Eises, Binne

Geboortenaam Eises, Binne
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 81 jaren, 4 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1690-08-10    
1
Doop 1690-08-10    

Gedoopt te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
dopeling Binne
zoon van Eijse Sigers, huisman en
niet genoemde moeder
(vermoedelijk te Duurswoude gedoopt)

1
Belijdenis 1724-01-06    

Lidmatenboek Opsterland, 1724
Man  : Binne Eyses
Vrouw: Antje Hanzes
Woonplaats: Olterterp
 - Op 6 januari 1724 belijdenis
 - In mei 1735 vertrokken naar Boornbergum

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Beetsterzwaag,
Beets en Olterterp, lidmaten 1677-1850
DTB 557 blad 96

"Den 6 Januarius 1724 voor de vier en dertigste maal
des Heeren H. Avondmaal wederom in vreede en liefde
gehouden
En zijn doe door de goede hand des Heeren onzes Gods
tot deze gemeinte toegedaan en op belijdenisse haares
geloofs aangenomen
navolgende personen
(o.a.)
van Olterterp
Binne Eijsses en Antje Hanses Echtlieden
met attestatie vertrokken na Boornbergum
1735 in Maijus"

2
Stemkohier 1728 Olterterp, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Olterterp (Opsterland)
Stem nr. 8, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wytske Teekes, eigenaar
Oud-luitenant Boelardus Boelens, voor zichzelf en
     uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/10
Antie Sytis, eigenaar, met familie, voor
     3/10
Syte Teekes, eigenaar
Syts Sytes vrouw van Sjoerd Minnerts,
     eigenaar
Rins Roels erven, eigenaar voor 1/10
Vrouw Hillegonda van Hemminga, weduwe van oud-secretaris
     Lycklama, eigenaar voor 1/2
De weduwe van Teeke Sytis cum soc., gebruiker voor
     1/2
Binne Eyses, gebruiker van de helft van Hillegonda
     van Hemminga

Stemkohier 1728 Olterterp (Opsterland)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Hillegonda van Hemminga, weduwe van oud-secretaris
     Lycklama, eigenaar voor 1/2
Oud-luitenant Boelardus Boelens, eigenaar, met
     Neeltie Boelens, voor 1/2
Vrouw Neeltie Boelens weduwe Wigeri, eigenaar
Binne Eyses, gebruiker van de helft van Hillegonda
     van Hemminga
Andries Rienx, gebruiker van de helft van de
     familie Boelens

3
Lidmaat 1735 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1735
Man  : Binne Eises
Vrouw: Antie Hanses
 - Op 8 mei 1735 ingekomen van Beetsterzwaag

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen, lidmaten 1667-1850
DTB 621 blad 137

4
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Binne Eijsses
Aangeboden Capitalen: 1-0-0
Personen: 2 (?)
Boornbergum

5
Lidmaat 1745 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1745
Man  : Binne Eyses
Vrouw: Antje Hanses
Woonplaats: De Wilgen
 - In januari 1745 lidmaat
 - In december 1762 zij overleden
 - In mei 1772 hij overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen,
 lidmaten 1667-1850
DTB 621 blad 161

4
Quotisatiekohieren 1749 Boornbergum, Friesland, Nederland  

Binne Eysses
omschrijving: boer
gezin volw: 4 en kind: 1
aanslag: 30 - 0 - 0

6
Overlijden 1772 Boornbergum, Friesland, Nederland  

in mei overleden

2

Ouders

Vader Sigers, Eyse
Moeder Binnes, Froukjen
         Eises, Binne

Families

Getrouwd Vrouw Hanses, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1717-09-05 Drachten, Friesland, Nederland  

man: Binne Eises afkomstig van Drachten
vrouw: Antje Hanses afkomstig van Drachten

7
  Kind.
 1. Binnes, Eijze

Naaste verwanten

 1. Sigers, Eyse
  1. Binnes, Froukjen
   1. Eises, Binne
    1. Hanses, Antje
     1. Binnes, Eijze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Lidmatenboek Opsterland
 3. Stemkohieren Friesland
 4. Lidmatenboek Smallingerland
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten