Halbes, Froukje 1 2 3 4

Geboortenaam Halbes, Froukje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 65 jaren, 6 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1761-03-20    
 
Doop 1761-03-20 Bergum, Friesland, Nederland  

Dopeling Vroukjen
dochter van Halbe Zierds en niet genoemde moeder

5
Overlijden 1826-09-23 Hommerts, Friesland, Nederland  

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1826

Overledene : Vroukje Halbes
Overleden op: 23 september 1826
Wonende te : Hommerts
Tekst:
weduwe van Homme Foppes Huitema;
moeder van Halbe, schipper, Antje (vrouw van
Okke Edjers Okkema, timmerman Nijland) en
Tjitse Hommes Huitema, boerenknecht
Ysbrechtum.

Overlijdensakte:
"Froukjen Halbes, oud zes en zestig Jaren
zonder beroep geboren te Burgwerd
wonende te Hommerts, weduwe van
wijlen Homme Huitema"

Opmerking:
Burgwerd is een dorpje in de gemeente
Wonseradeel, aan de vaart Bolsward naar
Leeuwarden, ten noordoosten van Bolsward.
Waarschijnlijk is hier Bergum (Burgum) bedoeld,
waar zij werd gedoopt.

6 7 8

Ouders

Vader Sierds, Halbe
Moeder Jans, Antje
    Zus     Halbes, Grietje
    Zus     Halbes, Dievertje
    Broer     Wagenaar, Sierd Halbes
         Halbes, Froukje
    Zus     Halbes, Hiltje

Families

Getrouwd Man Hoitema, Homme Foppes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1784-06-20 Langweer, Friesland, Nederland  

man: Homme Foppes Hoijtema afkomstig van Langweer
vrouw: Froukjen Halbes afkomstig van Langweer

9
  Bijz.

Op 14 april 1785 werd te Langweer hun eerste kind Antje geboren en volgende kinderen te Hommerts.
Tjitske werd op 15 oktober 1787 te Hommerts geboren.

  Kind.
 1. Hoytema, Antje Hommes
 2. Hoitema, Tjitske Hommes
 3. Hoitema, Halbertje Hommes
 4. Hoitema, Fopkjen Hommes
 5. Hoitema, Foppe Hommes
 6. Huitema, Halbe Hommes
 7. Huitema, Tjitse Hommes

Bijzonderheden

Froukje Halbes Wagenaar was op 27 mei 1804 te Hommerts getuige bij de doop van Fokje,
dochter van Jan Anes en Baukjen Sytzes.
"Getuige is de vrouw van Homme Foppes Hoitema".

Op 10 oktober 1816 werd door notaris W.T. van der Ley, te IJlst,
de inventaris opgemaakt van :
Homme Huitema in leven gehuwd met Froukje Halbes, erflater,
in leven te Hommerts.

Op 17 december van 1816 bood Froukje Halbes samen met
Wybe Symens Zijlstra en haar dochter Fopkjen bij notaris W.T. van der Ley
te IJlst drie boerenplaatsen te koop aan:
Provisionele en finale toewijzing en acte de command
- Fopkjen Hommes Huitema, dienstmaagd te Hommerts, verkoper
- Wybe Symens Zijlstra, boer te Hommerts, verkoper
- Froukje Halbes te Hommerts, weduwe van Homme Huitema,
verkoper voor zich en in kwaliteit, tevens voogd over haar
3 kinderen.
Betreft de koop van een boerenplaats te Hommerts, koopsom fl. 13.362,
idem boerenplaats, koopsom fl. 9887 en idem boerenplaats koopsom fl. 8927.
( Froukje was voogd over haar drie minderjarige kinderen: Foppe, Halbe en Tjitse).

Leeuwarder Courant, 24 december 1816:

Publieke verkooping meerendeels op rechterlijk gezag.

De notaris van der Ley, secretaris te IJlst, als daartoe voor
zoover nodig geauthoriseerd door de Regtbank van eersten
Aanleg, zitting houdende te Sneek, zal in het openbaar, ten
overstaan van den heer Vrederegter in het kantoor Sneek, bij
verhooggeld presenteeren te verkoopen, bij stukken, bij biljetten
gespecificeerd,
Eene vruchtbare ZATHE en LANDEN met HUIZINGE, SCHURE,
HORNLEGER en LANDEN, te zamen groot een honderd en twee
pondementen Greidland, staande en gelegen in de Hommerts,
meerendeels behoorende aan de weduwe en kinderen van wijlen
Homme Huitema.
Wie gadinge maakt, kome te Sneek, ten huize van den Koffijhuis-
houder Jan Reinders van Koten, op de Marktstraat, bij de finale
toewijzing, Dingsdag den 31sten December 1816 des namiddags
ten eén uur, en koope op conditien, als dan voor te lezen, welke
inmiddels te vernemen zijn, ten kantore van den secretaris van der Ley,
voornoemd.

Toelichting:

Hornleger: huisstede en het erf van een boerderij. Veelal was hieraan
het stemrecht verbonden.
Greidland: grasland, weiland.
Pondement (pondemaat): oude Friese vlaktemaat van 36,75 are.

Naaste verwanten

 1. Sierds, Halbe
  1. Jans, Antje
   1. Halbes, Grietje
   2. Halbes, Dievertje
   3. Wagenaar, Sierd Halbes
   4. Halbes, Froukje
    1. Hoitema, Homme Foppes
     1. Hoytema, Antje Hommes
     2. Hoitema, Tjitske Hommes
     3. Hoitema, Halbertje Hommes
     4. Hoitema, Fopkjen Hommes
     5. Hoitema, Foppe Hommes
     6. Huitema, Halbe Hommes
     7. Huitema, Tjitse Hommes
   5. Halbes, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
 2. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 3. Notariële archieven Friesland
 4. Archief Leeuwarder Courant
 5. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 6. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 7. Memories van Successie Friesland
 8. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 9. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag