van Cuijlenburgh, Zeger 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Zeger
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 61 jaren, 3 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1772-10-21 Utrecht, Utrecht, Nederland  
 
Doop 1772-10-21 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Zeger, zoon van Zeger van Kuijlenburgh
en Cornelia van Senderen
- in de Domkerk gedoopt op 21 october 1772

1
Ondertrouw 1799-02-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Vrijdag den 22 Februarij 1799
Zeger van Cuijlenburg J. M. geb. alhier
wonende in de Korte Nieuwstraat
en
Anthonia de Heus J. D. geb. alhier
in de Boterstraat

7
Huwelijk 1799-02-19 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Anthonia de Heus

"Den 19 Feb. 1799 getrouwd
in de Catharijen Kerk door
D. Colenbrander"

Opmerking: D. Colenbrander - Dirk Colenbrander,
predikant te Utrecht van 19 oktober 1788
tot 9 oktober 1821.

Antonia de Heus is in 1829 overleden:
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 29 juni 1829
Aktenummer: 583

"Anthonia de Heus, geboren te Utrecht, wonende
aldaar in de Elisabethstraat, Wijk D, No 242, huisvrouw
van Zeger van Cuijlenburgh, Boekverkoper, dochter van
wijlen Dirk Jan de Heus en Hillegonda Verseveldt, is
overleden ten hare huize 27 juni 1829 des avonds ten
Zeven uren in den ouderdom van 52 jaren. De overledene
heeft Kinderen nagelaten"

Aangevers waren Jacobus Kuncken en Jacob de Ruijter,
beiden vischgrommer.

7 8 2
Overlijden 1834-02-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 159
Aangiftedatum: 15-02-1834
Overledene Zeger van Cuijlenburgh
Overlijdensdatum: 12-02-1834
Leeftijd: 61
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Zeger van Cuijlenburgh
Moeder Cornelia van Someren
Partner Anthonia de Heus
Relatie: weduwnaar van

"Zeger van Cuijlenburgh visch grommer
geboren te Utrecht, wonende aldaar in de
Elisabethstraat, Wijk D No 242, Weduwenaar
van Anthonia de Heus, zoon van wijlen
Zeger van Cuijlenburgh en van wijle
Cornelia van Zenderen, overleden te
zijne huize op 12 februari 1834, des
middags ten half vijf uren, in den
ouderdom van 61 Jaren
de overledene heeft vaste goederen en
Kinderen na gelaten"

2

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Zeger
Moeder van Senderen, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Catrina
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Zus     van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
         van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham

Bijzonderheden

Kinderen van Zeger van Cuijlenburgh en Antonia de Heus:

1. IDA HARMINA, gedoopt op 30 januari 1798 in de Catharijne Kerk te Utrecht,
dochter van Anthonia de Heus in het Eloijen Gasthuijs Steegje,
Doophefster: Maria van Doorn, Huijsvrouw van Hendrick Amersfoort,
Lidmaat mede aldaar woonachtig.
In de kantlijn staat de volgende tekst:
"Eerste Onechte (dochter), Dit kind is Gegëgt wegens opgevolgde trouw
met Zeger van Cuijlenburg met deeze Antonia de Heus, blijkens
't trouwboek van d(ato) 19 febr. 1799. Zie Acta Sijn, van 11 Maart 1799
Q. T. D. Colenbrander"

Toelichting:
Q. T. - quod testor - wat ik getuig
Het Eloijen Gasthuijs was gelegen aan de Boterstraat, waar
Anthonia de Heus woonde ten tijde van haar huwelijk.
Maria Geertruij van Doorn, weduwe van Hendrik van Amersfoort,
overleed op 21 augustus 1820 te Utrecht op 93-jarige leeftijd.
Zij was dus ongeveer 71 jaar oud bij bovenstaande doop.

Ida Harmina van Cuijlenburg trouwde in 1827 met Bastiaan Noordijk.
Vader Zeger van Cuijlenburg was toen boekverkoper te Utrecht.

2. CORNELIA ANNA ELISABETH, geboren op 1 december 1799,
gedoopt op 8 december 1799 in de Buurkerk te Utrecht, dochter van
Zeger van Kuijlenburgh en Antonia de Heus, Echtelieden en Lidmaten,
woonende in de Donkerstraat.
Cornelia is overleden op 22 december 1801, dochter
van Zeger van Kuilenburg in de Donkerstraat, laat na
vader en moeder, begraven gratis, Buurkerk,
Steegman

Toelichting:
Steegman - Jan Steegman, groefbidder (aanspreker)

3. ZEGER, gedoopt op 3 juni 1801 in de Domkerk
te Utrecht, zoon van Zeger van Kuijlenburgh Junior en
Antonia de Heus, Echtelieden, beide Ledematen.

4. ANTONIA HILLEGONDA, gedoopt op 3 april 1803 in de Buurkerk te Utrecht,
dochter van Zeger van Kuijlenburg en Antonia de Heus, Echtelieden en
Ledematen, de moeder zelve doophefster.
Bij haar huwelijk in 1825 was haar vader boekverkoper.

Zeger van Cuijlenburgh was vischgrommer te Utrecht. Op de website van het "Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden"
zijn de instructies voor een vischgrommer te lezen uit 1799 te Culemborg.
De schrijver van onderstaand stukje is M. A. Th. Budde-Burgers.

"Ook vond ik in het oud archief de instructies uit het jaar 1799 voor de vischgrommer (grommen is kaken van de vis),
die ik u niet wil onthouden.

Instructie waaraan de vischgrommer zig zal hebben te reguleren.

art 1. In den eersten zal hij grommer nauwkeurig toezien dat geene stinkende nog bedorven visch ter markt gebragt
nog bij afslag verkogt word op poene van telkend te verbeuren drie guldens ten behoeve van de armen.

art.2. Ook zal hij grommer niet Vermogen 't zij voor zig zelfs, 't zij voor een ander eenig visch op den afslag mijnen.
Meede op verbeurte telkend van drie guldens ten behoeve van also vooren.

art.3. Meede zal hij grommer zorgedragen dat zo ras het uur geslagen is,
tegens hetwelk men dan afslag heeft doen uitroepen, den pagter aanstonds de visch verkoopt
en ook dat den zelve niet eerder met de afslag begint.

art.4. De grommer van de visch zal genieten van den verkooper voor een salm die op de afslag word gebragt twee stuivers.
Van twee salmen door een en dezelve persoon drie stuivers.
Van drie salmen door een en dezelve persoon vier stuivers.
En zo vervolgens van yder salm door dezelve persoon gebragt eene stuiver meer.

art.5. Den grommer zal van yder elft die op de afslag ter markt word gebragt, wanneer er tegelijk saim is,
genieten twee penningen.

art.6. Zo de elft alleen verkogt word zonder salm, zal den grommer veel of weing zijnde, genieten twee stuivers.

art.7. De grommer zal yder verkoopen, 't zij hij veel of weinig zeevisch, die door den afslag subject is,
aanbrengt, genieten 't zij tarbot zes stuivers.

art.8. Den grommer zal ook van de verkoopers van yder kar die met both, schollen, tarbot, steybot, rog,
tongen, schanen, spiering, bokking en zels schelvis ter markt word gebragt, schoon van den Afslag bevrijdt
genieten zes stuivers van yder kar. Voor welk loon hij gehouden zal zijn de eigenaars der karren
in het verkoopen van hunne aankomst des morgens af tot des middags ten twaalf uuren toe te assisteren.

art.9. Ingevalle meer dan eene kar met zodanige visch die den afslag niet subject is word ter markt gebragt,
zal hij grommer bij yder kar zodanige adsistentie moeten bezorgen tegens genot van zes stuivers per kar van yder verkooper.

art.10. wijdens reserviert de municipaliteit aan zig om deeze ten alle tijden te vermeerderen,
verminderen, corrigeeren en veranderen naar bevind van zaaken. Aldus gearresteerd op den Stadhuyze te Culemborg 2 december 1799.

Op voorengaande instructie heeft Christiaah Turk, als vischgrommer den eed afgelegd
voor de municipaliteit op den Stadhuyze te Culemborg, den tweede december 1799"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boekverkoper (1825-1829), visch grommer (1831)

Een visch grommer is iemand die de visch
voor de koopers "schoonmaakt".
"Grom" is het ingewand van de vis, met name
al het afval dat men bij het schoonmaken van de vis weggooit.

9

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Zeger
  1. van Senderen, Cornelia
   1. van Cuijlenburgh, Cornelia
   2. van Cuijlenburgh, Catrina
   3. van Cuijlenburgh, Francois
   4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   5. van Cuijlenburgh, Zeger
   6. van Cuijlenburgh, Francois
   7. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Overlijdensakte Utrecht
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. Overzicht groefbidders Utrecht
 5. Huwelijksakte Utrecht
 6. Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
 7. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 8. Dominees.nl - Utrecht
 9. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale