van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz 1a 2 1b 3

Geboortenaam van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 69 jaren, 2 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1544    
 
Ondertrouw 1584-02-05 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

"Den Ven februarij anno 84

Cornelis Bartelmeesz in de Prins
met
Trijntgen Claesdr met
Janneken Gerijtsdr comparerende"

De Prins was de naam van het huis in Marendorp, waar Cornelis Bartholomeesz woonde. Waarschijnlijk is dit hetzelfde huis als het huis, waar zijn broer Claes in 1624 woonde. In zijn testament werd vermeld dat hij was "wonende aende noortsijde van Marendorp omtrent de Roode Steen
in de huijsinge daerden Prinche van Orangen uijthangt".

Deze Rode Steen bevindt zich in de Haarlemmerstraat ter hoogte van de Donkersteeg, op de grens van de parochies van Onze-Lieve-Vrouwe (Onze-Lieve-Vrouwekerk) en Sint Pancras (Hooglandse Kerk), zie de toelichting bij het kaartfragment in de galerij. De schout van het ambacht Marendorp, dat in 1355 door Leiden werd geannexeerd, sprak hier recht.

De titel Prins van Oranje kwam na het overlijden van René van Chalon in 1544 in handen van Willem van Oranje en diens nakomelingen.
Bron: wikipedia.org

4
Huwelijkscontract 1584-02-10 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Archief van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1571-1614
datum: 10 februari 1584
Archiefnr: 506
Inventarisnr: 12
Folio 34, blz. 69
(zie galerij/media)

Huwelijkscontract van Cornelis Bartholomeesz, botercoper, en Catrhijn Claesdochter van den Eijnden. Getuige was Phillips Lantslot, neef van de bruid. Philips van Lanschot (1539-1620) was van 1587 - 1620 lid van het stadsbestuur van Leiden.

1c
2e Huwelijk na 1584-02-10   Getrouwd met Trijntgen Claesdr

Op 10 februari 1584 werd er een huwelijkscontract opgemaakt.
Uit dit huwelijk is één zoon bekend, Bartholomees (of Mees) Cornelis geheten.

 
Testament 1584-11-20 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wurt
Datum: 20 november 1584
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 12
Folio 316, blz 453
(zie galerij/media)

Testament van Cornelis Meesz botercooper en Cathrijn Claesdr

1d
Attestatie 1585-10-25 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Willem van Oudevliet
Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 50
Folio 203V, blz. 217
(zie galerij/media)

In deze attestatie ging het over een geschil, dat Cornelis Bartholomeesz had met Anthonij Saijon over de koop van katoenen garens. Getuige Laurens van den Boomgaert had hun gesprek bij de St. Jansbrug in Leiden gehoord en deed hiervan verslag.

1e
Attestatie 1588-10-03 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wurt
Datum: 3 oktober 1588
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 17, folio 237, blz 334
(zie galerij/media)

Cornelis Bartholomeesz werd in deze attestatie genoemd: "Cornelis Bartholomeesz botercoper out omtrent XLIIII (44) Jaren, poorter der stede van Leiden". Hij was dus geboren rond 1544. In deze attestatie ging het over land buiten de witte poort van Leiden, achter het bolwerk, in de ambacht van Zoeterwoude, welk land in bezit was van Claes Ghijsbertsz van Dorp. Cornelis Bartholomeesz verklaarde, dat hij alleen het land had gebruikt dat tegenwoordig in gebruik was bij Keijer Maertsz/Jacobs, die om deze verklaring had gevraagd.

1f
Attestatie 1591-09-09 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Willem van Oudevliet
datum: 9 september 1591
Archiefnr. 506
inventarisnr. 56
Folio 175, image 370
(zie galerij/media)

Attestatie Arent Thou Willemss
Cornelis Bartholomeesz werd hier genoemd: "Cornelis Bartholomeesz suijvelcoper out ontrent XLVII (47) Jaren" . Hij was dus geboren rond 1544.

In 1591 legde Cornelis Bartholomeesz een verklaring af over derdalf (2,5) morgen land in Zoeterwoude, dat zijn ouders vroeger hadden gehuurd. Hij verklaarde op verzoek van Mr. Arent Thou Willemsz, de eigenaar, dat er destijds geen pad of doorgang was geweest. Hij ging er vroeger met zijn ouders melk halen van de beesten.

1g
Huwelijksvoorwaarden 1593-11-16 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Vranck van Uytenbrouck,
Inventarisnummer 1527, Folio 67V, 68 en 68V
Soort akte: huwelijksvoorwaarden
Datum akte: 16-11-1593
Cornelis Bartolomeusz, boterkoper, Leiden, bruidegom, weduwnaar
Josijna Jansdr, bruid
Pieter Cornelisz, brouwer in den Aker, Delft, getuige, oom van de bruid
Gerrit Vranckensz van Montfoort, brouwer in de Granaet Appel, Delft, getuige
Evert Cornelisz van der Poll, pondgaarder, getuige
Willem Pietersz, getuige
(zie galerij/media)

5a
Ondertrouw 1593-11-20 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

"Cornelis Bartholomeesz in de Prins
van Leijden vergeselschapt met
Quijrijn Dircxs zijn bekende
met
Josijntgen Jansdr van Delft

(In de kantlijn)
zal blijck brengen
saterdach toecomende"

4
Ondertrouw 1593-11-27 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

"Cornelis Bartholomeesz wewenaer wonende
tot Leijden
Josijna Jans Jonge Dochter wonende in de
brouwerie van den Aecker"

6
3e Huwelijk 1593-12-12 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Josijntgen Jansdr

"Cornelis Bartholomeeussen wewenaer woonende
tot Leijden
Josijna Jans Jongedr woonende in de Brouwerije
van den Aecker
ghetr(ouwt) den 12en december P(redikant) A. Cornelij"

Ds. Arent Cornelisz deed in 1573 intrede te Delft afkomstig van Frankenthal. Hij overleed op 5 juni 1605 te Delft.

Uit de diverse akten blijkt dat hun kinderen waren Catharijna, Meijnsgen, Jan, Josijna en een jong gestorven zoontje.

Josijna Jansdr werd op 16 mei 1618 te Leiden begraven in de Sint Pancraeskerk:
"De wedue van Corn. Bartelmeesz op Marendorp"

6 7
Attestatie 1603-08-23 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenartsz van der Wurt
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 31
Folio 162, blz. 256
Datum: 23 augustus 1603
(zie galerij/media)

In deze attestatie trad Cornelis Bartholomeesz, smeersmelter, 60 jaar oud, samen met Huijch Cornelisz, smeersmelter, en Reijer Henricx, waagmeester, als getuige op. Zij verklaarden op verzoek van Cornelis Cornelisz, smeerbrander uit Rotterdam, dat het in Leiden gebruik was, dat op ieder smeer van beesten, groot of klein, dat gewogen werd, een pond afslag werd berekend vanwege de vuiligheid, die in 't smeer aanwezig was.

Afslag - vermindering van de gevorderde koopprijs

1h 8
Testament 1605-09-04 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Testament van Cornelis Bartholomeesz van Buijtevest.
Notaris Salomon Lenaertsz van der Wurt
Datum: 4 oktober 1605
Archiefnr. 506, Inventarisnr. 33, Folio 176, blz. 265-266
(zie galerij/media)

Als erfgenamen werden in dit testament genoemd:
- vier kinderen van Machtelt Jansdr, zijn eerste vrouw
- één kind van Katrijn Claesdr, zijn tweede vrouw
- vier kinderen van Josijna Jansdr, zijn derde vrouw
- Josijna Jansdr, zijn derde vrouw

Uit zijn derde huwelijk was een zoontje geboren, dat jong was overleden. De pillegift (doopgeschenk) moest onder de vier andere kinderen verdeeld worden. Bartolomees en Jan, twee van zijn zonen, zouden elk een zilveren beker krijgen.

1i
Kwitantie 1606-05-31 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1758, Folio 49

Soort akte kwitantie
Datum akte 31-05-1606
Personen:
Cornelis Meesz van Buijtenvest, Leiden, voogd
Josina Jansdr, zijn vrouw
Jan Evertsz, erfgenaam
Maritgen Jansdr, moeder van Jan Evertsz, zuster van Josijna Jansdr, overleden
Evert Jansz, vader van Jan Evertsz, man van Maritgen Jansdr, overleden
Pieter Cornelisz, brouwer in den Aecker te Delft, erflater
Ida Willemsdr, brouwster, Delft, erflater
Claes Reijersz Slootel, Leiden, oom en bloedvoogd van Jan Evertsz, getuige
Pieter Sebastiaensz Ketting, notaris Delft, getuige
Adriaen Jansz Groenewegen, klerk, getuige
(zie galerij/media)

Cornelis Bartholomeesz van Buijtevest trad in deze akte op als man en voogd van zijn vrouw Josijna Jansdr. Ook vertegenwoordigde hij Jan Evertsz, een weeskind, de zoon van Maritgen Jansdr, een overleden zuster van zijn vrouw. Het ging om de erfenis van Pieter Cornelisz en Ida Willemsdr, oom en tante van Josijna Jansdr.

9a
Notariële akte 1609-02-16 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wurt
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 37
Folio 39, blz. 82 en 83
datum: 16 februari 1609
(zie galerij/media)

In deze akte ging het over de vier Hollandse ponden, die Cornelis Bartholomeesz, zuivelkoper, en Huijch Adriaensz, waardijn, elk jaar aan de Heilige Geestmeesters van Leiden moesten betalen ten behoeve van de arme wezen van Leiden. Deze rente was gevestigd en gehypothekeerd op de tien morgen land in Zoeterwoude, die Cornelis Bartholomeesz en Huijch Adriaensz bezaten.

1j
Notariële akte 1609-04-21 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert
Archiefnr. 506
Inventarisnr: 37
Folio 75, blz 134 en 135
Datum: 21 april 1609
(zie galerij/media)

In deze akte verklaarde Cornelis Bartholomeesz botercoper te Leiden, dat de verklaring, die Cornelis Evertsz van der Pol op 13 april 1606 te Delft had afgelegd, te goeder trouw en zonder omkoperij, op verzoek van hem, Cornelis Bartholomeesz, was gedaan.

1k
Testament 1612-08-29 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaerts van de Wuert
Archiefnr. 506,
Inventarisnr. 40
Folio 131, blz. 245-248
datum: 29 augustus 1612
(zie galerij/media)

Testament van Cornelis Bartholomeesz

Erfgenamen:
Uit het eerste huwelijk met Machtelt Jansdr:
- kinderen van Annetgen, zijn overleden dochter
- Reijer, Maritgen en Sijtgen
Uit het tweede huwelijk met Katrijn Claesdr:
- Bartholomees en zijn (toekomstige) kinderen
Uit het derde huwelijk met Josijna Jansdr:
- Jan, Katrijn, Meijnsgen en Josijna
Josijna Jansdr, zijn derde huisvrouw

1l
Overlijden voor 1613-03-17    
 
Begrafenis 1613-03-17 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Sint Pancraes
Cornelis Bartelmeesen op de Marendorp

Na zijn overlijden werd er een machtiging afgegeven op 19 december 1613 tot verkoop van 5 huizen van hem aan de Jan Vossenstege, de Spijckerboorstege, Marendorp en Oude Rijn.

Josijna Jansdr, zijn weduwe, werd op 16 mei 1618 te Leiden begraven in de Sint Pancraeskerk:
"De wedue van Corn. Bartelmeesz op Marendorp"

10 11 12a
Notariële akte 1614-05-26 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 42
Folio 82, blz. 150
Datum: 26 mei 1614
(zie galerij/media)

Na het overlijden van Cornelis Bartholmeesz verkochten zijn erfgenamen een vierdalf (3,5) morgen land te Stompwijk aan zijn broer Claes Bartholomeesz van Cingelshouck. In deze akte gaven zij aan één van hen, Reijer (Reijnier) Cornelisz van Buijtevest, opdracht deze verkoop door te geven aan de schout en schepenen van Stompwijk en uit hun aller naam alles verder te doen wat hiervoor nodig was.

De volgende erfgenamen werden in deze akte genoemd:

- Josijna Jansdr, weduwe, met notaris Salomon Lenaertsz van der Wuert als haar voogd
Kinderen van Cornelis Bartholomeesz uit zijn eerste huwelijk:
- Reijer Cornelisz van Buijtevest
- Maritgen Cornelisdr, met haar man Jacob Adriaensz van Hogescheijt, als haar voogd
- Sijtgen Cornelisdr, met haar man Dirck Jansz Scheij, als haar voogd
Zoon uit het tweede huwelijk:
- Mees Cornelisz
Kinderen uit het derde huwelijk met Josijna Jansdr werden vertegenwoordigd door hun voogd en neef Matthijs Matthijsz, zoon van Matthijs Bartholomeesz.

1m
Notariële akte 1616-05-17 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Foijt Ghijsbertsz van Sijp
Datum: 17 mei 1616
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 156
Folio 75, blz. 130,131
(zie galerij/media)

In deze akte werd Dirck Jansz Scheij, man van Sijtgen Cornelisdr van Buijtevest, aangesteld om de schulden te innen voor Josijntge Jansdr, Reijnier Cornelisz Buijtevest en de onmondige kinderen van Josijntge Jansdr en Cornelis Bartholomeesz van Buijtevest. Voor de onmondige kinderen was zijn broer Claes Bartholomeesz van Cingelshouck aanwezig als voogd.

1a

Ouders

Vader Henricx, Bartholomees
Moeder Jacobsdr, Catrijna
         van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
    Broer     Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
    Broer     Bartholomeesz, Quijrijn
    Broer     van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
    Broer     van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz
    Zus     Bartholomeesdr, Grietgen
    Zus     Bartholomeesdr, Meijnsgen
    Zus     Bartholomeesdr, Maritgen

Families

Getrouwd Vrouw Jansdr, Machteld
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk voor 1581    

Hun zoon Reijnier werd rond deze tijd geboren.

 
  Kind.
 1. van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
 2. van Buijtevest, Annetgen Cornelis
 3. van Buijtevest, Marijtgen Cornelis
 4. van Buijtevest, Reijnier Cornelis

Media

Bijzonderheden

In 1622 verkochten de kinderen van Cornelis Bartholomeus uit zijn 3e huwelijk een weiland in Monster:

Hof van Holland: Decreten
Datum decreet: 2 juni 1622
Namen eigenaren:
Jan Jansz van der Beeck, zijdelakenkoper, gehuwd met Catharijna Cornelisdr.van Buytenvest,
bejaarde dochter van wijlen Cornelis Bartholomeusz van Buytenvest en Josijna Jansdr. van der Mije,
voor zichzelf en Petrus Naeltwijck, doctor in de medicijnen en gehuwd met Clementia Cornelisdr.van Buytenvest,
alsmede Claes Bartholomeusz van Cingelshouck, huismeester te Leiden met Mathijs Mathijsz van Buytenvest,
beiden testamentaire voogden van Jan Cornelisz van Buytenvest en Josijna Cornelisdr.van Buytenvest,
minderjarige kinderen van Cornelis Bartholomeusz van Buytenvest en Josijna Jansdr van der Mije
Naam koper:
Adriaen Cornelisz van den Berch, bode te Monster
Onroerend goed:
Loosduinen, in de ban van Monster, 3 morgen weiland ( W. Wennetjes hoofd)

Gegevens van de kinderen van Cornelis Bartolomeesz van Buijtevest en Josijngen Jansdr (3e huwelijk):

1. Trijntgen Cornelisdr van Buijtevest

Trijntgen ging op 7 september 1614 in ondertrouw te Leiden:

"Jan Jansz van der Beeck de Jonge borduijrwercker Jongman van
Leijden vergeselschapt met Jan Jansz van der Beeck zijn vader
met
Trijntgen Cornelis van Buijtevest Jonge Dochter mede van
Leijden vergeselschapt met Joosgen Jansdr haer moeder"

Op 4 september 1614 hadden zij een huwelijkscontract opgesteld:
Notaris Salomon Lenaertsz van der Wurt
Archiefnr. 506
Inventarisnr. 42
Folio 126, blz. 223, 224

"Jan Jansz van der Beeck toecomende Bruijdegom, bij raede goetduncken
ende beleven van Jan Jansz van der Beeck zijn vader ter eenre
Ende Catharijne Cornelisdr toecomende Bruijt bij raede goetduncken
ende beleven van Josijna Jansdr haer moeder, Reijer Cornelisz haer
broeder, Claes Bartholomeesz en Mathijs Mathijsz haer voogden ter
andere zijde"

2. Meijnsgen (Clementia)  Cornelisdr van Buijtevest

Meijnsgen ging op 26 maart 1621 te Leiden in ondertrouw:

"Petrus Naeldewijck Dr. in de medicine
Jongman uijt Den Briel wonende tot Leijden
met
Meijnsgen Cornelisdr van Buijtevest Jongedochter
van Leijden wonende aldaer"

Het huwelijk voor de schepenen werd op 12 april 1621 te Leiden voltrokken:

"Op ten 12en Aprilis 1621 zijn D. Petrus Naeldwijc doctor
in de medicine ende met Meijnsgen Cornelisdr van Buijtevest
getrout voor Jan Jansz Orlers ende Pieter Cornelisz de
Haes Schepenen alhier ende dat op 't vertooch van seeckere
attestatie van D. Hermanus Cuchelinus dienaer des
goddelijken woorts alhier, medebrengende dat zij heure drie huwelijckse
proclamatien zonder verhinderinge s' deser stede
kercken hebben gehadt welcke attestatie aen de coppel,
daer van gehouden werden (wert),  is geregen"

Toelichting:
Jan Jansz Orlers was schepen van Leiden van 1619 - 1630.
Hermanus Cuchlinus was van 1615 -1625 predikant te Leiden.

