkes, Feijte
     4. Hijlkes, Jentie
     5. Hijlkes, Tiet
     6. Broeksma, Jenne Hijlkes
     7. Hijlkes, Peerk
     8. Hijlkes, Botte
   2. Feijtes, Jelger
   3. Feijtes, Hette
   4. Feijtes, Geltie

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Lemsterland
 2. Lidmatenboek Joure
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag