Tjoelker, Jilles Meinderts 1

Geboortenaam Tjoelker, Jilles Meinderts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 53 jaren, 3 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1877-05-12 Surhuizum, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Achtkarspelen, 1877
Aangiftedatum 14 mei 1877, akte nr. 115
Jilles Tjoelker, geboren 12 mei 1877
Zoon van Meindert Wytzes Tjoelker, landbouwer,
en Aafke Luimstra

-geboren te Surhuizum
-des morgens ten drie ure

2
Overlijden 1930-09-02 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Overlijden 02-09-1930   Grijpskerk
 
Overledene Jilles Tjoelker
Geslacht m
Leeftijd 53 jaar
Geboorteplaats Surhuizum
 
Vader Meindert Wijtzes Tjoelker
Moeder Aafke Luimstra
Relatie Antje de Haan
 
Bron Overlijdensregister Grijpskerk 1930
Aktenummer 21

Tekst akte:

Heden den tweeden September negentienhonderd dertig
verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Grijpskerk: Siebrand van den Vlegel oud zesenzestig
jaren zonder beroep, wonende te Grijpskerk en Tjeerd de Boer
oud vijfendertig jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende te
Grijpskerk, die verklaarden, dat op den tweeden september
dezes jaars des voormiddags te vijf uur te Grijpskerk in deze
gemeente is overleden Jilles Tjoelker, oud drieenvijftig jaren,
slager, geboren te Surhuizum, wonende te Grijpskerk,
weduwnaar van Antje de Haan, zoon van Meindert Wytzes
Tjoelker en Aafke Luimstra.

Jilles is door een ongeluk om het leven gekomen.
Hij zat in de bus achter de chauffeur en schoot door het glas,
toen de bus ineens volop remmen moest.

3 4

Ouders

Vader Tjoelker, Meindert
Moeder Luimstra, Aafke Gooitsens
    Zus     Tjoelker, Grietje
    Broer     Tjoelker, Goitzen
    Broer     Tjoelker, Wytze
    Broer     Tjoelker, Klaas
    Broer     Tjoelker, Jan
         Tjoelker, Jilles Meinderts
    Zus     Tjoelker, Antje
    Broer     Tjoelker, Anne

Families

Getrouwd Vrouw de Haan, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1898-12-15 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1898
Man : Jilles Tjoelker, oud 21 jaar, geboren te Surhuizum
Ouders: Meindert Wytzes Tjoelker en Aafke Luimstra
Vrouw : Antje de Haan, oud 19 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra
Datum : 15 december 1898, akte nr. 81

Zie de sectie Bijzonderheden voor de tekst van de akte.

Na hun huwelijk gingen Jilles en Antje in Grijpskerk
wonen, mogelijk in de oude slagerij van Antje's ouders.
Later liet Jilles een grote, nieuwe slagerij bouwen in Grijpskerk.

5 4
  Bijz.

Tekst van de huwelijksakte:

"In het jaar een duizend acht en negentig, den vijftienden
dag der maand December, zijn voor ons ondergeteeken-
de Ambtenaar van de Burgerlijk Stand der Gemeente
Achtkarspelen, gecompareerd:
Jilles Tjoelker oud een en twintig jaren, geboren te Sur-
huizum, van beroep slager, wonende te Augustinusga,
minderjarig, zoon van Meindert Wijtzes Tjoelker, water-
molenaar, wonende te Augustinusga, en Aafke Luimstra,
overleden, indertijd echtelieden,
zijnde de vader bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig
en verklarende daartoe zijne toestemming te verlenen,
bruidegom ter eenre,
En Antje de Haan, oud negentien jaren, zonder beroep, wonende
te Surhuisterveen, geboren aldaar, minderjarig, dochter van
Roel Jacobus de Haan en Sytske Veenstra, indertijd echtelieden,
beiden overleden, zijnde de grootvader van vaders zijde met name
Jacobus de Haan, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen,
bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig en verklarende
daartoe zijne toestemming te verleenen,
bruid ter andere zijde,
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk
te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den vierden
en den elfden der maand December dezes jaars, telkens des
middags ten twaalf ure, in deze gemeente zonder stuiting hebben
plaatsgehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd:
ten eersten het geboorte extract van den bruidegom, ten tweeden
het geboorte extract van de bruid, ten derden het overlijdensextract
van de bruidegomsmoeder, ten vierden en vijfden de overlijdens
extracten van de bruidsouders en ten zesden het bewijs, dat de
afkondigingen van dit huwelijk in deze gemeente hebben plaatsgehad
zooals boven omschreven.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander
wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten
zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat zijn
verbonden, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
Jilles Tjoelker en Antje de Haan bovengenoemd door den echt
aan elkaar zijn verbonden,
in tegenwoordigheid van Anne Boersma, oud negen en veertig
jaren, klerk, van Jan Bottema, oud vier en twintig jaren, klerk,
van Albert Spaanstra, oud drie en veertig jaren, veldwachter, en
van Bonne Stiksma, oud acht en zestig jaren, Gemeente Secretaris,
alle vier woonachtig te Buitenpost en aan de echtgenooten vreemd.
Waarna wij deze acte hebben opgemaakt welke, nadat deselve
was voorgelezen, door de echtgenooten, des bruidegoms vader,
der bruids grootvader en de getuigen nevens ons is
ondertekend."

  Kind.
 1. Tjoelker, Menno
 2. Tjoelker, Sijtske
 3. Tjoelker, Roelof

Media

Bijzonderheden

Nieuwsblad van Het Noorden, 25 juni 1919:

"Aanbesteding

De ondergetekenden zullen op Donderdag 3 juli e.k.,
namens de heer J. Tjoelker te Grijpskerk aanbesteden:

Het wederopbouwen van de afgebrande Slagerij met
Woonhuis te Grijpskerk,

waarvan de bestekken met tekeningen zijn te bekomen
voor f 3, - per stel bij den Boekhandelaar E. Reimersma
te Grijpskerk,

A. en J.C. Velding,
Architesten, Buitenpost."

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Slager
 

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Meindert
  1. Luimstra, Aafke Gooitsens
   1. Tjoelker, Grietje
   2. Tjoelker, Goitzen
   3. Tjoelker, Wytze
   4. Tjoelker, Klaas
   5. Tjoelker, Jan
   6. Tjoelker, Jilles Meinderts
    1. de Haan, Antje
     1. Tjoelker, Menno
     2. Tjoelker, Sijtske
     3. Tjoelker, Roelof
   7. Tjoelker, Antje
   8. Tjoelker, Anne

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieƫn, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 2. Geboorteakte Achtkarspelen
 3. Overlijdensregister Grijpskerk
 4. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 5. Huwelijksakte Achtkarspelen