Jansz, Rinke 1

Geboortenaam Jansz, Rinke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 41 jaren, 2 maanden, 7 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1774    

In de huwelijksakte van Janke Rinkes
Jansen, dochter van Rinke, worden de ouders
van Rinke genoemd, Jan Douwes en
Jantje Rinkes, overleden te Koudum.
Zij waren ook getrouwd te Koudum en vermoedelijk
is Rinke te Koudum geboren. Rinke werd pas
op volwassen leeftijd gedoopt te Hemelum.

2 3
Authorisatie 1793-02-23    

Bron: Nedergerechten Hemelumer Oldeferd; autorisaties
Datum: 23-02-1793
Weeskind Rinke Jans
Vader Wijlen Jan Douwes
Moeder Wijlen Jantjen Rinkes
Curator Jelle Jans
Curator Wijlen Iede Douwes

Ouders van Rinke Jansz zijn dus voor 23-02-1793 overleden.

4
Volwassendoop 1795-03-08 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1795
Dopeling: Rinke Jans
Gedoopt op belijdenis op 8 maart 1795
in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Zoon van niet genoemde vader en
niet genoemde moeder

5
Volkstelling 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molquern No. 162
Rinke Jans
5 personen
2 manspersonen van 16 - 60 jaar
3 van 't Vrouwlijk Geslagt
2 domestiquen
Kerkgezindheid: Gerevormd
Bedrijf: Boer

6
Familienamen 1812-01-15 Koudum, Friesland, Nederland  

"Voor ons Adjunct Maire der Gemeente
van Koudum Canton Hindelopen Arrondisse-
ment Sneek, Departement Vriesland
gecompareerd zijnde:
Rinke Jans wonende te Molquerum heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
van Jansz voor famille naam, dat hij heeft
het volgend getal zonen en dochters te weten,
Jan oud 10 jaren, Jantjen oud 16 jaren, Janke
oud 13 jaren, Aaf oud 9 jaren, Sierd oud 6 jaren alle
wonende te Molquerum en heeft deze met ons
getekend den 15 january 1812,

R: Jansz
Eelke Wouters"

7
Overlijden 1815-03-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1815
Aangiftedatum 13 maart 1815, blad nr. 5
Rink Jans, overleden 8 maart 1815, 41 jaar, man

Opmerking: Ouders en geboorteplaats niet vermeld

Gedeelte akte:

"dat Rinke Jans woonachtig in de Noorder Meer
onder Molkwerum, Landbouwer aldaar, op den
achten der maand Maart des middags ten twaalf
uren, in den ouderdom van Een en veertig Jaren
is overleden"

2

Ouders

Vader Douwes, Jan
Moeder Rinkes, Jantjen
         Jansz, Rinke

Families

Getrouwd Vrouw Bouma, Wypk Simons
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1794-12-14 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1794
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 14 december 1794 in Hemelum
Man       : Rinke Jans afkomstig van Hemelum
Vrouw     : Wijpk Simons afkomstig van Hemelum

8
Attestatie 1796-08-28 Molkwerum, Friesland, Nederland  

1796 Den 28 Augustus is van Hemelum
de attestatie gepasseerd, den 13 Maart 1796
bij onze gemeente ingekomen van Rinke Jans
en Wijpk Simons echtelieden
(Rinke Jans - overleden)
(Wijpk Simons vertrokken)

9
  Kind.
 1. Jansen, Jantje Rinkes
 2. Jansz, Simon Rinkes
 3. Jansen, Janke Rinkes
 4. Janszen, Jan Rinkes
 5. Jansen, Aafke Rinkes
 6. Janszen, Sied Rinkes

Media

Bijzonderheden

Rinke Jansz was Dijkssecretaris, genoemd van 1808 tot 1813.
Op 7 mei 1808 stond in de Leeuwarder Courant het volgende
bericht:

Het DIJKSBESTUUR van HEMELUMER OLDEPHAERT en NOORTWOLDE
cum annexis CONTRIBUTIE ZEEDIJKEN, presenteeren aan de
minstaannemende publiek te besteden:
Het slaan van eenige Beugel Paal, vullen van KISTEN en
Leverantie van STEEN.
Wie hier aan gading heeft, kome op Donderdag den 19 Mey 1808
's morgens 10 uuren, in 't Contributiehuis te Stavoren, en neme
aan op dan voor te lezene Conditien, zijnde dezelve en de Bestekken,
intusschen te zien, bij den Dijks-Secretaris R. Jansz te Molkwerum.

Ook in de Leeuwarder Courant van 15 mei 1810 en 21 mei 1813
werd Rinke genoemd als Dijkssecretaris.

 

Na het overlijden van Rinke Jansz werd zijn boedel verkocht:

Openbare verkoping van de inboedel.

'De griffier HENDRIK KUYPER te Hindeloopen zal, Dingsdag den 23sten April 1816, des morgens ten 9 uren
op de Plaats van weduwe Renke Janzen, onder Molkwerum, bij Boelgoed en gereed geld, presenteren
te verkoope:
16 Melke KOEYEN, 6 kalve RIEREN, 2 gelde RIEREN, 5 HOKKELINGEN, 1 hokkelings BUL, 2 SCHAPEN
met LAMMEREN, 4 koperen Emmers, 1 Karn met koperen hoep, 15 Melkaden, 10 Melktobjes,
3 Melkvaten, 4 houten Emmers, 3 Hooywagens, 1 Speelwagen, 1 Chais, 1 Arresleed, Paardengerei, Harken,
Vorken, Planken en wat meer zal worden gepresenteerd.'

Leeuwarder Courant, 15 april 1816

Rieren zijn koeien, die voor de eerste keer een kalf hebben gehad,
dus tweejarige koeien.
Gelde rieren zijn rieren, die men niet laat
bevruchten teneinde ze te vetweiden of te mesten.
(verg. Eng. to geld - castreren)
Chais - rijtuig
Ade - plat ovaal vat (vroeger) bij het afromen van melk gebruikt, <Fries aed
Bul - stier
Hokkeling - eenjarig dier
Karn - kuip, waarin uit melk boter afgescheiden wordt.
Hoep - ring om een vat of kuip.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer in de Stavorense Noordermeer, dijkssecretaris (1808-1813)
1 10

Naaste verwanten

 1. Douwes, Jan
  1. Rinkes, Jantjen
   1. Jansz, Rinke
    1. Bouma, Wypk Simons
     1. Jansen, Jantje Rinkes
     2. Jansz, Simon Rinkes
     3. Jansen, Janke Rinkes
     4. Janszen, Jan Rinkes
     5. Jansen, Aafke Rinkes
     6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archief Leeuwarder Courant
 2. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 3. Huwelijksakte Wonseradeel
 4. Authorisatieboek Hemelumer Oldeferd
 5. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 7. Familienamen 1811
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 9. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 10. Notariƫle archieven Friesland