Feijtes, Geltie 1

Geboortenaam Feijtes, Geltie
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1686-04-23 Lemmer, Friesland, Nederland Getrouwd met Magdalena Jans

"Geltie Feites, j.m. in de Lemmer
en
Madaleentie Jansen, j.d. van Swarte-sluis
hebben hun Houweliks voorstellen
in onse Kerke gehad 1686
Den 1den 4 April in de Lemmer
Den 2den 11 April tot Follega
Den 3den 18 April in de Lemmer
Den 23 April sijn Geltie Feites en Madaleentie Jansen in de Houwelicken Staet bevestigd in de Lemmer"

Magdalena Jans was op 1 maart 1663 te Zwartsluis gedoopt als dochter van Jan Klaassen en Geertjen.

Kinderen, gedoopt te Lemmer:

1. Trijntie, 22 april 1687
"Den 22 April, als gepredikt was tot voorbereidinge tot des Heeren Avondmael heeft Geltie Feites sijn kind, zijnde een Dogter, laten doopen, en is genaemd Trijntie"

2. Jan, 28 oktober 1688
"Den 28 October 1688 heeft Geltie Feites doen sijn kind, zijnde een soon, in de Lemmer laten doopen, welke genaemd is Jan"

3. Feite, 29 juli 1691
"Den 29 Julij des avonds als Bedestond wierde gehouden, heeft Geltie Feites sijn kind, zijnde een soon, te doop gehouden ende is hetselve genaemd Feite"

4. Feite, 29 januari 1693
"Den 29 Januarij 1693 heeft Geltje Feites sijn kind, zijnde een soon, te doop gehouden in de Lemmer, welke genaemd is Feite"

5. Trijntje, 18 maart, 1694
"Den 18 Martig heeft Geltje Feites woonende in de Lemmer sijn kind, zijnde een dogter, te doop gehouden welke genoemd is Trijntje"

6. Jan, 25 december 1696
"Den 25 December heeft Geltje Feites, woonende in de Lemmer, sijn kind, zijnde een soon, in de Lemmer te doop gehouden, welke genaemd is Jan"

7. Feite, 31 december 1699
"Den 31 December 1699 heeft Geltje Feites woonende in de Lemmer sijn kind, sijnde een soon, in de Lemmer te doop gehouden, welke genaemd is Feite"

2 3
Belijdenis 1686-04-25 Lemmer, Friesland, Nederland  

"Anno 1686
Den 25 April hebben wij des Heeren Avondmael in onse kerke alhier wederom gehouden en zijn na voorgaende Onderwijsinge en Belijdenisse des Geloofs tot den Tafel des Heeren in onse Gemeinte aengenomen,
(o.a.):
Geltie Feites de man van Magdaleentie Jansen in de Lemmer"

"7 November 1686
Van Swartesluis met attestatie van Amsterdam
Leentje Jans, Huisvrouw van Geltie Feites in de Lemmer"

4
Lidmaten 1691 Lemmer, Friesland, Nederland  

Januari 1691
Buiten Truijtje Sijl tot het einde van de voor-Lemmer
(o.a.):
Geltje Feites (verstorven)
en Leentje Jans
egtelieden

4
Overlijden na 1701-02-19    
 

Ouders

Vader Sijtses, Feijte
Moeder Cornelis, Rixst
    Broer     Feijtes, Jelger
    Broer     Feijtes, Hijlcke
    Broer     Feijtes, Hette
         Feijtes, Geltie

Bijzonderheden

Nedergerechten Lemsterland, 22 januari 1703, image 414:

"Op huiden den 21 Januar 1703 compareerde
voor ons Reguerus van Andringa Griet-
man over Lemsterland en Wijtso Riemersma
secretaris aldaer Reinscke Reinsckes Postmus
omme hem in plaetse van wijlen Geltie Feijtes
tot Curator benevens Cornelis Carskes
over de drie minderjaerege kinderen van wijlen
Jelger Feijtes en Claessien Carskes met
namen Carscke, Trijntie ende Jacobjen Jelgers
te laeten authoriseren en is deselve Reinscke
tot dien einde bij ons daertoe geauthoriseert
om welcke Curatele dan well en getrouwlick
te bedienen, hij den behoorlicken Eed daertoe
staende in handen van mij opgemelte Griet-
man heeft gepraesteert, waer op hem den voorscreven
curatele is gedecerneert, Actum als boven".

Naaste verwanten

 1. Sijtses, Feijte
  1. Cornelis, Rixst
   1. Feijtes, Hijlcke
   2. Feijtes, Jelger
   3. Feijtes, Hette
   4. Feijtes, Geltie

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Nedergerechten Lemsterland
 2. Doopboek Zwartsluis
 3. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 4. Lidmatenboek Lemsterland