van der Kleij, Nicolaas Gijsberts 1 2 3

Geboortenaam van der Kleij, Nicolaas Gijsberts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1663-02-08    
 
Doop 1663-02-08 Lexmond, Zuid-Holland, Nederland  

Den 8 Februarij 1663
Claas 't kint van Gijsbert Verkleij
getuigen: de vader selfs
en des kints bestevader
Teunis Claasz
Neeltjen Teunis hielt kint ten doop

4
1e Huwelijk voor 1693-08-05   Getrouwd met Margareta van den Bergh

Kinderen, gedoopt te Hellevoetsluis:

1. Jannetien, 5 augustus 1693

"Den 5 Augusti 1693 's woensdag avonts aan 't gebodt is gedoopt 't kindt van Claas Gijsbertsen van der Kleij ende Margarita van den Bergh echtelieden woonende alhier ende is genaamt Jannetien, stondt als getuijge Rebecca van den Bergh"

Toelichting:
Rebecca van den Bergh werd op 16 maart 1665 gedoopt te Lexmond, dochter van Mr. Johannes van den Bergh, schoolmeester, getuige Arjaantjen Hendrix van der Vliet 't kints moeij.

2. Adrianus, 8 juli 1696

"Anno 1696
Den 8 Juli Sond. 's Naermidd. is
gedoopt 't kint van Nicolaes Gijsbertse
van der Kleij ende Margareta van den Bergh
Echtel. woonende alhier ende is genaamd Adrianus"

Margareta van den Bergh werd op 4 juli 1663 gedoopt te Lexmond:

"Margrietjen, 't kint van Johannes van den Bergh, schoolmeester
getuigen: de vader selfs en
Ariaantjen Hendricx van Vliet"

Ariaentjen Hendricx van Vliet was de zuster van Jannetgen Hendriccx van Vliet, de moeder van Margareta van den Bergh. De grootouders van moederszijde waren Hendrick Lamberts van der Vliet en Joosje Adriaens. Op 28 november 1658 werd te Lexmond Josijntje gedoopt, dochter van Johannes van den Bergh met de grootouders Hendrick Lambertsz en Joosje Adriaens als getuigen.

5 4
Overlijden voor 1731-05-17    
 
Begrafenis 1731-05-17 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

17 Meij 1731 ontfangen van Willemijna
Glaviman over 't regt van Begraven van
haaren man Niclaes van der Cleij
als gehorende onder de Classe van
3 - 0 - 0

6

Ouders

Vader van der Kleij, Gijsbert Adriaans
Moeder Teunis, Barber
         van der Kleij, Nicolaas Gijsberts

Families

Getrouwd Vrouw Glavimans, Willemijna
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1705-05-27 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

"6 meij 1705
Ontfangen van Willemijna Glavina over 't recht van te trouwen met Nicolaas van de Claay woonende tot Hellevoetsluijs, verclaart onder de Classis van 3 - 0 - 0"

"Nicolaas van der Cley, wed.r van Magrietje van de Berg, won. te Helvoetsluis, met Wilhelmina Glaviman jd. won. te Cappel, op bekomen attestatie van Helvoetsluis hier getrouwd 27 Maij 1705
(in de marge:) den trouwbrief vrijgegeven"

6 7
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Brielle:

1. Barbara, 26 mei 1709, dochter van Claas van der Cleij en
Willemina Glave
getuige: Lijsbeth Glave

2. Anthonie, 20 april 1706, zoon van Klaas Gepersen van der Kleij
en Willemijntje Glavemans
getuige: Lijsbeth Glavemans

3. Antonij, 15 maart 1711, zoon van Claes van der Cleij en
Willemijntje Glaumans
getugie: Lijsbeth Broeders

Gedoopt te Capelle:

4. Gisbertus, 24 december 1713, zoon van Niclaas van der Kleij
en Willemijna Glavimans

5. Elisabeth, 13 december 1716, dochter van Nicolaas van der Kleij en
Willemijna Glavimans

6. Antonij, , 17 maart 1720, zoon van Nicolaas van der Kleij en
Willemijna Glavimans

  Kind.
 1. van der Kleij, Gisbertus
 2. van der Kleij, Elisabeth
 3. van der Kleij, Antonij

Media

Bijzonderheden

Uit de volgende akte uit Lexmond kan worden afgeleid, dat de moeder van Margaretha van den Bergh
Jannichjen Henricx van der Vliet geweest is:

22-7-1676 Lexmond RA.9 foto 170-172
Comp. Joostjen Adriaens weduwe van Henrick Lamberts van Vliet en Jan Henricx van der
Vliet ende hem sterkmakende voor de kinderen van zijn overleden zuster Jannichgen Henricx
van der Vliet mitsg. Ariaentgen Henricx van der Vliet alle kinderen of kindskinderen van
voorn Henrick Lamberts van der Vliet haer vader zaliger wonende op Lexmond zijn schuldig
aan Willem van Elst coopman van granen te Gorcum, 700 gl.

21-5-1680 Lexmond RA.10 foto 089 transport
Comp. Jan Henricks van der Vliet ende hem sterkmakende voor zijn moeder Joosien Ariens
en voor zijn suster Adriana van der Vliet; als mede voor de onmondige kinderen van mr. Jan
van den Berg geprocureerd bij zijn suster Jannege van der Vliet transporteert aan Teunis
Jacobsz Hardenbol en zijn huijsvrou Celigjen Teunisdr een huijsinge aan de oostzijde van
Lexmond op’t kercken erf noordwaarts Jan Heijmans.

18-4-1692
rentebrief
Lakerveld RA.8 foto013
Compareerde Claas Gijsbertsz van der Cleij, wonende te
Hellevoetssluijs bekend schuldig te zijn aan de kerk

3-11-1698
procuratie
Lakerveld RA.8 foto 062
Compareerde Gerrigje Ariens weduwe van Geerlof IJmertsz, alhier
geassisteert met Hendrick Geerlofsz en Arien Geerlofsz, haere
zonen ende haer sterkmakende voor haere verdere kinderen als
mede Jan Ruijmschotel als in huwelijk hebbende Maijcken IJmerts
en laatstelijk Claas Gijsbertsz van der Cleij wonende tot
Helvoetsluijs soo voor sig selve als gevolmachtigde van Gerrit
Beecker als in huwelijk hebbende Annichje Gijsberts van der
Cleij zijne swager

Toelichting:
Claas Gijsberts van der Cleij en zijn zuster Annichje werden in deze akte
genoemd als erfgenamen van Tonis Claesz, hun grootvader. Tonis Claesz
was gehuwd met Maijgen Geerloffs. Maijgen Geerloffs was eerst gehuwd
Met IJmert Geerloffs en haar eerste zoon uit dat huwelijk was bovengenoemde
Geerlof IJmerts.

Sprang RA 65, Fol. 187r
Compareerde Aert Weijburg, Sgrevelduijn Cappel, en verklaart op verzoek van Adriaen Zeijlmans,
schout Sgrevelduijn ende Groot Waspick, dat Peter Zeijlmans op 19-10-1723 ten huijse van
Nicolaes vander Kleij, herbergier tot Cappel, is geweest en zich laatdunkend heeft uitgelaten
over het hoff, 3-11-1723.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Herbergier tot Cappel (1723)
 

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Gijsbert Adriaans
  1. Teunis, Barber
   1. van der Kleij, Nicolaas Gijsberts
    1. Glavimans, Willemijna
     1. van der Kleij, Gisbertus
     2. van der Kleij, Elisabeth
     3. van der Kleij, Antonij

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Regesten rechterlijk archief Lexmond en Achthoven : 1668 -1763
 2. Rechterlijk Archief Sprang
 3. Regesten Rechterlijk Archief Lakerveld
 4. Doopboek Lexmond
 5. Doopboek Hellevoetsluis
 6. Ontvangen Trouwen en Begraven 1704-1765 's Grevelduin-Capelle
 7. Trouwboek 's-Grevelduin-Capelle