van der Burch, Heijndrick Adamsz 1

Geboortenaam van der Burch, Heijndrick Adamsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1560-08-10 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Margaretha Aertsdr van der Dussen

Getrouwd met Margaretha Aertsdr van der Dussen, dochter van
Arent Cornelisz van der Dussen en Margaretha van der Stijpen
van Duivelant. Arent Cornelisz van der Dussen was de zoon
van Cornelis Arentsz van der Dussen en Margareta Sasbout.
Margaretha Aertsdr van der Dussen is in 1569 overleden.

Kinderen:
1. Arent
2. Franck
3. Maritgen
4. Geertgen

Zie de rubriek 'Bijzonderheden' hieronder.

1 2a
2e Huwelijk na 1569   Getrouwd met Elisabeth Beuckelsdr van Santen

Elisabeth Beuckelsdr van Santen is geboren rond 1545.
Elisabet was waarschijnlijk een dochter van Beuckel Jansz van
Santen, gehuwd met Elisabeth Cornelisdr van der Dussen, een
dochter van Cornelis Arentsz van der Dussen en Margaretha Sasbout.
Elisabeth Beuckelsdr was een nicht van Margaretha Arentsdr van der
Dussen, de eerste vrouw van haar man Heijndrick Adamsz van der Burch,
die ook deze grootouders had aan vaders kant.

De broers en zusters van Elisabeth Beuckelsdr van Santen
heetten Arent, Beuckel, Sasbout, Machteld en Maritgen.
Dit ondersteunt de bovenstaande afstamming.

Kinderen uit het huwelijk van Heijndrick Adamsz van der Burch
met Elisabeth Beuckelsdr van der Burch waren:

5. Adriaentgen
6. Adam

Zie de rubriek 'Bijzonderheden' hieronder.

3 2b
Overlijden 1591-02-02 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Tekst grafsteen Oude Kerk Delft:

"HIER LEET BEGRAVE(N) HEYNDRICK
ADAMS VA(N) D(ER) BURCH
STERF Ao 1591 DE(N) 2 FEBREVARIJ"

De vier kwartieren vermelden BURCH, DE IONG(E),
SANTE(N) en DONGE(N).
Zijn ouders waren Adam Hendriksz van der Burch
en Ariaentgen Willemsdr.
Zijn grootouders van vaders kant: Hendrik Adamsz
van der Burch en Geertrui Boeckelsdr van Santen.
Zijn grootouders van moeders kant hebben dus
waarschijnlijk geheten: Willem de Jonge en NN van Dongen.

Het Groot algemeen, historisch, genealogisch en
oordeelkundig woordenboek uit 1733, volume 2,
blz. 434, vermeldt het volgende over Hendrik
van der Burgh Aamszoon:

"Hy stierf in den jare 1591 en legt
begraven te Delf in de oude kerk in
't choor onder een blauwe zark, daar
zijne vier quartieren op uitgehouwen
zijn, als Burgh, Jonge, Zanten, Dalem,
of Dongen."

1 2c
Attestatie Elisabeth Beuckelsdr 1593-05-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Dassegny, Inventarisnummer 1538, Folio 89V,90
Soort akte: attestatie
Datum akte 25-05-1593
Elijsabeth Beuckelsdr , attestant , 89v
Henrick Adamsz van der Burch , 89v
Elijsabeth Franssendr, attestant, 89v
Arent Henricxz van der Burch, 89v
Cornelis Duijst mr, requirant en voogd 89v
Dirck Henricxz Duijst, requirant en voogd, 89v
Elijsabeth Duijst, 89v
Cornelis Adriaensz van der Dussen, 89v
Grietgen Cornelis, 89v 90
Toenis Tomasz, kleermaker, getuige, 90
Bastiaen Gillisz, cuijper, getuige, 90

In deze attestatie verklaarden Elisabeth Beuckelsdr en
haar stiefschoondochter Elisabeth Fransdr, dat
Grietgen Cornelisdr van der Dussen door haar
ernstige ziekte niet in staat was geweest haar
testament op haar sterfdag op te laten maken.
Grietgen Cornelis was een dochter van Cornelis
Adriaensz van der Dussen, broer van de eerste
vrouw van Heijndrick Adamsz van der Burch.

3
Testament Elisabeth Beuckelsdr van Santen 1603-07-31 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Dassegny, Inventarisnummer 1537, Folio 29
Soort akte testament
Datum akte 31-07-1603
Elijsabeth Beuckelsdr alias Boeckels van Santen, Delft, testateur 29
Hendrick Adamsz van der Burch, burgemeester, Delft 29
Arijaentgen Henricxdr van der Burch, legaat 29
Antonis Jansz den Heijen 29
Hendrick Vranckensz van Diemen, getuige 29
Jan Adrijaensz alias Arijensz van der Beest, getuige 29

Testament Elijsabeth Beuckelsdr van Santen
31 juli 1603:

Elisabeth Beuckelsdr vermaakte al haar klederen
aan haar dochter Arijaentgen.

Enige gedeelten:

"Elijsabeth Beuckelsdr van Santen weduwe
Hendrick Adamsz van der Burch in sijn leven
burgemeester deser stadt Delft"

"dat of geviele dat sij comparante
quame te overlijden bij 't leven van Arijaentgen
Henricxsdr van der Burch hare dochter
tegenwoordige huijsvrouwe van Anthonis Jansz
den Heijen, soe maeckt ende bespreeckt sij
comparante mits desen die selve
hare dochter alle haer comparantes cleederen
lijnen ende wollen, d'welcke tot haeren comparantes
lijve ende rughe behoeren ende sij metten doot
naelaten sal ende dat onvermindert des
selves haer comparantes dochters
erffdeel in haren goederen"

3
Testament Elisabeth Boickelsdr. 1607-07-18 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1759, Folio 145
Soort akte testament
Datum akte 18-07-1607
Elisabeth Boickelsdr, Delft, testatrice, 145
Henrick Adamsz van der Burch, burgemeester, Delft, 145
Ariaentgen Heijnrixdr van der Burch , erfgenaam, 145
Jan van der Burch, erfgenaam, 145
Adam Heijndrixz van der Burch, 145v
Janneken Jansdr van Leeuwen, 146
Jan Cornelisz de Heijde, Delft, getuige, 147
Jacob Fransz Eversdijck lakenbereider, Delft, getuige, 147
Joost Marcelisz oud schoenmaker, Delft, getuige, 147

Op 18 juli 1607 maakte Elisabeth Boeckelsdr, weduwe van
Heijndrick Adamsz van der Burch haar testament. Zij benoemde
haar dochter Ariaentgen Heijnrixdr van der Burch en haar kleinzoon
Jan van der Burch tot haar erfgenamen.

Zie de Galerij.

3
Begrafenis Elisabeth Boeckelsdr 1608-12-15 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Lijsbeth Boeckels weduwe van Hendrick Adamsz van der Burch in sijn leven Burgemeester deser stadt.
Begraven in de Oude Kerk te Delft.

4
Verkoop huis 1615-01-13 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Op 13 januari 1615 werd het huis van zijn zuster Catarijna verkocht. In de verkoopakte werd zijn zoon Vranck Heijndricksz van der Burch genoemd, als vertegenwoordiger van de erfgenamen van Heijndrick Adamsz van der Burch.

3

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
         van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Media

Bijzonderheden

Delftse biografieën (Website Archief Delft):

Hendrik van der Burch (1575-1579)
Burch, Hendrik van der, veertigraad van Delft 1575, schepen 1579 en burgemeester 1582 van Delft,
gecommitteerde raad van Holland, overl. 2 februari 1591, zoon van Adam van der Burch en Aryaentje
Willemsdr. de Jonge.
Hij huwde 10 augustus 1560 met Margaretha Aertsdr. van der Dussen, overl. 1569, dochter van Arent Cornelisz.
van der Dussen en Margaretha van der Stijpen van Duivelant.

Kinderen van Hendrik Adamsz van der Burch, uit zijn eerste huwelijk:

1. Arent

Arent Hendriksz van der Burcht trouwde in 1585 met Elijsabeth Fransdr:

Bruidegom Arent Heijndricxsz van der Burch, jongeman, wonend: Watersloot
Bruid Elijsabet Fransdr, jongedochter, wonend: Coornmarkt
Plaats Delft
Datum ondertrouw 26-10-1585

Elisabeth Fransdr. was geboren rond 1568.

Na het overlijden van Elijsabeth Fransdr. trouwde Arent Hendriksz van der Burch
met Lijsbeth Ariens in 1606:

Bruidegom Arent Hendriksz van der Burch , weduwnaar, wonend: Voorstraat
Bruid Lijsbeth Ariens , Weduwe van Michiel Cornelisz van Rijn , wonend: Koornmarkt
Plaats Delft
Datum trouwen 05-12-1606
Datum ondertrouw 03-12-1606
"getrout P. Joan. Bern."

Toelichting:
Ds. Jan Barentsz van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.

Lijsbeth Ariens werd in 1615 te Delft begraven:

Huisvrouw van Arent Hendricxss van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 04-11-1615 (Oude Kerk)

Op 3 juli 1618 maakte Arent Hendriksz van der Burch, wonende te Bergen op Zoom, zijn testament
te Delft. Genoemd werden zijn zes kinderen, Heijndrick, Franchois, Dirck, Maria, Margarita,
Geertruijt, allen uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Fransdr Camerlinghendr.

 

2. Vranck

Delftse biografieën (website Archief Delft):

Burch, Frank (Vranck) Hendriksz. van der, veertigraad van Delft 1605, herbenoemd 1618, weesmeester
1614, 1615, 1618, 1622, 1623, 1626, 1627, thesaurier 1619, 1631, burgemeester van Delft 1629, 1630,
1634, 1635, wonend aan de Binnenwatersloot 1595, overl. 5 september 1642, begr. 9 september 1642,
zoon van Hendrik Aemsz. van der Burch en Margaretha van der Dussen Arentsdr.

Franck Hendriksz van der Burch trouwde in 1595 met Helena Jacobsdr van de Graef:

Bruidegom Franck Hendricks van der Burch, wonend: Binnen Watersloot
Bruid Helena Jacobs van de Graef , jongedochter, wonend: Oude Delft
Plaats Delft
Datum ondertrouw 11-03-1595

"Franck Hendriksz van der Burch wonende op 't
binnen watersloot
Helena Jacobs Jonge dochter wonende aen oude
Delft naest de brouwerie aen 't Truweel"

Bruidegom Franck Hendricxz van der Burch , , wonend: Binnenwatersloot
Bruid Helena Jacobs , jongedochter , wonend: Ouwe Delff naest de brouwerie van 't Truweel
Plaats Delft
Datum trouwen 27-03-1595

"Franck Hendricxz van der Burch Jonckgesel
woonende op den binnen watersloot
Helena Jacobs Jongedr. woonende aen de ouwe Delff
naest de brouwerie van 't Trouweel
getrouwt den 27en Martij P. Danielem Dooleg"

Toelichting:
De achternaam "van de Graef" van Helena Jacobs staat niet in de trouwakte.
Ds. Daniel van Dolegen was predikant te Delft van 1590 tot 1605.
Truweel - troffel : zeker gereedschap van metselaars en stukadoors bestaande uit een meestal driehoekig blad
dat met een s-vormigen steel aan een kort handvat bevestigd is.
De brouwerij het Truweel was gevestigd op het adres Koornmarkt 64 te Delft.

Na het overlijden van Helena Jacobsdr trouwde Vranck Hendriksz van der Burch
met Trijntgen Ottensdr:

Bruidegom Vranck Hendriks van der Burch , weduwnaar, wonend: Noordeinde , attestatie van Rotterdam
Bruid Trijntgen Ottensdr van Suylen , Weduwe van Elandt Cornelisz , wonend: Rotterdam , attestatie van Rotterdam
Plaats Delft
Datum ondertrouw 09-10-1605
"Attestatie gegeven op Rotterdam den 15en Oct. P. Jan B."

Toelichting:

Ds. Jan Barentsz van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.

Bruidegom Franck Hendricks van der Borcht wed. van Delft
Bruid Trientgen Otten van Suilen wed. Elant Cornelis, op de Delfsche vaert
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 23-10-1605
Datum ondertrouw 25-09-1605

Op 17 maart 1623 maakten Vranck Heijndricxsz van der Burch en zijn vrouw
Catharina Ottendr van Zoelen, brouwer en brouwster in de Oijevaer, hun testament
te Delft. Ze hadden samen één zoon , Heijndrick geheten. Verder waren er waren de
voorkinderen Geertruijd, de jongste dochter, en Aeltgen, gehuwd met Hendrick Verburch,
uit het huwelijk van Vranck Heijndricxsz van der Burch met Helena Jacobsdr van der Graeff.

Catharina Ottendr. van Zoelen overleed in 1641:

Huisvrouw van Vranck van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 30-04-1641 (Oude Kerk)
Opmerkingen de heere outburgemeester V. van der Burch; opgegeven datum: 31 april

Overledene Vranck Hendricxz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 09-09-1642 (Oude Kerk)
outburgemeester

3. Maritgen

Op 16 april 1588 ging Lambrecht Carelsz, geassisteerd met Carel Lambrechtsz zijn vader,
met Maritgen Hendrixdr van der Burch van Delft in ondertrouw te Schiedam.

Vervolgens ondertrouw en huwelijk te Delft:

Bruidegom Lambrecht Carelsz, jongeman, afkomstig uit Schiedam
Bruid Maritgen Heijndrickz van der Burch, jongedochter, wonend: Watersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 17-04-1588

Bruidegom Lambrecht Carelsz, jongeman, afkomstig uit Schiedam
Bruid Maritgen Heijndricks van der Burch, jongedochter, wonend: op de Watersloot
Plaats Delft
Datum trouw 1-05-1588
"getrout P(redikant) P. J. "

Toelichting:
Ds. Pieter Jansz Uytenbogaert was predikant te Delft van 1575 tot 1593.

4. Geertgen

Bruidegom Hendrick Jansz van der Hooch, jongeman, wonend: Coornmarkt
Bruid Geertgen Hendricxdr van der Burch, jongedochter, wonend: Bagijnhoff
Plaats Delft
Datum ondertrouw 29-01-1594
"Int stadthuijs"

Bruidegom Heijndrick Jansz van der Hooch, jongeman, wonend: Koornmarkt
Bruid Geertgen Heijndricx van der Burch, jongedochter, wonend: Bagijnhof
Plaats Delft
Datum trouwen 13-02-1594

Gegevens schepenhuwelijk:
29 januari 1594
Hendrick Jansz. van der Hooch, geassisteerd met zijn vader Jan Beuckel Quirijnsz. van der Hooch,
zijn broeder Quirijn Jansz. en zijn oom Hendrick Dirxz. Bugge, en Geertgen Heyndrixdr. van der Burch,
geassisteerd met haar oom en voogd Willem Adamsz. van der Burch en haar broer en medevoogd
Arent Henrixsz. van der Burch, zullen gaan huwen op de volgende voorwaarden:
De goederen die elk van hen heeft en nog zullen aanbesterven zullen altijd erven aan de zijde
vanwaar ze gekomen zijn.De verworven en verloren goederen worden gedeeld. Indien Hendrick
vooroverlijdt dan krijgt Geertgen als douarie 600 Kar.gld.

Schepenhuwelijken Delft.
29-1-1594: Hendrik Jans van der Hooch, vergeselschapt van zijn vader Jan Beuckel
Quirijns van der Hooch, zijn broer Quirijn Jans van der Hooch en zijn oom Hendrik Jans Bugge,
maakt huw.vw. met Geertgen Heyndricksdr. van der Burch, vergeselschapt van haar oom en
voogd Willem Adams van der Burch en haar broer Arent Hendricks van der Burch

(Gegevens schepenhuwelijk ontleend aan GenealogieOnline, Genealogie Meeldijk).

Kinderen van Hendrick Adamsz van der Burch, uit zijn tweede huwelijk:

5. Adriaentgen

Bruidegom Anthonis Janszn den Heijen, jongeman, wonend: Voldersgracht
Bruid Ariaentge Heyndricx van der Burgh, jongedochter, wonend: Burgwal
Plaats Delft
Datum trouwen 17-09-1600
"getrout P. Helmichius"

Toelichting:
Ds. Wernerus Helmichius was predikant te Delft van 1590 tot 1602.

6. Adam

Bruidegom Adam Heijndricxzn van der Burch, jongeman, wonend: Doelstraat
Bruid Jannetgen Jansdr van Leeuwen, jongedochter, wonend: Verwersdijk, int Gulden Cantoer
Plaats Delft
Datum trouwen 09-09-1601

Jannetgen Jansdr van Leeuwen was de dochter van Claesgen Moijses
en Jan jansz Orgels, steenhouwer aan de Verwersdijk.

Overledene Johanna Jansdr van Leeuwen
weduwe van Adam Heijndricxsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 09-01-1649 (Oude Kerk)
Opmerkingen Jof(fer) Johanna
Voorstraat

Op 21 mei 1607 sloten Anthonis Jansz de Heijde en Jannetgen Jansdr van Leeuwen een akkoord te Delft:

"Anthonis Jansz de Heijde coopman tot Middelburg ende
Janneken Jansdr van Leeuwen weduwe van wijlen
Adam Heijndrixz van der Burch mede aldaer
met haer voochts hant, Te kennen gevende
ende verclarende hoe dat zij comparanten op ten
Vden dach deser maent meij metten anderen
(a)fmaecken affgerekent vereffent ende
geliquideert hebben 't gunt tusschen
den voorscreven De Heijden ter eenre ende den voorscreven
Adam Heijndricxz van der Burch zaliger ter anderen zijde,
uijt staende is, begonst den 10en
Julius anno XVI vijff tot desselfs Van der Burchs
overlijden toe"

De akte werd opgemaakt ten huize van Claesgen Moijses weduwe
van Jan Jansz Orgel steenhouder "staende aen de Verwersdijck" te
Delft. Vermoedelijk was dit de moeder van Janneken Jansdr van Leeuwen.
Zij werd ook Johanna Orgels genoemd. Bron:
Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig
woordenboek, 1725, blz. 434.

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Delftse biografieën
 2. David van Hoogstraten, Mattheus Brouërius Van Nidek, Joannes Franciscus Buddeus, Louis Moreri, Jan Trip: Groot algemeen woorden-boek, zo historisch, geografisch, genealogisch, als oordeelkundig.
   • Pagina: Volume 10, blz. 134
   • Pagina: Volume 10, blz. 134
   • Pagina: Volume 2, blz. 434
 3. Digitale Arena Delft
 4. Begraafboek Delft