Farret, Abigael Thomas 1 2 3

Geboortenaam Farret, Abigael Thomas
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1615-03-30    
 
Doop 1615-03-30 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Engels Presbyteriaans:

"The 30 of March 1615
was Baptized Abigael, the daughter
of Thomas Larrede"

Engels Nederlands Hervormd:

"The 29th of March 1615
Abigael Ferrar the daughter of Thomas Ferrar
was baptijsed"

4 5
Ondertrouw 1634-09-15 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Claes Janss Mulder van A(l)phen out 22 Jaer
vertoonende acte secretariaer van 't consent
van sijn moeder woonende in de Brandewijn-
steech zeijlmaker en
Abigail Farret out 19 Jaer geassisteerd met
haer vaeder Thomas Farret woonende op
Boomsloot
hij geassisteerd met sijn moeder
Aechtin Claesz
(ondertekening)
Claes Jans Mulder
Abigil Farret

6
Ondertrouw 1634-10-01 Alphen, Zuid-Holland, Nederland  

Claes Jansz Mulder j. g. van Alphen
trouwt te Amsterdam op betoog van
1 October 1634 met
Abigail Thomis Faret, j. d. wonende te
Amsterdam

7
Huwelijk na 1634-10-01 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Claes Jans Mulder

Claes Jansz Mulder was geboren te Alphen
op 21 maart 1612, zoon van Jan Dircksz Mulder,
schoolmeester, en Aechgen Claesdr.

Kinderen, gedoopt te Woerden:

1. Joannis, 21 september 1635,
zoon van Claes Jansen Mulder en
Abigail Fareth

2. Aechgen, 28 mei 1640, dochter
van Claes Jansen Mulder en
Abigail Fareth

Claes Jansen Mulder trouwde voor
17 december 1641 met Jannitgen Jans
Vermij. Hun dochter Abigail werd op die datum
gedoopt:

1. Abigail, 17 december 1641, dochter
van Claes Jansen Mulder en Jannitgen
Jans Vermij

In januari 1647, wanneer vader Thomas Farret
zijn testament te Woerden opmaakt, is dochter Aechgen
Claes Mulder overleden, want alleen Jan Claes Mulder
en zijn vader Claes Jansz Mulder worden hierin vermeld.

6
Overlijden voor 1641-12-17    
 

Ouders

Vader Farret, Thomas
Moeder Weens, Abigael
    Broer     Farret, John Thomas
    Broer     Farret, Josua Thomas
         Farret, Abigael Thomas

Bijzonderheden

Claes Jansz Mulder kwam uit Alphen uit een geslacht van schoolmeesters. Zijn grootvader
was Dirck Jansz Mulder, die al in 1598 in de protocollen van Alphen wordt vermeld.
Hij woont dan in de Bruggestraat:

bron protocollen Alphen 1598-1603
inventarisnummer 3a
bladzijde 1v
datum 26-02-1598
inhoud Dirck Jansz Mulder, wonende te Alphen, verkoopt het Sint Catharinagasthuis te Leiden
een losrente van 12 gulden per jaar, hoofdsom 192 gulden. Gesteld onderpand: zijn huis en erf
in de Bruggestraat, belend ten oosten Willem Willemsz Ouland, brouwer in "de Lelij" te Leiden,
ten zuiden de steeg behorende Cornelis Cornelisz Zomer, ten westen Frans Jansz Pit, predikant
te Alphen, ten noorden de Heereweg. Nog 2 morgen land in het Rietveld, belend ten oosten
Willem Pietersz, ten zuiden Jan Ewoutsz, ten westen Gerrit Dircxsz Capiteijn, ten noorden Theeus
Theeussen Decker.

In 1616 maakt Dirck Jansz Mulder zijn testament op, samen met zijn vrouw Maritgen Gerritsdr.
Er is een zoon Jan Dircxsz Mulder en een kleindochter Jopgen Doensdr.

bron protocollen Alphen 1614-1619
inventarisnummer 5
bladzijde 25v
datum 18-02-1616
inhoud Dirck Jansz Mulder, oud-schoolmeester te Alphen, en zijn vrouw Maritgen Gerritsdr,
beiden ziekelijk, maken hun testament. Gestelde erfgenamen na beider overlijden: hun zoon
Jan Dircxsz, schoolmeester te Alphen en Jopgen Doensdr, hun dochters dochter.
Voogd over Jopgen voorn. zal zijn Gerrit Willemsz van Heijningen, schout van Rijnsaterwoude,
Leimuiden, Vriesekoop en Kudelstaart.

Uit het volgende protocol blijkt, dat Jopgen Doensdr voor 1619 getrouwd is met Frans Jansz Houthuijn.
Op 15 januari 1619 heeft Jan Dircxsz Mulder zijn nichtje Jopgen Doensdr uitgekocht.

protocollen Alphen 1614-1619
inventarisnummer 5
bladzijde 129v
datum 15-01-1619
inhoud Frans Jansz Houthuijn, wonende in Den Haag, getrouwd met Jopgen Doenendr,
als erfgenaam van Dirck Jansz Mulder, in zijn leven schoolmeester te Alphen, is uitgekocht
door Jan Dircxsz Mulder, schoolmeester te Alphen, van de erfenis van een huis en erf in de
Bruggestraat van Alphen, strekkende van de Bruggestraat tot de steeg van Cornelis Cornelisz
Somer, belend ten oosten Jan Joppensz, schoenmaker, ten westen Gerrijt Dircxsz, schoenmaker.
Volgens de akte is Jan Dircxsz Mulder oom van Jopgen Doenendr.

Jan Dircxsz Mulder trouwde met Aechgen Claesdr. voor 1612, zoals we uit het volgende protocol
kunnen afleiden.
Kinderen te Alphen geboren:

1. Claes Jansz , 21 maart 1612
2. Ghijsbert Jansz , 28 mei 1614
3. Dirck Jansz , 19 november 1621
4. Gerrit Jansz, gedoopt te Alphen 19 oktober 1625, zoon van Jan Dirksz Mulder en Aechjen Claes,
getuigen: Wolfert Claessen en Philippa Rijniers
Gerrit is overleden voor 1633.
5. Marritgen Jansd, 13 oktober 1628
Zij werd gedoopt te Alphen op 15 oktober 1628, dochter van Jan Dirksz Mulder en Aechjen Claes,
getuige: Jannetghe Claes

Jan Dircksz Mulder overlijdt voor 3 januari 1633. In het volgende protocol komt Claes Jansz Mulder
voor. Hij blijkt op 21 maart 1633 zijn 21e verjaardag te vieren. Hij is dus op 21 maart 1612 geboren.

bron protocollen Alphen 1629-1633
inventarisnummer 10
bladzijde 191
datum 03-01-1633
inhoud Aechien Claesdr, weduwe van Jan Dircksz Mulder, in leven schoolmeester te Alphen,
met Dirck Dircksz, predikant aldaar, als voogd, ter eenre, mede Frans Jansz Houttuijn en
Gerrit Willemsz van Heijningen, schout van Rijnsaterwoude, voogden van de weeskinderen
van Jan Dircksz Mulder, genaamd Claes Jansz, oud 21 maart a.s. 21 jaar, Ghijsbert Jansz Mulder,
28 mei a.s. 19 jaar, Dirck Jansz, 19 november 11 jaar en Marritgen Jansdr, 13 oktober j.l. 4 jaar,
ter andere zijde. Regeling der nalatenschap. Aechien Claesdr, behoudt alle roerende en
onroerende goederen met de hierop rustende lasten. Zij zal haar kinderen op de leeftijd van
24 jaar elk uitrijken 550 gulden. In de weeskist wordt ten gunste van de kinderen ingebracht
een aantal obligaties ter waarde van 2.700 gulden, als onderpand.

Kort tevoren, op 28 december 1632, was Aechin Claesdr,
als weduwe, te Leiden in ondertrouw gegaan met Pieter van Goethem:

"Pieter van Goethem weduwnaar van Janneken Impens
wonende op de Overwulfde Volersgraft
met
Aechgen Claesdr wonende tot Alphen
weduwe van Jan Dircxzs Mulder"

Toelichting:
Tegenwoordig heet de Overwulfde Volersgracht de Lange Brug.
nl.wikipedia.org:
De Langebrug was voorheen een gracht, de Voldersgracht (op de kaart van Blaeu "Vollers gracht"),
genoemd naar de vele volders of vollers die hier ten tijde van de bloeiende Leidse lakenindustrie werkten.
De gracht vormde de grens van de percelen aan de Breestraat. Veel van de panden aan de Breestraat
hadden aan de achterzijde een brug over de Voldersgracht, wat de indruk van één lange brug wekte.
Dit verklaart de huidige naam. In 1670 werd de gracht geheel overwelfd.

Een volder of voller was een ambachtsman in de lakennijverheid. De taak van de volder is het vollen
(`laten vervilten`) van een wollen weefsel. Dit is een bewerking om de vezels dichter ineen te werken,
waardoor een stevige, waterdichte stof ontstaat die minder vatbaar is voor krimp.

Claes Jansz Mulder trouwde in 1634 te Amsterdam met Abigael Thomas Farret, zoals hierboven
reeds vermeld. In 1636 trouwde zijn broer Gijsbrecht Jansz Mulder met Susanna Marcellus te Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 28-03-1636
naam bruidegom: Mulder, Gijsbertnaam
bruid: Marcelus, Susanna

"Gijsbert Mulder van Alffen out 22 Jaer Schoolmeester te Alffen
wiens moeders consent voort Eerste gebodt moet blijken
geassisteert met Theodoris Wijckenburg sijns predijkant aldaer
ter Eenre met
Susanna Marcelus van Amsterdam geen ouders hebbende geassisteert
met haer oom Mathijs Marselus wonende in de Princestraet
(ondertekening)
Ghijsbert Mulder (en) Susanna
(in de kantlijn:)
Theodorus Wijckenbergius verclaert
het des bruijdegoms moeder consent
te sijn om dit huwelijk te ...
De geboden sijn tot Alphen sonder
verhinderinge gegaen geteeck(en)t
Theodorus Wijckenburgius predijkant"

Ds. Theodorus van Wijckenburg was predikant te Alphen van 1622 tot18 oktober 1637.

Het trouwboek van Alphen vermeldt:

"Mr Gijsbrecht Jansz Mulder j. g. Schoolmeester te Alphen
trouwt te Amsterdam op betoog van 13 April 1636
Susanna Marcellus j. d. van Amsterdam"

Kinderen van dit echtpaar, gedoopt te Alphen:

1. Johannes Gijsberti, 5 februari 1637
getuigen: Claes Janssen, Aechgen Claes en Jobien Doens
2. Aechien, 28 november 1640
getuigen: Claes Jansz Mulder, Mathijs Marcelusz en Maijken Stockman
3. Jan, 12 november 1642
getuigen: Claes Jansz Mulder, Dirck Jansz Mulder en Lijsbeth Jansdr
4. Gijsbrecht, 30 september 1644
getuigen: Dirck Jansz Mulder, Matthias Beuken en Grietgen Urbanusdr

Aechgen Claes, moeder van Claes Jansz Mulder is overleden voor 13 juli 1638. Haar erfgenamen
verkopen het huis aan de Bruggestraat en een boomgaard te Aarlanderveen.

bron protocollen Alphen 1637-1642
inventarisnummer 13
bladzijde 63
datum 13-07-1638
inhoud Pieter van Goethem, voor de helft, Claes en Chijsbert Jansz Mulder en Frans Jansz Houttuijn,
zich sterkmakend voor Gerrit Willemsz van Heijningen, schout van Rijnsaterwoude, voogd van
Dirck Jansz en Marrichjen Jansdr Mulder, als kinderen en erfgenamen van Aechjen Claes,
hun overleden moeder, voor de andere helft, verkopen Lourus Claesz van Schellingerhout een huis
en erf in Alphen op de hoek van de Bruggestraat, strekkend van de Heereweg tot aan de steeg,
belend ten oosten Gerrit Dircxsz, schoemaker, ten westen en noorden de Heereweg.
Koopsom 1.760 gulden. Met schuldbrief, groot 1.260 gulden. Borgen: zijn vader Claes Jansz
van Schellingerhout, schout van Oudshoorn en Maerten Aertsz van Rossem, brugwachter te Alphen.

bron protocollen Aarlanderveen 1637-1640
inventarisnummer 3
bladzijde 42v
datum 14-07-1638
inhoud Pieter Goethem, weduwnaar van Aechtgen Claesdr, Claes Jansz en Gijsbert Jansz Muller,
voor zichzelf als meerderjarigen, Frans Jansz Houtthuijn als voogd opkomend voor Gerrit Willemsz
van Heijningen, schout van Rijnsaterwoude, alsmede voogd van de minderjarige kinderen van
Aechtgen Claesdr en Jan Dircxsz Muller, overleden te Alphen, verkopen aan Adriaen Cornelisz
van Thol een boomgaard met beplanting aan de Lage Zijde, jusrisdictie Aarlanderveen, strekkende
van de boomgaard van Dirck Maertensz tot de weduwe van Cornelis Cornelisz, belend ten zuiden
de erfgenamen van Jan Jansz en ten noorden Jan Jansz, verver. Koopsom 489 gulden.

protocollen Alphen 1642-1647
inventarisnummer 14
bladzijde 9
datum 16-14-1643
inhoud De Grote Huisarmen van Alphen dragen op aan Gijsbert Jansz Mulder, schoolmeester
te Alphen, een huis en erf achter de kerk van Alphen. Koopsom 250 gulden.

In 1644 wordt Claes Jansz Mulder vermeld in de notariële akten van Woerden.
Zijn beroep is zeilmaker.

Notariële akten Woerden, 1644
Inventarisnummer: 8510
Aktenummer: 20

Naam: Claes Jansz Mulder
Beroep: zeilmaker
Woonplaats: Woerden
Datum: 30-04-1644
Hoedanigheid: machtiger

Zijn broer Ghijsbert Mulder is overleden voor 13 januari 1645.

bron protocollen Alphen 1642-1647
inventarisnummer 14
bladzijde 105
datum 13-01-1645
inhoud Susanna Marchelisdr, weduwe van Ghijsbert Mulder, met Henrick Willemsz Muijen,
als voogd, mede Claes Jansz Mulder, als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van
Mr. Mulder, verkopen Henrick Aertsz Dobben, wonend te Alphen, een huis en erf.
Koopsom 400 gulden.(Zie ook RA Alphen invnr. 26 folio 252 d.d. 18-01-1700.)

In 1659 verkocht Claes Jansz Mulder het huis van zijn broer Gijsbert Jansz Mulder:

bron protocollen Alphen 1655-1659
inventarisnummer 17
bladzijde 170v
datum 21-04-1659
inhoud Claes Jansz Mulder, wonend te 's-Gravenhage, verkoopt Evert Aertsz Blaser
een huis er erf achter de kerk van Alphen, dat door Cornelis Lourisz aan de armen,
en weer door de armen op Gijsbert Jansz Mulder is overgedragen.
Schuldbrief (van 100 gulden als restbetaling) geroijeerd d.d. 26-03-1664.

Notariële akten Woerden, 1661
Inventarisnummer: 8506-II
Aktenummer: 61

Naam: Jannichgen Jansdr Vermij
Woonplaats: Bodegraven
Datum: 23-08-1661
Hoedanigheid: huwelijkspartner, testateur

Notariële akten Woerden, 1661
Inventarisnummer: 8506-II
Aktenummer: 54

Naam: Claes Jansz Mulder
Woonplaats: Woerden
Datum: 10-11-1661
Hoedanigheid: huwelijkspartner, bloedverwant

Notariële akten Woerden, 1667
Inventarisnummer: 8522
Aktenummer: 20

Naam: Jannichgen Jansdr Vermij
Woonplaats: Woerden
Datum: 20-01-1667
Hoedanigheid: hypotheekgever

Claes Jans Mulder was in 1644 van beroep zeilmaker. Hij is na 10 november 1661 overleden.

Naaste verwanten

 1. Farret, Thomas
  1. Weens, Abigael
   1. Farret, John Thomas
   2. Farret, Josua Thomas
   3. Farret, Abigael Thomas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten, Woerden
 2. Dominees.nl. Alphen aan de Rijn
 3. Protocollen Alphen
 4. Doopboek Amsterdam Engels Presbyteriaans
 5. Doop-, trouw- en lidmatenboek Amsterdam Engels Nederlands Hervormd
 6. Ondertrouwregisters Amsterdam
 7. Trouwboek Alphen aan de Rijn