3. Jan Cornelisz van Buijtevest

Jan ging op 29 maart 1616 te Leiden in ondertrouw:

"Jan Cornelisz van Buijtevest Jongman van Leijden
vergeselschapt met Claes Bartholomeesz zijn oom
met
Maijcken Marijnes Jonge Dochter van der Goes in
Zeelant die zelfts niet en is gecompareert, maer
es van haeren wegen attestatie overgelevert"

4. Josijna Cornelisdr van Buijtevest

Josijna trouwde op 27 februari 1622 voor de schepenen te Leiden:

"Pieter Pietersz van Velsen Jongman
clerck ter Griffie deser Stede
vergeselschapt met Adriaen Paets
Notaris zijn bekende
met
Josijna Cornelisdr van Buijtevest
Jongedochter van Leijden vergeselschapt met
Trijngen Cornelisdr van Buijtevest haer suster
(in de kantlijn):
Sijn getrout van Jan Jansz Orlers en
Dr. Willem van Moerbergen op ten
27e februarij Anno 1622"

Toelichting:
Notaris ter standplaats Leiden:
Pieter Pietersz van Velsen: 1622 - 1624
Adriaen Claes Paedt: 1613 - 1644
Dr. Willem van Moerbergen was medicus (chirurgijn) en magistraat van Leiden,. Hij was geboren rond 1580.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep zuivelkoper (1585, 1591, 1609), boterkoper (1601, 1609), smeersmelter (1603), vettewarier (1605)
1

Naaste verwanten

 1. Henricx, Bartholomees
  1. Jacobsdr, Catrijna
   1. Buijtevest, Gerrit Bartholomeesz
   2. Bartholomeesz, Quijrijn
   3. van Buijtevest, Mathijs Bartholomees
   4. Bartholomeesdr, Grietgen
   5. Bartholomeesdr, Meijnsgen
   6. Bartholomeesdr, Maritgen
   7. van Buijtevest, Cornelis Bartholomeesz
    1. Jansdr, Machteld
     1. van Buijtevest, Annetgen Cornelis
     2. van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
     3. van Buijtevest, Reijnier Cornelis
     4. van Buijtevest, Marijtgen Cornelis
   8. van Cingelshouck, Claes Bartholomeesz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
   • Datum: 1616-05-17
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 156, Folio 75, blz. 130,131
   • Datum: 1614-09-04
   • Pagina: blz. 224
   • Datum: 1584-02-10
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 12, Folio 34, blz. 69-70
   • Datum: 1584-11-20
   • Pagina: Archiefnr. 506, inventarisnr. 12, folio 316, blz. 453-455
   • Datum: 1585-10-25
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 50, Folio 203V, blz. 217
   • Datum: 1588-10-03
   • Pagina: Archiefnr. 506, inventarisnr. 17, folio 237, blz 334
   • Datum: 1591-09-09
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 56, Folio 175, blz. 370
   • Datum: 1603-08-23
   • Pagina: Archiefnr. 506, inventarisnr. 31, folio 162, blz. 256
   • Datum: 1605-10-04
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 33, Folio 176, blz. 265-266
   • Datum: 1609-02-16
   • Pagina: Archiefnr. 506, inventarisnr. 37, folio 39, blz. 82-84
   • Datum: 1609-04-21
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inv. nr. 37, folio 75, blz 134, 135
   • Datum: 1612-08-29
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 40, Folio 131, blz. 245-248
   • Datum: 1614-05-26
   • Pagina: Archiefnr. 506, Inventarisnr. 42, Folio 82, blz. 150
 2. Hof van Holland: Decreten
 3. Notarissen ter standplaats Leiden (Oud Notarieel Archief)
 4. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 5. Notariële akten Delft
   • Datum: 1593-11-16
   • Pagina: Inventarisnr. 1527, Folio 67V e.v.
 6. Trouwboek Delft
 7. Dominees.nl Delft
 8. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 9. Digitale Arena Delft
   • Datum: 1606-05-31
   • Pagina: Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1758, Folio 49
 10. Begraafboek Leiden
 11. http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/stadsontwikkeling/de-stad-groeit/
 12. Weeskamer van Leiden
   • Pagina: Inventarisnr. 435*e