Wilhelmidr, IJda 1 2

Geboortenaam Wilhelmidr, IJda
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1596-04-03 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Aarent Aarentsz

"Aarent Aarentsz ende IJda Wilhelmus
verclaren malcandere t 'echte genomen
te hebben en zijn henlieden de proclamatie
gegund. Actum den 3 Aprilis 1596"

Volgens de hypotheekboeken is Aarent Aarents overleden voor 3 februari 1613.

 

3
Belijdenis 1596-10-31 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 31-10-1596
Bijzonderheden:
Op 31 oktober 1596 belijdenis
Man: Arent Arens
Vrouw: Ide Wilhelmi

"17 Arent Arens
18 Ide Wilhelmi uxor eius"

Toelichting:
uxor eius - echtgenote van hem

 

4
Overlijden voor 1631-11-07    
 

Ouders

Vader Bras, Wilhelmus
    Zus     Wilhelmidr, Agneta
    Zus     Wilhelmidr, Anna
         Wilhelmidr, IJda

Bijzonderheden

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-117
Samenvatting:
Arent Arentsz, burger en coopman en Ida Wilhelmusdr, echtelieden alhier.
1602 Octobri 25. Hijpotheek (150 goudguldens) op een aan bovenstaande
personen toebehorende en door hen bewoonde huijsinge, staende en gelegen binnen Leuwarden.
Henrick Eetisz, burger alhier.
Hier als vader en wettige voorstander over zijn zoon Wilhelm bij zijn overleden vrouw Griet Wilhelmusdr.
1602 Octobris 25. Geldgever (150 goudguldens).
Aktedatum: 1619-04-01

Toelichting:
Was Griet Wilhelmusdr een zuster van IJda Wilhelmusdr ?

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-113
Samenvatting:
Ida Wilhelmi (Ideke Wilhelmus), weduwe van wijlen Arent Arentsz, alhier.
1618 Martij 26. Schuldbekentenis (f 500,--) aan meester Maurits Tiercxsz Sturck,
burger, als volmacht van zijn broer Egbert Sturck.
Opmerkingen: Zie ook 1619-03-25
Aktedatum: 1617-03-08

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg014-113a
Soort bron:
Samenvatting:
Arent Arentsz (overleden), Ida (Ideke) Wilhelmi, burgerse, weduwe, alhier.
Zuster bovenstaand persoon is Anneke Wilhelmi.
1617 Martij 8. Schuldbekentenis (f 200,-- goudguldens) aan Bernardus Fullenius,
dienaer des Godtlijcken Woorts en Atke
Aktedatum: 1619-03-25

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg015-122
Samenvatting:
Wijlen Arent Arentsz, in leven echtgenoot van Ideke Wilhelmi, en burger en fendrich, binnen Leuwarden.
1613 Februarij 3. Schuldbekentenis (f 500,--) tersaecke verschuldigde verschotene penningen,
verschuldigdaan Michiel Hage, hopman, en Janneke ....., echtelieden binnen Leuwarden.
Aktedatum: 1620-05-01

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg016-134a
Samenvatting:
Ideke Wilhelmus (Wilhelmi), burgerse, binnen Leuwarden, weduwe van Arent Arentsz.
28 Juny 1621: Een coopbrieve geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande persoon
vercopen en in eigendom overdragen van de gerechte helfte van een zeeckere huysinge,
ende plaats, Loodts ofte schuyre, staende en gelegen bij de Vischmerct, binnen Leuwarden,
aan Lambert van Dalen, burger, binnen Leuwarden, voor de somma van 1187 goudguldens
en 14 stuivers.
Aktedatum: 1621-06-29

Toelichting:
Lambert van Dalen was de echtgenoot van Agneta Wilhelmidr, de zuster van IJda.

Certificaatboeken
Aktenummer: L849-373
Samenvatting:
Wijlen Arent Arentszn.
In leven: gesworen gemeensman en burger-faendrich te Leeuwarden en gehuwd met wijlen Ideke Wilhelmus
(dochter van wijlen Wilhelmus Bras, in leven dienaar des Woords, te Leeuwarden).
Vader van: Berber Aarntsdr, gehuwd met Wilte Erix, te Groningen. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen (onder andere Jan Martens, oud: 61 jaren), dat zij
voornoemde Arent en Ideke hebben gekend en dat voornoemde Berber uit hun huwelijk is
geboren te Leeuwarden en dat Berber zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Aktedatum: 1631-07-11

Toelichting:
Uit deze akte blijkt dat IJda Wilhelmidr en haar zusters Agneta en Anna dochters waren van
Wilhelmus Bras, dienaar des Woords te Leeuwarden.
IJda Wilhelmidr en Arent Arentszn hadden een dochter Berber, getrouwd met Wilte Erix te Groningen.
Berber Arentsdr en Wilte Erix waren op 6 september 1629 te Groningen getrouwd:

Registratie datum: 06-09-1629
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Bruidegom Wilte Vrikens, eerbaar
Bruid Barbertijn Arens, weduwe Fransen

"D'eerbare Wilte Erikens in de Cromme Elleboge
absent, daer sijn oem Jan Erikens voer presenteerde
ende de dogetsaeme Barbertijn Arens weduwe Fransen
absent, daer de E. Fraterman voer presenteerde, wort
de proclamatie geconsenteert en gecopuleert dorch
den E. Pastor Hillenius den 6 Septembris (1629)"

Toelichting:
Cornelius Hillenius was predikant te Groningen van 1612 tot 1632.

Naaste verwanten

 1. Bras, Wilhelmus
  1. Wilhelmidr, Agneta
  2. Wilhelmidr, Anna
  3. Wilhelmidr, IJda

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Trouwboek Groningen
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Lidmatenboek Leeuwarden