Gravius, Martinus Johannis 1 2 3 4 5

Geboortenaam Gravius, Martinus Johannis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Franeker, Friesland, Nederland  

Zijn ouders waren Johannes (Jan) Martinus Gravius, ontvanger van Wymbritseradeel, en Barbara Hoytema (Berber Tietes van Hoytema).

 

5
Huwelijksafkondiging 1621-09-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1621
Vermelding: Ondertrouw op 8 september 1621
Man       : Martinus Gravius
Vrouw     : Antie Anskama
Opmerking : hij is lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland

"Den 8en Septembris 1621
Dr. Martinus Grauius mede gedeputeerde Staat
van Vriesland ende Antie Anskama zijn de geboden
hender echte bij den praesiderende Burgemeester
geaccordeert"

6
Huwelijksafkondiging 1621-09-10 Sneek, Friesland, Nederland  

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
Datum: 10-09-1621
Soort akte: proclamatie
Bijzonderheden: dr., gedeputeerde
Bruidegom Martinus Gravius
Bruid Antie Ansckema wonende te Leeuwarden

"Den 10 September 1621
Doctor Martinus Gravius mede
gedeputeerde deser Landschappe
ende Antie Ansckema van Leuwarden"

7
1e Huwelijk 1621-09-26 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Antie Anskama

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Datum: 26-09-1621
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Martinus Gravius
Bruid Antie Anskama

"Dr. Martinus Grauius mede gedeputeerde Staat
van Frieslandt ende Antie Anskama zien voor den
ersten reis auffgelesen op den 9 Septembris anno
1621 ende ten tueden den 16, ende ten derden
op den 23 ende zien bevestighet op den 28
Septembris 1621"

Antie Anskama was ws. de dochter van Allert Feckes
en Anna Emoutsdr van Oss.

8
Overlijden voor 1644-07-05    
9
Begrafenis 1644-07-05 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

"mijnheer Gravius"

9

Ouders

Vader Gravius, Jan Martens
Moeder Hoytema, Berber Tietes
         Gravius, Martinus Johannis
    Broer     Gravius, Tiete Joannes
    Broer     Gravius, Rein
    Zus     Gravius, Riemcke
    Zus     Gravius, Anke

Families

Getrouwd Vrouw van Oss, Geeske Rijcx
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1625-07-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Ondertrouw op 16 juli 1625
Man : Martinus Gravius
Vrouw : Geeske van Oss
Opmerking : hij is lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland

"Dr. Martinus Gravius mede Gedeputeerde der
Staten van Friesland, ende Geeske van Oss zijn de
geboden hender echte bij den praesiderende
Burgemeester gegund"

6
Huwelijk 1625-08-05 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 augustus 1625
Man : Martinus Gravius
Vrouw : Geeske van Oss

"Dr. Martinus Gravius Mede Gedeputeerde
der Staten van Friesland ende Geeske
Oss zijn voor den eersten reis auffgelesen
op den 17 Julij Anno 1625 Ende ten twede
op den 24 ende ten derde op den 31 Ende zien
Bevestiget op den 5 Augustus 1625"

8
  Kind.
 1. Gravius, Agniet Martensdr
 2. Gravius, Johannes Martens
 3. Gravius, Antje
 4. Gravius, Berber Martens

Bijzonderheden

Kampen notarieel

RAK 84, Folio 37, Datum 31-10-1621
Verklaring van ontvangst
Comparanten: Sloots, jkr Coenraedt Luitenant onder kapitein Tengnagel
en 35 Bloemendall, jfr Elisabeth, echtgenote
Samenvatting:
Namens zijn echtgenote verklaart comparant ontvangen te hebben van de
erfgenamen van Allert Feckez uit Leeuwarden het geld dat jkr Godefroij van
Bloemendal, zijn schoonvader, als triumfant van de opbrengst van zijn
goederen aldaar van het hof van Friesland ontvangt; tevens ontslaat hij
advocaat Johannes Leuzius van diens borgtocht in deze.

RAK 84, Folio 37v, Datum 9-11-1621
Volmacht
Comparanten:
Slooth, jkr Coenraedt Luitenant onder kapitein Tengnagel, volmachtgever
Bloemendal, jfr Elisabeth Volmachtgeefster
Meinsma, dr Hector Gevolmachtigde Adv. hof Friesland
Samenvatting:
Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Hector Meinsma om, in der
minne of gerechtelijk, van jfr Anthie Ansckema, echtgenote Grauw, als mede-
erfgename van Allert Feckez, de gelden, profijten en renten te
vorderen die hen toekomen en tevens alle kosten die door het hof van
Friesland vastgesteld zullen worden; verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

Gegevens uit "Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380-1650"
van Samme Zijlstra.

1: 00663 2: Franeker
3: Gravius (Johannis)
4: Martinus
7: Franeker (geboorteplaats)
9: 21/10/1629 10: Theol 12: AAF no 2593
13: Barbara Hoytema (moeder)
14: Johannes Martinus Gravius (vader)
15: ontvanger van Wymbritseradeel (beroep vader)
18: 1631 notaris 1635-1637 lid Raad van State
1637-1638 lid Generaliteitsrekenkamer 22: RAF Naamlijst notarissen;
RAF Statenarchief Gf 50
Betalingsordonnantiën 1635-1638

Op 21 oktober 1629 liet Martinus Gravius zich
inschrijven bij de universiteit van Franeker
voor de studie Theologie.
Hij was notaris in 1631.

Van 1635 tot 1637 was Martinus Gravius lid van de
Raad van Staete. Hij komt voor op de Naamlijst
van Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State.

Martinus Gravius kocht de Epemastate te Ysbrechtum
na de dood van Ids van Albada in 1637.
Aan het wapen van de familie Gravius zijn delen ontleend
voor het dorpswapen van Ysbrechtum.
Na het overlijden van Dr. Martinus Gravius (1644) werd Epemastate
verkocht door zijn vrouw Geeske Rijcksdr. van Os. De verkoop
vond plaats op 9 december 1651.
Koper van Epemastate is in 1651 de grietman van Wymbritseradiel,
Duco Martena van Burmania, die er 13250 goudguldens voor betaalde.

Nalezing op de Nieuwe Naam lijst van Grietmannen (1893):

Martinus Gravius was in 1639 Grietman van Het Bildt.
Hij huwde : a. Antje van Ansckama en b. Geijscke van Os; en
mogelijk ook nog met Anna van Solckama

Naaste verwanten

 1. Gravius, Jan Martens
  1. Hoytema, Berber Tietes
   1. Gravius, Martinus Johannis
    1. van Oss, Geeske Rijcx
     1. Gravius, Agniet Martensdr
     2. Gravius, Antje
     3. Gravius, Johannes Martens
     4. Gravius, Berber Martens
   2. Gravius, Tiete Joannes
   3. Gravius, Rein
   4. Gravius, Riemcke
   5. Gravius, Anke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Kampennotarieel.nl
 2. Gemeente Sneek - Epemastate, bewoners Ysbrechtum
 3. Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (1893)
 4. Naamlijst Friese afgevaardigden Staten Generaal en Raad van State, 1577/1578 - 1636
 5. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 6. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 9. Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'