Dissius, Jacobus Jacobus

Geboortenaam Dissius, Jacobus Jacobus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1634-01-08    
 
Doop 1634-01-08 't Woudt, Zuid-Holland, Nederland  

Dominee Jacobus vermeldde in het doopboek
van 't Woudt, dat hij op 8 januari 1634
"twee kinders van mijn" had gedoopt.
Waarschijnlijk was één van hen Jacobus.

1a
Notariële akte 1659-07-21 Woerden, Utrecht, Nederland  

Archief Notarieel archief Woerden
Beschrijving index Notariële akten Woerden, 1659
Inventarisnummer 8541
Aktenummer 65

Naam Jacobus Dissius
Woonplaats Woerden
Hoedanigheid gemachtigde, verkoper, bloedverwant
Datum 21-07-1659

Naam Jacobus Dissius
Beroep predikant
Woonplaats t Wout, buiten Delft
Hoedanigheid koper
Datum 21-07-1659

2
Overlijden voor 1665-08-26    
 
Begraven 1665-08-26 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Jacobus Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 26-08-1665 (Nieuwe kerk)
Zusterlaan

"Jacobus Dissius met een kint aen de
Susterlaen suid
M(inder) J(arig) K(inderen)"

3

Ouders

Vader Dissius, Jacobus Arentsz
Moeder van Starbergen, Maria Jansdr
    Broer     Dissius, Abraham Jacobusz
         Dissius, Jacobus Jacobus
    Zus     Dissius, Jannitge Jacobusdr
    Broer     Dissius, Carolus
    Zus     Dissius, Petronella Jacobsdr

Families

Getrouwd Vrouw Farret, Abigail Josua
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1656-07-04 Woerden, Utrecht, Nederland  

Jacob Dissius, zoon van Johannes pred.
in 't Woud en
Abigail Farret

Toelichting:
Met Johannes wordt Ds. Jacobus Dissius
bedoeld. Op dezelfde dag trouwde Jan Farret,
haar broer, met zijn zuster Petronella.

4
  Bijz.

Weeskamer Delft:

"Jacobus Dissius

Op den 16 Januarij 1666 Compa-
reerde ten Weescamer Abraham ende Carel Dissius, Oomen
Ende Vooghden van het kindt bij Jacobus Dissius
Ende Abigael Faret beijde zaelicher naergelae-
ten, met Naemen Jacob Jacobus, out ontrent 6 Jaeren
seggende 't selve eenig Erfgenaem ab intestato soude
sijn, maer also bevonden is dat de lasten meerder
Coomen te bedraegen als de Effecten des Boedels,
soo werde de Vooghden gelast hun van de erfenisse
te abstineren ende de Crediteuren daer mede te
laeten gewerden. Sijnde de Inventaris des voorscreven
Boedels, gesonden in de Secretarie deser Stadt.
Gedaen bij alle de heeren Weesmeesteren."

Toelichting:
Abigael Faret was in 1666 nog niet overleden. Zij
hertrouwde in 1673 te Woerden met Heijndirk Valck.
ab intestato - zonder testament
effect - uitwerking
abstineren - onthouden

"Op den 12 April 1684 is ter Weescamer ge-exhi-
beert het Testament tusschen Domino Jacobus
Dissius, in sijn leven geweest sijnde Predicant
op 't Wout gelegen onder 't Hoff van Delff, ende
Maria van Starreberg des selffs weduwe, als
laatst binnen deser Stadt overleden sijnde, die
Groot moeder was, over de kinderen van haer
zoon Jacobus Jacobs Dissius, sijnde 't voorscreven Testa-
ment gepasseert, voor den Notaris Willem van
Assendelft ende getuijgen binnen dese Stadt
waer bij bevonden is, de Weescamer buijten
geslooten te weesen. Gedaen bij de Heeren Adriaen
van der Hout ende Hugo 's Gravensande Weesmeesteren."

Toelichting:
exhiberen - vertonen

"Op den 12 April 1684 sijn Jacobus van der Elst
Cuijper ende Arent van Sanen Geauthoriseert, omme te
staen over de scheijdinge, van de goederen, die de kinderen
van Sijmon Cloetingh Zalicher ende 't kint van Jacob Jacobsen
Dissius, sijn aenbestorven, bij 't overlijden van Maria
van Starreberch weduwe van Dominus Jacobus Dissius der
kinderen Groot-moeder zalicher was, ende der geseijde
kinderen Interest al omme waer te nemen ter
tijt ende wijle toe de voorscreven scheijdinge sal sijn
gedaen. Gedaen bij alle de heeren Weesmeesteren."

Toelichting:

Arent van Sanen was een neef van Jacobus Jacobus Dissius,
zoon van Arent van Sanen en Jannetge Arents Dissius.

  Kind.
 1. Dissius, Jacobus Jacobus
 2. Dissius, Maria Jacobus
 3. Dissius, Jacob Jacobsen
 4. Dissius, Sijttje Jacobus
 5. Dissius, Josua Jacobus

Naaste verwanten

 1. Dissius, Jacobus Arentsz
  1. van Starbergen, Maria Jansdr
   1. Dissius, Abraham Jacobusz
   2. Dissius, Jannitge Jacobusdr
   3. Dissius, Petronella Jacobsdr
   4. Dissius, Carolus
   5. Dissius, Jacobus Jacobus
    1. Farret, Abigail Josua
     1. Dissius, Jacobus Jacobus
     2. Dissius, Maria Jacobus
     3. Dissius, Jacob Jacobsen
     4. Dissius, Sijttje Jacobus
     5. Dissius, Josua Jacobus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
   • Pagina: image 106
 2. Notariële akten, Woerden
 3. Begraafboek Delft
 4. Genealogy Farret